EULA TOP

UGOVOR O LICENCI ZA KRAJNJEG KORISNIKA

EULA TOP

VAŽNO:

PRIJE KORIŠĆENJA SOFTVERA, MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVAJ UGOVOR O LICENCI ZA KRAJNJEG KORISNIKA ("UGOVOR"). KORIŠĆENJEM SOFTVERA PRIHVATATE USLOVE OVOG UGOVORA. AKO NE PRIHVATITE USLOVE OVOG UGOVORA, NE MOŽETE DA KORISTITE SOFTVER.

Ovaj UGOVOR je zakonit ugovor između vas i Sony Imaging Products & Solutions Inc. (“SONY”). Ovaj UGOVOR uređuje vaša prava i obaveze u pogledu α Library softvera SONY-ja i/ili trećih lica davalaca licence (uključujući lica povezana sa korporacijom SONY) i njihovih povezanih lica (zajedno, "DOBAVLJAČI – TREĆA LICA"), zajedno sa svim ažuriranjima /nadogradnjom koje obezbijedi SONY, svom štampanom dokumentacijom, onlajn ili drugom elektronskom dokumentacijom za taj softver, i svim datotekama sa podacima koje nastanu u radu tog softvera (zajedno, "SOFTVER").

Bez suprotstavljanja gore navedenom, na softver u okviru SOFTVERA za koji postoji poseban ugovor o licenci za krajnjeg korisnika (uključujući, ali ne ograničavajući se na, GNU Opštu javnu licencu i Manju/Opštu javnu licencu za biblioteke) primjenjivaće se taj poseban ugovor o licenci za krajnjeg korisnika umjesto ovog UGOVORA u mjeri u kojoj to nalaže taj poseban ugovor o licenci za krajnjeg korisnika ("ISKLJUČENI SOFTVER").

SOFTVERSKA LICENC

SOFTVER se ne prodaje već se licencira. SOFTVER je zaštićen zakonima i međunarodnim sporazumima o autorskom pravu i drugim pravima intelektualne svojine.

AUTORSKA PRAV

Sva prava i vlasništvo na SOFTVERU (uključujući ali ne ograničavajući se na, slike, fotografije, animacije, video i audio zapise, muziku, tekst i "aplete" ugrađene u SOFTVER) ima SONY ili jedan ili više DOBAVLJAČA – TREĆIH LICA.

DAVANJE LICENC

SONY vam daje ograničenu licencu za korišćenje SOFTVERA isključivo u vezi sa vašim kompatibilnim uređajem ("UREĐAJ") i samo za vaše lične, nekomercijalne potrebe. SONY i DOBAVLJAČI - TREĆA LICA izričito zadržavaju sva prava, vlasništvo i interes (uključujući ali ne ograničavajući se na sva prava intelektualne svojine) na SOFTVERU koja vam nisu specifično data ovim UGOVOROM.

USLOVI I OGRANIČENJ

Nije dozvoljeno kopiranje, objavljivanje, prilagođavanje, ponovna distribucija, pokušaj izvođenja izvornog koda, mijenjanje, reverzni inženjering, dekompiliranje ili rastavljanje bilo kog SOFTVERA, u cijelosti ili djelimično, kao ni stvaranje bilo kakvih djela prerade od ili izvedenih iz SOFTVERA, osim ako SOFTVER namjerno olakšava ta djela prerade. Nije dozvoljeno modifikovanje ili mijenjanje funkcionalnosti SOFTVERA koje se odnose na upravljanje digitalnim pravima. Nije dozvoljeno zaobilaženje, mijenjanje, skidanje zaštite ili izbjegavanje bilo koje funkcije ili zaštite SOFTVERA ili bilo kojih mehanizama koji su operativno povezani sa SOFTVEROM. Nije dozvoljeno izdvajanje bilo koje pojedinačne komponente SOFTVERA za korišćenje na više nego jednom UREĐAJU, osim ako to SONY izričito dozvoli. Nije dozvoljeno uklanjanje, mijenjanje, prekrivanje ili uništavanje bilo kojih žigova ili obavještenja na SOFTVERU. Nije dozvoljeno dijeljenje, distribuiranje, iznajmljivanje, izdavanje, podlicenciranje, ustupanje, prenos ili prodaja SOFTVERA. Softver, mrežne usluge ili drugi proizvodi osim SOFTVERA, od kojih zavisi rad SOFTVERA mogu biti prekinuti ili obustavljeni po nahođenju dobavljača (dobavljača softvera, dobavljača usluga ili korporacije SONY). SONY i ti dobavljači ne garantuju da će SOFTVER, mrežne usluge, sadržaji ili drugi proizvodi i dalje biti na raspolaganju, ili da će funkcionisati bez prekida ili izmjene.

ISKLJUČENI SOFTVER I KOMPONENTE OTVORENOG KOD

Bez suprotstavljanja gore navedenom davanju ograničene licence, primate na znanje da SOFTVER može uključivati ISKLJUČENI SOFTVER. Određeni ISKLJUČENI SOFTVER može biti obuhvaćen softverskim licencama otvorenog izvornog koda ("Komponente otvorenog koda"), što uključuje sve softverske licence koje su date kao licence otvorenog izvornog koda od strane Open Source Initiative (Inicijativa otvorenog izvornog koda) ili bilo koje suštinski slične licence, uključujući ali ne ograničavajući se na bilo koju licencu koja kao uslov za distribuciju softvera licenciranog tom licencom nalaže da distributer stavi softver na raspolaganje u formi izvornog koda. Ukoliko je i u mjeri u kojoj je otkrivanje obavezno, molimo vas da posjetite www.sony.net/Products/Linux ili drugi web sajt koji SONY naznači, kako biste našli listu odgovarajućih KOMPONENTI OTVORENOG KODA uključenih u SOFTVER s vremena na vrijeme, i važeće uslove njihovog korišćenja. Ti uslovi korišćenja mogu biti promijenjeni od strane odgovarajućeg trećeg lica u bilo kom momentu bez bilo kakvih obaveza prema vama. U mjeri u kojoj to nalažu licence kojima je obuhvaćen ISKLJUČENI SOFTVER, odredbe tih licenci će se primjenjivati umjesto odredaba ovog UGOVORA. U mjeri u kojoj se odredbama licenci koje se primjenjuju na ISKLJUČENI SOFTVER ne dozvoljavaju bilo koja od ograničenja iz ovog UGOVORA u vezi sa tim ISKLJUČENIM SOFTVEROM, ta ograničenja se neće primjenjivati na taj ISKLJUČENI SOFTVER. U mjeri u kojoj uslovi licenci koje se primjenjuju na Komponente otvorenog koda nalažu korporaciji SONY da ponudi otkrivanje izvornog koda u vezi sa SOFTVEROM, ta ponuda se ovim daje.

KORIŠĆENJE SOFTVERA SA MATERIJALIMA ZAŠTIĆENIM AUTORSKIM PRAVO

SOFTVER može da bude pogodan da ga koristite za pregled, skladištenje, obradu i/ili korišćenje sadržaja koji ste napravili vi i/ili treća lica. Taj sadržaj može biti zaštićen autorskim pravom, drugim zakonima o intelektualnoj svojini i/ili ugovorima. Saglasni ste da ćete koristiti SOFTVER isključivo u skladu sa svim zakonima i ugovorima koji se primjenjuju na taj sadržaj. Saglasni ste i primate na znanje da SONY može preduzeti odgovarajuće mjere u cilju zaštite autorskih prava za sadržaj koji se skladišti, obrađuje ili koristi pomoću SOFTVERA. Te mjere uključuju, ali se ne ograničavaju na, evidentiranje koliko često pravite rezervne kopije i vraćate u prethodno stanje putem određenih opcija SOFTVERA, odbijanje vašeg zahtjeva za omogućavanjem vraćanja podataka i prestanak važenja ovog UGOVORA u slučaju vašeg nezakonitog korišćenja SOFTVERA.

SERVIS ZA ISPORUKU SADRŽAJ

TREBA TAKOĐE IMATI U VIDU DA SOFTVER MOŽE BITI ZAMIŠLJEN TAKO DA SE KORISTI SA SADRŽAJEM KOJI JE DOSTUPAN PREKO JEDNOG ILI VIŠE SERVISA ZA ISPORUKU SADRŽAJA ("SERVIS ZA ISPORUKU SADRŽAJA"). NA KORIŠĆENJE TOG SERVISA I SADRŽAJA PRIMJENJUJU SE USLOVI KORIŠĆENJA TOG SERVISA ZA ISPORUKU SADRŽAJA. AKO NE PRIHVATITE TE USLOVE, VAŠE KORIŠĆENJE SOFTVERA ĆE BITI OGRANIČENO. Primate na znanje i saglašavate se da određene sadržaje i usluge koji su na raspolaganju preko SOFTVERA mogu obezbjeđivati treća lica nad kojima SONY nema kontrolu. ZA KORIŠĆENJE SERVISA ZA ISPORUKU SADRŽAJA MORATE BITI POVEZANI SA INTERNETOM. SERVIS ZA ISPORUKU SADRŽAJA MOŽE BITI PREKINUT U BILO KOM MOMENTU.

VEZA SA INTERNETOM I USLUGE TREĆIH LIC

Primate na znanje i prihvatate da za pristup određenim opcijama SOFTVERA može biti potrebna veza sa Internetom, za koju snosite isključivu odgovornost. Pored toga, isključivo ste odgovorni za plaćanje svih naknada trećim licima u vezi sa vašom Internet konekcijom, uključujući ali ne ograničavajući se na pružaoca usluga Interneta ili plaćanje prenosa podataka po naknadama iz tarifnog modela. Funkcionisanje SOFTVERA može biti ograničeno zavisno od kapaciteta, propusnog opsega ili tehničkih ograničenja vaše Internet konekcije i usluge. Obezbjeđivanje, kvalitet i bezbjednost Internet konekcije su isključiva odgovornost trećeg lica koje pruža te usluge.

PROPISI O IZVOZU I DRUGI PROPIS

Saglasni ste da ćete poštovati sva važeća ograničenja i propise o izvozu i re-izvozu koji se primjenjuju u oblasti ili u zemlji u kojoj živite, i da nećete prenijeti ili odobriti prenos SOFTVERA u neku od zabranjenih zemalja, ili na drugi način suprotno bilo kojem od tih ograničenja ili propisa.

VISOKORIZIČNE AKTIVNOST

SOFTVER nije otporan na greške, i nije projektovan, proizveden niti namijenjen da se upotrebljava ili preprodaje kao oprema za onlajn kontrolu u rizičnim okruženjima koja zahtijevaju rad bez greške, kao što je slučaj sa nuklearnim postrojenjima, sistemima avio-navigacije ili komunikacionim sistemima, kontrolom leta, aparatima za održavanje u životu ili oružanim sistemima, gde bi greška u radu SOFTVERA mogla da dovede do smrti, telesne povrede ili ozbiljne fizičke ili ekološke štete ("VISOKORIZIČNE AKTIVNOSTI"). SONY, svaki od DOBAVLJAČA – TREĆIH LICA i svako od njihovih povezanih lica eksplicitno odriču bilo koju eksplicitnu ili implicitnu garanciju, obavezu ili uslov u pogledu podobnosti za VISOKORIZIČNE AKTIVNOSTI.

ISKLJUČENJE GARANCIJE NA SOFTVE

Potvrđujete i prihvatate da SOFTVER koristite na sopstveni rizik i da ste odgovorni za korišćenje SOFTVERA. SOFTVER se obezbjeđuje "KAKAV JESTE", bez bilo kakve garancije, obaveze ili uslova.

SONY, SVAKI OD DOBAVLJAČA - TREĆIH LICA (za potrebe ovog Odeljka, SONY i svaki od DOBAVLJAČA - TREĆIH LICA će se zajednički označavati kao "SONY") izričito odriču sve GARANCIJE, OBAVEZE ILI USLOVE, EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA IMPLICITNE GARANCIJE U POGLEDU MOGUĆNOSTI PRODAJE, NEPOVREĐIVANJA PRAVA I PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. SONY NE GARANTUJE NITI NUDI BILO KAKVE USLOVE ILI IZJAVE (A) DA ĆE FUNKCIJE SADRŽANE U BILO KOJEM SOFTVERU ISPUNITI VAŠA OČEKIVANJA ILI DA ĆE BITI AŽURIRANE, (B) DA ĆE RAD BILO KOJEG SOFTVERA BITI ISPRAVAN ILI BEZ GREŠAKA, ILI DA ĆE BILO KOJA GREŠKA BITI ISPRAVLJENA, (C) DA SOFTVER NEĆE OŠTETITI BILO KOJI DRUGI SOFTVER, HARDVER ILI PODATKE, (D) DA ĆE BILO KOJI SOFTVER, MREŽNE USLUGE (UKLJUČUJUĆI INTERNET) ILI PROIZVODI (OSIM SOFTVERA) OD KOJIH ZAVISI RAD SOFTVERA, NASTAVITI DA BUDU NA RASPOLAGANJU, NEPREKIDNO I U NEIZMIJENJENOM OBLIKU, I (E) U VEZI SA KORIŠĆENJEM ILI REZULTATIMA KORIŠĆENJA SOFTVERA U POGLEDU NJEGOVE ISPRAVNOSTI, TAČNOSTI, POUZDANOSTI ILI DRUGO.

NIJEDNA USMENA ILI PISANA INFORMACIJA ILI SAVJET KOJI DA SONY ILI SONY-JEV OVLAŠĆENI ZASTUPNIK NE PREDSTAVLJA GARANCIJU, OBAVEZU ILI USLOV, NITI NA BILO KOJI NAČIN PROŠIRUJE OBIM OVE GARANCIJE. U SLUČAJU DA SE POKAŽE DA JE SOFTVER NEISPRAVAN, PREUZIMATE CJELOKUPAN TROŠAK POTREBNOG SERVISIRANJA, POPRAVKE ILI ISPRAVKE. NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE IMPLICITNIH GARANCIJA, TAKO DA SE OVA ISKLJUČENJA MOŽDA NEĆE PRIMJENJIVATI NA VAS.

OGRANIČENJE ODGOVORNOST

SONY I SVAKI OD DOBAVLJAČA - TREĆIH LICA (za potrebe ovog Odeljka, SONY i svaki od DOBAVLJAČA - TREĆIH LICA će se zajednički označavati kao "SONY") NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU ZBOG POVREDE BILO KOJE EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE GARANCIJE, POVREDE UGOVORA, NEMARA, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE VEZANE ZA SOFTVER, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, BILO KOJU ŠTETU KOJA NASTANE IZ GUBITKA PROFITA, GUBITKA PRIHODA, GUBITKA PODATAKA, NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA SOFTVERA ILI BILO KOG POVEZANOG HARDVERA, PREKIDA RADA I VREMENA KOJE IZGUBI KORISNIK, ČAK I KADA JE BILO KOJI OD NJIH UPOZOREN NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE. U SVAKOM SLUČAJU, CJELOKUPNA NJIHOVA ODGOVORNOST PO SVAKOJ ODREDBI OVOG UGOVORA BIĆE OGRANIČENA NA IZNOS KOJI JE STVARNO PLAĆEN ZA PROIZVOD. NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE ILI OGRANIČENJA SLUČAJNIH ILI POSLJEDIČNIH ŠTETA, TAKO DA SE GORE NAVEDENO OGRANIČENJE ILI IZUZIMANJE MOŽDA NEĆE PRIMJENJIVATI NA VAS.

SAGLASNOST ZA KORIŠĆENJE PODATAKA KOJI NE OMOGUĆAVAJU IDENTIFIKACIJU, PODATAKA O LOKACIJI, BEZBJEDNOST PODATAK

Primate na znanje i prihvatate da SONY i njegova povezana lica, partneri i zastupnici mogu čitati, prikupljati, vršiti prenos, obradu i skladištenje određenih podataka prikupljenih iz SOFTVERA, uključujući ali ne ograničavajući se na podatke o (i) SOFTVERU, i (ii) softverskim aplikacijama, sadržajima i perifernim uređajima koji su u interakciji sa vašim UREĐAJEM i SOFTVEROM ("Podaci"). Podaci uključuju, ali se ne ograničavaju na: (1) jedinstvene identifikatore koji se odnose na vaš UREĐAJ i njegove komponente; (2) performanse UREĐAJA, SOFTVERA i njihovih komponenti; (3) konfiguracije vašeg UREĐAJA, SOFTVERA i softverskih aplikacija, sadržaj i periferne uređaje koji su u interakciji sa UREĐAJEM i SOFTVEROM; (4) korišćenje i učestalost korišćenja funkcija (x) SOFTVERA, i (y) softverskih aplikacija, sadržaja i perifernih uređaja koji su u interakciji sa SOFTVEROM; i (5) podatke o lokaciji, kako je navedeno u daljem tekstu. SONY i njegova povezana lica, partneri i zastupnici mogu koristiti i otkriti Podatke u skladu sa važećim zakonima, u cilju poboljšanja svojih proizvoda i usluga ili kako bi mogli da vam obezbijede proizvode ili usluge. Ciljevi takvog korišćenja uključuju, ali se ne ograničavaju na sljedeće: (a) upravljanje funkcionalnostima SOFTVERA; (b) poboljšanje, servisiranje, ažuriranje ili nadogradnju SOFTVERA; (c) poboljšanje, razvoj i unapređenje trenutnih i budućih proizvoda i usluga SONY-ja i drugih lica; (d) mogućnost da dobijete informacije o proizvodima i uslugama koje nude SONY i druga lica; (e) postupanje u skladu sa važećim zakonima i propisima; i (f) u mjeri u kojoj je to u ponudi, mogućnost da koristite usluge zasnovane na lokaciji korisnika koje pružaju SONY i druga lica, kako je navedeno dolje. Pored toga, SONY zadržava pravo korišćenja Podataka kako bi zaštitio sebe i treća lica od nezakonitih, kriminalnih i štetnih radnji.

Određene usluge koje su na raspolaganju preko SOFTVERA mogu se oslanjati na podatke o lokaciji, uključujući, ali ne ograničavajući se na geografsku lokaciju UREĐAJA. Primate na znanje da, za potrebe pružanja tih usluga, SONY, DOBAVLJAČI – TREĆA LICA ili njihovi partneri mogu prikupljati, arhivirati, obređivati i koristiti te podatke o lokaciji, i da se na te usluge primjenjuju pravila privatnosti SONY-ja ili tog trećeg lica. Korišćenjem bilo koje od tih usluga, potvrđujete da ste pregledali pravila privatnosti koja se primjenjuju na te usluge i saglašavate se sa tim aktivnostima.

SONY, njegova povezana lica, partneri i zastupnici neće namjerno koristiti Podatke za ličnu identifikaciju vlasnika ili korisnika SOFTVERA bez vašeg znanja ili saglasnosti. Svako korišćenje Podataka mora biti u skladu sa pravilima privatnosti SONY-ja ili tog trećeg lica. Za važeća pravila privatnosti SONY-ja, molimo vas da kontaktirate odgovarajuće kontakt adrese za svaku oblast ili zemlju.

Molimo vas da se obratite odgovarajućim trećim licima u vezi sa pravilima privatnosti koja se odnose na podatke koji omogućavaju identifikaciju i druge podatke koje dajete prilikom korišćenja ili pristupa softveru ili uslugama trećih lica.

SONY, njegova povezana lica ili zastupnici koji se nalaze u zemljama izvan zemlje u kojoj vi živite, mogu vršiti obradu, skladištenje ili prenos Podataka. Moguće je da zakoni o zaštiti podataka i privatnosti u određenim zemljama ne predviđaju isti stepen zaštite kao što je to slučaj u vašoj zemlji prebivališta, i možda ćete imati manje zakonskih prava u vezi sa Podacima koji se obrađuju i skladište u tim zemljama, ili koji se prenose u te zemlje. SONY će uložiti razuman napor u cilju preduzimanja odgovarajućih tehničkih i organizacionih mjera kako bi spriječio neovlašćen pristup ili otkrivanje Podataka, ali ne garantuje da će otkloniti sav rizik zloupotrebe tih Podataka.

FUNKCIJA AUTOMATSKOG AŽURIRANJ

S vremena na vrijeme, SONY ili DOBAVLJAČI - TREĆA LICA mogu automatski ažurirati ili na drugi način mijenjati SOFTVER, između ostalog radi unapređenja funkcija bezbjednosti, ispravke grešaka i poboljšanja funkcija, u momentu kada imate interakciju sa serverima SONY-ja ili trećih lica, ili na drugi način. Ta ažuriranja ili izmjene mogu obrisati ili promijeniti prirodu funkcija ili drugih aspekata SOFTVERA, uključujući ali ne ograničavajući se na funkcije na koje se možete osloniti. Ovim primate na znanje i prihvatate da do tih radnji može doći po nahođenju SONY-ja, i da SONY može usloviti dalje korišćenje SOFTVERA vašim kompletnim instaliranjem ili prihvatanjem tog ažuriranja ili izmjene. Bilo koja ažuriranja/izmjene će se smatrati SOFTVEROM, i predstavljaće dio istog, za potrebe ovog UGOVORA. Prihvatanjem ovog UGOVORA, saglašavate se sa tim ažuriranjima/izmjenama.

CJELOVITOST UGOVORA, ODRICANJE, DJELIMIČNA NIŠTAVOS

Ovaj UGOVOR i pravila privatnosti SONY-ja, uz izmjene i dopune istih sa vremena na vrijeme, zajedno predstavljaju cjelovit ugovor između Vas i SONY-ja u vezi sa SOFTVEROM. U slučaju da SONY ne iskoristi ili ne primjeni bilo koje pravo ili odredbu ovog Ugovora, to neće predstavljati odricanje od tog prava ili odredbe. Ako se ustanovi da je bilo koja odredba ovog UGOVORA nevažeća, nezakonita ili neizvršiva, ta odredba će biti sprovedena u najvećoj dozvoljenoj mjeri kako bi se očuvala svrha ovog UGOVORA i drugi dijelovi će ostati na snazi u cijelosti.

MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOS

Na ovaj UGOVOR se neće primjenjivati Konvencija Ujedinjenih Nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Na ovaj UGOVOR će se primjenjivati pravo Japana, bez uzimanja u obzir pravila o rješavanju sukobu zakona. Svaki spor koji nastane iz ovog UGOVORA rješavaće se isključivo pred Okružnim sudom u Tokiju, Japan, i strane ovim prihvataju sjedište i nadležnost tih sudova.

PRAVNA SREDSTV

Bez suprotstavljanja bilo kojim drugim odredbama ovog UGOVORA, primate na znanje i saglašavate se da će bilo koja povreda ovog UGOVORA ili nepostupanje u skladu sa odredbama istog s vaše strane, izazvati nepopravljivu štetu SONY-ju, za koju novčana odšteta neće biti odgovarajuća, i saglašavate se da SONY preduzme bilo koju pravnu mjeru koju SONY smatra potrebnom ili odgovarajućom u datim okolnostima. SONY takođe može preduzeti bilo koja pravna i tehnička sredstva kako bi spriječio povredu i/ili izvršio ovaj UGOVOR, uključujući ali ne ograničavajući se na, neposredni prekid vašeg korišćenja SOFTVERA, ako SONY smatra po svom nahođenju da vršite povredu ili da namjeravate da izvršite povredu ovog UGOVORA. Ova sredstva su dodatak uz sva ostala sredstva koja SONY ima po pravu, pravičnosti ili po ugovoru.

RASKI

Bez uticaja na bilo koje od svojih drugih prava, SONY može raskinuti ovaj UGOVOR ako ne postupite u skladu sa bilo kojom odredbom istog. U slučaju takvog raskida, dužni ste da: (i) prekinete svako korišćenje, i uništite sve kopije, SOFTVERA; (ii) postupite u skladu sa zahtjevima iz donjeg odeljka "Vaše odgovornosti u vezi sa nalogom".

IZMJENE I DOPUN

SONY ZADRŽAVA PRAVO DA IZMIJENI BILO KOJE USLOVE OVOG UGOVORA PO SVOM NAHOĐENJU, POSTAVLJANJEM OBAVJEŠTENJA NA WEB SAJTU SONY-JA, PUTEM E-MAIL OBAVJEŠTENJA POSLATOG NA E-MAIL ADRESU KOJU STE DALI, DAVANJEM OBAVJEŠTENJA U OKVIRU PROCESA U KOJEM DOBIJATE NADOGRADNJE/AŽURIRANJA ILI PREKO BILO KOJE DRUGE ZAKONSKI PRIHVATLJIVE FORME OBAVJEŠTENJA. Ako se ne slažete sa izmjenama, potrebno je da bez odlaganja kontaktirate SONY kako biste dobili dalja uputstva. Ukoliko nastavite da koristite SOFTVER nakon datuma stupanja na snagu tog obavještenja, smatraće se da ste prihvatili da budete obavezani tim izmjenama.

ODREDBE U KORIST TREĆIH LIC

Eksplicitna je namjera da svaki DOBAVLJAČ – TREĆE LICE bude treće lice u čiju korist ide svaka odredba ovog UGOVORA , i to u pogledu SOFTVERA tog lica, i imaće pravo na izvršenje svake takve odredbe.

VAŠE ODGOVORNOSTI U VEZI SA NALOGO

U slučaju da vratite svoj UREĐAJ tamo gdje je kupljen, da ga prodate ili na drugi način izvršite prenos svog UREĐAJA, ili ako ovaj UGOVOR bude raskinut, dužni ste i odgovorni da izvršite deinstaliranje SOFTVERA sa UREĐAJA i da obrišete svaki nalog koji ste otvorili na UREĐAJU ili kojem se može pristupiti preko SOFTVERA. Isključivo ste odgovorni za čuvanje povjerljivosti bilo kojih naloga koje imate kod SONY-ja ILI kod trećih lica i svih korisničkih imena i lozinki vezanih za VAŠE KORIŠĆENJE UREĐAJA.

U slučaju da imate bilo kakva pitanja vezana za ovaj UGOVOR, možete kontaktirati SONY u pisanoj formi, na odgovarajuću kontakt adresu za svaku oblast ili zemlju.