EULA TOP

GALUTINIO VARTOTOJO LICENCINĖ SUTARTIS

EULA TOP

SVARBU:

PRIEŠ NAUDODAMIESI PROGRAMINE ĮRANGA, ĮDĖMIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ GALUTINIO VARTOTOJO LICENCINĘ SUTARTĮ (GVLS). NAUDOJIMASIS PROGRAMINE ĮRANGA REIKŠ JŪSŲ SUTIKIMĄ SU GVLS SĄLYGOMIS. JEIGU NESUTINKATE SU GVLS SĄLYGOMIS, NETURITE TEISĖS NAUDOTIS PROGRAMINE ĮRANGA.

Ši GVLS yra Jūsų ir Sony Imaging Products & Solutions Inc. (“SONY”) teisinė sutartis. GVLS reglamentuoja Jūsų teises ir pareigas dėl SONY ir / arba tretiesiems asmenims - jos licenciarams (taip pat SONY susijusioms įmonėms) bei jų atitinkamoms susijusioms įmonėms (toliau visi kartu – KITI TIEKĖJAI) priklausančios α Library programinės įrangos, kartu su vėlesniais jos SONY naujinimais / naujovinimais, spausdintais, internete pateiktais ar kita elektronine forma teikiamais šios programinės įrangos dokumentais ir duomenų failais, sukurtais dirbant su šia programine įranga (visa tai kartu – PROGRAMINĖ ĮRANGA).

Neribojant to, kas išdėstyta aukščiau, visoms PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE esančioms programoms, kurioms yra atskiros galutinio vartotojo licencinės sutartys (įskaitant, be apribojimų, GPL licenciją ir LGPL licenciją), jos ir bus taikomos vietoje šios GVLS sąlygų tiek, kiek reikalaujama pagal minėtas atskiras galutinio vartotojo licencines sutartis (ATSKIROJI PROGRAMINĖ ĮRANGA).

PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJA

PROGRAMINĖ ĮRANGA nėra parduodama, bet suteikiama pagal licenciją. PROGRAMINEI ĮRANGAI taikoma autorių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių apsaugos įstatymų bei tarptautinių sutarčių numatyta apsauga.

AUTORIŲ TEISĖS

Visos teisės, įskaitant nuosavybės teisę, į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ (įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdus, nuotraukas, animaciją, vaizdo, garso įrašus, muziką, tekstus ir PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE esančias programėles) priklauso SONY arba vienam ar daugiau KITŲ TIEKĖJŲ.

LICENCIJOS SUTEIKIMAS

SONY suteikia Jums ribotą licenciją naudotis PROGRAMINE ĮRANGA tik su ja suderinamame Jūsų prietaise (PRIETAISAS) ir tik savo bei nekomerciniam naudojimui. SONY ir KITI TIEKĖJAI aiškiai pasilieka visas teises, nuosavybės teisę bei interesus (įskaitant, be apribojimų, intelektinės nuosavybės teises) į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, kurios pagal šią GVLS nėra suteikiamos konkrečiai Jums.

REIKALAVIMAI IR APRIBOJIMAI

Draudžiama PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ar kurias nors jos dalis kopijuoti, publikuoti, pritaikyti, perskirstyti, bandyti išvesti pirminį programos tekstą, modifikuoti, naudoti jų atžvilgiu apgrąžos inžineriją, išnarstyti ar išskaidyti jas dalimis, arba kurti iš PROGRAMINĖS ĮRANGOS išvestinius kūrinius, išskyrus atvejus, kai PROGRAMINĖ ĮRANGA specialiai padeda kurti išvestinius kūrinius. Draudžiama modifikuoti ar klastoti PROGRAMINĖS ĮRANGOS skaitmeninių teisių valdymo funkcijas. Draudžiama apeiti, keisti, išjungti ar vengti kurių nors PROGRAMINĖS ĮRANGOS funkcijų ar apsaugų, ar kitų PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE esančių ar su ja per operacinę sistemą sujungtų apsaugos mechanizmų. Draudžiama atskirti PROGRAMINĖS ĮRANGOS dalis, siekiant jas naudoti daugiau negu viename PRIETAISE, išskyrus atvejus, kai tam yra aiškus SONY leidimas. Draudžiama nuimti, keisti, uždengti ar nutrinti nuo PROGRAMINĖS ĮRANGOS prekių ženklus ar įspėjimus. Draudžiama dalintis PROGRAMINE ĮRANGA su kitais, ją platinti, nuomoti, parduoti išsimokėtinai, suteikit pagal sublicenciją, perleisti teises į ją, perleisti ar parduoti pačią PROGRAMINĘ ĮRANGĄ. Tiekėjai (kompiuterinių programų tiekėjai, paslaugų teikėjai, ar SONY) turi teisę savo nuožiūra laikinai ar visam laikui nutraukti PROGRAMINĖS ĮRANGOS programų, tinklo paslaugų ar kitų produktų, nuo kurių priklauso PROGRAMINĖS ĮRANGOS veikimas, tiekimą. SONY ir šie tiekėjai negarantuoja, kad PROGRAMINĖ ĮRANGA, tinklo paslaugos, turiniai ar kiti produktai bus ir toliau prieinami arba veiks be sutrikimų ar pakeitimų.

ATSKIROJI PROGRAMINĖ ĮRANGA IR ATVIROS PROGRAMINĖS ĮRANGOS KOMPONENTAI

Nepaisant aukščiau įvardytos ribotos licencijos suteikimo, Jūs pripažįstate, kad PROGRAMINĖS ĮRANGOS sudėtyje gali būti ATSKIROJI PROGRAMINĖ ĮRANGA. ATSKIRAJAI PROGRAMINEI ĮRANGAI gali būti taikomos atviros programinės įrangos licencijos (Atviros programinės įrangos komponentai). Tai reiškia programinės įrangos licencijas, kurios „Open Source Initiative“ organizacijos yra patvirtintos kaip atviros programinės įrangos licencijos, arba iš esmės tapačios licencijos, įskaitant, be apribojimų, licencijas, pagal kurias reikalaujama, kad platintojas, turintis pagal tokią licenciją programinę įrangą, teiktų ją pirminio kodo formatu. Prireikus gauti šio kodo atskleidimą, prašom jo ieškoti interneto svetainėje www.sony.net/Products/Linux arba kitose SONY nurodytose interneto svetainėse, kuriose yra galiojantis PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE kartkartėmis instaliuojamų ATVIROS PROGRAMINĖS ĮRANGOS KOMPONENTŲ sąrašas ir taikytinos jų naudojimo sąlygos. Tam tikri tretieji asmenys turi teisę bet kuriuo metu keisti šias sąlygas be jokios atsakomybės Jūsų atžvilgiu. Tiek, kiek reikalaujama pagal ATSKIROSIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS licencijas, tų licencijų sąlygos bus taikomos vietoje GVLS sąlygų. Jeigu pagal taikytinas ATSKIROSIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS licencijas yra draudžiami kai kurie GVLS nustatyti apribojimai ATSKIROSIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS atžvilgiu, tokie apribojimai ATSKIRAJAI PROGRAMINEI ĮRANGAI nebus taikomi. Jeigu pagal ATVIROS PROGRAMINĖS ĮRANGOS KOMPONENTŲ licencijų sąlygas SONY privalo pasiūlyti Jums suteikti pirminį kodą ryšium su PROGRAMINE ĮRANGA, tuomet šia sutartimi toks pasiūlymas yra teikiamas.

PROGRAMINĖS ĮRANGOS, KURIOS SUDĖTYJE YRA AUTORIŲ TEISIŲ SAUGOMOS MEDŽIAGOS, NAUDOJIMAS

PROGRAMINĖ ĮRANGA gali būti naudojama norint peržiūrėti, išsaugoti, tvarkyti ir / arba naudoti Jūsų ar trečiųjų asmenų sukurtą turinį. Turiniui gali būti taikoma autorių teisių apsauga bei apsauga pagal intelektinės nuosavybės teisių apsaugos įstatymus ir / arba sutartis. Jūs sutinkate naudoti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ tik laikydamiesi visų turiniui taikomų įstatymų ir sutarčių. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad SONY turi teisę imtis atitinkamų priemonių, kad apsaugotų PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE išsaugoto, tvarkomo ar naudojamo turinio autorių teises. Tarp tokių priemonių, be kita ko, gali būti skaičiavimas, kaip dažnai darote ir atkuriate atsargines kopijas per tam tikras PROGRAMINĖS ĮRANGOS funkcijas, atsisakymas įvykdyti Jūsų prašymą įgalinti duomenų atkūrimą, ir šios GVLS nutraukimas Jūsų neteisėto naudojimosi PROGRAMINE ĮRANGA atveju.

TURINIO PASLAUGA

TAIP PAT PAŽYMĖTINA, KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA GALI BŪTI SUKURTA NAUDOJIMUI KARTU SU TURINIU, KURĮ TEIKIA VIENA AR DAUGIAU TURINIO TARNYBŲ (TURINIO PASLAUGA). NAUDOJIMUISI TURINIO PASLAUGA IR PAČIAM TURINIUI YRA TAIKOMOS TĄ TURINĮ TEIKIANČIOS TURINIO TARNYBOS NUSTATYTOS SĄLYGOS. JEIGU NESUTINKATE SU TOMIS SĄLYGOMIS, JŪSŲ GALIMYBĖS NAUDOTIS PROGRAMINE ĮRANGA BUS RIBOTOS. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad tam tikrą turinį ir per PROGRAMINĘ ĮRANGĄ gaunamas paslaugas gali teikti tretieji asmenys, kurių SONY negali kontroliuoti. NORINT NAUDOTIS TURINIO PASLAUGA REIKALINGA PRIEIGA PRIE INTERNETO. TURINIO PASLAUGA BET KADA GALI BŪTI NUTRAUKTA.

INTERNETO RYŠYS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ PASLAUGOS

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad tam tikromis PROGRAMINĖS ĮRANGOS funkcijomis galima naudotis tik per interneto ryšį, už kurį Jūs patys atsakote. Be to, Jūs asmeniškai atsakote už mokesčių, susijusių su Jūsų interneto ryšiu, mokėjimą tretiesiems asmenims, įskaitant, be apribojimų, mokėjimus interneto ar ryšio paslaugų teikėjui. PROGRAMINĖS ĮRANGOS veikimas gali būti ribojamas ar varžomas atsižvelgiant į Jūsų interneto ryšio ir paslaugos galimybes, pralaidumą ar techninius apribojimus. Už interneto ryšio teikimą, kokybę ir saugumą atsako tik šias paslaugas teikiantis trečiasis asmuo.

EKSPORTO IR KITOS TAISYKLĖS

Jūs įsipareigojate laikytis visų Jūsų gyvenamosios vietos ar šalies eksporto ir reeksporto apribojimų bei taisyklių ir neperleisti ar neleisti kitiems perleisti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ į draudžiamą šalį ar kitaip pažeisti galiojančius apribojimus ar taisykles.

ITIN RIZIKINGI VEIKSMAI

PROGRAMINĖ ĮRANGA nėra atspari gedimams ir nėra sukurta, pagaminta ar skirta naudojimui ar perpardavimui kaip elektroninis valdymo įrenginys rizikingoje aplinkoje, kur būtinas veikimas be sutrikimų, kaip antai eksploatuojant atominius įrenginius, oro navigacijoje ar ryšio tinkluose, oro transporto valdymui, tiesiogiai gyvybę palaikančiuose prietaisuose ar ginklų sistemose, kur PROGRAMINĖS ĮRANGOS gedimas gali sukelti mirtį, asmens sužalojimą ar rimtą fizinę žalą ar žalą aplinkai (ITIN RIZIKINGI VEIKSMAI). SONY, visi jos KITI TIEKĖJAI, ir visos jų atitinkamos susijusios įmonės šiuo konkrečiu atveju neteikia jokių aiškių ar numanomų garantijų, neprisiima jokių pareigų ir neužtikrina tinkamumo ITIN RIZIKINGŲ VEIKSMŲ atžvilgiu.

GARANTIJOS PROGRAMINEI ĮRANGAI NESUTEIKIMAS

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad naudojate PROGRAMINĘ ĮRANGĄ vien savo rizika ir savo atsakomybe. PROGRAMINĖ ĮRANGA yra teikiama „KOKIA YRA“, be garantijos, pareigos ar kokių nors sąlygų.

SONY IR VISI KITI TIEKĖJAI (šioje pastraipoje SONY ir visi KITI TIEKĖJAI kartu vadinami SONY) AIŠKIAI ATSISAKO NUO VISŲ GARANTIJŲ, PAREIGŲ AR SĄLYGŲ, TIEK AIŠKIŲ, TIEK NUMANOMŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, DĖL TEISĖS AKTŲ NEPAŽEIDIMO IR DĖL TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI. SONY NEGARANTUOJA IR NEPATEIKIA JOKIŲ SĄLYGŲ AR PAREIŠKIMŲ: (A) KAD KIEKVIENOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS FUNKCIJOS ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS ARBA BUS NAUJINAMOS, (B) KAD KIEKVIENA PROGRAMINĖ ĮRANGA VEIKS TEISINGAI IR BUS BE KLAIDŲ, ARBA KAD KURIE NORS JOS DEFEKTAI BUS TAISOMI, (C) KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA NESUGADINS JOKIOS KITOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS, KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS AR DUOMENŲ, (D) KAD KIEKVIENA PROGRAMINĖ ĮRANGA, TINKLO PASLAUGOS (ĮSKAITANT INTERNETĄ) AR PRODUKTAI (KITI NEI PROGRAMINĖ ĮRANGA), NUO KURIŲ PRIKLAUSO PROGRAMINĖS ĮRANGOS VEIKIMAS, BUS IR TOLIAU PRIEINAMI, VEIKS BE SUTRIKIMŲ AR PAKEITIMŲ, IR (E) DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO AR JOS NAUDOJIMO REZULTATŲ TEISINGUMO, TIKSLUMO, PATIKIMUMO AR KITKO.

JOKIA SONY AR JOS ĮGALIOTOJO ATSTOVO ŽODINĖ AR RAŠYTINĖ INFORMACIJA AR PATARIMAS NESUKURIA GARANTIJOS, PAREIGOS AR SĄLYGOS, IR JOKIU BŪDU NEPRAPLEČIA ŠIOS GARANTIJOS APIMTIES. JEIGU PASIRODYTŲ, KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA YRA SU DEFEKTAIS, JŪS APMOKĖSITE VISAS IŠLAIDAS, BŪTINAS ĮRANGOS APTARNAVIMUI, REMONTUI AR PATAISYMUI. KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE DRAUDŽIAMA ATSISAKYTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ, TOKIU ATVEJU NUMANOMOS GARANTIJOS ATSISAKYMAS JŪSŲ ATŽVILGIU NEBUS TAIKOMAS.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

SONY IR VISI KITI TIEKĖJAI (šioje pastraipoje SONY ir visi KITI TIEKĖJAI kartu vadinami SONY) NEATSAKO UŽ JOKIUS NETIESIOGINIUS AR PAPILDOMUS NUOSTOLIUS DĖL KURIOS NORS AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS PAŽEIDIMO, SUTARTIES PAŽEIDIMO, NERŪPESTINGUMO, PAGAL GRIEŽTOS ATSAKOMYBĖS AR KITĄ TEISĖS TEORIJĄ, SUSIJUSIĄ SU PROGRAMINE ĮRANGA, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, NUOSTOLIUS DĖL PELNO PRARADIMO, PAJAMŲ NETEKIMO, DUOMENŲ PRARADIMO, NEBEGALĖJIMO NAUDOTIS PROGRAMINE AR SUSIJUSIA KOMPIUTERINE ĮRANGA, DĖL PRASTOVOS IR NAUDOTOJO SUGAIŠTO LAIKO, NET JEIGU DĖL KURIOS NORS TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĖS BUVO ĮSPĖTA. BET KURIUO ATVEJU, VISA JŲ BENDRA ATSAKOMYBĖ PAGAL KURIĄ NORS ŠIOS GVLS NUOSTATĄ BUS NE DIDESNĖ NEGU UŽ PRODUKTĄ FAKTIŠKAI SUMOKĖTA SUMA. KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE DRAUDŽIAMA ATSISAKYTI ATSAKOMYBĖS AR RIBOTI ATSAKOMYBĘ NETIESIOGINIŲ AR PAPILDOMŲ NUOSTOLIŲ ATŽVILGIU, TOKIU ATVEJU AUKŠČIAU NUROYTAS ATSISAKYMAS AR APRIBOJIMAS JŪSŲ ATŽVILGIU NEBUS TAIKOMAS.

SUTIKIMAS DĖL NE ASMENINIO POBŪDŽIO INFORMACIJOS IR BUVIMO VIETOS DUOMENŲ NAUDOJIMO; DUOMENŲ APSAUGA

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad SONY ir jos susijusios įmonės, partneriai ir atstovai turi teisę skaityti, rinkti, perduoti, tvarkyti ir saugoti tam tikrą, iš PROGRAMINĖS ĮRANGOS išrinktą, informaciją, įskaitant, be apribojimų, informaciją apie: (i) PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ir (ii) taikomąsias programas, turinius ir išorinius įrenginius, sąveikaujančius su Jūsų PRIETAISU ir PROGRAMINE ĮRANGA (Informacija). Informacija apima, tačiau neapsiribojama: (1) Jūsų PRIETAISO ir jo sudėtinių dalių unikalus identifikatorius; (2) Jūsų PRIETAISO, PROGRAMINĖS ĮRANGOS ir jų sudėtinių dalių veikimas; (3) Jūsų PRIETAISO, PROGRAMINĖS ĮRANGOS ir taikomųjų programų konfigūracijos, turiniai ir išoriniai įrenginiai, kurie sąveikauja su Jūsų PRIETAISU ir PROGRAMINE ĮRANGA; (4) PROGRAMINĖS ĮRANGOS (x) funkcijų naudojimas ir naudojimo dažnumas ir (y) taikomosios programos, turiniai ir išoriniai įrenginiai, kurie sąveikauja su PROGRAMINE ĮRANGA; ir (5) buvimo vietos duomenys, kaip bus nurodyta toliau. SONY ir jos susijusios įmonės, partneriai ir atstovai turi teisę naudoti ir atskleisti Informaciją laikantis taikomų teisės aktų reikalavimų, kad galėtų tobulinti arba teikti Jums savo produktus ir paslaugas. Toks naudojimas apima be kita ko: (a) PROGRAMINĖS ĮRANGOS funkcionalumų administravimą; (b) PROGRAMINĖS ĮRANGOS tobulinimą, aptarnavimą, naujinimą ar naujovinimą; (c) esamų ir būsimų SONY ir kitų šalių produktų ir paslaugų tobulinimą, kūrimą ir jų vertės didinimą; (d) teikimą Jums informacijos apie SONY ir kitų asmenų teikiamus produktus ir paslaugas; (e) galiojančių įstatymų ar taisyklių laikymąsi; ir (f) Sony ir kitų asmenų toje vietovėje siūlomų paslaugų teikimą, kaip nurodoma toliau. Be to, SONY pasilieka teisę naudoti Informaciją savo ir trečiųjų asmenų apsaugai nuo neteisėtų, nusikalstamų ar žalingų veikų.

Tam tikros, per PROGRAMINĘ ĮRANGĄ teikiamos, paslaugos gali būti teikiamos remiantis vietos informacija, įskaitant, be apribojimų, tos geografinės vietos, kurioje yra PRIETAISAS. Jūs pripažįstate, kad tam, kad SONY, KITI TIEKĖJAI ar jų partneriai galėtų teikti šias paslaugas, jie turi teisę rinkti, archyvuoti, tvarkyti ir naudoti vietos duomenis, ir kad šioms paslaugoms yra taikoma SONY ar tokio kito tiekėjo privatumo politika. Naudodamiesi šiomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šioms paslaugoms taikoma privatumo politika ir sutinkate su minėtais veiksmais.

Be PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudotojo žinios ar sutikimo SONY, jos susijusios įmonės, partneriai ir atstovai nenaudos Informacijos specialiai tam, kad nustatytų PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudotojo asmens tapatybę. Informacija bus naudojama laikantis SONY ar trečiojo asmens privatumo politikos. Norėdami susipažinti su taikytina SONY privatumo politika, prašom kreiptis savo gyvenamosios vietos ar šalies kontaktiniu adresu.

Dėl privatumo politikos klausimų, susijusių su identifikuojamais asmens duomenimis ir kita Jūsų teikiama informacija prisijungus prie trečiųjų asmenų programinės įrangos ar naudojantis jų paslaugomis, prašom kreiptis į atitinkamus trečiuosius asmenis

Informacija gali būti tvarkoma, išsaugoma ir perduodama SONY, jos susijusioms įmonėms ar atstovams, esantiems kitose šalyse. Kai kuriose šalyse duomenų apsaugos ir informacijos privatumo įstatymų teikiamos apsaugos lygis gali būti kitoks negu Jūsų šalyje, todėl Jums gali būti suteikta mažiau juridinių teisių dėl tvarkomos ir saugojamos, arba perduodamos į kitas šalis, Informacijos. SONY dės protingas pastangas, kad būtų imamasi tinkamų techninių ir organizacinių priemonių siekiant užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie Informacijos ar Informacijos atskleidimui, tačiau negarantuoja, kad galės pašalinti visą netinkamo Informacijos naudojimo riziką.

AUTOMATINĖ NAUJINIMO FUNKCIJA

Kartkartėmis, Jums prisijungus prie SONY ar trečiųjų asmenų serverių, ar kitais atvejais, SONY arba KITI TIEKĖJAI gali automatiškai naujinti ar kitaip modifikuoti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, įskaitant, be apribojimų, siekdami pagerinti apsaugos funkcijas, klaidų taisymo bei kitas funkcijas. Tokie naujinimai ar modifikavimai gali panaikinti ar pakeisti PROGRAMINĖS ĮRANGOS funkcijų pobūdį ar kitus aspektus, įskaitant, be apribojimų, ir Jums svarbiausias funkcijas. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad SONY turi teisę savo nuožiūra atlikti šiuos veiksmus ir reikalauti, kad Jūs, norėdami toliau naudotis PROGRAMINE ĮRANGA, įsidiegtumėte ar priimtumėte tokius naujinimus ar modifikacijas. Pagal šią GVLS visi naujinimai / modifikacijos yra laikomi sudėtine PROGRAMINĖS ĮRANGOS dalimi. Sutikdami su šios GVLS sąlygomis, Jūs sutinkate ir su naujinimais / modifikacijomis.

SUTARTIES VIENTISUMAS, ATSKIRIAMUMAS IR TEISIŲ ATSISAKYMAS

Ši GVLS ir SONY privatumo politika, su visais vėlesniais pakeitimais, kartu sudaro visą Jūsų ir SONY tarpusavio sutartį dėl PROGRAMINĖS ĮRANGOS. SONY nepasinaudojus kuria nors savo teise ar neįgyvendinus kurios nors GVLS nuostatos, nereiškia, kad SONY atsisako šios savo teisės ar GVLS nuostatos įgyvendinimo. Jeigu kuri nors GVLS dalis bus laikoma negaliojančia ar neįgyvendinama, tai, siekiant išsaugoti GVLS tikslą, ta dalis turės būti įgyvendinta tiek, kiek maksimaliai yra leistina, o visos kitos dalys liks galioti visa apimtimi.

TAIKOMA TEISĖ IR JURISDIKCIJA

Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių šiai GVLS netaikoma. Šiai GVLS yra taikomi Japonijos įstatymai, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos nuostatas. Visi iš šios GVLS kylantys ginčai sprendžiami išimtinai Tokijo apygardos teisme Japonijoje, ir šia sutartimi Šalys sutinka su šia ginčų nagrinėjimo vieta ir šio teismo jurisdikcija.

TEISINGOS TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖS

Nepaisant priešingų šios GVLS nuostatų, Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Jums pažeidus šią GVLS ar jos nesilaikant, SONY patirs nepataisomą žalą, kurios nepadengs jokia piniginė kompensacija, todėl Jūs neprieštaraujate, kad SONY pasinaudotų laikinosios apsaugos ar teisingomis teisių gynimo priemonėmis, kurias tomis aplinkybėmis SONY laikys tinkamomis. Be to, SONY gali imtis teisinių ir techninių savo teisių gynimo priemonių, siekdama išvengti pažeidimo ir / arba įgyvendinti šią GVLS, įskaitant, be apribojimų, skubiai nutraukti Jūsų galimybę naudotis PROGRAMINE ĮRANGA, kai SONY nuomone Jūs pažeidžiate arba ketinate pažeisti GVLS. Šios teisių gynimo priemonės yra papildomos prie tų, kurias SONY gali turėti pagal įstatymus, teisingumą ar sutartį.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Jums nesilaikant kurių nors šios GVLS sąlygų, SONY turi teisę ją nutraukti, nepažeisdama jokių kitų savo teisių. GVLS nutraukimo atveju Jūs privalote: (i) liautis naudotis PROGRAMINE ĮRANGA ir sunaikinti visas jos kopijas; (ii) laikytis reikalavimų, nustatytų toliau esančioje dalyje „Atsakomybė dėl Jūsų paskyros“.

KEITIMAS

SONY PASILIEKA TEISĘ KEISTI BET KURIAS ŠIOS GVLS SĄLYGAS SAVO NUOŽIŪRA, PASKELBDAMA APIE TAI SONY NURODYTOJE TINKLO SVETAINĖJE, ELEKTRONINIU PAŠTU PRANEŠDAMA JUMS JŪSŲ NURODYTU ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESU, PASKELBDAMA APIE TAI PROCESE, KURIUO JUMS TEIKIAMI NAUJINIMAI / NAUJOVINIMAI, ARBA KITOKIA, TEISĖTAI ATPAŽĮSTAMA, PRANEŠIMO FORMA. Jeigu nesutinkate su pakeitimu, turėtumėte skubiai susisiekti su SONY ir gauti nurodymus. Jeigu po tokio pranešimo įsigaliojimo Jūs ir toliau naudojatės PROGRAMINE ĮRANGA, bus laikoma, kad sutikote bei įsipareigojote laikytis šio pakeitimo.

TRETIEJI ASMENYS – NAUDOS GAVĖJAI

Kiekvienas iš KITŲ TIEKĖJŲ yra aiškus trečiasis asmuo-naudos gavėjas, turintis teisę įgyvendinti kiekvieną šios GVLS nuostatą to trečiojo asmens PROGRAMINĖS ĮRANGOS atžvilgiu.

ATSAKOMYBĖ DĖL JŪSŲ PASKYROS

Jeigu grąžinate savo PRIETAISĄ pardavėjui, parduodate jį ar kitokiu būdu perleidžiate, arba jeigu ši GVLS nutraukiama, privalote pašalinti iš PRIETAISO PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ir panaikinti iš PRIETAISO visas jame sukurtas arba per PROGRAMINĘ ĮRANGĄ pasiekiamas savo paskyras, ir esate už visa tai atsakingas. Jums tenka visa atsakomybė už visų paskyrų, turimų pas SONY ar trečiuosius asmenis, bei už naudotojo vardų ir slaptažodžių, susijusių su JŪSŲ NAUDOJIMUOSI PRIETAISU, konfidencialumą.

Jeigu turite klausimų dėl šios GVLS, galite raštu kreiptis į SONY savo gyvenamosios vietos ar šalies SONY kontaktiniu adresu.