EULA TOP

CONTRACT DE LICENŢĂ PENTRU UTILIZATORUL FINAL

EULA TOP

IMPORTANT:

ÎNAINTE DE UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI, VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE PREZENTUL CONTRACT DE LICENŢĂ PENTRU UTILIZATORUL FINAL („EULA”). UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI ECHIVALEAZĂ CU EXPRIMAREA ACCEPTULUI PENTRU CONDIŢIILE PREZENTULUI EULA. ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEŢI DE ACORD CU CONDIŢIILE PREZENTULUI EULA, NU PUTEŢI UTILIZA SOFTWARE-UL.

Prezentul EULA reprezintă un acord juridic încheiat între Dvs. şi Sony Imaging Products & Solutions Inc. („SONY”). Prezentul EULA reglementează drepturile şi obligaţiile Dvs. în legătură cu software-ul SONY α Library şi/sau al licenţiatorilor terţi ai acesteia (inclusiv afiliaţii SONY) şi afiliaţii respectivi ai acestora (denumiţi, împreună, „FURNIZORI TERŢI”), împreună cu orice actualizări/upgradări furnizate de SONY, orice documentaţii tipărite, on-line sau alt fel de documentaţii electronice pentru software-ul respectiv, şi orice fişiere de date generate prin exploatarea respectivului software (denumite, împreună, „SOFTWARE”).

Fără derogare de la alineatul anterior, orice software din SOFTWARE căruia îi este aferent un contract separat de licenţă pentru utilizatorul final (inclusiv, dar fără a se limita la, licenţa Publică Generală GNU şi Licenţa Publică Generală Inferioară/pentru Bibliotecă) vor intra sub incidenţa respectivului contract separat de licenţă pentru utilizatorul final în loc de condiţiile prezentului EULA, în măsura prevăzută prin respectivul contract separat de licenţă pentru utilizatorul final („SOFTWARE EXCLUS”).

LICENŢĂ PENTRU SOFTWARE

Pentru SOFTWARE se acordă o licenţă, acesta nefiind vândut. SOFTWARE-ul este protejat de legile şi tratatele internaţionale privind drepturi de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală.

DREPTURI DE AUTOR

Toate drepturile şi titlurile asupra şi aferente SOFTWARE-ului (inclusiv, dar fără a se limita la, orice imagini, fotografii, animaţii, material video, audio, muzică, text şi „micro-aplicaţii” incorporate în SOFTWARE) sunt proprietatea SONY sau a unuia dintre FURNIZORII TERŢI.

ACORDAREA LICENŢEI

SONY vă acordă o licenţă limitată de utilizare a SOFTWARE-ului exclusiv în legătură cu dispozitivul Dvs. compatibil („DISPOZITIVUL”) şi numai pentru uzul Dvs. personal, necomercial. SONY şi FURNIZORII TERŢI îşi rezervă în mod expres toate drepturile, titlul şi interesul (inclusiv, dar fără a se limita la, toate drepturile de proprietate intelectuală) în şi asupra SOFTWARE-ului pe care prezentul EULA nu vi le acordă în mod expres.

CERINŢE ŞI RESTRICŢII

Nu puteţi copia, publica, adapta, redistribui, încerca să extrageţi codul sursă, modifica, efectua operaţiuni de inginerie inversă, decompila sau dezasambla niciunul dintre SOFTWARE-uri, complet sau parţial, sau crea vreo lucrare derivată pornind de la sau a SOFTWARE-ului, decât în situaţia în care respectivele lucrări derivate sunt facilitate în mod intenţionat de SOFTWARE. Nu puteţi modifica sau interveni asupra niciunei funcţionalităţi de administrare a drepturilor digitale a SOFTWARE-ului. Nu puteţi evita, modifica, contracara sau vă sustrage niciunei funcţii sau protecţii a SOFTWARE-ului şi niciunui mecanism legat funcţional de SOFTWARE. Nu puteţi separa nicio componentă individuală a SOFTWARE-ului pentru a fi folosită pe mai mult de un singur DISPOZITIV, decât cu acordul expres al SONY în această privinţă. Nu puteţi scoate, altera, acoperi sau şterge nicio marcă sau anunţ de pe SOFTWARE. Nu puteţi folosi în comun, distribui, da cu chirie, lua cu chirie, sublicenţia, cesiona, transfera sau vinde SOFTWARE-ul. Software-ul, serviciile de reţea şi alte produse, cu excepţia SOFTWARE-ului, de care depinde buna funcţionare a SOFTWARE-ului, pot fi întrerupte sau suspendate la libera alegere a furnizorilor (furnizori de software, furnizori de servicii sau SONY). SONY şi respectivii furnizori nu garantează că SOFTWARE-ul, serviciile de reţea, conţinuturile sau alte produse vor continua să fie disponibile, sau că vor funcţiona fără întreruperi sau modificări.

SOFTWARE EXCLUS ŞI COMPONENTE CU SURSĂ DESCHISĂ

Fără a aduce atingere acordării unei licenţe limitate, conform celor de mai sus, confirmaţi că SOFTWARE-ul poate include SOFTWARE EXCLUS. Anumit SOFTWARE EXCLUS poate fi protejat prin licenţe de software cu sursă deschisă („Componente cu Sursă Deschisă”), adică orice licenţe de software aprobate ca licenţe cu sursă deschisă prin Iniţiativa de Sursă Deschisă sau prin orice licenţe semnificativ similare, inclusiv, dar fără a se limita la licenţe care, ca o condiţie a distribuţiei software-ului licenţiat prin respectivele licenţe, impune ca distribuitorul să asigure software-ul în format cod sursă. În cazul şi în măsura în care este solicitată dezvăluire, vă rugăm să vizitaţi www.sony.net/Products/Linux sau un alt website indicat de SONY pentru a consulta lista COMPONENTELOR CU SURSĂ DESCHISĂ aplicabilă incluse din când în când în SOFTWARE, precum şi termenii şi condiţiile aplicabile ce reglementează utilizarea acesteia. Respectivele termeni şi condiţii pot fi modificate în orice moment de terţul aferent, fără nicio răspundere faţă de Dvs. În măsura impusă de licenţele aplicabile SOFTWARE-ului EXCLUS, condiţiile respectivelor licenţe se vor aplica în locul condiţiilor prezentului EULA. În măsura în care condiţiile licenţelor aplicabile SOFTWARE-ului EXCLUS interzic oricare dintre restricţiile din prezentul EULA cu privire la respectivul SOFTWARE EXCLUS, aceste restricţii nu se vor aplica SOFTWARE-ului EXCLUS în cauză. În măsura în care prin condiţiile licenţelor aplicabile Componentelor cu Sursă Deschisă prevăd că SONY trebuie să facă o ofertă pentru furnizarea codului sursă în legătură cu SOFTWARE-ul, prin prezenta se consideră această ofertă realizată.

UTILIZAREA DE SOFTWARE CU MATERIALE PROTEJATE PRIN DREPTURI DE AUTOR

Puteti folosi SOFTWARE-ul pentru a vizualiza, păstra, prelucra şi/sau utiliza conţinut creat de Dvs. şi/sau de terţi. Acest conţinut poate fi protejat de drepturi de autor, alte legi şi/sau acorduri privind proprietatea intelectuală. Sunteţi de acord să folosiţi SOFTWARE-ul numai în conformitate cu toate aceste legi şi acorduri care se aplică respectivului conţinut. Confirmaţi şi sunteţi de acord că SONY poate lua măsuri corespunzătoare pentru a proteja drepturile de autor ale conţinutului păstrat, prelucrat sau utilizat de SOFTWARE. Aceste măsuri includ, dar fără a se limita la, măsurarea frecvenţei operaţiunilor de backup şi restaurare cu ajutorul anumitor funcţii SOFTWARE, refuzul de a accepta solicitarea Dvs. de a permite refacerea datelor şi rezilierea prezentului EULA în situaţia utilizării ilegale de către Dvs. a SOFTWARE-ului.

SERVICII DE CONŢINUT

DE ASEMENEA, MENŢIONĂM CĂ SOFTWARE-UL POATE FI DESTINAT PENTRU A FI FOLOSIT ÎMPREUNĂ CU CONŢINUT DISPONIBIL PRIN UNUL SAU MAI MULTE SERVICII DE CONŢINUT („SERVICII DE CONŢINUT”). UTILIZAREA SERVICIULUI ŞI CONŢINUTUL RESPECTIV INTRĂ SUB INCIDENŢA CONDIŢIILOR DE UTILIZARE A RESPECTIVULUI SERVICIU DE CONŢINUT. ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACESTE CONDIŢII, UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SOFTWARE-ULUI VA FI RESTRICŢIONATĂ. Confirmaţi şi sunteţi de acord că un anumit conţinut şi anumite servicii disponibile prin SOFTWARE pot fi furnizate de terţi asupra cărora SONY nu deţine niciun fel de control. UTILIZAREA SERVICIILOR DE CONŢINUT NECESITĂ CONEXIUNE LA INTERNET. SERVICIILE DE CONŢINUT POT FI ÎNTRERUPTE ÎN ORICE MOMENT.

CONEXIUNE LA INTERNET ŞI SERVICII ALE TERŢILOR

Confirmaţi şi sunteţi de acord că accesul la anumite funcţii SOFTWARE poate necesita conexiune la Internet pentru care purtaţi întreaga responsabilitate. În plus, purtaţi întreaga responsabilitate pentru plata oricăror tarife ale terţilor asociate cu conexiunea Dvs. la Internet, inclusiv, dar fără a se limita la furnizorii de servicii de Internet sau taxele pentru timpi de antenă. Funcţionarea SOFTWARE-ului poate fi limitată sau restricţionată în funcţie de capacităţile, lăţimea de bandă sau limitele tehnice ale conexiunii şi serviciului Dvs. de Internet. Furnizarea, calitatea şi securitatea respectivei conexiuni la Internet intră în responsabilitatea exclusivă a terţului care furnizează serviciul în cauză.

REGLEMENTĂRI PENTRU EXPORT ŞI DE ALTĂ NATURĂ

Sunteţi de acord să respectaţi toate restricţiile şi reglementările aplicabile operaţiunilor de export şi re-export din regiunea sau ţara în care locuiţi şi să nu transferaţi, să nu autorizaţi transferul SOFTWARE-ului către o ţară interzisă sau în alt fel cu încălcarea oricăror restricţii sau reglementări de acest fel.

ACTIVITĂŢI DE MARE RISC

SOFTWARE-ul nu are toleranţă la defecţiuni şi nu este proiectat, fabricat sau destinat a fi folosit sau revândut drept echipament de control on-line în medii periculoase care necesită funcţionare fără eroare, cum ar fi exploatările nucleare, navigaţia avioanelor sau sistemele de comunicaţii, controlul traficului aerian, echipamente de menţinere directă a funcţiilor vitale, sau sisteme de armament, în care defectarea SOFTWARE-ului ar putea conduce la deces, vătămare corporală sau daune grave fizice sau de mediu („ACTIVITĂŢI DE MARE RISC”). SONY, fiecare dintre FURNIZORII TERŢI şi fiecare dintre afiliaţii respectivi ai acestora declină în mod expres orice garanţie explicită sau implicită, obligaţie sau condiţie de adecvare pentru ACTIVITĂŢILE DE MARE RISC.

EXCLUDEREA GARANŢIEI PENTRU SOFTWARE

Confirmaţi şi sunteţi de acord că utilizarea SOFTWARE-ului se face pe propriul Dvs. risc şi că sunteţi responsabil pentru utilizarea SOFTWARE-ului. SOFTWARE-ul este pus la dispoziţie „ASA CUM ESTE”, fără niciun fel de garanţie, obligaţie sau condiţie.

SONY ŞI FIECARE DINTRE FURNIZORII TERŢI (în sensul prezentei Secţiuni, SONY şi fiecare dintre FURNIZORII TERŢI vor fi denumiţi împreună „SONY”) DECLINĂ ÎN MOD EXPRES TOATE GARANŢIILE, OBLIGAŢIILE SAU CONDIŢIILE, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICE DE VANDABILITATE, CONFORMITATE ŞI ADECVARE CU UN ANUMIT SCOP. SONY NU GARANTEAZĂ ŞI NU FORMULEAZĂ NICIO CONDIŢIE SAU DECLARAŢIE ÎN SENSUL CĂ (A) FUNCŢIILE CONŢINUTE ÎN ORICARE DINTRE SOFTWARE VOR CORESPUNDE CU CERINŢELE DVS. SAU VOR FI ACTUALIZATE, (B) FUNCŢIONAREA ORICĂRUIA DINTRE SOFTWARE VA FI CORECTĂ ŞI FĂRĂ ERORI SAU CĂ ORICE DEFECTE VOR FI CORECTATE, (C) SOFTWARE-UL NU VA DETERIORA VREUN ALT SOFTWARE, HARDWARE SAU DATE, (D) ORICE SOFTWARE, SERVICII DE REŢEA (INCLUSIV INTERNET) SAU PRODUSE (ALTELE DECÂT SOFTWARE-UL) DE CARE DEPINDE FUNCŢIONAREA SOFTWARE-ULUI VOR CONTINUA SĂ FIE DISPONIBILE, FĂRĂ ÎNTRERUPERI SAU MODIFICĂRI ŞI (E) CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SAU REZULTATELE UTILIZĂRII SOFTWARE-ULUI DIN PERSPECTIVA CORECTITUDINII, EXACTITĂŢII, FIABILITĂŢII, SAU ÎN ALT FEL.

NICIO INFORMAŢIE SAU RECOMANDARE VERBALĂ SAU SCRISĂ FORMULATĂ DE SONY SAU DE UN REPREZENTANT AUTORIZAT AL SONY NU VA DA NAŞTERE VREUNEI GARANŢII, OBLIGAŢII SAU CONDIŢII ŞI NU VA EXTINDE ÎN NICIUN FEL OBIECTUL PREZENTEI GARANŢII. ÎN CAZUL ÎN CARE SE CONSTATĂ CĂ SOFTWARE-UL PREZINTĂ DEFECTE, VĂ ASUMAŢI CHELTUIELILE INTEGRALE PENTRU TOATE OPERAŢIUNILE DE SERVICE, REPARAŢII SAU CORECTARE NECESARE. ANUMITE JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA GARANŢIEI IMPLICITE, ASTFEL ÎNCÂT RESPECTIVELE EXCLUDERI NU VI SE APLICĂ.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

SONY ŞI FIECARE DINTRE FURNIZORII TERŢI (în sensul prezentei Secţiuni, SONY şi fiecare dintre FURNIZORII TERŢI vor fi denumiţi împreună „SONY”) NU VOR PURTA RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO DAUNĂ INDIRECTĂ SAU CONSECUTIVĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA NICIUNEI GARANŢII EXPLICITE SAU IMPLICITE, ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, NEGLIJENŢĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ÎN BAZA VREUNEI ALTE TEORII JURIDICE PRIVIND SOFTWARE-UL, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE DAUNE REZULTATE DIN PROFITURI NEREALIZATE, VENITURI NEREALIZATE, PIERDERE DE DATE, IMPOSIBILITATEA DE UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI SAU A ORICĂRUI HARDWARE ASOCIAT, ÎNTRERUPERE ŞI TIMP AL UTILIZATORULUI, CHIAR DACĂ ORICARE DINTRE ACEŞTIA AU FOST ANUNŢAŢI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE. ÎN ORICE CAZ, FIECARE ŞI TOATĂ RĂSPUNDEREA REZULTATĂ DIN ORICE DISPOZIŢII ALE PREZENTULUI EULA VA FI LIMITATĂ LA SUMA EFECTIV PLĂTITĂ PENTRU PRODUS. UNELE JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR INDIRECTE SAU CONSECUTIVE, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS.

ACORDUL PENTRU UTILIZAREA INFORMAŢIILOR FĂRĂ CARACTER PERSONAL, A DATELOR DE LOCALIZARE, SECURITATEA DATELOR

Confirmaţi şi sunteţi de acord că SONY şi afiliaţii, partenerii şi agenţii săi pot citi, colecta, transfera, prelucra şi păstra anumite informaţii colectate de la SOFTWARE, inclusiv, dar fără a se limita la informaţiile privind (i) SOFTWARE-ul şi (ii) aplicaţiile software, conţinuturile şi echipamentele periferice care interacţionează cu DISPOZITIVUL Dvs. şi cu SOFTWARE-ul („Informaţiile”). Informaţiile includ, dar fără a se limita la: (1) identificatori unici aferenţi DISPOZITIVULUI Dvs. şi componentelor acestuia; (2) funcţionarea DISPOZITIVULUI, SOFTWARE-ului şi componentelor acestuia; (3) configuraţii ale DISPOZITIVULUI Dvs., SOFTWARE-ului şi aplicaţiilor software, conţinutului şi dispozitivelor periferice care interacţionează cu DISPOZITIVUL şi SOFTWARE-ul; (4) utilizarea şi frecvenţa utilizării funcţiilor (x) SOFTWARE-ului şi (y) aplicaţiilor software, conţinuturilor şi dispozitivelor periferice care interacţionează cu SOFTWARE-ul; şi (5) datele de localizare, conform celor arătate mai jos. SONY şi afiliaţii, partenerii şi agenţii săi pot utiliza şi dezvălui Informaţii sub rezerva legilor aplicabile în vederea îmbunătăţirii produselor şi serviciilor sale şi pentru a vă furniza produse sau servicii. Aceste utilizări includ, dar fără a se limita la: (a) administrarea funcţionalităţilor SOFTWARE-ului; (b) perfecţionarea, service-ul, actualizarea sau upgradarea SOFTWARE-ului; (c) perfecţionarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea produselor şi serviciilor prezente şi viitoare ale SONY şi ale altor părţi; (d) furnizarea de informaţii referitoare la produsele şi serviciile oferite de SONY şi de alte părţi; (e) respectarea legilor şi regulamentelor aplicabile; şi (f) în limita ofertei, furnizarea de servicii în funcţie de localizare ale SONY şi ale altor părţi, după cum se arată mai jos. În plus, SONY îşi rezervă dreptul de a utiliza Informaţiile pentru a se proteja pe sine şi pe terţi împotriva activităţilor ilegale, infracţionale sau prejudiciabile.

Anumite servicii disponibile prin intermediul SOFTWARE-ului pot depinde de informaţii de localizare, inclusiv, dar fără a se limita la, localizarea geografică a DISPOZITIVULUI. Confirmaţi că, în scopul furnizării acestor servicii, SONY, FURNIZORII TERŢI sau partenerii acestora pot colecta, arhiva, prelucra şi utiliza astfel de date de localizare, şi că respectivele servicii sunt reglementate de politicile de confidenţialitate ale SONY sau ale respectivului terţ. Prin utilizarea oricăror asemenea servicii, confirmaţi că aţi consultat politicile de confidenţialitate aplicabile respectivelor servicii şi vă exprimaţi acordul faţă de aceste activităţi.

SONY, afiliaţii, partenerii şi agenţii acesteia nu vor utiliza în mod intenţionat Informaţii pentru identificarea persoanei deţinătorului sau utilizatorului SOFTWARE-ului fără cunoştinţa sau acordul Dvs. Orice utilizare a Informaţiilor se va realiza în conformitate cu politicile de confidenţialitate ale SONY sau ale respectivului terţ. Vă rugăm să contactaţi adresele de contact din fiecare regiune sau ţară pentru consultarea politicii de confidenţialitate prezente a SONY.

Vă rugăm să contactaţi terţii aplicabili pentru politicile de confidenţialitate aferente informaţiilor care identifică persoanele sau alte tipuri de informaţii pe care le comunicaţi la utilizarea sau accesarea software-ului sau serviciilor terţilor.

Informaţiile pot fi prelucrate, păstrate sau transferate la SONY, afiliaţii sau agenţii acesteia care se află în afara ţării Dvs. de reşedinţă. Este posibil ca legile privind protecţia datelor şi confidenţialitatea informaţiilor din anumite ţări să nu ofere un nivel egal de protecţie cu cel din ţara Dvs. de reşedinţă şi este posibil să beneficiaţi de mai puţine drepturi legale în legătură cu Informaţiile prelucrate şi păstrate în, sau transferate către aceste ţări. SONY va depune eforturi rezonabile pentru a lua măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru a împiedica accesul la şi dezvăluirea neautorizată a Informaţiilor, dar nu garantează eliminarea tuturor riscurilor de utilizare abuzivă a Informaţiilor respective.

FUNCŢIA DE ACTUALIZARE AUTOMATĂ

Periodic, SONY sau FURNIZORII TERŢI pot actualiza automat sau modifica în alt fel SOFTWARE-ul, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, în scop de intensificare a funcţiilor de securitate, corectare a erorilor şi îmbunătăţire a funcţiilor, atunci când interacţionaţi cu serverele SONY sau ale terţilor, sau în alt fel. Astfel de actualizări sau modificări pot şterge sau modifica natura funcţiilor sau alte aspecte ale SOFTWARE-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, funcţiile pe care le folosiţi des. Confirmaţi şi sunteţi de acord că aceste activităţi pot avea loc la alegerea exclusivă a SONY şi că SONY poate condiţiona folosirea în continuare a SOFTWARE-ului de instalarea completă sau acceptarea acestor actualizări sau modificări. Orice actualizări/modificări vor fi considerate, şi vor face parte din, SOFTWARE în scopul prezentului EULA. Prin acceptarea prezentului EULA, sunteţi de acord cu respectiva actualizare/modificare.

INTEGRALITATEA CONTRACTULUI, RENUNŢARE, INDEPENDENŢA CLAUZELOR

Prezentul EULA şi politica de confidenţialiate a SONY, dupa cum acestea au fost modificate şi completate periodic, reprezintă împreună întregul contract încheiat între Dvs. şi SONY în legătură cu SOFTWARE-ul. Faptul că SONY nu exercită sau nu pune în aplicare vreun drept sau vreo dispoziţie a prezentului EULA nu va reprezenta o renunţare la respectivul drept sau respectiva dispoziţie. În cazul în care orice parte a prezentului EULA este ţinută a fi nevalabilă, ilegală sau inaplicabilă, respectiva dispoziţie va fi pusă în aplicare în măsura maxim permisă astfel încât să se păstreze intenţia prezentului EULA, iar celelalte părţi ale EULA rămânând în vigoare şi producând efecte depline.

LEGE APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIE

Convenţia Naţiunilor Unite privind Contractele pentru Vânzarea Internaţională de Produse nu se va aplica prezentului EULA. Acest EULA va fi reglementat de legile din Japonia, fără a se ţine cont de dispoziţiile privind conflictul de legi. Orice dispută apărută din prezentul EULA va fi de competenţa exclusivă a Curţii Districtuale din Tokyo, Japonia, iar părţile sunt de acord cu locul şi jurisdicţia acestor instanţe.

REMEDII ECHITABILE

Fără derogare de la nicio dispoziţie contrară a prezentului EULA, confirmaţi şi sunteţi de acord că orice încălcare sau nerespectare a prezentului EULA din partea Dvs. va produce daune ireparabile pentru SONY, pentru care daunele pecuniare nu ar fi suficiente, şi sunteţi de acord ca SONY să obţină orice măsuri punitive sau reparaţii echitabile pe care SONY le consideră necesare sau adecvate în aceste împrejurări. De asemenea, SONY poate apela la orice remedii juridice sau tehnice pentru prevenirea încălcării şi/sau pentru punerea în aplicare a acestui EULA, inclusiv, dar fără a se limita la, încetarea imediată a utilizării SOFTWARE-ului de către Dvs., dacă SONY consideră, la libera sa alegere, că încălcaţi sau intenţionaţi să încălcaţi prezentul EULA. Aceste remedii vin în completarea oricăror alte remedii la care SONY poate avea dreptul prin lege, în virtutea echitaţii sau în baza contractului.

ÎNCETARE

Fără a aduce atingere niciunuia dintre celelalte drepturi, SONY poate înceta prezentul EULA în cazul în care încălcaţi oricare dintre condiţiile acestuia. In eventualitatea unei asemenea încetări, trebuie: (i) să încetaţi orice utilizare şi să distrugeţi orice copii ale SOFTWARE-ului; (ii) să vă conformaţi cerinţelor din secţiunea următoare, denumită „Responsabilităţile Dvs. pentru Cont”.

MODIFICARE

SONY ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ORICARE DINTRE CONDIŢIILE PREZENTULUI EULA LA LIBERA SA ALEGERE, PRIN PUBLICAREA UNUI ANUNŢ PE UN WEB SITE INDICAT DE SONY, PRIN NOTIFICARE TRANSMISĂ PE EMAIL LA O ADRESĂ DE EMAIL COMUNICATĂ DE DVS., PRIN TRANSMITEREA UNUI ANUNŢ ÎN CADRUL PROCESULUI PRIN CARE OBŢINEŢI UPGRADĂRI/ACTUALIZĂRI SAU PRIN ORICE ALTĂ FORMĂ LEGAL RECUNOSCUTĂ DE NOTIFICARE. În cazul în care nu sunteţi de acord cu modificarea, ar trebui să contactaţi imediat SONY pentru a primi instrucţiuni. Faptul că utilizaţi în continuare SOFTWARE-ul după data intrării în vigoare a oricărei asemenea notificări va fi considerat a reprezenta acordul Dvs. de a respecta orice asemenea modificare.

BENEFICIARI TERŢI

Fiecare FURNIZOR TERŢ este un beneficiar terţ expres intenţionat al, şi va avea dreptul de a pune în aplicare, fiecare dispoziţie a prezentului EULA în legătură cu SOFTWARE-ul respectivei părţi.

RESPONSABILITĂŢILE DVS. PENTRU CONT

În cazul în care returnaţi DISPOZITIVUL Dvs. acolo de unde l-aţi cumpărat, îl vindeţi sau transferaţi în alt fel, sau în cazul în care prezentul EULA încetează, sunteţi responsabil pentru şi trebuie să dezinstalaţi SOFTWARE-ul din DISPOZITIV şi să ştergeţi oricare şi toate conturile pe care este posibil să le fi configurat pe DISPOZITIV sau accesibile prin intermediul SOFTWARE-ului. Purtaţi întreaga responsabilitate pentru păstrarea confidenţialităţii oricăror conturi pe care le aveţi la SONY SAU terţi şi a oricăror nume de utilizator şi parole asociate cu UTILIZAREA sau DISPOZITIVUL Dvs.

În cazul în care aveţi întrebări cu privire la prezentul EULA, puteţi contacta SONY în scris la adresa de contact a SONY din fiecare regiune sau ţară.