EULA TOP

LICENČNA POGODBA ZA KONČNEGA UPORABNIKA

EULA TOP

POMEMBNO:

PRED UPORABO PROGRAMSKE OPREME, PROSIMO, POZORNO PREBERITE TO LICENČNO POGODBO ZA KONČNEGA UPORABNIKA (»LPKU«). Z UPORABO PROGRAMSKE OPREME SPREJEMATE POGOJE TE LPKU. ČE NE SPREJEMATE POGOJEV TE LPKU, NE SMETE UPORABLJATI PROGRAMSKE OPREME.

Ta LPKU je pravni dogovor med vami in Sony Imaging Products & Solutions Inc. (»SONY«). Ta LPKU ureja vaše pravice in obveznosti v zvezi s programsko opremo SONYJA in/ali njegovih licencodajalcev, ki so tretje stranke (vključno s povezanimi osebami SONYJA) in njihovih povezanih oseb (skupaj »DOBAVITELJI, KI SO TRETJE STRANKE«), imenovano α Library, skupaj z vsemi posodobitvami/nadgradnjami, ki jih zagotovi SONY, vsemi tiskanimi, spletnimi ali drugimi elektronskimi dokumenti za takšno programsko opremo, in vsemi podatkovnimi datotekami, ustvarjenimi z delovanjem takšne programske opreme (skupno, »PROGRAMSKA OPREMA«).

Ne glede na zgoraj navedeno je vsa programska oprema v PROGRAMSKI OPREMI, ki ima ločeno licenčno pogodbo za končnega uporabnika (vključno z, a ne omejeno na, Splošno javno dovoljenje GNU ter Manjše / Knjižnično splošno javno dovoljenje GNU), predmet takšne ločene licenčne pogodbe za končnega uporabnika in ne te LPKU, v obsegu, v katerem je tako zahtevano v takšni ločeni licenčni pogodbi za končnega uporabnika (»IZVZETA PROGRAMSKA OPREMA«).

LICENCA PROGRAMSKE OPREME

PROGRAMSKA OPREMA je predmet licence, ne prodaje. PROGRAMSKA OPREMA je zaščitena z avtorskim pravom in drugimi določili prava intelektualne lastnine ter z mednarodnimi pogodbami.

AVTORSKE PRAVICE

Vse pravice do in pravni naslovi v zvezi s PROGRAMSKO OPREMO (vključno z, a ne omejeno na, vsemi slikami, fotografijami, animacijami, videi, avdiem, glasbo, besedilom in »appleti«, vključenimi v PROGRAMSKO OPREMO) so last SONYJA ali enega ali več DOBAVITELJEV, KI SO TRETJE STRANKE.

PODELITEV LICENCE

SONY vam podeljuje omejeno licenco za uporabo PROGRAMSKE OPREME izključno v povezavi z vašo združljivo napravo (»NAPRAVA«) in samo za vašo individualno, nekomercialno uporabo. SONY in DOBAVITELJI, KI SO TRETJE STRANKE, si izrecno pridržujejo vse pravice, pravne naslove in upravičenja (vključno s, a ne omejeno na, pravice intelektualne lastnine) na PROGRAMSKI OPREMI, ki jih ta LPKU izrecno ne podeljuje vam.

ZAHTEVE IN OMEJITVE

Ne smete kopirati, objavljati, prilagajati, redistribuirati, poskušati ugotoviti izvorne kode, spreminjati, izvajati obratnega inženiringa, dekompilirati ali razgraditi nobenega dela PROGRAMSKE OPREME, bodisi v celoti bodisi deloma, ali ustvariti kakršnih koli iz ali od PROGRAMSKE OPREME izpeljanih del, razen če so takšna izpeljana dela namenoma omogočena s PROGRAMSKO OPREMO. Ne smete spreminjati ali posegati v katero koli funkcionalnost digitalne zaščite vsebin PROGRAMSKE OPREME. Ne smete se izogniti, spremeniti, onemogočiti ali zaobiti kakršnih koli možnosti ali zaščit PROGRAMSKE OPREME ali kakršnih koli mehanizmov, ki so operativno povezani s PROGRAMSKO OPREMO. Nobene individualne komponente PROGRAMSKE OPREME ne smete ločiti za uporabo na več kot eni NAPRAVI, razen če vam SONY to izrecno dovoli. Ne smete odstraniti, posegati v, prekriti ali iznakaziti kakršnih koli blagovnih znamk ali obvestil na PROGRAMSKI OPREMI. PROGRAMSKE OPREME ne smete deliti z drugimi, je distribuirati, dajati v najem, zakup, podlicencirati, prenesti na druge ali prodati. Programska oprema, omrežne storitve ali drugi produkti, ki niso PROGRAMSKA OPREMA, od katerih je odvisno delovanje PROGRAMSKE OPREME, so lahko prekinjeni ali ukinjeni po presoji dobaviteljev (dobaviteljev programske opreme, ponudnikov storitev ali SONYJA). SONY in takšni dobavitelji ne jamčijo, da bodo PROGRAMSKA OPREMA, omrežne storitve, vsebine ali drugi produkti še naprej na voljo ali da bodo delovali brez prekinitev ali sprememb.

IZVZETA PROGRAMSKA OPREMA IN ODPRTOKODNE KOMPONENTE

Ne glede na zgornjo podelitev omejene licence, priznavate, da lahko PROGRAMSKA OPREMA vključuje IZVZETO PROGRAMSKO OPREMO. Določena IZVZETA PROGRAMSKA OPREMA je lahko predmet odprtokodnih licenc programske opreme (»Odprtokodne komponente«), kar pomeni kakršne koli licence programske opreme, ki so potrjene kot odprtokodne licence s strani Open Source Initiative ali kakršne koli v bistvenem podobne licence, vključno z, a ne omejeno na, kakršno koli licenco, ki kot pogoj za distribucijo programske opreme, ki je predmet take licence, zahteva, da distributer omogoči dostop do programske opreme v izvorni kodi. Če in kolikor je razkritje potrebno, prosimo, obiščite www.sony.net/Products/Linux ali drugo spletno stran, ki jo določi SONY, za seznam ustreznih ODPRTOKODNIH KOMPONENT od časa do časa vključenih v PROGRAMSKO OPREMO in za veljavna določila in pogoje, ki urejajo njihovo uporabo. Taka določila in pogoji so lahko kadarkoli spremenjena s strani ustrezne tretje stranke brez obveznosti do vas. V obsegu, ki ga zahtevajo določila licenc, ki se nanašajo na IZVZETO PROGRAMSKO OPREMO, se določila takšnih licenc uporabljajo namesto določil te LPKU. V obsegu, v katerem določila licenc, ki se nanašajo na IZVZETO PROGRAMSKO OPREMO, prepovedujejo kakršnekoli omejitve, ki jih določa ta LPKU v zvezi s tako IZVZETO PROGRAMSKO OPREMO, se take omejitve ne nanašajo na tako IZVZETO PROGRAMSKO OPREMO. V obsegu, v katerem določila licenc, ki se nanašajo na Odprtokodne komponente, zahtevajo, da SONY ponudi zagotovitev izvorne kode v zvezi s PROGRAMSKO OPREMO, je taka ponudba dana tukaj.

UPORABA PROGRAMSKE OPREME Z AVTORSKO ZAŠČITENIMI GRADIVI

PROGRAMSKA OPREMA lahko vključuje možnost, da jo uporabite za gledanje, shranjevanje, obdelavo in/ali uporabo vsebin, ki ste jih ustvarili vi in/ali tretje stranke. Take vsebine so lahko zaščitene z avtorskim pravom, drugimi določili prava intelektualne lastnine, in/ali pogodbami. Strinjate se, da boste PROGRAMSKO OPREMO uporabljali le v skladu z vsakim takim pravom in pogodbami, ki veljajo za take vsebine. Priznavate in se strinjate, da lahko SONY uporabi ustrezne ukrepe za zaščito avtorskih pravic na vsebinah, ki so shranjene, obdelane ali uporabljene s strani PROGRAMSKE OPREME. Taki ukrepi vključujejo, a niso omejeni na, štetje pogostosti vašega ustvarjanja in restavriranja varnostnih kopij preko določenih možnosti PROGRAMSKE OPREME, odklonitev sprejema vaše zahteve za omogočenje restavracije podatkov in odpoved te LPKU v primeru vaše nezakonite uporabe PROGRAMSKE OPREME.

STORITEV VSEBIN

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE TUDI, DA JE LAHKO PROGRAMSKA OPREMA NAMENJENA ZA UPORABO Z VSEBINO, KI JE NA VOLJO PREKO ENE ALI VEČ STORITEV VSEBIN (»STORITEV VSEBIN«). UPORABA STORITVE IN TAKŠNE VSEBINE JE PREDMET POGOJEV POSLOVANJA TAKŠNE STORITVE VSEBIN. ČE ZAVRNETE SPREJEM TAKŠNIH POGOJEV, BO VAŠA UPORABA PROGRAMSKE OPREME OMEJENA. Priznavate in se strinjate, da so določene vsebine in storitve, ki so na voljo preko PROGRAMSKE OPREME, zagotovljene s strani tretjih strank, nad katerimi SONY nima nobene kontrole. UPORABA STORITVE VSEBIN ZAHTEVA INTERNETNO POVEZAVO. STORITEV VSEBIN SE LAHKO VSAK ČAS PREKINE.

INTERNETNA POVEZAVA IN STORITVE TRETJIH STRANK

Priznavate in se strinjate, da dostop do določenih možnosti PROGRAMSKE OPREME lahko zahteva internetno povezavo, za katero ste sami izključno odgovorni. Nadalje ste sami izključno odgovorni za plačilo kakršnih koli nadomestil tretjim strankam, povezanih z vašo internetno povezavo, vključno s, a ne omejeno na, ponudnike internetnih storitev ali stroške uporabe časa. Delovanje PROGRAMSKE OPREME se lahko omeji ali zoži odvisno od zmogljivosti, pasovne širine ali tehničnih omejitev vaše internetne povezave in storitve. Zagotavljanje, kakovost in varnost takšne internetne povezave so izključna odgovornost tretje stranke, ki zagotavlja takšne storitve.

IZVOZNI IN DRUGI PREDPISI

Strinjate se, da boste ravnali v skladu z vsemi veljavnimi omejitvami izvoza in ponovnega izvoza in predpisi območja ali države, kjer prebivate, in da ne boste prenesli ali dovolili prenosa PROGRAMSKE OPREME v prepovedano državo ali drugače s kršitvijo katere koli takšne omejitve ali predpisa.

DEJAVNOSTI Z VISOKIM TVEGANJEM

PROGRAMSKA OPREMA ni odporna na napake in ni zasnovana, izdelana ali namenjena za uporabo ali nadaljnjo prodajo kot oprema za oddaljeni nadzor v nevarnih okoljih, ki zahtevajo zanesljivo delovanje brez okvar, kot na primer pri delovanju jedrskih objektov, letalske navigacije ali komunikacijskih sistemov, nadzoru zračnega prometa, napravah za neposredno podporo življenjskih funkcij ali oborožitvenih sistemov, v katerih bi lahko okvara PROGRAMSKE OPREME vodila v smrt, telesne poškodbe ali hudo fizično ali okoljsko škodo (»DEJAVNOSTI Z VISOKIM TVEGANJEM«). SONY, vsak DOBAVITELJ, KI JE TRETJA STRANKA, in vsaka od njihovih ustreznih povezanih oseb izrecno odklanjajo vsa jamstva, izrecna ali v pravu določena, obveznosti ali pogoje ustreznosti za DEJAVNOSTI Z VISOKIM TVEGANJEM.

IZKLJUČITEV JAMSTVA ZA PROGRAMSKO OPREMO

Priznavate in se strinjate, da je uporaba PROGRAMSKE OPREME na vaš izključen rizik in da ste odgovorni za uporabo PROGRAMSKE OPREME. PROGRAMSKA OPREMA je zagotovljena »KAKRŠNA JE«, brez kakršnegakoli jamstva, obveznosti ali pogoja kakršnekoli vrste.

SONY IN VSAK OD DOBAVITELJEV, KI SO TRETJE STRANKE (v tem oddelku se SONY in vsak od DOBAVITELJEV, KI JE TRETJA STRANKA, skupno imenujejo »SONY«) IZRECNO ODKLANJAJO VSA JAMSTVA, OBVEZNOSTI ALI POGOJE, IZRECNE ALI V PRAVU DOLOČENE, VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA, V PRAVU DOLOČENA JAMSTVA GLEDE SPOSOBNOSTI ZA DAJANJE V PROMET, ODSOTNOST KRŠITEV IN USTREZNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SONY NE JAMČI IN NE DAJE KAKRŠNIH KOLI POGOJEV ALI ZAGOTOVIL, (A) DA BODO MOŽNOSTI, VKLJUČENE V KATERO KOLI PROGRAMSKO OPREMO, USTREZALE VAŠIM ZAHTEVAM, ALI DA BODO POSODOBLJENE, (B) DA BO DELOVANJE KATERE KOLI PROGRAMSKE OPREME PRAVILNO ALI BREZ NAPAK ALI DA BODO KAKRŠNE KOLI NAPAKE POPRAVLJENE, (C) DA PROGRAMSKA OPREMA NE BO POŠKODOVALA KAKRŠNE KOLI DRUGE PROGRAMSKE OPREME, STROJNE OPREME ALI PODATKOV, (D) DA BODO KAKRŠNA KOLI PROGRAMSKA OPREMA, OMREŽNE STORITVE (VKLJUČNO Z INTERNETOM) ALI PRODUKTI (DRUGI KOT PROGRAMSKA OPREMA), OD KATERIH JE ODVISNO DELOVANJE PROGRAMSKE OPREME, OSTALI NA VOLJO ŠE NAPREJ, NEMOTENI ALI NESPREMENJENI, IN (E) V ZVEZI Z UPORABO ALI REZULTATI UPORABE PROGRAMSKE OPREME GLEDE NJENE PRAVILNOSTI, NATANČNOSTI, ZANESLJIVOSTI, ALI DRUGAČE.

NOBENA USTNA ALI PISNA INFORMACIJA ALI NASVET, DAN S STRANI SONYJA ALI SONYJEVEGA POOBLAŠČENEGA PREDSTAVNIKA NE USTVARJA JAMSTVA, OBVEZNOSTI ALI POGOJA ALI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN POVEČUJE OBSEGA TEGA JAMSTVA. ČE SE IZKAŽE, DA IMA PROGRAMSKA OPREMA NAPAKO, VI PREVZEMATE VSE STROŠKE VSEH POTREBNIH SERVISIRANJ, POPRAVIL ALI ODPRAV NAPAK. NEKATERE JURISDIKCIJE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE V PRAVU DOLOČENIH JAMSTEV, ZATO TE IZKLJUČITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

SONY IN VSAK OD DOBAVITELJEV, KI SO TRETJE STRANKE (v tem oddelku se SONY in vsak od DOBAVITELJEV, KI JE TRETJA STRANKA, skupno imenujejo »SONY«) NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNOKOLI POVEZANO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ZARADI KRŠITVE KAKRŠNEGAKOLI IZRECNEGA ALI V PRAVU DOLOČENEGA JAMSTVA, KRŠITVE POGODBE, MALOMARNOSTI, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ALI KAKRŠNEKOLI DRUGE PRAVNE TEORIJE, KI JE POVEZANA S PROGRAMSKO OPREMO, VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA, KAKRŠNO KOLI ŠKODO, KI IZHAJA IZ IZGUBLJENEGA DOBIČKA, IZGUBLJENIH PRIHODKOV, IZGUBLJENIH PODATKOV, IZGUBLJENE UPORABE PROGRAMSKE OPREME ALI KAKRŠNEKOLI POVEZANE STROJNE OPREME, ČASA IZPADA IN UPORABNIKOVEGA ČASA, CELO ČE JE BIL KDOR KOLI OD NJIH OPOZORJEN NA MOŽNOST NASTANKA TAKE ŠKODE. V VSAKEM PRIMERU SO VSAKA IN VSE NJIHOVE ODGOVORNOSTI SKUPAJ PO KATERI KOLI DOLOČBI TE LPKU OMEJENE NA ZNESEK, KI JE BIL DEJASNKO PLAČAN ZA PRODUKT. NEKATERE JURISDIKCIJE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE POVEZANE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, ZATO ZGORNJA IZKLJUČITEV ALI OMEJITEV MORDA NE VELJA ZA VAS.

SOGLASJE ZA UPORABO NE-OSEBNIH PODATKOV, PODATKI O LOKACIJI, VARNOST PODATKOV

Priznavate in se strinjate, da lahko SONY in njegove povezane osebe, partnerji in agenti berejo, zbirajo, prenašajo, obdelujejo in hranijo določene informacije, zbrane iz PROGRAMSKE OPREME, vključno z, a ne omejeno na, informacije o (i) PROGRAMSKI OPREMI in (ii) programskih aplikacijah, vsebini in zunanji opremi, ki se povezuje z vašo NAPRAVO in PROGRAMSKO OPREMO (»Informacije«). Informacije vključujejo, a niso omejene na: (1) enolične identifikatorje, ki se nanašajo na vašo NAPRAVO in njene komponente; (2) delovanje NAPRAVE, PROGRAMSKE OPREME in njihovih komponent; (3) nastavitve vaše NAPRAVE, PROGRAMSKE OPREME in programskih aplikacij, vsebin ter zunanjih naprav, ki se povezujejo z NAPRAVO in PROGRAMSKO OPREMO; (4) uporabo in pogostost uporabe možnosti (x) PROGRAMSKE OPREME, in (y) programskih aplikacij, vsebin in zunanjih naprav, ki se povezujejo s PROGRAMSKO OPREMO; in (5) podatke o lokaciji, kot je določeno spodaj. SONY in njegove povezane osebe, partnerji in agenti lahko uporabijo in razkrijejo Informacije v skladu z veljavnim pravom, da bi izboljšali svoje produkte in storitve ali da bi vam zagotovili produkte ali storitve. Takšna uporaba vključuje, a ni omejena na: (a) upravljanje možnosti PROGRAMSKE OPREME; (b) izboljšanje, servisiranje, posodobitev ali nadgradnjo PROGRAMSKE OPREME; (c) izboljšanje, razvoj in obogatitev obstoječih in bodočih produktov in storitev SONYJA in drugih strank; (d) da se vam zagotovijo informacije o produktih in storitvah, ki jih ponuja SONY in druge stranke; (e) za zagotovitev skladnosti z veljavnim pravom ali regulativo; in (f) v obsegu, v katerem je to ponujeno, da se vam zagotovi storitve, ki temeljijo na lokaciji, ki jih ponuja SONY in druge stranke, kot je določeno spodaj. Poleg tega si SONY pridružuje pravico, da uporabi Informacije, da zaščiti sebe in tretje stranke pred nezakonitim, kaznivim ali škodljivim ravnanjem.

Nekatere storitve, ki so na voljo preko PROGRAMSKE OPREME, se lahko zanašajo na podatke o lokaciji, vključno z, vendar ne omejeno na, geografsko lokacijo NAPRAVE. Priznavate, da za namen zagotavljanja takšnih storitev, SONY, DOBAVITELJI, KI SO TRETJE STRANKE ali njihovi partnerji lahko zbirajo, arhivirajo, obdelujejo in uporabljajo takšne podatke o lokaciji, in da za take storitve veljajo politike zasebnosti SONYJA ali takih tretjih strank. Z uporabo kakršnih koli takšnih storitev se strinjate, da ste pregledali politike zasebnosti, ki se uporabljajo za takšne storitve in soglašate s takšnimi aktivnostmi.

SONY, njegove povezane osebe, partnerji in agenti ne bodo namerno uporabili Informacij za osebno identifikacijo lastnika ali uporabnika PROGRAMSKE OPREME brez vaše vednosti ali privolitve. Vsaka uporaba Informacij bo v skladu s politiko zasebnosti SONYJA ali takšne tretje stranke. Prosimo, obrnite se na ustrezen kontaktni naslov vsakega območja ali države za SONYJEVO trenutno politiko zasebnosti.

Prosimo, obrnite se na ustrezne tretje stranke za politike zasebnosti v zvezi informacijami, ki omogočajo osebno identifikacijo in drugimi informacijami, ki jih zagotovite, ko uporabljate ali dostopate do programske opreme ali storitev tretjih strank.

Informacije bodo lahko obdelane, shranjene ali posredovane SONYJU, njegovim povezanim osebam ali agentom, ki se nahajajo v državah izven države vašega prebivališča. Pravo varovanja podatkov in informacijske zasebnosti v nekaterih državah morda ne zagotavlja enake ravni zaščite kot v državi vašega prebivališča in morda imate manj pravnih pravic v zvezi z Informacijami, ki se obdelujejo ali hranijo v, ali so posredovane v, takšne države. SONY si bo razumno prizadeval, da bo uporabil ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za preprečitev nepooblaščenega dostopa do ali razkritja Informacij, vendar pa ne jamči, da bo izničil vsa tveganja zlorabe takšnih Informacij.

MOŽNOST SAMODEJNE POSODOBITVE

Občasno lahko SONY ali DOBAVITELJI, KI SO TRETJE STRANKE, samodejno posodobijo ali drugače spremenijo PROGRAMSKO OPREMO, vključno, a ne omejeno, za namene izboljšanja varnostnih možnosti, odprave napak ali izboljšanja možnosti, kadar se povežete s strežniki SONYJA ali tretjih strank, ali drugače. Take posodobitve ali spremembe lahko izbrišejo ali spremenijo naravo značilnosti ali drugih vidikov PROGRAMSKE OPREME, vključno z, a ne omejeno na, možnosti, na katere se morda zanašate. Priznavate in se strinjate, da se take aktivnosti lahko odvijejo po SONYJEVI izključni presoji in da SONY lahko pogoji nadaljnjo uporabo PROGRAMSKE OPREME z vašo popolno namestitvijo ali sprejemom takih posodobitev ali sprememb. Kakršnekoli posodobitve/spremembe se štejejo za, in sestavljajo del PROGRAMSKE OPREME za potrebe te LPKU. S sprejemom te LPKU soglašate s tako posodobitvijo/spremembo.

CELOTNA POGODBA, ODPOVED, LOČLJIVOST

Ta LPKU in SONYJEVA politika zasebnosti, vsaka kot sta spremenjeni od časa do časa, skupaj tvorita celotno pogodbo med vami in SONYJEM v zvezi s PROGRAMSKO OPREMO. SONYJEVA opustitev izvajanja ali uveljavljanja katerekoli pravice ali določila te LPKU ne predstavlja odpovedi takšni pravici ali določilu. Če je kateri koli del te LPKU ugotovljen za neveljavnega, nezakonitega ali neizvršljivega, se taka določba uveljavi v največjem možnem obsegu, v katerem je to dovoljeno, da se ohrani namen te LPKU, in ostali deli te LPKU ostanejo v polni veljavi.

VELJAVNO PRAVO IN PRISTOJNOST

Za to LPKU ne velja Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. Za to LPKU velja pravo Japonske, brez upoštevanja kolizijskih pravil. Kakršenkoli spor, izvirajoč iz te LPKU, bo predmet izključne pristojnosti Tokijskega okrožnega sodišča (Tokyo District Court) na Japonskem, in stranke soglašajo s krajem in pristojnostjo takih sodišč.

PRAVIČNA SREDSTVA

Ne glede na kar koli, kar je vsebovano v tej LPKU in ki določa drugače, priznavate in se strinjate, da bosta kakršnakoli vaša kršitev ali vaše ravnanje, ki ni skladno s to LPKU, povzročila nepopravljivo škodo SONYJU, za katero bi bila denarna odškodnina nezadostna, in se strinjate, da SONY izposluje kakršen koli začasen ukrep ali regulacijski ukrep, za katerega SONY meni, da je nujen ali primeren v takšnih okoliščinah. SONY lahko uporabi tudi kakršna koli pravna ali tehnična sredstva, da prepreči kršitev in/ali da uveljavi to LPKU, vključno z, a ne omejeno na, takojšnjo prekinitvijo vaše uporabe PROGRAMSKE OPREME, če SONY po lastni izključni presoji meni, da kršite ali nameravate kršiti to LPKU. Ta pravna sredstva so dodatna h katerim koli drugim pravnim sredstvom, ki jih ima SONY po pravu, pravičnosti ali po pogodbi.

ODPOVED

Brez poseganja v kakršne koli druge svoje pravice lahko SONY odpove to LPKU, če kršite kakršna koli določila te LPKU. V primeru take odpovedi morate: (i) prenehati z vso uporabo in uničiti vse kopije PROGRAMSKE OPREME; (ii) izpolniti zahteve v oddelku spodaj, naslovljenem »Odgovornosti v zvezi z vašim računom«.

SPREMEMBA

SONY SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMB KATERIH KOLI DOLOČIL TE LPKU PO IZKLJUČNI LASTNI PRESOJI Z OBJAVO OBVESTILA NA SPLETNI STRANI, KI JO DOLOČI SONY, Z OBVESTILOM PO ELEKTRONSKI POŠTI NA ELEKTRONSKI NASLOV, KI STE GA SPOROČILI, Z ZAGOTOVITVIJO OBVESTILA KOT DEL PROCESA, V KATEREM PRIDOBITE NADGRADNJE/POSODOBITVE, ALI S KATERO KOLI DRUGO PRAVNO PREPOZNAVNO OBLIKO OBVESTILA. Če se ne strinjate s spremembo, morate nemudoma kontaktirati SONY za navodila. Vaša nadaljnja uporaba PROGRAMSKE OPREME po začetku veljavnosti katerega koli takšnega obvestila se bo štela kot vaše strinjanje, da ste zavezani s takšno spremembo.

UPRAVIČENCI, KI SO TRETJE STRANKE

Vsak DOBAVITELJ, KI JE TRETJA STRANKA je izrecno nameravan upravičenec, ki je tretja stranka, in ima pravico uveljaviti vsako določilo te LPKU v zvezi s PROGRAMSKO OPREMO takšne stranke.

ODGOVORNOSTI V ZVEZI Z VAŠIM RAČUNOM

Če vašo NAPRAVO vrnete na mesto nakupa, prodate ali drugače prenesete vašo NAPRAVO, ali če je ta LPKU odpovedana, ste odgovorni za in morate odstraniti PROGRAMSKO OPREMO iz NAPRAVE in zbrisati katere koli in vse račune, ki ste jih morda vzpostavili na NAPRAVI ali so dostopni preko PROGRAMSKE OPREME. Izključno sami ste odgovorni za vzdrževanje zaupnosti katerega koli računa, ki ga imate pri SONYJU ALI pri tretjih strankah in katerih koli uporabniških imen ali gesel, povezanih z VAŠO UPORABO NAPRAVE.

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s to LPKU, lahko stopite v stik s SONYJEM tako, da pišete SONYJU na ustrezen kontaktni naslov vsakega območja ali države.