EULA TOP

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCIA MEGÁLLAPODÁS

EULA TOP

FONTOS:

KÉRJÜK, HOGY A SZOFTVER HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A JELEN VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCIA MEGÁLLAPODÁST ("VLM" VAGY "MEGÁLLAPODÁS"). ÖN A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN FOGLALTAKAT ELFOGADJA. HA ÖN NEM FOGADJA EL A JELEN MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIT, AKKOR ÖN NEM JOGOSULT A SZOFTVER HASZNÁLATÁRA.

A jelen VLM egy jogi kötőerővel rendelkező szerződés, amely Ön és a Sony Imaging Products & Solutions Inc. ("SONY") között jött létre. A jelen VLM határozza meg az Ön jogait és kötelezettségeit a SONY és/vagy harmadik fél licenciába adói (beleértve a SONY leányvállalatait is), valamint megfelelő leányvállalataik (a továbbiakban a fentiek együttesen: "HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK") α Library nevű szoftvere, annak minden Sony által biztosított frissítése/upgrade-je, a szoftverhez tartozó valamennyi nyomtatott, on-line vagy elektronikus dokumentum, továbbá valamennyi, a szoftver működtetésével előállított adat fájl (együttesen: a "SZOFTVER") vonatkozásában.

A fentiekre tekintetet nélkül, minden olyan szoftverre, amely a SZOFTVER része, és amely külön végfelhasználói licencia megállapodással rendelkezik (ideértve, de nem kizárólag a GNU Általános Nyilvános licenciát (GNU General Public License) és a Olvasó/Programkönyvtár Általános Nyilvános Licenciát (Lesser/Library General Public License)), arra az ilyen külön végfelhasználói licencia megállapodás vonatkozik a jelen Megállapodás helyett, feltéve és olyan mértékben, amilyen mértékben az ilyen külön végfelhasználói licencia megállapodás azt előírja ("KIZÁRT SZOFTVER").

SZOFTVER LICENCIA

A SZOFTVERT nem értékesítjük, hanem annak tekintetében felhasználási jogokat biztosítunk. A SZOFTVERT szerzői jog és más szellemi alkotásra vonatkozó jogszabályok és nemzetközi megállapodások védik.

SZERZŐI JOG

A SZOFTVER, illetve a SZOFTVER tekintetében fennálló valamennyi jog és jogcím (beleértve, de nem kizárólag, a SZOFTVERBE foglalt, illetve abba beépített képeket, fotókat, videókat, hanganyagokat, zenét, szöveget és "applet"-et) tulajdonosa, illetve jogosultja a SONY, vagy a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK egyike, vagy azok közül több.

A FELHASZNÁLÁSI JOGOK BIZTOSÍTÁSA

A SONY a SZOFTVER tekintetében korlátozott felhasználási jogot biztosít Önnek arra, hogy a SZOFTVERT kizárólag az Ön kompatibilis készülékével kapcsolatban használja ("KÉSZÜLÉK"). A korlátozott felhasználási jog személyes, nem kereskedelmi használatra vonatkozik. A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK kifejezetten fenntartanak maguknak minden olyan jogot, jogcímet, és jogosultságot (beleértve, de nem kizárólag az összes szellemi alkotáshoz fűződő jogot) a SZOFTVEREN, illetve a SZOFTVER vonatkozásában, amelyet a jelen VLM kifejezetten nem biztosít az Ön részére.

KÖVETELMÉNYEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Ön nem jogosult a SZOFTVER egészét, vagy annak valamely részét lemásolni, nyilvánosságra hozni, átdolgozni, újra forgalomba hozni, a forráskód visszafejtését megkísérelni, visszafejteni, módosítani, dekompilálni, vagy szétszedni a SZOFTVERT, illetve a SZOFTVERBŐL vagy annak alapján származékos művet létrehozni, kivéve, ha az ilyen származékos művek létrehozatalát a SZOFTVER kifejezetten támogatja, előmozdítja. Ön nem módosíthatja vagy befolyásolhatja a SZOFTVER digitális jogok kezelésére vonatkozó funkcióit. Ön nem kerülheti meg, módosíthatja, hatástalaníthatja, vagy játszhatja ki a SZOFTVER semmilyen funkcióját vagy védelmét, vagy a SZOFTVERHEZ operatív módon hozzákapcsolt mechanizmust (hatásos műszaki intézkedés). Ön nem jogosult a SZOFTVER semmilyen alkotórészének az elkülönítésére abból a célból, hogy azt több, mint egy KÉSZÜLÉKEN használja, kivéve, ha a SONY ahhoz írásban kifejezetten hozzájárult. Ön nem jogosult a SZOFTVEREN, illetve SZOFTVERBEN található védjegyek, vagy figyelmeztetések eltávolítására, módosítására, elfedésére vagy eltüntetésére. Ön továbbá nem jogosult a SZOFTVERT megosztani, mások számára elérhetővé tenni (forgalomba hozni), bérbe vagy lízingbe adni, al-licenciába adni, engedményezni vagy egyéb módon átruházni vagy értékesíteni. A SZOFTVERT ide nem értve, más szoftverek, hálózati szolgáltatások vagy olyan termékek működése, amelyektől a SZOFTVER működése, illetve teljesítménye függhet, a szolgáltató (szoftver szolgáltatók, egyéb szolgáltatók vagy a SONY) döntésétől függően felfüggesztésre kerülhet vagy megszakadhat. A SONY és az ilyen szolgáltatók, illetve szállítók nem szavatolnak azért, hogy a SZOFTVER, a hálózati szolgáltatások, tartalmak vagy más termékek folyamatosan, illetve a jövőben is elérhetőek lesznek, üzemelni fognak, vagy hogy azok megszakítás vagy módosítás nélkül működnek.

KIZÁRT SZOFTVER ÉS NYÍLT FORRÁSKÓDÚ KOMPONENSEK

A fentiek alapján biztosított korlátozott felhasználási jogokat nem érintve, Ön elismeri, hogy a SZOFTVER tartalmazhat KIZÁRT SZOFTVERT. Néhány KIZÁRT SZOFTVEREKRE nyílt forráskódú szoftver licencia vonatkozhat ("Nyílt Forráskódú Alkotórészek"), amely minden olyan szoftver licenciát magába foglal, amelyet az Open Source Initiative nyílt forráskódú licenciáként jóváhagyott, vagy bármilyen más, lényegében hasonló licenciát, beleértve, de nem kizárólag, az olyan szoftver licenciát is, amikor az ilyen licenciával licenciába adott szoftver forgalomba hozatalának feltételeként a szoftver forgalmazója köteles a szoftvert forrás kód formájában is elérhetővé tenni. Kérjük, időről időre látogasson el a www.sony.net/Products/Linux oldalra, vagy más SONY (által megadott) weboldalra, amely tartalmazza a vonatkozó NYÍLT FORRÁSKÓDÚ ALKOTÓRÉSZEK listáját, amelyek a SZOFTVER részei, és a használatukra vonatkozó felhasználási feltételeket, továbbá azt, hogy szükséges-e, illetve milyen mértékben szükséges a nyilvánosságra hozatal. Ezeket a felhasználási feltételeket az arra jogosult harmadik személy időről időre megváltoztathatja anélkül, hogy Önnel szemben ezért bármilyen felelősséggel tartozna. Amennyiben és amilyen mértékben azt a KIZÁRT SZOFTVERRE vonatkozó licencia előírja, az ilyen licencia alkalmazandó a jelen VLM feltételei helyett. Amennyiben és amilyen mértékben az ilyen KIZÁRT SZOFTVERRE vonatkozó licencia tiltja a jelen VLM-ben meghatározott bármely korlátozás alkalmazását az adott KIZÁRT SZOFTVER tekintetében, annak vonatkozásában az ilyen korlátozás(ok) nem alkalmazható(ak). Ha a NYÍLT FORRÁSKÓDÚ ALKOTÓRÉSZRE vonatkozó licencia előírja a SONY részére azt, hogy a SZOFTVER tekintetében ajánlja fel a forráskód átadását, a felajánlás jelen VLM keretében ezennel megtörtént.

A SZOFTVER SZERZŐI JOG ÁLTAL VÉDETT ANYAGGAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA

A SZOFTVER alkalmas lehet arra, hogy azt Ön az Ön vagy harmadik fél által létrehozott tartalmak megtekintésére, tárolására, feldolgozására, és/vagy felhasználására használja. Az ilyen tartalmakat szerzői jog, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok, vagy más szerződések rendelkezései védhetik. Ön egyetért azzal, hogy a SZOFTVERT csak az ilyen tartalmakra vonatkozó jogszabályokkal vagy megállapodásokkal összhangban jogosult használni. Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy a SONY megfelelő intézkedéseket tehet annak érdekében, hogy a SZOFTVER által tárolt, használt vagy feldolgozott tartalmak szerzői jogi védelemét biztosítsa. Ilyen intézkedés lehet többek között az, hogy a SONY bizonyos SZOFTVER alkalmazások segítségével követi az Ön által készített biztonsági mentések és helyreállítások számát, gyakoriságát, megtagadhatja az Ön kérelmét egyes adatok helyreállításának lehetővé tételére, vagy ha Ön jogellenesen használja a SZOFTVERT, felmondhatja a jelen Megállapodást.

TARTALOMSZOLGÁLTATÁS

FELHÍVJUK A FIGYELMÉT ARRA, HOGY ELKÉPZELHETŐ, HOGY A SZOFTVERT ARRA TERVEZTÉK, HOGY AZT EGY VAGY TÖBB TARTALOMSZOLGÁLTATÓ ("TARTALOMSZOLGÁLTATÓ") ÁLTAL ELÉRHETŐVÉ TETT TARTALOMMAL HASZNÁLJÁK. A SZOLGÁLTATÁSRA ÉS A TARTALOM FELHASZNÁLÁSÁRA A TARTALOMSZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEI AZ IRÁNYADÓK. HA ÖN NEM FOGADJA EL EZEKEZ A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET, AKKOR A SZOFTVERT KORLÁTOZOTTAN TUDJA CSAK HASZNÁLNI. Ön elismeri és egyetért azzal, hogy a SZOFTVERREL elérhető egyes tartalmakat és szolgáltatásokat harmadik felek biztosítják, amelyek felett a SONY nem rendelkezik ellenőrzési vagy irányítási joggal. A TARTALOMSZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁHOZ INTERNET KAPCSOLAT SZÜKSÉGES. A TARTALOMSZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA BÁRMIKOR MEGSZÜNTETÉSRE KERÜLHET.

INTERNET KAPCSOLAT ÉS HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSOK

Ön elismeri és elfogadja, hogy egyes SZOFTVER alkalmazások eléréséhez Internet kapcsolt szükséges, amelynek biztosítása kizárólag az Ön felelőssége. Továbbá, kizárólag az Ön felelőssége az Internet kapcsolatra irányadó díjak megfizetése a megfelelő harmadik személy részére, beleérve, de nem kizárólag az Internet szolgáltatót vagy a mobilszolgáltatót is. A SZOFTVER működését korlátozhatják vagy behatárolhatják az Ön által igénybe vett Internet hozzáférés vagy szolgáltatás adottságai, sávszélessége vagy annak műszaki korlátai. Az Internet hozzáférés, illetve kapcsolat biztosítása, minősége és biztonsága kizárólag az azt nyújtó harmadik személy felelőssége.

EXPORT ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK

Ön kötelezettséget vállal arra, hogy megfelel annak a területnek, illetve országnak valamennyi alkalmazandó export és re-export korlátozásának és jogszabályainak, amelynek a területén Ön lakóhellyel rendelkezik, és nem továbbítja, illetve engedélyezi a SZOFTVER továbbítását vagy átadását tiltott országba, vagy egyéb olyan módon, amely megsértse az ilyen korlátozásokat, jogszabályokat.

MAGAS KOCKÁZATTAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK

A SZOFTVER meghibásodhat, és azt nem úgy tervezték, gyártották, vagy nem olyan célú felhasználásra vagy értékesítésre szánták, hogy az veszélyes környezetben hibamentes teljesítményre képes on-line ellenőrző eszköz legyen. Ilyen veszélyes környezetnek minősülnek többek között az olyan nukleáris létesítmények, repülőgép navigációs és légi irányítási rendszerek, életfunkciók fenntartásával kapcsolatos orvosi alkalmazások, vagy fegyverek, amelyek tekintetében a SZOFTVER meghibásodása halálhoz, személyi sérüléshez, vagy súlyos testi vagy környezeti károkhoz vezethet ("MAGAS KOCKÁZATTAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK"). A SONY, valamennyi HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓ, és azok valamennyi leányvállalata kizárnak minden kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot, kötelezettséget vagy feltételt a SZOFTVER MAGAS KOCKÁZATTAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEKKEL kapcsolatos felhasználása, arra való alkalmassága vonatkozásában.

SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA A SZOFTVER VONATKOZÁSÁBAN

Ön elismeri és elfogadja, hogy a SZOFTVERT kizárólag saját felelősségére és kockázatára jogosult használni és, hogy kizárólag Ön felel a SZOFTVER használatáért. A SZOFTVER úgy került biztosításra, "AHOGY VAN", mindenféle szavatosság, kötelezettség vagy kijelentés vállalása nélkül.

A SONY ÉS VALAMENNYI HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓ (a jelen szakaszban a SONY és valamennyi HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓ együttesen a továbbiakban: "SONY") KIFEJEZETTEN KIZÁRNAK MINDEN SZAVATOSSÁGOT, KÖTELEZETTSÉGET VAGY FELTÉTELT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT, A JOGSZERŰSÉGRE ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT IS. A SONY NEM SZAVATOL, ILLETVE NEM VÁLLAL SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉGET, ILLETVE TESZ KIJELENTÉST AZZAL KAPCSOLATBAN, HOGY (A) BÁRMELY SZOFTVER BÁRMELY FUNKCIÓJA MEGFELEL AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, VAGY HOGY AZOK FRISSÍTÉSRE KERÜLNEK; (B) BÁRMELY SZOFTVER MŰKÖDÉSE MEGFELELŐ ÉS HIBÁTLAN LESZ, VAGY HOGY MINDEN HIBA KIJAVÍTÁSRA KERÜL; (C) A SZOFTVER NEM OKOZ KÁRT BÁRMILYEN MÁS SZOFTVERBEN, HARVDERBEN VAGY ADATBAN, (D) BÁRMELY SZOFTVER, HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS (BELEÉRTVE AZ INTERNETET IS) VAGY TERMÉK (A SZOFTVER KIVÉTELÉVEL), AMELYTŐL A SZOFTVER TELJESÍTMÉNYE FÜGG, ELÉRHETŐ ÉS MEGSZAKÍTÁSMENTES LESZ VAGY MÓDOSÍTÁS NÉLKÜL MŰKÖDIK ÉS/VAGY HOGY (E) A SZOFTVER HASZNÁLATA VAGY A HASZNÁLAT EREDMÉNYEI MEGFELELŐEK, PONTOSAK, MEGBÍZHATÓAK LESZNEK, VAGY EGYÉB FELTÉTELNEK MEGFELELNEK.

A SONY, ILLETVE A SONY HIVATALOS KÉPVISELŐJE ÁLTAL SZÓBAN VAGY ÍRÁSBAN KÖZÖLT INFORMÁCIÓ VAGY TANÁCS NEM KELETKEZTET SZAVATOSSÁGOT, KÖTELEZETTSÉGET, VAGY FELTÉTELT, ILLETVE NÖVELHETI BÁRMILYEN MÓDON A JELEN SZAVATOSSÁGVÁLLALÁS KÖRÉT. HA A SZOFTVER HIBÁS, ÖN FELEL A SZÜKSÉGES SZERVIZELÉS, JAVÍTÁS VAGY KIJAVÍTÁS VALAMENNYI KÖLTSÉGÉÉRT. EGYES ÁLLAMOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A HALLGATÓLAGOS (TÖRVÉNYI) SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁT, KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY ELKÉPZELHETŐ, HOGY EGYES KIZÁRÁSOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A SONY ÉS VALAMENNYI HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓ (a jelen szakaszban a SONY és valamennyi HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓ együttesen a továbbiakban: "SONY") NEM FELELNEK SEMMILYEN JÁRULÉKOS VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, AMELY BÁRMELY KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS JOG- VAGY KELLÉKSZAVATOSSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉS MEGSÉRTÉSÉNEK, SZERZŐDÉSSZEGÉSNEK, VAGY GONDATLANSÁGNAK , SZIGORÚ FELELŐSSÉGI SZABÁLYNAK, VAGY BÁRMELY VALAMELY SZOFTVERRE VONATKOZÓ JOGELMÉLET ALAPJÁN ANNAK MEGSÉRTÉSÉVEL KELETKEZNE, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ OLYAN KÁROKAT, MINT AZ ELMARADT HASZON, BEVÉTEL KIESÉS, ADATVESZTÉS, A SZOFTVER VAGY BÁRMILYEN KAPCSOLÓDÓ HARDVER HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMATLANNÁ VÁLÁSA (KIESÉSE), VAGY ÜZEMSZÜNETNEK A BEKÖVETKEZÉSE, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK A LEHETŐSÉGÉRE BÁRMELYIKÜK FIGYELMÉT IS FELHÍVTÁK. A JELEN VLM BÁRMELY RENDELKEZÉSE ALAPJÁN EGYIKÜK VAGY MINDANNYIUK ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE, HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGE NEM HALADHATJA MEG A TERMÉKÉRT TÉNYLEGESEN FIZETETT ÁRAT. A FENTI RENDELKEZÉSEK NEM VONATKOZNAK AZOKRA AZ ORSZÁGOKRA, AMELYEKBEN A HATÁLYOS JOG NEM TESZI LEHETŐVÉ A FELELŐSSÉG MÉRTÉKÉNEK KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT JÁRULÉKOS VAGY KÖVETKEZMÉNYI ÁROKÉRT.

HOZZÁJÁRULÁS A SZEMÉLYES ADATNAK NEM MINŐSÜLŐ ADATOK, FÖLDRAJZI HELYRE VONATKOZÓ ADATOK FELHASZNÁLÁSÁHOZ, VALAMINT AZ ADATBIZTONSÁG

Ön elismeri és elfogadja azt, hogy a SONY, leányvállalatai, partnerei, ügynökei elolvashatnak, gyűjthetnek, továbbíthatnak, feldolgozhatnak, vagy tárolhatnak bizonyos a SZOFTVEREKBŐL gyűjtött információt, beleértve, de nem kizárólag a következő adatokat: információkat (i) a SZOFTVERRŐL és (ii) a szoftver alkalmazásokról, tartalmakról, és periférikus készülékekről, amelyek interakcióban vannak az Ön KÉSZÜLÉKÉVEL és a SZOFTVERREL (“Információ”). Az Információ lehet, de nem kizárólag, a következőket foglalja magába: (1) az Ön KÉSZÜLÉKÉVEL és annak alkotórészeivel kapcsolatos egyedi azonosító; (2) a KÉSZÜLÉK, a SZOFTVER és azok alkotórészeinek teljesítménye; (3) a KÉSZÜLÉK, a SZOFTVER és az olyan szoftver alkalmazások és periférikus készülékek konfigurációja, amelyek interakcióban vannak a SZOFTVERREL és a KÉSZÜLÉKKEL; (4) a (x) SZOFTVER, és a (y) SZOFTVERREL interakcióban lévő szoftver alkalmazások, tartalmak és periférikus eszközök használata és ezen funkciók használatának a gyakorisága; és (5) földrajzi helyre vonatkozó adatok, amint az az alábbiakban meghatározásra került. A SONY, leányvállalatai, partnerei és ügynökei a vonatkozó jogszabályokkal összhangban nyilvánosságra hozhatnak Információkat annak érdekében, hogy fejlesszék a termékeket és szolgáltatásokat, vagy hogy az Ön részére termékeket biztosítsanak és szolgáltatásokat nyújtsanak. Az ilyen felhasználás magába foglalhatja, de nem kizárólag, a következőket (a) a SZOFTVER funkcióinak kezelése, menedzselése; (b) a SZOFTVER fejlesztése, javítása, frissítése vagy upgrade-elése; (c) a SONY és más felek aktuális és jövőbeni termékeinek és szolgáltatásainak a fejlesztése, javítása; (d) tájékoztatás küldése a SONY vagy harmadik személy által gyártott termékről, vagy nyújtott szolgáltatásról; (e) a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés; és (f) ha azt kínálják, a SONY és más harmadik személyek által biztosított földrajzi hely alapú szolgáltatás nyújtása az Ön számára. A fentieken felül, a SONY felhasználhatja az Információkat arra, hogy megvédje magát vagy harmadik személyeket jogellenes, ártalmas cselekményekkel, illetve bűncselekményekkel szemben.

A SZOFTVEREN keresztül elérhető egyes szolgáltatások működésük során földrajzi hely alapú információt is felhasználhatnak, beleértve, de nem kizárólag a KÉSZÜLÉK földrajzi elhelyezkedésre vonatkozó adatot is. Ön elismeri, hogy az ilyen szolgáltatások nyújtása érdekében SONY, HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK vagy partnereik gyűjthetnek, archiválhatnak, feldolgozhatnak és felhasználhatnak földrajzi elhelyezkedésre vonatkozó adatokat, továbbá, hogy az ilyen szolgáltatásokra a SONY vagy az ilyen harmadik felek adatvédelmi szabályzata az irányadó. Bármely ilyen szolgáltatás használatával Ön kijelenti, hogy olvasta a vonatkozó szolgáltatásra alkalmazandó adatvédelmi szabályzatot és hozzájárul az ilyen tevékenységekhez.

SONY, leányvállalatai, partnerei és ügynökei nem használnak fel szándékosan Információt abból a célból, hogy azonosítsák a SZOFTVER felhasználóját vagy tulajdonosát az Ön tudomása vagy hozzájárulása nélkül. Az Információ bármilyen felhasználása a SONY vagy a vonatkozó harmadik fél adatvédelmi szabályzatának megfelelően történhet. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a terület vagy ország tekintetében megadott megfelelő címen a SONY hatályos adatvédelmi szabályzatával kapcsolatban.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a megfelelő harmadik felekkel azok adatvédelmi szabályzatával kapcsolatban, a harmadik fél szoftver vagy szolgáltatás használata, vagy az ahhoz való hozzáférés során megadott személyes vagy más adatok felhasználásával összefüggésben.

Az Információ feldolgozásra, tárolásra, továbbításra kerülhet a SONY-nak, leányvállalatainak vagy ügynökeinek, amelyek eltérő országban működhetnek, mint az Ön lakóhelye. Egyes országokban az adatvédelmi és magánélet védelmét biztosító jogszabályok nem nyújtják ugyanazt a szintű védelmet, mint az Ön lakóhelye szerinti állam, és Önnek kevesebb joga lehet az ilyen országokba továbbított, tárolt, vagy feldolgozott Információk vonatkozásában. A SONY ésszerű technikai és szervezési intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy megakadályozza az Információkhoz való jogellenes hozzáférést, vagy azok jogellenes nyilvánosságra kerülését, de nem szavatol az Információk jogellenes felhasználásával kapcsolatos minden kockázat elhárításáért.

AUTOMATIKUS UPDATE MEGOLDÁSOK

Időről időre a SONY vagy a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK automatikusan frissíthetik vagy egyéb módon módosíthatják a SZOFTVERT, beleértve, de nem kizárólag, a SZOFTVER biztonsági funkcióinak bővítését, a hibajavítást vagy egyéb funkciók fejlesztését, amikor Ön a SONY vagy harmadik felek szervereivel interakciót folytat, vagy más módon. A fenti frissítések, illetve módosítások törölhetik vagy megváltoztathatják a SZOFTVER alkalmazások jellemzőit vagy a SZOFTVER más aspektusait, beleértve, de nem kizárólag azokat is, amelyeket Ön használ, vagy alkalmaz. Ön elismeri és elfogadja, hogy a módosítások vagy frissítések a SONY kizárólagos mérlegelésének a tárgyát képezik, valamint hogy a SONY a SZOFTVER további használatának a feltételévé teheti az ilyen frissítések/módosítások teljes elfogadását, illetve megvalósítását. A SZOFTVER mindennemű frissítése, illetve módosítása a SZOFTVER részét képezi, illetve azzá válik a jelen VLM-ben foglalt feltételekkel összhangban, annak céljából. A VLM elfogadásával egyidejűleg Ön az frissítésekhez/módosításokhoz is hozzájárul.

A TELJES MEGÁLLAPODÁS, JOGLEMONDÁS, A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGE

A jelen VLM, a SONY adatvédelmi szabályzata, amint azok időről időre módosulnak, együttesen alkotják az Ön és a SONY között a SZOFTVER vonatkozásában létrejött teljes megállapodást. Ha a SONY a jelen VLM alapján fennálló jogát elmulasztja érvényesíteni, vagy kikényszeríteni, az nem eredményez a kérdéses jog vagy rendelkezés tekintetében joglemondást. Ha a jelen VLM bármely része érvénytelen, jogellenes vagy kikényszeríthetetlen, akkor azt a rendelkezést a megengedett legteljesebb mértékben a VLM céljainak megfelelően kell alkalmazni, és az a többi rendelkezés jogszerűségét vagy kikényszeríthetőségét nem érinti.

IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

A jelen VLM-re nem irányadó az ENSZ áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó nemzetközi egyezménye. A jelen VLM-re a Japán állam joga irányadó a vonatkozó kollíziós szabályokra tekintet nélkül. Bármely, a jelen VLM alapján keletkező jogvitának az eldöntésére a Japánban működő, Tokiói Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos joghatósággal, és a felek ezennel alávetik magukat e bíróságok joghatóságának.

MÉLTÁNYOS JOGORVOSLAT

Tekintet nélkül a jelen VLM bármely ellentétes rendelkezésére, Ön elismeri és egyetért azzal, hogy a jelen VLM bármilyen Ön által történő megsértése vagy az annak való meg nem felelés a SONY számára helyrehozhatatlan károkat okoz, amelyek tekintetében a vagyoni kártérítés nem lenne megfelelő jogorvoslat, és Ön hozzájárul ahhoz, hogy SONY bármilyen olyan ideiglenes vagy közbenső, illetve hasonló intézkedést kezdeményezzen, amelyet az adott körülmények között szükségesnek és megfelelőnek tart. A SONY ugyanakkor bármilyen jogi és műszaki jogorvoslattal is élhet, illetve ilyen intézkedést tehet annak érdekében, hogy megakadályozza a jelen VLM megsértését és/vagy kikényszeríts annak végrehajtását, beleértve, de nem kizárólag, a SZOFTVER Ön általi használatának azonnali hatályú megszüntetését, ha a SONY saját megítélése alapján úgy értékeli, hogy Ön megsérti, vagy szándékában áll megsérteni a jelen Megállapodást. A fenti jogorvoslatok azokon felül a jogorvoslatokon felül illetik meg a SONY-t, amelyekkel egyébként jogszabály, 'equity' (méltányosság), vagy szerződés alapján rendelkezik.

MEGSZÜNTETÉS

Tekintet nélkül a SONY bármely más jogára, ha Ön megsérti a jelen VLM valamely rendelkezését, a SONY jogosult azt felmondani. Ebben az esetben Ön köteles (i) megszüntetni a SZOFTVER mindennemű használatát, és annak összes példányát megsemmisíteni; (ii) megfelelni a jelen VLM alábbi, "Az Ön Fiókkal Kapcsolatos Felelőssége" című szakaszban foglalt rendelkezéseknek.

MÓDOSÍTÁS

A SONY FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT ARRA, HOGY A JELEN VLM BÁRMELY RENDELKEZÉSÉT SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT ÚGY MÓDOSÍTSA, HOGY A SONY ÁLTAL MEGADOTT WEBOLDALON ÜZENETET HELYEZ EL, VAGY EGY AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT EMAIL CÍMRE E-MAILT KÜLD, VAGY ANNAK AZ ELJÁRÁSÁNAK A RÉSZEKÉNT, AHOGY ÖN FRISSÍTÉST/UPGRADE-T SZEREZ, TÁJÉKOZTATÁST AD, VAGY BÁRMILYEN MÁS, JOGSZABÁLYNAK MEGFELELŐ FORMÁBAN KÖZÖLT TÁJÉKOZTATÁS ÚTJÁN. Ha Ön nem ért egyet a módosítással, akkor instrukciók érdekében haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot SONY-val. Ha Ön a SZOFTVERT azt követően is használja, mint a tájékoztatásban a hatályba lépés napjaként megjelölt nap, akkor az úgy minősül, hogy Ön azzal elfogadta a módosítást.

HARMADIK FÉL KEDVEZMÉNYEZETTEK

Valamennyi HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓ kifejezett harmadik fél kedvezményezettnek, illetve jogosultnak minősül, és jogosult a jelen VLM bármely rendelkezését kikényszeríteni a saját SZOFTVERE vonatkozásában.

AZ ÖN FIÓKKAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGE

Ha Ön visszaviszi a KÉSZÜLÉKÉT a vásárlás, értékesítés helyére vagy azt más módon átruházza, illetve ha a jelen VLM megszűnik, akkor Ön köteles a KÉSZÜLÉKRŐL a SZOFTVERT eltávolítani (uninstall), továbbá valamennyi, a KÉSZÜLÉKEN létrehozott vagy a SZOFTVER segítségével elérhető fiókját törölni. Kizárólag az Ön felelőssége a SONY-nál vagy harmadik félnél nyitott fiókja, továbbá minden, a KÉSZÜLÉKE ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁVAL kapcsolatos felhasználói név és jelszó bizalmasságának a biztosítása és fenntartása.

Amennyiben a jelen VLM-mel kapcsolatban bármilyen kérdése van, akkor kérjük, vegye fel a kapcsolatot a SONY-val írásban az Ön területe, vagy országa tekintetében megadott elérhetőségeken.