EULA TOP

ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ปลายทาง

EULA TOP

ข้อความสำคัญ:

โปรดอ่านข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ปลายทาง (End User License Agreement) (“ข้อตกลง EULA”) ฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่ท่านจะใช้ซอฟต์แวร์ การใช้ซอฟต์แวร์เป็นการแสดงว่าท่านยอมรับข้อตกลง EULA ฉบับนี้ ถ้าท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลง EULA ฉบับนี้ โปรดอย่าใช้ซอฟต์แวร์

ข้อตกลง EULA ฉบับนี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างท่านกับ Sony Imaging Products & Solutions Inc. (“โซนี่”) ข้อตกลง EULA ฉบับนี้ใช้บังคับกับสิทธิและภาระผูกพันของท่านที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ α Library ของโซนี่และ/หรือผู้ให้อนุญาตของโซนี่ (รวมถึงบริษัทในเครือของโซนี่) และบริษัทในเครือของผู้ให้อนุญาตเหล่านี้ (รวมเรียกว่า (“ผู้จัดหา”) ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน/อัพเกรดซึ่งจัดหาให้โดยโซนี่ เอกสารในรูปสิ่งพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ของซอฟต์แวร์ดังกล่าว และแฟ้มข้อมูลใด ๆ ที่สร้างขึ้นโดยการทำงานของซอฟต์แวร์ดังกล่าว (รวมเรียกว่า “ซอฟต์แวร์”)

แม้จะมีข้อกำหนดข้างต้นก็ตาม ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่รวมอยู่ในซอฟต์แวร์ตามข้อตกลงนี้ และมีข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ปลายทางแยกต่างหาก (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อตกลงอนุญาตให้สาธารณชนทั่วไปใช้สิทธิ (GNU General Public License and Lesser/Library General Public License)) ซอฟต์แวร์นั้นจะอยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ปลายทางฉบับดังกล่าวแทนข้อกำหนดของข้อตกลง EULA ฉบับนี้ เพียงเท่าที่ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ปลายทางฉบับดังกล่าวกำหนดไว้ (“ซอฟต์แวร์ที่ยกเว้น”)

การอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์

ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ การอนุญาตดังกล่าวมิใช่การขาย ซอฟต์แวร์ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อื่น ๆ ตลอดจนสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

ลิขสิทธิ์

กรรมสิทธิ์และสิทธิทั้งหมดในซอฟต์แวร์ (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะรูปภาพ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ เสียง เพลง ข้อความ และโปรแกรมย่อย (applets) ซึ่งประกอบขึ้นเป็นซอฟต์แวร์) เป็นของโซนี่ หรือผู้จัดหาหนึ่งหรือหลายราย

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

โซนี่ขอให้สิทธิที่จำกัดแก่ท่าน เพื่อการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ของท่าน (“อุปกรณ์”) เพื่อการส่วนตัวเท่านั้น และมิใช่เพื่อการค้า โซนี่และผู้จัดหาของโซนี่ขอสงวนสิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งปวง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บรรดาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) อย่างชัดแจ้งในซอฟต์แวร์ที่ข้อตกลง EULA นี้ไม่ได้ให้อนุญาตแก่ท่านไว้เป็นการเฉพาะ

ข้อกำหนดและข้อจำกัด

ห้ามมิให้ท่านทำสำเนา เผยแพร่ ดัดแปลง แจกจ่ายต่อ พยายามค้นหารหัสต้นทาง (source code) เปลี่ยนแปลง ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering) การแก้รหัส (decompilation) และการแยกองค์ประกอบ (disassembly) ซอฟต์แวร์ใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือสร้างงานสืบเนื่อง (derivative works) จากซอฟต์แวร์หรืองานสืบเนื่องของซอฟต์แวร์ เว้นแต่งานสืบเนื่องนั้นถูกจงใจสร้างขึ้นโดยซอฟต์แวร์ ห้ามมิให้ท่านดัดแปลงหรือแก้ไขคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิทธิดิจิตอลใด ๆ ของซอฟต์แวร์ ห้ามมิให้ท่านทำการหลบหลีก แก้ไข ควบคุมหรือหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการป้องกันของซอฟต์แวร์ หรือกลไกใด ๆ ที่เชื่อมโยงในทางการทำงานกับซอฟต์แวร์ ห้ามมิให้ท่านแยกส่วนประกอบใด ๆ ของซอฟต์แวร์เพื่อใช้กับอุปกรณ์เกินกว่าหนึ่งเครื่อง เว้นแต่โซนี่จะให้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง ห้ามมิให้ท่านลบ แก้ไข ปกปิดหรือทำลายเครื่องหมายการค้าหรือคำบอกกล่าวใดๆ บนซอฟต์แวร์ อีกทั้งห้ามมิให้ท่านแบ่งปัน แจกจ่าย ให้เช่า ให้เช่าช่วง มอบ โอนหรือขายซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ บริการเครือข่าย หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ซึ่งซอฟต์แวร์ใช้ในการทำงาน อาจมีการขัดจังหวะหรือยุติไปโดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดหา (ผู้จัดหาซอฟต์แวร์ ผู้จัดหาบริการ หรือโซนี่) โซนี่และผู้จัดหาดังกล่าวไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์ บริการเครือข่าย เนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์อื่นนั้นจะยังคงมีอยู่ต่อไป หรือจะทำงานโดยไม่มีการขัดจังหวะหรือแก้ไข

ซอฟต์แวร์ที่ยกเว้น

ถึงแม้จะมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างจำกัดที่ระบุข้างต้น ท่านรับทราบว่าซอฟต์แวร์อาจรวมซอฟต์แวร์ที่ยกเว้นอยู่ด้วย ซอฟต์แวร์ที่ยกเว้นบางอย่างอาจครอบคลุมอยู่โดยการให้อนุญาตใช้ซอฟต์แวร์แบบ “โอเพนซอร์ส” (open-sourced) (“องค์ประกอบส่วนโอเพนซอร์ส”) ซึ่งหมายถึงการให้อนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากองค์กรอิสระ Open Source Initiative ให้เป็นการให้อนุญาตแบบไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ (open source licenses) หรือการให้อนุญาตในลักษณะเดียวกันโดยสาระสำคัญ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้อนุญาตใด ๆ ซึ่งกำหนดให้ผู้แจกจ่ายต้องเปิดเผยซอฟต์แวร์ในรูปของรหัสต้นทาง (source code format) ด้วย โดยเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งของการแจกจ่ายซอฟต์แวร์ที่ให้อนุญาตภายใต้การอนุญาตนั้น ๆ ถ้าและเพียงเท่าที่จำเป็นต้องมีการเปิดเผย โปรดดูรายชื่อขององค์ประกอบส่วนโอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมอยู่ในซอฟต์แวร์เป็นครั้งคราว และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการใช้องค์ประกอบส่วนโอเพนซอร์สดังกล่าวได้ที่ www.sony.net/Products/Linux หรือเว็บไซต์อื่นที่โซนี่กำหนด ทั้งนี้ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องมีความรับผิดต่อท่าน เพียงเท่าที่กำหนดไว้โดยการอนุญาตซึ่งครอบคลุมซอฟต์แวร์ที่ยกเว้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาตดังกล่าวจะใช้บังคับแทนข้อกำหนดของข้อตกลง EULA นี้ เพียงเท่าที่ข้อกำหนดของการอนุญาตซึ่งใช้บังคับกับซอฟต์แวร์ที่ยกเว้นได้กำหนดห้ามข้อจำกัดใดๆ ในข้อตกลง EULA นี้สำหรับซอฟต์แวร์ที่ยกเว้นดังกล่าว ข้อจำกัดเหล่านั้นจะไม่ใช้บังคับกับซอฟต์แวร์ที่ยกเว้นดังกล่าว เพียงเท่าที่ข้อกำหนดของการอนุญาตที่ใช้บังคับกับองค์ประกอบส่วนโอเพนซอร์สกำหนดว่าโซนี่ต้องเสนอให้รหัสต้นทาง (source code) ที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ยกเว้น โซนี่ขอทำการเสนอดังกล่าวโดยข้อตกลง EULA นี้

การใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกับวัสดุอันมีลิขสิทธิ์

ท่านสามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อทำการดู จัดเก็บ ประมวลผลและใช้เนื้อหาที่ท่านและบุคคลภายนอกสร้างขึ้นได้ เนื้อหาดังกล่าวอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และ/หรือข้อตกลงต่างๆ ท่านตกลงใช้ซอฟต์แวร์ตามกฎหมายและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ใช้บังคับกับเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น ท่านรับทราบและตกลงให้โซนี่ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ของเนื้อหาที่ซอฟต์แวร์ได้ทำการจัดเก็บ ประมวลผลหรือใช้ มาตรการดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนับความถี่ของการสำรองและการกู้ข้อมูลของท่านผ่านคุณสมบัติในการใช้งานบางประการของซอฟต์แวร์ การปฏิเสธคำขอของท่านที่จะทำการกู้ข้อมูล และการบอกเลิกข้อตกลง EULA นี้ในกรณีที่ท่านใช้ซอฟต์แวร์โดยขัดต่อกฎหมาย

บริการเนื้อหา

ท่านพึงทราบว่าซอฟต์แวร์อาจได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับเนื้อหาที่สามารถจัดหาผ่านบริการเนื้อหาหนึ่งหรือหลายบริการ (“บริการเนื้อหา”) การใช้บริการและเนื้อหานั้นอยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดการให้บริการของบริการเนื้อหาดังกล่าว ถ้าท่านปฏิเสธที่จะยอมรับข้อกำหนดเหล่านั้น ท่านอาจใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างจำกัด ท่านรับทราบและตกลงว่าเนื้อหาและบริการบางอย่างที่ได้รับผ่านทางซอฟต์แวร์อาจจัดหาให้โดยบุคคลภายนอกซึ่งโซนี่ไม่มีอำนาจควบคุม การใช้บริการเนื้อหาจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต บริการเนื้อหาอาจระงับไปในเวลาใดก็ได้

การเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตและบริการของบุคคลภายนอก

ท่านรับทราบและตกลงว่าการเข้าถึงคุณสมบัติการใช้งานบางประการของซอฟต์แวร์จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งท่านต้องรับผิดชอบเองแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการชำระค่าบริการของบุคคลภายนอกสำหรับการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าบริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือค่าแอร์ไทม์ การทำงานของซอฟต์แวร์อาจถูกจำกัดโดยขึ้นอยู่กับขีดจำกัดทางด้านประสิทธิภาพ แบนด์วิดท์และเทคนิคของการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตและบริการอินเทอร์เน็ตของท่าน การให้บริการ คุณภาพและความปลอดภัยของการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกผู้ให้บริการดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

การส่งออกและกฎระเบียบอื่น ๆ

ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการส่งออกและการส่งกลับออกไปยังต่างประเทศซึ่งมีผลใช้บังคับในพื้นที่หรือประเทศที่ท่านพำนักอยู่ และท่านจะต้องไม่โอน หรืออนุญาตให้โอนซึ่งซอฟต์แวร์ไปยังประเทศต้องห้ามหรือโดยประการอื่นใดโดยขัดต่อข้อจำกัดหรือกฎระเบียบดังกล่าว

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง

ซอฟต์แวร์มิได้มีระบบป้องกันความขัดข้อง (fault-tolerant) และไม่ได้รับการออกแบบ ผลิต หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้หรือขายต่อเป็นอุปกรณ์ควบคุมทางออนไลน์ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นอันตรายซึ่งจะต้องมีการทำงานที่ปลอดจากข้อผิดพลาด เช่น การดำเนินงานของโรงงานนิวเคลียร์ ระบบนำร่องหรือระบบติดต่อสื่อสารของอากาศยาน ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ เครื่องช่วยชีวิตโดยตรง หรือระบบอาวุธ ซึ่งความผิดพลาดของซอฟต์แวร์อาจเป็นเหตุให้มีการเสียชีวิต การบาดเจ็บทางร่างกาย ความเสียหายทางกายภาพหรือทางสภาพแวดล้อมอย่างร้ายแรง (“กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง”) โซนี่ ผู้จัดหาแต่ละราย และบริษัทในเครือของโซนี่หรือของผู้จัดหาแต่ละรายไม่รับประกันไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายต่อความเหมาะสมสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง

ข้อยกเว้นในการรับประกันซอฟต์แวร์

ท่านรับทราบและตกลงว่า การใช้ซอฟต์แวร์อยู่ในความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียวและเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง ซอฟต์แวร์ถูกจัดให้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” และไม่มีการรับประกัน หน้าที่หรือเงื่อนไขประเภทใด ๆ

โซนี่ และผู้จัดหาแต่ละราย (ต่อไปนี้จะเรียก โซนี่ และผู้จัดหาแต่ละรายรวมกันว่า “โซนี่”) ขอยกเว้นการรับประกัน หน้าที่และเงื่อนไขทั้งปวงไม่ว่าโดยปริยายหรือโดยชัดแจ้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยปริยายเกี่ยวกับความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ การไม่ละเมิดสิทธิและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์บางประการ โซนี่ไม่รับประกัน หรือไม่ได้ให้เงื่อนไขหรือคำรับรองใด ๆ ว่า (ก) คุณสมบัติการใช้งานของซอฟต์แวร์ใด ๆ จะตรงกับความต้องการของท่าน หรือจะได้รับการปรับปรุงเป็นปัจจุบัน (ข) การทำงานของซอฟต์แวร์ใด ๆ จะถูกต้องหรือปราศจากความผิดพลาด หรือความบกพร่องใด ๆ จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง (ค) ซอฟต์แวร์จะไม่ทำให้ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์หรือข้อมูลอื่นใดเสียหาย (ง) ซอฟต์แวร์ บริการเครือข่าย (ซึ่งรวมถึงระบบอินเทอร์เน็ต) หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ (นอกจากซอฟต์แวร์) ซึ่งซอฟต์แวร์ต้องอาศัยในการทำงาน จะยังคงมีอยู่ต่อไป หรือจะไม่มีการขัดจังหวะหรือแก้ไข และ (จ) คำรับรองใด ๆ เกี่ยวกับการใช้หรือผลของการใช้ซอฟต์แวร์ในด้านความถูกต้อง แม่นยำ ความแน่นอนหรืออื่น ๆ

ไม่มีข้อมูลโดยทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หรือคำแนะนำที่ให้โดยโซนี่ หรือผู้แทนผู้มีอำนาจของโซนี่ จะก่อให้เกิดการรับประกัน หน้าที่หรือเงื่อนไข หรือสิ่งอื่นใด ที่จะเป็นการเพิ่มขอบเขตการรับประกันนี้ หากมีการพิสูจน์ว่าซอฟต์แวร์นั้นบกพร่อง ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายของการบริการที่จำเป็นทั้งหลาย การซ่อมแซม หรือการแก้ไขเหล่านั้น เนื่องจากบางประเทศไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยปริยาย ดังนั้น การยกเว้นเหล่านี้อาจไม่นำมาใช้บังคับกับท่าน

การจำกัดความรับผิด

โซนี่ และผู้จัดหาแต่ละราย (ต่อไปนี้จะเรียก โซนี่ และผู้จัดหาแต่ละรายรวมกันว่า “โซนี่”) จะไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายที่เกี่ยวเนื่องหรือความเสียหายสืบเนื่องจากการละเมิดการรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย การผิดสัญญา ความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดเด็ดขาด หรือความรับผิดตามทฤษฎีทางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียการใช้ประโยชน์ของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง ช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และการเสียเวลาของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ แม้ว่าโซนี่ หรือผู้จัดหาแต่ละราย หรือบริษัทในเครือของโซนี่หรือของผู้จัดหาแต่ละรายจะได้รับแจ้งว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม และในกรณีใด ๆ ก็ตาม ความรับผิดโดยรวมทั้งหมดในแต่ละและทุกกรณีตามข้อกำหนดของข้อตกลง EULA นี้จะจำกัดเพียงจำนวนเงินที่ได้ชำระตามจริงสำหรับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เนื่องจากบางประเทศไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับความเสียหายเกี่ยวเนื่องหรือความเสียหายสืบเนื่อง ดังนั้น ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่นำมาใช้บังคับกับท่าน

ความยินยอมให้ใช้ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง ความปลอดภัยของข้อมูล

ท่านรับทราบและตกลงว่าโซนี่และบริษัทในเครือ พันธมิตรและตัวแทนของโซนี่อาจอ่าน รวบรวม โอน ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลบางอย่างที่รวบรวมจากซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่เกี่ยวกับ (1) ซอฟต์แวร์ และ (2) โปรแกรมประยุกต์ เนื้อหาและอุปกรณ์รอบข้างที่ทำงานประสานกับอุปกรณ์ของท่านและซอฟต์แวร์ (“ข้อมูล”) ข้อมูลรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) ข้อมูลจำเพาะ (unique identifiers) ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน และส่วนประกอบของอุปกรณ์ของท่าน (2) ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน (performance) ของอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และส่วนประกอบของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ (3) ข้อมูลเกี่ยวกับโครงแบบ (configuration) ของอุปกรณ์ของท่าน ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมประยุกต์ เนื้อหาและอุปกรณ์รอบข้างที่ทำงานประสานกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ (4) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้และความถี่ในการใช้คุณสมบัติการทำงานของ (x) ซอฟต์แวร์ และ (y) โปรแกรมประยุกต์ เนื้อหาและอุปกรณ์รอบข้างที่ทำงานประสานกับซอฟต์แวร์ และ (5) ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง ตามที่ระบุท้ายนี้ โซนี่และบริษัทในเครือ พันธมิตรและตัวแทนของโซนี่อาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลได้ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะทำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของโซนี่ หรือจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่าน การใช้ดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (ก) การจัดการคุณสมบัติการทำงาน (functionalities) ของซอฟต์แวร์ (ข) การปรับปรุง การบริการ การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน (update) หรือการอัพเกรดซอฟต์แวร์ (ค) การปรับปรุง การพัฒนาและการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการในปัจจุบันและในอนาคตของโซนี่และบุคคลอื่น (ง) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอโดยโซนี่และบุคคลอื่นแก่ท่าน (จ) การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ (ฉ) การจัดหาบริการบอกตำแหน่ง (location-based services) ของโซนี่และบุคคลอื่น ตามที่ระบุท้ายนี้ ให้แก่ท่าน เพียงเท่าที่มีการเสนอบริการดังกล่าว นอกจากนี้ โซนี่สงวนสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลเพื่อเพื่อคุ้มครองหรือป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่นจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นความผิดอาญาหรือเป็นอันตราย

บริการบางอย่างที่ได้รับผ่านทางซอฟต์แวร์อาจต้องอาศัยข้อมูลที่ตั้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แบบเรียลไทม์ (real-time geographic location) ของอุปกรณ์ ท่านรับทราบว่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการดังกล่าว โซนี่ ผู้จัดหาหรือพันธมิตรของโซนี่หรือผู้จัดหาอาจรวบรวม เก็บบันทึก ประมวลผลและใช้ข้อมูลที่ตั้งได้ โดยบริการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของโซนี่หรือบุคคลภายนอกดังกล่าว การใช้บริการใด ๆ ดังกล่าวเป็นการแสดงว่าท่านตกลงว่าท่านได้พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับกับบริการนั้นแล้ว และให้ความยินยอมสำหรับกิจกรรมเหล่านั้น

โซนี่และบริษัทในเครือ พันธมิตรและตัวแทนของโซนี่จะไม่จงใจใช้ข้อมูลเพื่อการบ่งชี้ตัวเจ้าของหรือผู้ใช้ซอฟต์แวร์โดยที่ท่านไม่ทราบหรือไม่ได้ให้ความยินยอม การใช้ข้อมูลจะเป็นไปตามนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของโซนี่หรือบุคคลภายนอกดังกล่าว โปรดติดต่อตามที่อยู่ของแต่ละพื้นที่หรือประเทศเพื่อทราบนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันของโซนี่

โปรดติดต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องสำหรับนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวตนและข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้เมื่อท่านใช้หรือเข้าถึงซอฟต์แวร์หรือบริการของบุคคลภายนอก

ข้อมูลอาจถูกประมวลผล จัดเก็บและโอนไปยังโซนี่ บริษัทในเครือหรือตัวแทนของโซนี่ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ ภายนอกประเทศถิ่นที่อยู่ของท่าน กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในบางประเทศอาจจะไม่ได้ให้ความคุ้มครองในระดับเดียวกับที่ให้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของท่าน และท่านอาจมีสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีการประมวลผลและจัดเก็บในประเทศเหล่านั้น หรือโอนไปยังประเทศเหล่านั้นน้อยลง โซนี่จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อดำเนินการทางด้านเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึงหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม โซนี่ไม่รับประกันว่าโซนี่จะสามารถกำจัดความเสี่ยงทั้งหมดในการใช้ข้อมูลโดยมิชอบ

การแก้ไขปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

โซนี่หรือผู้จัดหาอาจทำการปรับปรุงซอฟต์แวร์หรือเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มคุณสมบัติการทำงานรักษาความปลอดภัย คุณสมบัติการทำงานแก้ไขข้อผิดพลาด หรือคุณสมบัติการทำงานเพื่อปรับปรุงโปรแกรมให้ดีขึ้นในขณะที่ท่านติดต่ออยู่กับสถานีแม่ข่ายหรืออื่น ๆ ของโซนี่หรือบุคคลภายนอก การปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจลบหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของคุณสมบัติในการใช้งานหรือลักษณะอื่นของซอฟต์แวร์ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงคุณสมบัติการทำงานที่ท่านอาจใช้อยู่ ท่านรับทราบและตกลงยินยอมให้มีการดำเนินการดังกล่าวได้ตามดุลยพินิจของโซนี่แต่เพียงผู้เดียว และยินยอมให้โซนี่กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ต่อไปเมื่อท่านได้ทำการติดตั้งหรือยอมรับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงใด ๆ จะถือเป็นและรวมเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลง EULA นี้ และการที่ท่านยอมรับข้อตกลง EULA นี้เท่ากับว่าท่านยินยอมในการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ความตกลงทั้งหมด การสละสิทธิ การแยกส่วนที่ไม่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่เป็นโมฆะ

ข้อตกลง EULA และนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของโซนี่ ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว เป็นความตกลงทั้งหมดระหว่างท่านกับโซนี่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ การที่โซนี่ไม่ใช้หรือไม่บังคับสิทธิหรือบทบัญญัติใดของข้อตกลง EULA นี้มิให้ถือว่าเป็นการสละเสียซึ่งสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว หากส่วนใดของข้อตกลง EULA นี้ถือเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ให้ใช้บังคับบทบัญญัตินั้นเท่าที่ได้รับอนุญาตอย่างสูงสุดเพื่อที่จะรักษาเจตนารมณ์แห่งข้อตกลง EULA นี้ และส่วนอื่นของข้อตกลง EULA นี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศไม่ใช้บังคับกับข้อตกลง EULA นี้ ข้อตกลง EULA นี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายญี่ปุ่นโดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลง EULA นี้ให้อยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาตัดสินของศาลแขวงโตเกียว ในประเทศญี่ปุ่นแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งคู่สัญญาตกลงยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลดังกล่าว

การเยียวยาตามความเป็นธรรม

ถึงแม้จะมีบทบัญญัติใดในข้อตกลง EULA นี้กำหนดไว้เป็นประการอื่น ท่านรับทราบและตกลงว่าการที่ท่านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง EULA นี้จะก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ขึ้นแก่โซนี่ ซึ่งไม่สามารถเยียวยาได้อย่างเพียงพอด้วยค่าเสียหายที่เป็นตัวเงิน ท่านยินยอมให้โซนี่ยื่นขอคำสั่งบังคับก่อนมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเยียวยาตามความเป็นธรรมได้ตามที่โซนี่เห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมในกรณีดังกล่าว นอกจากนี้ โซนี่อาจใช้ทางแก้ไขเยียวยาตามกฎหมายและทางเทคนิคเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนและ/หรือบังคับข้อตกลง EULA นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การยกเลิกการใช้ซอฟต์แวร์ของท่านทันที ถ้าโซนี่เชื่อว่าท่านกำลังฝ่าฝืนหรือจงใจจะฝ่าฝืนข้อตกลง EULA นี้ โดยอยู่ในดุลยพินิจของโซนี่แต่เพียงผู้เดียว ทางแก้นี้นอกเหนือไปจากทางแก้อื่นใดที่โซนี่อาจมีอยู่ตามกฎหมาย ตามความเป็นธรรมหรือตามสัญญา

การเลิกสัญญา

โซนี่สามารถบอกเลิกข้อตกลง EULA นี้ได้โดยไม่กระทบต่อสิทธิอื่นใดของโซนี่ หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลง EULA นี้ ในกรณีดังกล่าว ท่านจะต้อง (1) เลิกใช้ และทำลายสำเนาใด ๆ ของซอฟต์แวร์ (2) ปฏิบัติตามข้อกำหนดในส่วน “ความรับผิดชอบต่อบัญชีของท่าน” ท้ายนี้

การแก้ไขเพิ่มเติม

โซนี่สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลง EULA นี้โดยอยู่ในดุลยพินิจของโซนี่แต่เพียงผู้เดียว ด้วยการประกาศบนเว็บไซต์ที่โซนี่กำหนด หรือการแจ้งทางอีเมลตามที่อยู่ทางอีเมลที่ท่านได้แจ้ง หรือการส่งคำบอกกล่าวโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการที่ท่านได้รับการอัพเกรด/การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือคำบอกกล่าวในรูปแบบอื่นใดซึ่งเป็นที่ยอมรับตามกฎหมาย ถ้าท่านไม่ตกลงตามการแก้ไขเพิ่มเติม ท่านควรติดต่อโซนี่เพื่อขอคำแนะนำทันที การที่ท่านใช้ซอฟต์แวร์ต่อไปภายหลังจากวันที่คำบอกกล่าวใด ๆ นั้นมีผลบังคับ จะถือว่าเป็นความตกลงที่จะผูกพันตนตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

บุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์

ผู้จัดหาแต่ละรายจะถือเป็นบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์ของข้อตกลง EULA นี้อย่างชัดแจ้ง และจะมีสิทธิบังคับใช้บทบัญญัติแต่ละข้อของข้อตกลง EULA นี้สำหรับซอฟต์แวร์ของบุคคลดังกล่าว

ความรับผิดชอบต่อบัญชีของท่าน

ถ้าท่านส่งอุปกรณ์ของท่านกลับคืนไปยังแหล่งที่ซื้อมา หรือขายหรือโอนอุปกรณ์ของท่าน หรือถ้าข้อตกลง EULA นี้สิ้นสุดลง ท่านต้องรับผิดชอบในการถอนการติดตั้ง (uninstall) ซอฟต์แวร์จากอุปกรณ์ และลบบัญชีใด ๆ ทั้งหมดที่ท่านอาจได้สร้างขึ้นบนอุปกรณ์หรือได้เข้าถึงผ่านทางซอฟต์แวร์ ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความลับของบัญชีที่ท่านมีอยู่กับโซนี่หรือบุคคลภายนอก และชื่อผู้ใช้ (usernames) และรหัสผ่าน (passwords) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ของท่าน

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อตกลง EULA นี้ ท่านสามารถติดต่อโซนี่โดยทำหนังสือสอบถามไปยังที่อยู่สำหรับแต่ละพื้นที่หรือประเทศ