EULA TOP

UGOVOR O LICENCIJI S KRAJNJIM KORISNIKOM

EULA TOP

VAŽNO:

PRIJE KORIŠTENJA SOFTWAREA, MOLIMO PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR O LICENCIJI S KRAJNJIM KORISNIKOM (“ULKK”). KORISTEĆI SOFTWARE PRIHVAĆATE ODREDBE OVOGA ULKK. AKO NE PRIHVAĆATE ODREDBE OVOGA ULKK, NE SMIJETE KORISTITI SOFTWARE.

Ovaj ULKK je pravni sporazum između Vas i Sony Imaging Products & Solutions Inc. (“SONY”). Ovaj ULKK uređuje Vaša prava i obveze u pogledu α Library softwarea SONYJA i/ili njegovih trećih osoba davatelja licencije (uključujući SONYJEVA povezana društva) i njihovih povezanih društava (zajedno, “TREĆE OSOBE PRUŽATELJI”), zajedno s eventualnim ažuriranjima/unapređenjima koja pruža SONY, cjelokupnom tiskanom, on-line ili drugom elektroničkom dokumentacijom za taj software, kao i svim datotekama nastalim radom takvog softwarea (zajedno “SOFTWARE”).

Bez obzira na navedeno, svaki software u SOFTWAREU koji ima zaseban ugovor o licenciji s krajnjim korisnikom (uključujući, bez ograničenja, GNU Opću javnu licenciju i Manju/Knjižničnu Opću javnu licenciju) obuhvaćen je mjerodavnim zasebnim ugovorom o licenciji s krajnjim korisnikom umjesto odredaba ovog ULKK u mjeri koju predviđa zasebni ugovor o licenciji s krajnjim korisnikom (“ISKLJUČENI SOFTWARE”).

SOFTWARE LICENCIJA

SOFTWARE se ne prodaje već se licencira. SOFTWARE je zaštićen zakonima o autorskom pravu i drugim zakonima i međunarodnim ugovorima o intelektualnom vlasništvu.

AUTORSKO PRAVO

Svako vlasničko i drugo pravo na SOFTWARE (uključujući, bez ograničenja, sve slike, fotografije, animaciju, video, glazbu, tekst i “applets” utjelovljene u SOFTWAREU) pripada SONYJU ili jednom ili više TREĆIH OSOBA PRUŽATELJA.

DAVANJE LICENCIJE

SONY Vam daje licenciju na korištenje SOFTWAREA isključivo u vezi s Vašim kompatibilnim uređajem (“UREĐAJ”) i samo za Vaše pojedinačno, nekomercijalno korištenje. SONY kao i TREĆE OSOBE PRUŽATELJI izrijekom pridržavaju sva prava, vlasništvo i ovlaštenja (uključujući, bez ograničenja, sva prava intelektualnog vlasništva) na SOFTWAREU koje Vam izrijekom ne daje ovaj ULKK.

UVJETI I OGRANIČENJA

Ne smijete kopirati, objavljivati, prilagođavati, redistribuirati, pokušavati izvesti izvorni kod, izmijeniti, provoditi obrnuti inženjering, dekompilirati ili rastavljati SOFTWARE, u cijelosti ili u nekom dijelu, niti stvarati bilo kakva izvedena djela iz ili od SOFTWAREA osim ako su takva izvedena djela namjerno pospješena SOFTWAREOM. Ne smijete izmijeniti niti dirati bilo kakve funkcionalnosti SOFTWAREA u pogledu upravljanja digitalnim pravima. Ne smijete izbjeći, izmijeniti, isključiti ili zaobići bilo koje funkcije ili zaštite SOFTWAREA ili bilo koje mehanizme koji su radno povezani sa SOFTWAREOM. Ne smijete izdvojiti niti jednu pojedinačnu komponentu SOFTWAREA radi korištenja na više UREĐAJA osim ako Vas na to izrijekom ovlasti SONY. Ne smijete ukloniti, izmijeniti, prekriti niti nagrditi bilo koji žig ili obavijest na SOFTWAREU. Ne smijete dijeliti, distribuirati, iznajmljivati, podlicencirati, ustupiti, prenijeti ili prodati SOFTWARE. Software, mrežne usluge ili proizvodi različiti od SOFTWAREA o kojima ovisi izvedba SOFTWAREA mogu biti prekinuti ili obustavljeni prema ocjeni pružatelja (pružatelja softwarea, pružatelja usluga ili SONYJA). SONY i ti pružatelji ne jamče da će SOFTWARE, mrežne usluge, sadržaj ili drugi proizvodi i dalje biti dostupni, niti da će raditi bez prekida ili izmjena.

ISKLJUČENI SOFTWARE I KOMPONENTE OTVORENOG IZVORA

Bez obzira na prethodno davanje ograničene licencije, prihvaćate da SOFTWARE može uključivati ISKLJUČENI SOFTWARE. Određeni ISKLJUČENI SOFTWARE može biti obuhvaćen licencijama za software otvorenog izvora (“Komponente otvorenog izvora”), što znači sve licencije za software koje su odobrene kao licencije otvorenog izvora od strane Open Source Initiative ili bilo kakve druge u bitnom slične licencije, uključujući bez ograničenja bilo koju licenciju koja, kao uvjet za distribuciju softwarea licenciranog prema takvoj licenciji, pretpostavlja da distributer učini software dostupnim u formatu izvornog koda. Ako i u mjeri u kojoj je potrebno obavještavanje, molimo posjetite www.sony.net/Products/Linux ili drugi web site koji odredi SONY za popis mjerodavnih KOMPONENTI OTVORENOG IZVORA koje su u pojedino vrijeme uključene u SOFTWARE, kao i odredbe mjerodavne za njegovo korištenje. Te odredbe može izmijeniti mjerodavna treća osoba u bilo koje vrijeme bez odgovornosti prema Vama. U mjeri u kojoj to traže licencije koje obuhvaćaju ISKLJUČENI SOFTWARE, odredbe tih licencija primjenjuju se umjesto odredaba ovog ULKK. U mjeri u kojoj odredbe licencije mjerodavne za ISKLJUČENI SOFTWARE zabranjuju bilo koje ograničenje iz ovog ULKK u pogledu takvog ISKLJUČENOG SOFTWAREA, ta ograničenja neće se primijeniti na taj ISKLJUČENI SOFTWARE. U mjeri u kojoj odredbe licencija koje su mjerodavne za Komponente otvorenog izvora traže od SONYJA da ponudi izvorni kod u vezi sa SOFTWAREOM, takva se ponuda ovime daje.

UPORABA SOFTWAREA SA ZAŠTIĆENIM MATERIJALOM

SOFTWARE može biti takav da ga možete koristiti za pregledavanje, pohranjivanje, obradu i/ili korištenje sadržaja kojega stvarate Vi i/ili treće osobe. Takav sadržaj može biti zaštićen propisima o autorskom pravu ili drugim pravima intelektualnog vlasništva i/ili ugovorima. Obvezujete se upotrebljavati SOFTWARE samo u skladu sa svim takvim propisima i ugovorima koji se primjenjuju na taj sadržaj. Prihvaćate i suglasni ste s time da SONY može poduzeti odgovarajuće mjere da zaštiti autorsko pravo na sadržaju koji SOFTWARE pohranjuje, obrađuje ili koristi. Te mjere obuhvaćaju, bez ograničenja, računanje učestalosti Vašeg backupa i povrata putem određenih osobina SOFTWAREA, odbijanje prihvaćanja Vašeg zahtjeva za povrat podataka te raskid ovog ULKK u slučaju Vaše neovlaštene uporabe SOFTWAREA.

USLUGA PRUŽANJA SADRŽAJA

MOLIMO VAS DA TAKOĐER UVAŽITE DA SOFTWARE MOŽE BITI NAMIJENJEN ZA UPORABU SA SADRŽAJEM KOJI JE DOSTUPAN PUTEM JEDNE ILI VIŠE USLUGE PRUŽANJA SADRŽAJA (“USLUGA PRUŽANJA SADRŽAJA”). KORIŠTENJE USLUGE I TOG SADRŽAJA PODLOŽNO JE UVJETIMA TE USLUGE PRUŽANJA SADRŽAJA. AKO ODBIJATE PRIHVATITI TE UVJETE, VAŠA UPOREBA SOFTWAREA BIT ĆE OGRANIČENA. Prihvaćate i pristajete na to da određeni sadržaj i usluge koje su dostupne putem SOFTWAREA mogu pružati treće osobe nad kojima SONY nema kontrolu. KORIŠTENJE USLUGE PRUŽANJA SADRŽAJA ZAHTIJEVA INTERNETSKU VEZU. USLUGA PRUŽANJA SADRŽAJA MOŽE U BILO KOJE VRIJEME BITI OBUSTAVLJENA.

INTERNETSKA POVEZANOST I USLUGE TREĆIH

Prihvaćate i pristajete na to da pristup određenim osobinama SOFTWAREA može zahtijevati internetsku vezu za koju ste isključivo Vi odgovorni. Nadalje, isključivo ste odgovorni za plaćanje naknada za treće osobe u vezi s Vašom internetskom vezom uključujući, bez ograničenja, pružatelje internetske usluge ili naknade za minutažu. Rad SOFTWAREA može biti ograničen ili onemogućen ovisno o sposobnostima, pojasnoj širini ili tehničkim ograničenjima Vaše internetske veze i usluge. Pružanje, kvaliteta i sigurnost takve internetske veze isključiva je odgovornost treće osobe koja pruža takvu uslugu.

IZVOZNI I OSTALI PROPISI

Pristajete poštovati sva ograničenja i propise o izvozu i re-izvozu mjerodavne u području ili državi u kojoj boravite te da nećete prenijeti, niti odobriti prijenos SOFTWAREA državi za koju je to zabranjeno ili na drugi način kršeći bilo kakva navedena ograničenja ili propise.

AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA

SOFTWARE nije otporan na greške i nije sastavljen, proizveden niti namijenjen za uporabu ili prodaju putem on-line kontrolne opreme u opasnim uvjetima koji zahtijevaju izvedbu sigurnu od padova, kao pri radu nuklearnih postrojenja, zračne plovidbe ili komunikacijskih sustava, kontrole leta, strojeva za neposredno održavanje života ili oružanih sustava, kod kojih bi pad SOFTWAREA mogao dovesti do smrti, fizičke ozljede ili teške tjelesne štete ili štete po okoliš (“AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA”). SONY, svaka TREĆA OSOBA PRUŽATELJ kao i svako njihovo povezano društvo izrijekom odriču svako izričito ili prešutno jamstvo, dužnost ili uvjet za podobnost za AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA.

ISKLJUČENJE JAMSTVA NA SOFTWAREU

Prihvaćate i pristajete da je korištenje SOFTWAREA na Vaš osobni rizik te da ste odgovorni za njegovo korištenje. SOFTWARE se daje u stanju kakav jest, bez jamstva, dužnosti ili uvjeta bilo koje vrste.

SONY I SVAKA TREĆA OSOBA PRUŽATELJ (u smislu ovog članka, SONY i svaka TREĆA OSOBA PRUŽATELJ zajedno se nazivaju “SONY”) IZRIJEKOM ODRIČU SVAKO JAMSTVO, DUŽNOST ILI UVJET, IZRIČIT ILI PREŠUTAN, KOJI UKLJUČUJE, BEZ OGRANIČENJA, PREŠUTNA JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA TRŽIŠTE, NEPOSTOJANJA POVREDE TE PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. SONY NE JAMČI NITI DAJE BILO KAKVE UVJETE NITI UVJERENJA (A) DA FUNKCIJE SADRŽANE U BILO KOJEM SOFTWAREU ODGOVARAJU VAŠIM POTREBAMA ILI DA ĆE SE AŽURIRATI, (B) DA ĆE RAD BILO KOJEG SOFTWAREA BITI ISPRAVAN ILI SLOBODAN OD POGREŠAKA ILI DA ĆE SE BILO KAKVE MANJKAVOSTI ISPRAVITI, (C) DA ĆE BILO KOJI SOFTWARE, MREŽNE USLUGE (UKLJUČUJUĆI INTERNET) ILI PROIZVODI (OSIM SOFTWAREA) O KOJIMA IZVEDBA SOFTWAREA OVISI UBUDUĆE BITI DOSTUPNI, NEPREKINUTI ILI NEIZMIJENJENI I (E) U POGLEDU UPORABE ILI POSLJEDICA UPORABE SOFTWAREA U SMISLU NJEGOVE TOČNOSTI, ISPRAVNOSTI, POUZDANOSTI ILI U DRUGOM SMISLU.

NITI JEDNA USMENA ILI PISMENA INFORMACIJA ILI SAVJET KOJEGA DAJE SONY ILI NJEGOV OVLAŠTENI PREDSTAVNIK NE PREDSTAVLJA JAMSTVO, DUŽNOST ILI UVJET NITI NA BILO KOJI NAČIN POVEĆAVA OPSEG OVOGA JAMSTVA. AKO BI SE SOFTWARE POKAZAO MANJKAVIM, PREUZIMATE UKUPAN TROŠAK SVAKOG NUŽNOG SERVISIRANJA, POPRAVKA ILI ISPRAVKA. NEKA PRAVNA PODRUČJA NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE PREŠUTNIH JAMSTAVA TAKO DA JE MOGUĆE DA SE TA ISKLJUČENJA NE PRIMJENJUJU NA VAS.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

SONY I SVAKA TREĆA OSOBA PRUŽATELJ (u smislu ovoga članka, SONY i svaka TREĆA OSOBA PRUŽATELJ zajedno se nazivaju “SONY”) NE ODGOVARAJU ZA BILO KAKVU SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU ZBOG POVREDE BILO KOJEG IZRIČITOG ILI PREŠUTNOG JAMSTVA, POVREDE UGOVORA, NEHAJA, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ILI PREMA BILO KOJOJ DRUGOJ PRAVNOJ OSNOVI POVEZANOJ SA SOFTWAREOM, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, SVU ŠTETU KOJA PROIZLAZI IZ IZGUBLJENE DOBITI, GUBITKA PRIHODA, GUBITKA PODATAKA, GUBITKA UPORABE SOFTWAREA ILI BILO KOJEG POVEZANOG HARDWAREA, VRIJEME KVARA I VRIJEME KORISNIKA, ČAK AKO JE BILO TKO OD NJIH UPOZOREN O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. U SVAKOM SLUČAJU, SVAKA POJEDINAČNA TE UKUPNA ODGOVORNOST PREMA OVOJ ODREDBI ULKK OGRANIČENA JE NA IZNOS KOJI SE U STVARNOSTI PLAĆA ZA PROIZVOD. NEKA PRAVNA PODRUČJA NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE TAKO DA JE MOGUĆE DA SE NAVEDENA ISKLJUČENJA ILI OGRANIČENJA NE PRIMJENJUJU NA VAS.

SUGLASNOST ZA UPORABU NEOSOBNIH PODATAKA, PODACI O LOKACIJI, SIGURNOST PODATAKA

Prihvaćate i pristajete na to da SONY i njegova povezana društva, partneri i zastupnici mogu čitati, prikupljati, prenositi, obrađivati i pohranjivati određene podatke koje prikuplja SOFTWARE, uključujući bez ograničenja podatke o (i) SOFTWAREU i (ii) softverskim aplikacijama, sadržaju i perifernim uređajima koji su u interakciji s Vašim UREĐAJEM i SOFTWAREOM (“Informacije”). Informacije uključuju, bez ograničenja: (1) jedinstvene identifikatore povezane s Vašim UREĐAJEM i njegovim komponentama; (2) izvedbu UREĐAJA, SOFTWAREA i njegovih komponenti; (3) konfiguracije Vašeg UREĐAJA, SOFTWAREA i softverskih aplikacija, sadržaja i perifernih uređaja koji su interakciji s UREĐAJEM i SOFTWAREOM; (4) korištenje i učestalost korištenja funkcija (x) SOFTWAREA i (y) softverskih aplikacija, sadržaja i perifernih uređaja koji su u interakciji sa SOFTWAREOM; i (5) podatke o lokacijama, kako su niže navedeni. SONY i njegova povezana društva, partneri i zastupnici mogu koristiti i otkrivati Informacije prema mjerodavnom pravu kako bi poboljšali svoje proizvode i usluge ili pružili proizvode i usluge Vama. Te svrhe uključuju, bez ograničenja: (a) administriranje funkcijama SOFTWAREA; (b) poboljšavanje, opsluživanje, ažuriranje i unapređenje SOFTWAREA; (c) poboljšavanje, razvijanje i usavršavanje sadašnjih i budućih proizvoda i usluga SONYJA i drugih osoba; (d) pružanje Vama informacija o proizvodima i uslugama koje nude SONY i druge osobe; (e) usklađenje s mjerodavnim zakonima i drugim propisima i (f) u mjeri u kojoj se to nudi, pružanje Vama lokacijski temeljenih usluga SONYJA i drugih osoba, kako je niže navedeno. Osim toga, SONY zadržava pravo koristiti Informacije kako bi zaštitio sebe i treće osobe od nezakonitog, kriminalnog ili štetnog ponašanja.

Neke usluge koje su dostupne putem SOFTWAREA mogu se oslanjati na informacije o lokaciji uključujući, bez ograničenja, zemljopisnu lokaciju UREĐAJA. Prihvaćate da u svrhu pružanja takve usluge SONY, TREĆE OSOBE PRUŽATELJI ili njihovi partneri mogu prikupljati, arhivirati, obrađivati i koristiti takve podatke o lokacijama te da je za takve usluge mjerodavna politika privatnosti SONYJA ili te treće osobe. Koristeći bilo koju takvu uslugu, izjavljujete da ste proučili pravila privatnosti koja se primjenjuju na te usluge te pristajete na takve aktivnosti.

SONY, njegova povezana društva, partneri i zastupnici neće namjerno koristiti Informaciju kako bi osobno identificirali vlasnika ili korisnika SOFTWAREA bez Vašega znanja ili suglasnosti. Svako korištenje Informacije bit će u skladu s pravilima privatnosti SONYJA ili te treće osobe. Molimo Vas da se obratite na mjerodavnu kontakt adresu za svako područje ili državu kako biste dobili važeća SONYJEVA pravila privatnosti.

Molimo kontaktirajte mjerodavne treće osobe radi pravila privatnosti koja se odnose na osobne identifikacije i druge informacije koje pružate kada koristite ili pristupate software-u ili uslugama trećih osoba.

Informacije se mogu obrađivati, pohranjivati ili prenositi SONYJU, njegovim povezanim društvima ili zastupnicima koji se nalaze u državama izvan države Vašega boravišta. Zaštita podataka i propisi o zaštiti podataka u nekim državama ne moraju pružati razinu zaštite koja postoji u državi Vašega boravišta te možete imati manja prava u odnosu na Informacije koje se obrađuju, pohranjuju ili prenose tim državama. SONY će koristiti razumne napore da poduzme odgovarajuće tehničke i organizacijske korake kako bi spriječio neovlašteni pristup ili otkrivanje Informacija, ali ne jamči isključenje svakog rizika zlouporabe tih Informacija.

MOGUĆNOST AUTOMATSKOG AŽURIRANJA

SONY i TREĆE OSOBE PRUŽATELJI povremeno mogu automatski ažurirati ili na drugi način izmijeniti SOFTWARE, uključujući, bez ograničenja, u cilju poboljšanja sigurnosnih funkcija, ispravljanja grešaka i popravljanja funkcija, u vrijeme kada ste Vi u interakciji sa serverima SONYJA ili trećih osoba ili u neko drugo vrijeme. To ažuriranje ili izmjene mogu izbrisati ili izmijeniti prirodu značajki ili drugih aspekata SOFTWAREA, uključujući, bez ograničenja, funkcije na koje se Vi oslanjate. Prihvaćate i pristajete na to da se te aktivnosti mogu dogoditi prema SONYJEVOM vlastitom nahođenju te da SONY može uvjetovati trajno korištenje SOFTWAREA Vašom potpunom instalacijom ili prihvaćanjem takvih ažuriranja ili izmjena. Svako ažuriranje/izmjene smatrat će se i bit će dijelom SOFTWAREA u smislu ovog ULKK. Prihvaćanjem ovog ULKK, pristajete na takvo ažuriranje/modifikaciju.

CJELOVITI UGOVOR, ODRICANJE, ODVOJIVOST

Ovaj ULKK i SONYJEVA pravila privatnosti, onakvi kako se s vremena na vrijeme mijenjaju, zajedno čine cjelovit ugovor između Vas i SONYJA u pogledu SOFTWAREA. Propust SONYJA da izvrši ili ostvari bilo koje pravo ili odredbu ovoga ULKK ne predstavlja odricanje od toga prava ili odredbe. Ako bilo koji dio ULKK bude proglašen nevaljanim, nezakonitim ili neizvršivim, ta odredba izvršit će se u najvećoj dopuštenoj mjeri kako bi se ostvarila namjera ovog ULKK, dok će ostali dijelovi ostati u punoj snazi i učinku.

MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST

Konvencija Ujedinjenih Naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe ne primjenjuje se na ovaj ULKK. Za ovaj ULKK mjerodavno je pravo Japana, bez obzira na njegova pravila o sukobu zakona. Za svaki spor iz ovoga ULKK isključivo je nadležan Okružni sud u Tokiju u Japanu te stranke ovime pristaju na nadležnost toga suda.

PRAVO NA ISPUNJENJE

Bez obzira na bilo koju drukčiju odredbu ovog ULKK, prihvaćate i pristajete da će svaka Vaša povreda ili nepridržavanje ovom ULKK prouzročiti nenadoknadivu štetu SONYJU, za koju bi novčana naknada bila nedovoljna te ste suglasni s time da SONY ima pravo na svaki zahtjev koji smatra nužnim ili prikladnim u tim okolnostima. SONY također može podnijeti bilo koje pravno ili tehničko sredstvo kako bi spriječio povredu i/ili ispunio ovaj ULKK, uključujući, bez ograničenja, trenutačnu obustavu Vašeg korištenja SOFTWAREA, ako SONY smatra prema vlastitoj ocjeni da kršite ili namjeravate kršiti ovaj ULKK. Ta sredstva su povrh bilo kojeg drugog sredstva koje SONY može imati po bilo kojem izvoru prava ili prema ugovoru.

RASKID

Ne dirajući u bilo koja druga prava, SONY može raskinuti ovaj ULKK ako ne budete postupali po bilo kojem od njegovih odredaba. U slučaju takvoga raskida, dužni ste: (i) prestati sa svakim korištenjem te uništiti sve primjerke SOFTWAREA; (ii) postupati u skladu s odredbama niže navedenog članka naslovljenog “Vaša odgovornost za račun”.

IZMJENA

SONY PRIDRŽAVA PRAVO IZMIJENITI BILO KOJU ODREDBU OVOG ULKK PREMA VLASTITOM NAHOĐENJU, OBJAVLJUJUĆI OBAVIJEST NA WEB SITEU KOJEGA ODREDI SONY, PUTEM OBAVIJESTI ELEKTRONIČKOM POŠTOM NA EMAIL ADRESU KOJU VI ODREDITE, DAJUĆI OBAVIJEST U OKVIRU POSTUPKA U KOJEMU DOBIVATE AŽURIRANJE/UNAPREĐENJA ILI NA BILO KOJI DRUGI PRAVNO PREPOZNATLJIV NAČIN OBAVJEŠTAVANJA. Ako ne pristajete na izmjenu, morate odmah obavijestiti SONY radi uputa. Vaše trajno korištenje SOFTWAREA nakon efektivnog datuma bilo koje takve obavijesti smatrat će se Vašom suglasnošću da budete vezani takvom izmjenom.

TREĆE OSOBE KOJE IMAJU KORISTI OD UGOORA

Svaka TREĆA OSOBA PRUŽATELJ je izričito određena treća osoba koja ima koristi od, te je ovlaštena zahtijevati ispunjenje, svake odredbe ovoga ULKK u pogledu SOFTWAREA te osobe.

VAŠA ODGOVORNOST ZA RAČUN

Ako vratite svoj UREĐAJ na njegovo mjesto kupnje, ako ga prodate ili na drugi način prenesete ili ako ovaj ULKK bude raskinut, odgovorni ste za SOFTWARE i morate ga deinstalirati s UREĐAJA te izbrisati sve račune koje možete imati na UREĐAJIMA ili koji su dostupni putem SOFTWAREA. Isključivo ste odgovorni za održavanje tajnosti svakog računa koji imate sa SONYJEM ili trećim osobama te za bilo koje korisničko ime ili lozinku koja se povezuje s Vašim korištenjem UREĐAJA.

Imate li kakvih pitanja u vezi ovog ULKK, možete se obratiti SONYJU u pisanom obliku na mjerodavnu adresu za kontakt u svakom području ili državi.