SONY

menu
Search button in the site

Open the search area of the siteく

قابل توجه کاربران Xperia

به‌منظور انتشار فرآیند انتقال کسب و کار از Sony Mobile به دفتر محلی Sony شما و انعکاس تغییرات صورت‌گرفته در سازمان داخلی خود از تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۱، سیاست حریم شخصی Xperia را به‌روزرسانی کرده‌ایم. از این تاریخ به بعد، طبق این سیاست حریم شخصی، شرکت Sony مسئولیت پردازش داده‌های جمع‌آوری‌شده را بر عهده خواهد داشت.