EULA TOP

LICENČNÁ ZMLUVA PRE KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA

EULA TOP

DÔLEŽITÉ:

PRED POUŽITÍM SOFTVÉRU SI POZORNE PREČÍTAJTE TÚTO LICENČNÚ ZMLUVU PRE KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA („ZMLUVA“). POUŽITÍM SOFTVÉRU VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S PODMIENKAMI TEJTO ZMUVY. AK NEPRIJÍMATE PODMIENKY TEJTO ZMLUVY, NESMIETE SOFTVÉR POUŽÍVAŤ.

Táto ZMLUVA je právnou dohodou medzi Vami a spoločnosťou Sony Imaging Products & Solutions Inc. („SONY“). Touto ZMLUVOU sa spravujú Vaše práva a povinnosti vzťahujúce sa na α Library softvér spoločnosti SONY a/alebo tretích osôb ako jej poskytovateľov licencií (vrátane pridružených spoločností spoločnosti SONY) a ich príslušných pridružených spoločností (spoločne len „TRETIE OSOBY V POSTAVENÍ DODÁVATEĽOV“), spolu s akýmikoľvek aktualizáciami/novšími verziami (updates/upgrades) poskytnutými zo strany spoločnosti SONY, akýmikoľvek tlačenými materiálmi, on-line alebo inými elektronickými materiálmi pre takýto softvér a akýmikoľvek dátovými súbormi vytvorenými prevádzkou takéhoto softvéru (ďalej spolu ako „SOFTVÉR“).

Bez ohľadu na vyššie uvedené, akýkoľvek softvér v SOFTVÉRI, na ktorý sa vzťahuje osobitná licenčná zmluva pre koncového používateľa (vrátane, avšak nielen, Všeobecnej verejnej licencie GNU a Všeobecnej verejnej licencie Lesser/Library) sa bude spravovať takouto príslušnou osobitnou licenčnou zmluvou pre koncového užívateľa namiesto podmienok tejto Zmluvy, a to v rozsahu, v akom to vyžaduje uvedená osobitná licenčná zmluva pre koncového užívateľa („VYLÚČENÝ SOFTVÉR“).

LICENCIA NA SOFTVÉR

SOFTVÉR sa nepredáva, ale sa poskytuje na základe licencie. SOFTVÉR je chránený právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami upravujúcimi autorské práva a ostatnými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktoré upravujú duševné vlastníctvo.

AUTORSKÉ PRÁVA

Všetky práva a nároky k SOFTVÉRU (vrátane, avšak nielen, akýchkoľvek vyobrazení, fotografií, animácií, videí, zvukových záznamov, hudby, textu a apletov (applets) obsiahnutých v SOFTVÉRI) sú vlastníctvom spoločnosti SONY alebo jednej či viacerých TRETÍCH OSÔB V POSTAVENÍ DODÁVATEĽOV.

UDELENIE LICENCIE

Spoločnosť SONY Vám udeľuje obmedzenú licenciu na používanie SOFTVÉRU výlučne v spojitosti s Vaším kompatibilným zariadením („ZARIADENIE“) a výlučne pre Vaše osobné nekomerčné použitie. Spoločnosť SONY a TRETIE OSOBY V POSTAVENÍ DODÁVATEĽOV si výslovne vyhradzujú všetky práva, vlastnícke tituly a majetkové podiely (najmä, avšak nielen k všetkým právam duševného vlastníctva) k SOFTVÉRU, ktoré Vám nie sú osobitne touto ZMLUVOU udelené.

POŽIADAVKY A OBMEDZENIA

Nesmiete vytvárať kópie, zverejňovať, prispôsobovať, ďalej distribuovať, pokúšať sa o odvodenie zdrojového kódu, upravovať, vykonávať spätný preklad (reverse engineering), dekompiláciu (decompilation) alebo rozobratie (disassembly) akéhokoľvek SOFTVÉRU, či už v celosti alebo čiastočne, alebo vytvárať odvodené diela od SOFTVÉRU alebo zo SOFTVÉRU, pokiaľ takéto odvodené diela SOFTVÉR osobitne neumožňuje. Nesmiete upravovať alebo neoprávnene zasahovať do žiadnej funkcie SOFTVÉRU týkajúcej sa správy digitálnych oprávnení. Nesmiete obchádzať, upravovať, zrušiť alebo zmariť akékoľvek funkcie alebo ochrany SOFTVÉRU alebo akékoľvek mechanizmy prevádzkovo spojené so SOFTVÉTOM. Nesmiete oddeľovať akékoľvek jednotlivé súčasti SOFTVÉRU za účelom ich použitia na viac ako jednom ZARIADENÍ, pokiaľ na to spoločnosť SONY neudelila výslovné oprávnenie. Nesmiete odstrániť, nahradiť, prekryť alebo skresliť akékoľvek ochranné známky alebo nápisy na SOFTVÉRI. Nesmiete zdieľať, distribuovať, prenajímať alebo dať ďalej do užívania, udeliť sublicenciu, postúpiť, previesť alebo predať SOFTVÉR. Softvér, sieťové služby alebo ďalšie produkty iné ako SOFTVÉR, na ktorých je činnosť SOFTVÉRU závislá, môžu byť prerušené alebo pozastavené na základe uváženia dodávateľov (dodávateľov softvéru, poskytovateľov služieb alebo spoločnosti SONY). Spoločnosť SONY a uvedení dodávatelia nezaručujú, že SOFTVÉR, sieťové služby alebo iné produkty budú naďalej dostupné alebo budú fungovať bez prerušenia alebo zmien.

VYLÚČENÝ SOFTVÉR A KOMPONENTY SO SPRÍSTUPNENÝM ZDROJOVÝM KÓDOM (OPEN SOURCE)

Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené udelenie obmedzenej licencie, týmto beriete na vedomie, že SOFTVÉR môže obsahovať VYLÚČENÝ SOFTVÉR. Niektorý VYLÚČENÝ SOFTVÉR môže byť predmetom licencie na softvér so sprístupneným zdrojovým kódom (open source software) (ďalej len „Open Source Komponenty“), čo znamená akékoľvek licencie na softvér schválené ako licencie so sprístupneným zdrojovým kódom (open source licences) z pohľadu Iniciatívy Open Source (Open Source Initiative) alebo akékoľvek v podstatnej miere podobné licencie, vrátane, ale nie výlučne, akejkoľvek licencie, podľa ktorej sa vyžaduje ako podmienka distribúcie softvéru poskytnutého na základe uvedenej licencie, aby distribútor sprístupnil softvér vo forme zdrojového kódu. Ak sa vyžaduje sprístupnenie a v rozsahu, v akom sa vyžaduje, navštívte prosím webovú stránku www.sony.net/Products/Linux alebo inú webovú stránku určenú spoločnosťou SONY pre zoznam platných OPEN SOURCE KOMPONENTOV priebežne zahŕňaných v rámci SOFTVÉRU a pre platné obchodné zmluvné podmienky vzťahujúce sa na ich používanie. Uvedené zmluvné podmienky môžu byť kedykoľvek zmenené príslušnou treťou osobou bez akejkoľvek zodpovednosti voči Vám. V rozsahu, v akom to vyžadujú licencie vzťahujúce sa na VYLÚČENÝ SOFTVÉR, licenčné podmienky týchto licencií sa budú aplikovať namiesto podmienok tejto ZMLUVY. V rozsahu, v akom licenčné podmienky licencií vzťahujúcich sa na VYLÚČENÝ SOFTVÉR zakazujú ktorékoľvek obmedzenia podľa tejto ZMLUVY vo vzťahu k takémuto VYLÚČENÉMU SOFTVÉRU, takéto obmedzenia sa nebudú vzťahovať na tento VYLÚČENÝ SOFTVÉR. V rozsahu, v akom licenčné podmienky licencií vzťahujúcich sa na Open source Komponenty vyžadujú, aby spoločnosť SONY ponúkla poskytnutie zdrojového kódu v súvislosti so SOFTVÉROM, takáto ponuka je týmto predložená.

POUŽÍVANIE SOFTVÉRU S MATERIÁLMI CHRÁNENÝMI AUTORSKÝM PRÁVOM

SOFTVÉR môže byť spôsobilý na to, aby bol Vami použitý na prezeranie, uloženie, spracovanie a/alebo používanie obsahu vytvoreného Vami a/alebo tretími osobami. Takýto obsah môže byť chránený autorským právom, právnymi predpismi upravujúcimi právo duševného vlastníctva a/alebo zmluvami. Súhlasíte, že SOFTVÉR budete používať len v súlade so všetkými takýmito právnymi predpismi a zmluvami vzťahujúcimi sa na tento obsah. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť SONY môže prijať vhodné opatrenia na ochranu autorských práv vzťahujúcich sa na obsah, ktorý je uložený, spracovaný alebo použitý prostredníctvom SOFTVÉRU. Takéto opatrenia zahŕňajú, nie však výlučne, meranie frekvencie Vášho zálohovania a obnovovania prostredníctvom určitých prvkov SOFTVÉRU, odmietnutie prijatia Vašej požiadavky na umožnenie obnovenia dát a ukončenie ZMLUVY v prípade Vášho nezákonného použitia SOFTVÉRU.

SLUŽBA SPOJENÁ S OBSAHOM

PROSÍM VEZMITE TIEŽ NA VEDOMIE, ŽE SOFTVÉR MÔŽE BYŤ USPÔSOBENÝ TAK, ABY BOL POUŽÍVANÝ V SPOJITOSTI S OBSAHOM DOSTUPNÝM PROSTREDNÍCTVOM JEDNEJ ALEBO VIACERÝCH SLUŽIEB SPOJENÝCH S OBSAHOM („SLUŽBA SPOJENÁ S OBSAHOM“). POUŽÍVANIE SLUŽBY A TOHTO OBSAHU SA RIADI PODMIENKAMI POUŽITIA TAKEJTO SLUŽBY SPOJENEJ S OBSAHOM. AK ODMIETNETE PRIJAŤ TAKÉTO PODMIENKY, VAŠE POUŽÍVANIE SOFTVÉRU BUDE OBMEDZENÉ. Týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že určitý obsah a služby dostupné prostredníctvom SOFTVÉRU môžu byť poskytnuté tretími osobami, nad ktorými spoločnosť SONY nemá kontrolu. POUŽÍVANIE SLUŽBY SPOJENEJ S OBSAHOM SI VYŽADUJE INTERNETOVÉ PRIPOJENIE. SLUŽBA SPOJENÁ S OBSAHOM MÔŽE BYŤ KEDYKOĽVEK POZASTAVENÁ.

INTERNETOVÉ PRIPOJENIE A SLUŽBY TRETÍCH OSÔB

Týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že prístup k určitým funkciám SOFTVÉRU si môže vyžadovať internetové pripojenie, za ktoré zodpovedáte výlučne Vy. Zároveň výlučne zodpovedáte za úhrady akýchkoľvek poplatkov voči tretím osobám súvisiacim s Vaším internetovým pripojením, vrátane, avšak nielen, poplatkov voči poskytovateľovi internetových služieb alebo poplatkov za čas pripojenia. Prevádzka SOFTVÉRU môže byť obmedzená alebo neprístupná v závislosti od kapacity, prenosovej rýchlosti (bandwidth) alebo technických obmedzení Vášho internetového pripojenia a služby. Poskytovanie, kvalita a služby takéhoto internetového pripojenia sú výlučnou zodpovednosťou tretej osoby poskytujúcej takéto služby.

VÝVOZNÉ A INÉ PREDPISY

Súhlasíte, že budete dodržiavať všetky obmedzenia a predpisy týkajúce sa vývozu a ďalšieho vývozu pre oblasť alebo Vašu krajinu, v ktorej máte bydlisko, a že nebudete prevádzať alebo udeľovať súhlas na prevod SOFTVÉRU do krajiny, do ktorej je to zakázané, alebo budete inak porušovať tieto obmedzenia alebo predpisy.

VYSOKO RIZIKOVÉ ČINNOSTI

SOFTVÉR nie je chránený voči zlyhaniu/poruchám a nie je navrhnutý, vyrobený ani určený na použitie alebo ďalší predaj ako online kontrolné zariadenie v rizikových prostrediach vyžadujúcich bezporuchovú prevádzku/činnosť, ako napr. pri prevádzke jadrových zariadení, leteckej navigácie alebo komunikačných systémov, pri kontrole leteckej premávky, pri zariadeniach priamo podporujúcich životné funkcie alebo zbraňových systémoch, v prípade ktorých by zlyhanie SOFTVÉRU mohlo viesť k smrti, zraneniam alebo k vážnym hmotným škodám alebo škodám na životnom prostredí („VYSOKO RIZIKOVÉ ČINNOSTI“). Spoločnosť SONY, každá z TRETÍCH OSÔB V POSTAVENÍ DODÁVATEĽOV a každá z ich príslušných pridružených spoločností výslovne vylučujú a odmietajú akúkoľvek výslovne danú alebo implicitnú záruku, povinnosť alebo podmienku vhodnosti pre VYSOKO RIZIKOVÉ ČINNOSTI.

VYLÚČENIE ZÁRUKY NA SOFTVÉR

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že používanie SOFTVÉRU je na Vaše vlastné riziko a že zodpovedáte za používanie SOFTVÉRU. SOFTVÉR sa poskytuje „AKO STOJÍ A LEŽÍ“ a bez záruky, povinnosti alebo podmienky akéhokoľvek druhu.

SONY A KAŽDÁ Z TRETÍCH OSÔB V POSTAVENÍ DODÁVATEĽOV (na účely tohto odseku spoločnosť SONY a každá z TRETÍCH OSÔB V POSTAVENÍ DODÁVATEĽOV a každá z ich príslušných pridružených spoločností budú spoločne označované ako „SONY“) VÝSLOVNE VYLUČUJÚ A ODMIETAJÚ AKÉKOĽVEK VÝSLOVNE DANÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, POVINNOSTI ALEBO PODMIENKY, VRÁTANE, AVŠAK NIELEN, IMPLICITNÉ ZÁRUKY ZA OBCHODOVATEĽNOSŤ, NEPORUŠOVANIE A ZÁRUKY ZA VHODNOSŤ NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SONY NEZARUČUJE, NEDÁVA PODMIENKY ANI VYHLÁSENIA, (A) ŽE FUNKCIE OBSIAHNUTÉ V KTOROMKOĽVEK SOFTVÉRI BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY ALEBO ŽE BUDÚ AKTUALIZOVANÉ, (B) ŽE PREVÁDZKA AKÉHOKOĽVEK SOFTVÉRU BUDE SPRÁVNA ALEBO BEZCHYBNÁ ALEBO ŽE AKÉKOĽVEK PORUCHY BUDÚ OPRAVENÉ, (C) ŽE SOFTVÉR NEBUDE POŠKODZOVAŤ AKÝKOĽVEK INÝ SOFTVÉR, HARDVÉR ALEBO DÁTA, (D) ŽE AKÝKOĽVEK SOFTVÉR, SIEŤOVÉ SLUŽBY (VRÁTANE INTERNETU) ALEBO PRODUKTY (INÉ AKO SOFTVÉR), NA KTORÝCH JE PREVÁDZKA/ČINNOSŤ SOFTVÉRU ZÁVISLÁ BUDÚ NAĎALEJ DOSTUPNÉ, NEPRERUŠENÉ ALEBO BEZ ZMIEN, A (E) VO VZŤAHU K SPRÁVNOSTI, PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO K INEJ SKUTOČNOSTI V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM ALEBO VÝSLEDKAMI POUŽÍVANIA SOFTVÉRU.

ŽIADNA ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ INFORMÁCIA ALEBO RADA POSKYTNUTÁ SPOLOČNOSŤOU SONY ALEBO OPRÁVNENÝM ZÁSTUPCOM SPOLOČNOSTI SONY NEZAKLADÁ ŽIADNU ZÁRUKU, POVINNOSŤ ALEBO PODMIENKU A ANI ŽIADNYM SPÔSOBOM NEROZŠIRUJE ROZSAH TEJTO ZÁRUKY. V PRÍPADE, ŽE SOFTVÉR BUDE CHYBNÝ, BUDETE ZNÁŠAŤ VŠETKY NÁKLADY NA NEVYHNUTNÝ SERVIS, OPRAVU ALEBO ÚPRAVU. NIEKTORÉ PRÁVNE PORIADKY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE IMPLICITNÝCH ZÁRUK, PRETO V TAKOMTO PRÍPADE SA NA VÁS VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

SPOLOČNOSŤ SONY A KAŽDÁ Z TRETÍCH OSÔB V POSTAVENÍ DODÁVATEĽOV (na účely tohto odseku spoločnosť SONY a každá z TRETÍCH OSÔB V POSTAVENÍ DODÁVATEĽOV budú spoločne označované ako „SONY“) NIE SÚ ZODPOVEDNÉ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ (INCIDENTAL) ALEBO NÁSLEDNÉ (CONSEQUENTIAL) ŠKODY SPÔSOBENÉ PORUŠENÍM AKEJKOĽVEK VÝSLOVNE DANEJ ALEBO IMPLICITNEJ ZÁRUKY, PORUŠENÍM ZMLUVY, NEDBANLIVOSŤOU, PORUŠENÍM OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO PODĽA AKEJKOĽVEK INEJ PRÁVNEJ TEÓRIE VZŤAHUJÚCEJ SA SOFTVÉR, VRÁTANE, ALE NIELEN, AKÉKOĽVEK ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z UŠLÉHO ZISKU, STRATY NA PRÍJMOCH, STRATY DÁT, STRATY UŽÍVANIA SOFTVÉRU ALEBO AKÉHOKOĽVEK SÚVISIACEHO HARDVÉRU, VÝPADKU A STRATY ČASU UŽÍVATEĽA, A TO AJ V PRÍPADOCH AK KTORÝKOĽVEK Z NICH BOL UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD. KAŽDÁ A VŠETKA ICH SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ PODĽA AKÉHOKOĽVEK USTANOVENIA TEJTO ZMLUVY JE V KAŽDOM PRÍPADE OBMEDZENÁ NA SUMU SKUTOČNE ZAPLATENÚ ZA PRODUKT. NIEKTORÉ PRÁVNE PORIADKY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHRADY NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, PRETO V TAKOMTO PRÍPADE SA NA VÁS VYŠŠIE UVEDENÉ VÝLUKY ALEBO OBMEDZENIA NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

SÚHLAS S POUŽITÍM ÚDAJOV, KTORÉ NIE SÚ ÚDAJMI OSOBNEJ POVAHY, LOKALIZAČNÉ ÚDAJE, BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť SONY a jej pridružené spoločnosti, partneri a obchodní zástupcovia môžu čítať, zhromažďovať, prenášať, spracovávať a uchovávať určité informácie získané zo SOFTVÉRU, vrátane, avšak nielen, informácie o (i) SOFTVÉRI a (ii) softvérových aplikáciach, obsahoch a periférnych zariadeniach, ktoré pôsobia vzájomne s Vaším ZARIADENÍM a so SOFTVÉROM („Informácie“). Informácie zahŕňajú, okrem iného, (1) jedinečné identifikátory vzťahujúce sa k Vášmu ZARIADENIU a jeho súčastiam; (2) informácie o prevádzke ZARIADENIA, SOFTVÉRU a ich súčastí; (3) informácie o konfigurácii Vášho ZARIADENIA, SOFTVÉRU a softvérových aplikácií, obsahov a periférnych zariadení, ktoré pôsobia vzájomne so ZARIADENÍM a SOFTVÉROM; (4) informácie o používaní a frekvencii používania funkcií (x) SOFTVÉRU a (y) softvérových aplikácií, obsahov a periférnych zariadení, ktoré pôsobia vzájomne so SOFTVÉROM; a (5) lokalizačné údaje, ako je uvedené nižšie. Spoločnosť SONY a jej pridružené spoločnosti, partneri a obchodní zástupcovia môžu používať a sprístupňovať Informácie v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi za účelom zlepšenia svojich produktov a služieb alebo poskytovania produktov a služieb pre Vás. Takéto použitia zahŕňajú, okrem iného, aj: (a) spravovanie funkcionalít SOFTVÉRU; (b) zlepšenie, servis, aktualizáciu (update) alebo poskytnutie novšej verzie (upgrade) SOFTVÉRU; (c) zlepšovanie, vývoj, rozširovanie terajších a budúcich produktov a služieb spoločnosti SONY a ďalších osôb; (d) poskytnúť Vám informácie o produktoch a službách ponúkaných spoločnosťou SONY a ďalšími osobami (e) dodržiavanie platných právnych predpisov; a (f) v ponúkanom rozsahu poskytovanie služieb spoločnosti SONY a ďalších osôb, ktoré služby sú založené na lokalizácii, ako je uvedené nižšie. Spoločnosť SONY si zároveň zachová právo použiť Informácie na svoju ochranu a ochranu tretích osôb pred nezákonným, trestným alebo poškodzujúcim konaním.

Určité služby dostupné prostredníctvom SOFTVÉRU môžu závisieť od informácií o polohe, vrátane, nie však výlučne, geografickej polohy ZARIADENIA. Beriete na vedomie, že na účely poskytovania takýchto služieb spoločnosť SONY, TRETIE OSOBY V POSTAVENÍ DODÁVATEĽOV alebo ich partneri môžu zhromažďovať, archivovať, spracovávať a používať takéto lokalizačné údaje a že takéto služby sa spravujú zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti SONY alebo uvedených tretích osôb. Používaním akýchkoľvek takýchto služieb súhlasíte, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na takéto služby a udeľujete súhlas s takýmito činnosťami.

Spoločnosť SONY, jej pridružené spoločnosti, partneri a obchodní zástupcovia nebudú bez Vášho vedomia alebo súhlasu úmyselne používať Informácie na osobnú identifikáciu vlastníka alebo používateľa SOFTVÉRU. Akékoľvek použitie Informácií bude v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti SONY alebo takejto tretej osoby. Prosíme Vás, aby ste kontaktovali príslušnú kontaktnú adresu pre danú oblasť alebo krajinu pre oboznámenie sa s aktuálnymi zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti SONY.

Prosím kontaktujte príslušné tretie osoby pre oboznámenie sa so zásadami ochrany osobných údajov vo vzťahu k informáciam umožňujúcim osobnú identifikáciu a ostatným informáciam, ktoré poskytujete pri používaní alebo prístupe k softvéru alebo službám tretích osôb.

Informácie môžu byť spracované, uchovávané alebo prenášané spoločnosti SONY, jej pridruženým spoločnostiam alebo obchodným zástupcom, ktorí sú umiestnení v krajine inej, ako je Vaša krajina, kde máte bydlisko. Právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov a súkromia v určitých krajinách nemusia poskytovať rovnakú mieru právnej ochrany ako vo Vašej krajine, kde máte bydlisko, a môžete tak mať menej práv vo vzťahu k Informáciam spracovávaným a ukladaným alebo prenášaným do týchto krajín. Spoločnosť SONY vynaloží primeranú snahu na prijatie vhodných technických a organizačných krokov na zabránenie neoprávneného prístupu k Informáciám alebo sprístupnenia Informácií, avšak nezaručuje, že bude odstránené každé riziko zneužitia takýchto Informácií.

FUNKCIA AUTOMATICKEJ AKTUALIZÁCIE

Spoločnosť SONY alebo TRETIE OSOBY V POSTAVENÍ DODÁVATEĽOV môžu priebežne automaticky aktualizovať alebo inak zmeniť SOFTVÉR, vrátane, avšak nielen, za účelom zlepšenia bezpečnostných funkcií, opráv chýb a vylepšenia funkcií, v čase keď ste spojený so serverom spoločnosti SONY alebo tretej osoby alebo inak. Takéto aktualizácie alebo zmeny môžu vymazať alebo zmeniť povahu prvkov/vlastností alebo iných aspektov SOFTVÉRU, vrátane, nie však výlučne, funkcií, na ktoré sa môžete spoliehať. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že takéto činnosti môžu byť vykonávané, a to výlučne na základe uváženia spoločnosti SONY a s tým, že spoločnosť SONY môže podmieniť Vaše ďalšie používanie SOFTVÉRU úplnou inštaláciou alebo súhlasom s aktualizáciou alebo zmenami. Na účely tejto ZMLUVY sa akékoľvek aktualizácie/zmeny budú považovať za a budú predstavovať súčasť SOFTVÉRU. Svojím súhlasom s touto ZMLUVOU udeľujete svoj súhlas s týmito aktualizáciami/zmenami.

ÚPLNOSŤ DOHODY, VZDANIE SA PRÁV, ODDELITEĽNOSŤ

Táto ZMLUVA a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti SONY, oba dokumenty v znení neskorších zmien a doplnení, spolu predstavujú celú dohodu medzi Vami a spoločnosťou SONY pokiaľ ide o SOFTVÉR. V prípade, že SONY neuplatní alebo nevykoná akékoľvek právo alebo dojednanie podľa tejto ZMLUVY, nepredstavuje to vzdanie sa takéhoto práva alebo dojednania. Ak bude ktorákoľvek časť tejto ZMLUVY považovaná za neplatnú, nezákonnú alebo nevykonateľnú, takéto jej príslušné ustanovenie bude uplatňované a vymáhané v najväčšom prípustnom rozsahu tak, aby sa zachoval účel tejto ZMLUVY, pričom ostatné časti zostanú v plnom rozsahu platné a účinné.

ROZHODNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÁVOMOC

Dohovor Organizácie spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa na túto ZMLUVU nevzťahuje. Táto ZMLUVA sa bude riadiť právom Japonska, a to bez ohľadu na jeho kolízneho ustanovenia. Akýkoľvek spor vzniknutý na základe tejto ZMLUVY bude prejednaný výlučne Okresným súdom Tokyo (Tokyo District Court) v Japonsku a strany týmto vyjadrujú súhlas s takýmto miestom riešenia sporov a súdnou právomocou týchto súdov.

PROSTRIEDKY NÁPRAVY

Bez ohľadu na akékoľvek dojednania tejto ZMLUVY ustanovujúce opak, týmto beriete na vedomie a súhlasíte, že akékoľvek porušenie alebo nedodržanie tejto ZMLUVY z Vašej strany spôsobí nenahraditeľnú ujmu spoločnosti SONY, za ktorú by peňažná náhrada nebola postačujúca a týmto udeľujete súhlas s tým, aby spoločnosť SONY dosiahla akúkoľvek nápravu predbežným opatrením alebo podľa spravodlivosti (equitable relief), ktorú spoločnosť SONY uzná za nevyhnutnú alebo vhodnú za daných podmienok. Spoločnosť SONY je oprávnená vykonať akékoľvek právne alebo technické prostriedky nápravy na zabránenie porušovania tejto ZMLUVY a/alebo na vymoženie tejto ZMLUVY, vrátane, nie však výlučne, okamžitého ukončenia Vášho používania SOFTVÉRU, ak je spoločnosť SONY presvedčená výlučne podľa vlastného uváženia, že porušujete alebo máte úmysel porušovať túto ZMLUVU. Tieto prostriedky nápravy sú nad rámec akýchkoľvek iných prostriedkov nápravy, ktoré spoločnosti SONY prináležia zo zákona, podľa spravodlivosti (in equity) alebo zo zmluvy.

UKONČENIE

Bez toho, že by boli dotknuté akékoľvek iné jej práva, spoločnosť SONY je oprávnená ukončiť túto ZMLUVU v prípade, ak nedodržíte ktorékoľvek jej ustanovenie. V prípade takéhoto zrušenia máte povinnosť (i) ukončiť akékoľvek používanie SOFTVÉRU a zničiť akékoľvek jeho kópie; (ii) dodržať požiadavky podľa nižšie uvedeného odseku pod názvom „Vaše zodpovednosti v súvislosti s Účtom“.

ZMENY

SPOLOČNOSŤ SONY SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENIŤ AKÉKOĽVEK PODMIENKY TEJTO ZMLUVY NA ZÁKLADE VLASTNÉHO UVÁŽENIA ZVEREJNENÍM OZNÁMENIA NA WEB STRÁNKE URČENEJ SPOLOČNOSŤOU SONY, ZASLANÍM OZNÁMENIA PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU NA ADRESU, KTORÚ STE JEJ POSKYTLI, PROSTREDNÍCTVOM OZNÁMENIA AKO SÚČASTI PROCESU, V RÁMCI KTORÉHO ZÍSKAVATE NOVŠIE VERZIE/AKTUALIZÁCIE (UPGRADES/UPDATES) ALEBO PROSTREDNÍCTVOM AKEJKOĽVEK INEJ PRÁVNE UZNANEJ FORMY OZNAMOVANIA. V prípade, ak nesúhlasíte so zmenou, ste povinný urýchlene kontaktovať spoločnosť SONY pre ďalšie pokyny. Vaše ďalšie používanie SOFTVÉRU po dni účinnosti akéhokoľvek takéhoto oznámenia sa bude považovať za Váš súhlas s tým, že takáto zmena je pre Vás záväzná.

OPRÁVNENÉ TRETIE OSOBY

Každá TRETIA OSOBA V POSTAVENÍ DODÁVATEĽA je považovaná za výslovne zamýšľanú oprávnenú tretiu osobu z tejto ZMLUVY a má právo vymáhať dodržiavanie každého ustanovenia tejto ZMLUVY týkajúceho sa SOFTVÉRU takejto osoby.

VAŠE ZODPOVEDNOSTI V SÚVISLOSTI S ÚČTOM

V prípade, že vrátite Vaše ZARIADENIE v mieste jeho zakúpenia, predáte ho alebo inak prevediete Vaše ZARIADENIE alebo v prípade ukončenia tejto ZMLUVY, ste zodpovedný za a musíte odinštalovať SOFTVÉR zo ZARIADENIA a vymazať všetky Vaše účty, ktoré ste zriadili na ZARIADENÍ alebo ktoré sú prístupné prostredníctvom SOFTVÉRU. Výlučne Vy zodpovedáte za zachovávanie dôvernosti akýchkoľvek účtov, ktoré máte zriadené u spoločnosti SONY alebo u tretích osôb, a akýchkoľvek užívateľských mien a hesiel spojených s VAŠÍM POUŽÍVANÍM ZARIADENIA.

V prípade, ak budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa tejto ZMLUVY, môžete sa obrátiť na spoločnosť SONY písomnou formou na príslušnú kontaktnú adresu pre konkrétnu oblasť alebo krajinu.