SONY

menu
Search button in the site

Open the search area of the siteく

Sony’s Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products - Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten de voorwaarden en bepalingen met betrekking tot elke service die wordt verleend via “Sony’s Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products” (gezamenlijk de Service) door Sony Corporation ("Sony").

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SERVICE GEBRUIKT. U DIENT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE ACCEPTEREN OM DE SERVICE TE KUNNEN GEBRUIKEN.

1. Voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden omvatten (a) alle voorwaarden en bepalingen die hierin worden beschreven; (b) alle bedrijfsregels en -richtlijnen die van tijd tot tijd via de Service worden gepubliceerd; (c) Licentie-informatie en Kennisgeving over licentiesoftware; en (d) het Privacybeleid voor “Sony’s Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products”-account (te vinden op https://www.sony.net/cloud-service-for-hes/privacy/), die alle van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Gezien de ontwikkelingen in webgebaseerde aanbiedingen kan Sony een kennisgeving plaatsen of berichten via de Service versturen om u te informeren over wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid voor “Sony’s Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products”-account (te vinden op https://www.sony.net/cloud-service-for-hes/privacy/), de Service of andere belangrijke kwesties. Deze mededelingen vertegenwoordigen een kennisgeving aan u. Enige wijziging in deze Gebruiksvoorwaarden zal onmiddellijk na het plaatsen van de kennisgeving of versturen van het bericht van kracht worden. Door de Service na een dergelijke mededeling te blijven gebruiken, bevestigt u dat u zich aan deze gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zult houden.

2. Service

Sony kan de Service uitbreiden, beperken, aanpassen of beëindigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing op alle nieuwe teksten, materialen, bestanden, gegevens, producten, services, informatie, software, softwarehulpmiddelen of andere functies die de huidige Service uitbreiden of verbeteren.

U mag de Service uitsluitend gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

3. Gebruikersverplichtingen

Om de Service te kunnen gebruiken, dient u zich eerst te hebben geregistreerd voor en te beschikken over een aanmeldingsaccount voor de Service ("Service-account"). Om een Service-account te configureren, kunt u een bestaande door Sony aangewezen aanmeldingsaccount gebruiken (bv. een "Sony-account", "Google-account", "Apple ID", "Facebook-account" en/of "Amazon-account"; elk een "Account"). Als u een nieuwe Service-account registreert, wordt u gevraagd bepaalde informatie te verstrekken (zoals uw e-mailadres), zoals verder beschreven in het Privacybeleid (te vinden op https://www.sony.net/cloud-service-for-hes/privacy/) en een wachtwoord te maken, als onderdeel van onze beveiligingsprocedures. U dient dit wachtwoord vertrouwelijk te behandelen en u mag het niet aan derden openbaren. Wij hebben het recht om Service-accounts en/of wachtwoorden op elk moment uit te schakelen, als u niet hebt voldaan aan enige wezenlijke bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u weet of vermoedt dat iemand anders dan u de aanmeldingsgegevens van uw Service-account kent, dient u Sony hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen via https://www.sony.net/SonyInfo/Support/. U bent verantwoordelijk voor elk onbevoegd gebruik van de aanmeldingsgegevens van uw Service-account. U stemt ermee in om Sony onmiddellijk te informeren indien u enig onbevoegd gebruik van uw Service-account ontdekt.

4. Prijsstelling

De Service wordt u gratis aangeboden. Sony kan ervoor kiezen om de Service of enig product of enige dienst, functie of functionaliteit van de Service naar eigen goeddunken aan te passen, te verwijderen, te beperken, uit te breiden, te staken of te beëindigen. Sony is niet aansprakelijk jegens u of enige derde voor zulke wijzigingen of beëindiging.

5. Eigendom

De Service wordt onder licentie aan u verstrekt en niet verkocht. Alles met betrekking tot of dat gebruikt wordt in de Service, waaronder het ontwerp, opmaak, bewoording, "look en feel", tekst, beelden, grafische elementen, logo's, audio- en video-inhoud, en software — met uitzondering van inhoud van derden — is eigendom van Sony of onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, licentiehouders, leveranciers of andere partijen. Uw gebruik van de Service geeft u geen enkel intellectueel eigendomsrecht op de Service. Wij behouden ons alle rechten op de Service (behalve bepaalde rechten op inhoud van derden) die niet duidelijk voorzien zijn door deze Gebruiksvoorwaarden of door de wet.

Alles wat de Service omvat is beschermd door auteurs- en handelsmerkrechten. U kunt geen gebruik maken van de Service, behoudens het bepaalde in onze Gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in om alle instructies op te volgen die de manier waarop u de Service gebruikt beperken. De Service is voorzien van een aantal logo's, service- en handelsmerken die eigendom zijn van Sony en externe dienstverleners. Door deze beschikbaar te maken, verstrekken we u geen licentie om die logo's, service- of handelsmerken buiten de Service te gebruiken.

Elk onbevoegd gebruik van de Service zou in overtreding kunnen zijn met de wet. Het schendt ook onze Gebruiksvoorwaarden.

6. Externe dienstverleners

De Service maakt mogelijk gebruik van externe dienstverleners. Wij beoordelen niet, bieden geen garantie of ondersteuning voor inhoud van derden. Als u ervoor kiest om een externe dienstverlener te gebruiken die toegankelijk is vanaf of waarnaar verwezen wordt in de Service, dan stemt u ermee in dit te doen overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van de derde.

7. Illegale activiteiten

Sony meldt vermoedens van illegale activiteiten aan de betreffende overheidsinstanties en werkt volledig mee aan ingestelde onderzoeken.

8. Garantie, afwijzing van garantie

De Service, met inbegrip van al het materiaal en alle producten, diensten en informatie die beschikbaar of toegankelijk worden via de Service, worden "IN DE HUIDIGE STAAT" verschaft, zonder enige vorm van garantie, tenzij u een Gebruiker bent in Australië of Nieuw-Zeeland, in welk geval bepaalde garanties voor consumenten van toepassing zijn krachtens de plaatselijke consumentenwetgevingen in deze landen die niet uitgesloten, beperkt of gewijzigd kunnen worden (raadpleeg voor nadere informatie paragraaf 10 hieronder). Het uploaden, downloaden of overdragen van gegevens via het gebruik van de Service is op eigen risico en geheel naar eigen goeddunken. U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw smartphone, computersysteem, enig verlies van gegevens of enige andere schade als gevolg van het uploaden, downloaden of overdragen, of anderszins.

Sony biedt geen enkele bevestiging of garantie dat:

(a) de Service zal voldoen aan uw verwachtingen; (b) gebreken in de software voor de Service zullen worden hersteld; (c) de Service tijdig, veilig, foutvrij of ononderbroken zal zijn; (d) de Service of enig materiaal, product of informatie verschaft in samenhang met de Service nauwkeurig, juist, betrouwbaar of volledig is; (e) de via de Service geüploade of opgeslagen Gebruikersgegevens niet zullen worden gewijzigd, verwijderd of beschadigd, of te allen tijde of permanent beschikbaar zullen zijn voor toegang of om te uploaden of te downloaden; (f) enig specifiek resultaat kan worden verkregen door het gebruik van de Service; (g) de Service vrij is van virussen of andere onderdelen die computerapparatuur, gegevens, software of enig ander eigendom kunnen infecteren, aantasten of schaden wanneer u toegang krijgt tot de Service, erin bladert, ervan downloadt, ernaar uploadt of deze anderszins gebruikt; of (h) de Service of enig materiaal, product of informatie verschaft in samenhang met de Service zal verdergaan en/of niet worden beëindigd,

tenzij u een Gebruiker bent in Australië of Nieuw-Zeeland, in welk geval bepaalde garanties voor consumenten van toepassing zijn krachtens de plaatselijke consumentenwetgevingen in deze landen die niet uitgesloten, beperkt of gewijzigd kunnen worden (raadpleeg voor nadere informatie paragraaf 10 hieronder).

Sony wijst uitdrukkelijk alle garanties af, zowel expliciet als impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreukmakendheid van enig product of materiaal dat of enige informatie of dienst die gepubliceerd wordt op of beschikbaar is via de Service. Sommige rechtsgebieden staan uitsluiting van bepaalde garanties niet toe. Hierdoor zijn sommige van bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing (dit geldt ook voor Gebruikers in Australië of Nieuw-Zeeland; raadpleeg voor nadere informatie paragraaf 10 hieronder).

9. Afwijzing van schadevergoeding; beperking van aansprakelijkheid

Zelfs indien Sony, zijn bevoegde vertegenwoordigers of leveranciers van de mogelijkheid van zulke schade op de hoogte zijn gesteld, zijn Sony, zijn bevoegde vertegenwoordigers of leveranciers in geen geval (met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit hun nalatigheid) aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale of incidentele schade of gevolgschade, noch voor strafschadevergoedingen met betrekking tot claims, schade en/of gedingen, ongeacht of deze verband houden met een contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van, maar niet beperkt tot nalatigheid) of andere rechtsgrond in verband met: (a) de kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Service; (b) een aanpassing, wijziging, publicatie, weergave, verzuim om op te slaan, verzuim om te indexeren, verlies, verwijdering, verlies van toegang tot of beschadiging van of aan uw Gebruikersgegevens, smartphone, computerapparatuur, software, gegevens of enige tekst of bestand of andere materialen als gevolg van uw gebruik van de Service; (c) schade, fouten, weglatingen, kosten, verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van of de onmogelijkheid van gebruik van (vanwege onderbreking, opschorting, beëindiging of anderszins) de Service, Gebruikersgegevens of enige andere materialen, producten, diensten of informatie die wordt verschaft in samenhang met de Service; (d) gebreken, vertragingen, foutieve leveringen of onderbrekingen in de Service of enige materialen, producten, diensten of informatie die wordt verschaft in samenhang met de Service; (e) schade die voortkomt uit het downloaden of benaderen van Gebruikersgegevens of enige andere diensten of informatie die wordt verschaft in samenhang met de Service; (f) onbevoegde toegang tot of wijziging van Gebruikersgegevens of inbreuk op de veiligheid met betrekking tot enige server die door de Service wordt gebruikt; of (g) aanschafkosten van vervangende goederen of diensten.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van gevolgschade of incidentele schade niet toegestaan; derhalve geldt de genoemde beperking van aansprakelijkheid mogelijk niet voor u. Sommige Gebruikers, waaronder Gebruikers in Australië of Nieuw-Zeeland (raadpleeg paragraaf 10 hieronder), hebben mogelijk aanvullende rechten.

Indien, ondanks genoemde beperkingen, Sony, zijn vertegenwoordigers en/of leveranciers om wat voor reden dan ook aansprakelijk worden bevonden jegens een Gebruiker, dan zal deze aansprakelijkheid nimmer hoger zijn dan een bedrag van tienduizend Japanse yen (\10,000) in totale aansprakelijkheid, tenzij u een Gebruiker bent in Australië of Nieuw-Zeeland, in welk geval deze beperking niet van toepassing is, en uw rechten zullen degene zijn die in de consumentenwetgevingen van die landen uiteen worden gezet (raadpleeg voor nadere informatie paragraaf 10 hieronder).

10. AUSTRALISCHE EN NIEUW-ZEELANDSE GEBRUIKERS

Goederen en Diensten die in Australië en Nieuw-Zeeland worden geleverd, zijn gedekt door de consumentenwetgevingen die de consumenten bepaalde wettelijke rechten verstrekt. Deze bevatten bepaalde garanties voor consumenten met betrekking tot geleverde goederen en diensten die niet uitgesloten, beperkt of gewijzigd kunnen worden. Verder staan deze wetgevingen de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toe, voor zover deze beschikbaar zijn aan een consument als verhaal bij een inbreuk op een of meerdere garanties voor consumenten. Uw rechten op grond van deze wetgevingen als Australische Gebruiker maken deel uit van de Australian Consumer Law, in bijlage 2 van de Competition and Consumer Act 2010 ("Australian Consumer Law"), en uw rechten als Nieuw-Zeelandse Gebruiker maken deel uit van de Consumer Guarantees Act 1993 ("CGA").

Het voorbehoud of de beperking op garanties, en uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade in deze Gebruiksvoorwaarden beperken bijgevolg uw rechten op grond van de Australian Consumer Law (Australische Gebruikers) of de CGA (Nieuw-Zeelandse Gebruikers) niet.

11. Privacy

Sony respecteert de privacy van zijn klanten. Enig gebruik van persoonlijk identificeerbare informatie zal gebeuren overeenkomstig het Privacybeleid voor “Sony’s Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products”-account. Zie het Privacybeleid voor “Sony’s Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products”-account (te vinden op https://www.sony.net/cloud-service-for-hes/privacy/).

12. Overmacht

Sony is niet aansprakelijk voor vertragingen of storingen in de prestatie die direct of indirect het gevolg zijn van oorzaken die buiten de redelijke controle van het bedrijf vallen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot storing of onderbreking van internet, stroomstoring, computerstoring, storing in telecommunicatie- of andere apparatuur, stakingen, arbeidsgeschillen, rellen, opstanden, burgerlijke onrusten, schaarste van arbeid of materialen, branden, overstromingen, stormen, ontploffingen, force majeure, pandemieën, epidemieën, uitbraken, oorlog, overheidsacties, nationale of internationale rechterlijke bevelen, niet-naleving door derden.

13. Beëindiging van Service

Indien u bezwaar maakt tegen enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden of enige opvolgende aanpassing daarvan, of ontevreden bent over de Service of materialen, gegevens, tekst, afbeeldingen, video, audio, muziek, geluiden of andere inhoud die via de Service wordt verschaft, of enige transactie die u via de Service aangaat, is uw enige verhaalsmiddel om het gebruik van de Service onmiddellijk te beëindigen en Sony te informeren over deze beëindiging. De voorgaande zin beschrijft uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid met betrekking tot een bezwaar tegen de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden of ontevredenheid over de Service.

Sony behoudt zich het recht voor, geheel naar eigen goeddunken, om uw gebruik van de Service te beëindigen of Gebruikersgegevens te bewerken, te wissen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving, om enige reden of zonder reden.

Een beëindiging op grond van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden kan zonder voorafgaande kennisgeving worden bewerkstelligd en Sony kan al uw Gebruikersgegevens onmiddellijk verwijderen en wissen en/of verdere toegang tot dergelijke bestanden via de Service blokkeren. Na beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk beëindigd. Sony zal daarna geen verplichting hebben om uw Gebruikersgegevens te beheren of er toegang toe te verlenen, of om materiaal dat via de Service is opgeslagen of ongelezen of niet-verstuurde berichten door te sturen. Sony mag bepaalde materialen om administratieve en andere redenen bewaren.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden geregeld in alle opzichten door de wetgeving van Japan zonder verwijzing naar enige keuze of de regels betreffende strijdigheid tussen wettelijke bepalingen en, tenzij de geldende wetgeving anders bepaalt, zijn alle partijen onderworpen aan de uitsluitende rechtsbevoegdheid van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tokio in Japan.

15. Algemeen

Als een bevoegde rechtbank bepaalt dat een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, onuitvoerbaar of onrechtmatig is, wordt een dergelijke bepaling op zodanige wijze geïnterpreteerd dat deze zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden blijft, waarbij de overige bepalingen volledig van kracht en geldig blijven.

Het nalaten van Sony om een recht of bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt geen afwijzing van dergelijke rechten of bepalingen in, tenzij Sony hier schriftelijk mee akkoord gaat.

Sony kan deze Gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken toewijzen aan een derde partij. U mag de volgens deze Gebruiksvoorwaarden toegekende rechten niet toewijzen of in sublicentie geven zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Sony.

U en Sony komen overeen dat een juridische procedure die voortvloeit uit of verband houdt met de Service in gang dient te worden gezet binnen één (1) jaar nadat de aanleiding voor de procedure is opgetreden, anders komt de mogelijkheid van een juridische procedure definitief te vervallen.