SONY

menu
Search button in the site

Open the search area of the siteく

Thông báo dành cho người dùng Xperia

Để phản ánh việc chuyển nhượng kinh doanh từ Sony Mobile sang văn phòng Sony tại địa phương và phản ánh sự thay đổi tổ chức nội bộ của chúng tôi kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2021, chúng tôi đã cập nhật chính sách bảo mật của Xperia. Kể từ ngày này, Sony Corporation sẽ chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu đã thu thập như được nêu trong chính sách bảo mật này.