EULA TOP

LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING

EULA TOP

OLULINE:

LUGEGE KÄESOLEV LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING („EULA“) HOOLIKALT ENNE TARKVARA KASUTAMIST LÄBI. KASUTADES TARKVARA KINNITATE, ET NÕUSTUTE KÄESOLEVA EULA TINGIMUSTEGA. KUI TE EI NÕUSTU KÄESOLEVA EULA TINGIMUSTEGA, EI TOHI TE TARKVARA KASUTADA.

Käesolev EULA on õiguslikult siduv leping Teie ja Sony Imaging Products & Solutions Inc. (“SONY”) vahel. Käesolev EULA reguleerib Teie õigusi ja kohustusi seoses SONYle ja/või selle kolmandast isikust litsentsiandjatele (sh Sony sidusettevõtjad) ja nende vastavatele sidusettevõtjatele (ühiselt „KOLMANDAST ISIKUST TARNIJAD“) kuuluva α Library tarkvaraga koos selle mis tahes uuenduste/täiendustega, mille SONY on Teile võimaldanud, mis tahes paberkandjal, internetis või muu elektroonilise dokumentatsiooniga vastava tarkvara jaoks ja mis tahes andmefailidega, mis on loodud vastava tarkvara kasutamisega (ühiselt „TARKVARA”).

Hoolimata eeltoodust, mis tahes tarkvarale TARKVARAS, millel on eraldiseisev lõppkasutaja litsentsileping (muuhulgas GNU Üldine Avalik Litsents ja Vähem Üldine Avalik Litsents), kohaldub vastav kehtiv eraldiseisev lõppkasutaja litsentsileping käesoleva EULA tingimuste asemel ulatuses, mis on nõutud vastavas eraldiseisvas lõppkasutaja litsentsilepingus („VÄLJAARVATUD TARKVARA“)

TARKVARALITSENTS

TARKVARA ei müüda, vaid antakse litsentsi alusel kasutamiseks. TARKVARA on kaitstud autoriõiguse ja muude intellektuaalse omandi seadustega ja rahvusvaheliste lepingutega.

AUTORIÕIGUS

SONY annab Teile piiratud litsentsi TARKVARA kasutamiseks vaid seoses Teie ühilduva seadmega („SEADE“) ja vaid Teie isiklikuks mitteäriliseks kasutuseks. SONY ja KOLMANDAST ISIKUST TARNIJAD jätavad selgesõnaliselt TARKVARA suhtes endale kõik õigused, omandi ja sellega seotud õigused (muuhulgas kõik intellektuaalse omandi õigused), mida käesolev EULA otseselt Teile ei anna.

NÕUDED JA PIIRANGUD

Teil ei ole lubatud TARKVARA tervikuna ega osaliselt kopeerida, avaldada, kohandada, levitada, üritada tuletada selle lähtekoodi, muuta, pöördprojekteerida, dekompileerida ega laiali võtta ega luua TARKVARA põhjal mis tahes tuletuslikke teoseid, välja arvatud juhul, kui vastavate tuletuslike teoste loomine on tahtlikult TARKVARA poolt soodustatud. Te ei tohi muuta ega manipuleerida TARKVARA mis tahes digitaalsete õiguste haldamise funktsioone. Te ei tohi muuta, ületada ega vältida TARKVARA funktsioone ega kaitseid ega mis tahes mehhanisme, mis on seotud TARKVARA toimimisega, ega neist mööda hiilida. Teil ei ole lubatud eraldada TARKVARA mis tahes individuaalset osa kasutamiseks rohkem kui ühel SEADMEL, kui SONY pole seda selgesõnaliselt lubanud. Teil ei ole lubatud eemaldada, muuta, kinni katta ega rikkuda TARKVARAL asuvaid mis tahes kaubamärke ega teateid. Teil ei ole lubatud TARKVARA jagada, levitada, rentida, laenutada, all-litsentseerida, loovutada, võõrandada ega müüa. Tarkvara, võrguteenuste või muude toodete peale TARKVARA, millest TARKVARA toimimine sõltub, võimaldamine võidakse katkestada või lõpetada tarnijate (tarkvaratarnijad, teenusepakkujad või SONY) äranägemise järgi. SONY ja vastavad tarnijad ei garanteeri, et TARKVARA, võrguteenused, sisu või muud tooted on jätkuvalt kättesaadavad ega seda, et need toimivad katkestuste ja muudatusteta.

VÄLJAARVATUD TARKVARA JA AVATUD LÄHTEKOODIGA KOMPONENDID

Hoolimata eeltoodust piiratud litsentsi andmisest tunnistate Te, et TARKVARA võib sisaldada VÄLJAARVATUD TARKVARA. Teatud VÄLJAARVATUD TARKVARALE võivad kohalduda avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsid („Avatud Lähtekoodiga Komponendid“), mis tähendab mis tahes tarkvaralitsentse, mille Avatud Lähtekoodi Algatus (Open Source Initiative) on kinnitanud kui avatud lähtekoodiga litsentsi, või mis tahes sisuliselt sarnaseid litsentse, muuhulgas mis tahes litsentse, milles vastava litsentsi alusel litsentseeritava tarkvara levitamise tingimusena nõutakse, et levitaja teeb tarkvara kättesaadavaks lähtekoodi vormis. Kui avaldamine on nõutav, ja ulatuses milles see on nõutav, külastage www.sony.net/Products/Linux või muud SONY poolt määratud veebisaiti, et saada nimekiri vastaval hetkel TARKVARAS sisalduvatest vastavatest AVATUD LÄHTEKOODIGA KOMPONENTIDEST ja nende kasutamisele kohalduvatest tingimustest. Asjassepuutuv kolmas isik võib vastavaid tingimusi mis tahes ajal muuta Teie ees vastutamata. Ulatuses, milles VÄLJAARVATUD TARKVARALE kohalduvad litsentsid nõuavad, kehtivad vastavate litsentside tingimused Teile käesoleva EULA tingimuste asemel. Ulatuses, milles VÄLJAARVATUD TARKVARALE kohalduvate litsentside tingimused keelavad käesolevas EULAs sätestatud mis tahes piirangu vastava VÄLJAARVATUD TARKVARA suhtes, ei kohaldu vastavad piirangud VÄLJAARVATUD TARKVARALE. Ulatuses, milles Avatud Lähtekoodiga Tarkvarale kohalduvates litsentsides on nõutud, et SONY pakub TARKVARAGA seoses Teile lähtekoodi, on vastav pakkumine käesolevaga Teile tehtud.

TARKVARA KASUTAMINE KOOS AUTORIÕIGUSEGA KAITSTUD MATERJALIDEGA

Teil võib olla võimalik kasutada TARKVARA, et vaadata, salvestada, töödelda ja/või kasutada sisu, mis on loodud Teie ja/või kolmandate isikute poolt. Vastav sisu võib olla kaitstud autoriõigusega, muude intellektuaalse omandi seadustega ja/või lepingutega. Te nõustute kasutama TARKVARA vaid kooskõlas kõigi vastavate seaduste ja lepingutega, mis vastavale sisule kohalduvad. Te teadvustate ja nõustute, et SONY võib rakendada sobivaid meetmeid TARKVARA poolt salvestatava, töödeldava või kasutatava sisu autoriõiguste kaitsmiseks. Vastavad meetmed sisaldavad muuhulgas Teie varundamis- ja taastamistoimingute sageduse lugemist läbi teatud TARKVARA funktsioonide, Teie andmete taastamise võimaldamise taotluse aktsepteerimisest keeldumist ja käesoleva EULA lõpetamist juhul, kui te kasutate TARKVARA seadusevastaselt.

SISUTEENUS

PALUME TEIL TÄIENDAVALT TÄHELE PANNA, ET TARKVARA VÕIB OLLA LOODUD KASUTAMISEKS KOOS SISUGA, MIS ON KÄTTESAADAV LÄBI ÜHE VÕI ENAMA SISUTEENUSE („SISUTEENUS“). TEENUSE JA VASTAVA SISU KASUTAMISELE KOHALDUVAD VASTAVA SISUTEENUSE TEENUSETINGIMUSED. KUI TE KEELDUTE VASTAVATE TINGIMUSTEGA NÕUSTUMISEST, SAAB TEIE POOLT TARKVARA KASUTAMINE OLEMA PIIRATUD. Te tunnistate ja nõustute, et teatud sisu ja teenuseid, mis on TARKVARA kaudu kättesaadavad, võivad pakkuda kolmandad isikud, kelle üle SONYl puudub kontroll. SISUTEENUSE KASUTAMISEKS ON VAJA INTERNETIÜHENDUST. SISUTEENUS VÕIDAKSE LÕPETADA MIS TAHES AJAL.

INTERNETIÜHENDUS JA KOLMANDATE ISIKUTE TEENUSED

Te tunnistate ja nõustute, et juurdepääsuks TARKVARA teatud funktsioonidele võib olla vaja internetiühendust ja Te olete selle eest ainuisikuliselt vastutav. Lisaks olete ainuisikuliselt vastutav mis tahes kolmandate isikute tasude maksmise eest seoses Teie internetiühendusega, muuhulgas internetiteenuse pakkuja või ühenduse kasutamise tasud. TARKVARA kasutamine võib olla piiratud või võimatu sõltuvalt Teie internetiühenduse ja teenuse suutlikkusest, läbilaskevõimest või tehnilistest piirangutest. Vastava internetiühenduse pakkumise, kvaliteedi ja turvalisuse eest vastutab ainuisikuliselt vastavat teenust pakkuv kolmas isik.

EKSPORT JA MUUD EESKIRJAD

Te nõustute järgima kõiki kohalduvaid ekspordi- ja taasekspordipiiranguid ja –eeskirju, mis kehtivad riigis või piirkonnas, milles asub Teie elukoht, ja mitte võõrandama ega lubama võõrandada TARKVARA keelatud riiki või muul moel vastuolus mis tahes vastavate piirangute või eeskirjadega.

SUURE RISKIGA TEGEVUSED

TARKVARA ei ole veakindel ega ole loodud, toodetud ega mõeldud kasutamiseks ega edasimüügiks online kontrollseadmetena ohtlikes keskkondades, kus on vaja tõrkekindlat toimimist, näiteks tuumarajatiste käitamises, õhusõidukite navigatsioonis või kommunikatsioonisüsteemides, lennuliikluse juhtimises, otsestes elushoidmise seadmetes või relvasüsteemides, milles TARKVARA tõrge võib põhjustada surma, kehavigastusi või olulist füüsilist või keskkonnakahju („SUURE RISKIGA TEGEVUSED“). SONY, iga KOLMANDAST ISIKUST TARNIJA ja nende igaühe sidusettevõtjad loobuvad selgesõnalisest mis tahes otsesest või kaudsest kinnitusest, kohustusest või tingimusest selle osas, et TARKVARA sobib kasutamiseks SUURE RISKIGA TEGEVUSTES.

TARKVARA GARANTII VÄLISTAMINE

Te teadvustate ja nõustute, et kasutate TARKVARA omal riisikol ja et olete ainuisikuliselt vastutav TARKVARA kasutamise eest. TARKVARA pakutakse põhimõttel „NII NAGU ON“ ilma mistahes garantiide, kohustuste või tingimusteta.

SONY JA IGAÜKS KOLMANDAST ISIKUST TARNIJATEST (käesolevas punktis viidatakse SONYLE ja igaühele KOLMANDAST ISIKUST TARNIJATEST koos kui „SONY“) LOOBUVAD SELGESÕNALISELT MISTAHES OTSESTEST JA KAUDSETEST GARANTIIDEST, KOHUSTUSTEST JA TINGIMUSTEST, MUUHULGAS KAUBANDUSLIKELE NÕUETELE VASTAVUSE, RIKKUMISTE PUUDUMISE JA TEATUD OTSTARBEKS SOBIVUSE KAUDSED GARANTIID. SONY EI GARANTEERI EGA ESITA MIS TAHES TINGIMUSI EGA KINNITUSI, (A) ET TARKVARAS SISALDUVAD FUNKTSIOONID VASTAVAD TEIE NÕUDMISTELE VÕI ET NEID UUENDATAKSE, (B) ET MIS TAHES TARKVARA TOIMIMINE ON KORREKTNE VÕI VEATU VÕI ET MIS TAHES PUUDUSED KÕRVALDATAKSE, (C) ET TARKVARA EI KAHJUSTA MIS TAHES MUUD TARKVARA, RIISTVARA VÕI ANDMEID, (D) ET MIS TAHES TARKVARA VÕRGUTEENUSED (SEALHULGAS INTERNET) VÕI TOOTED (PEALE TARKVARA), MILLEST TARKVARA TOIMIMINE SÕLTUB, ON JÄTKUVALT KÄTTESAADAVAD, KATKESTUSTETA VÕI MUUTMATA JA (E) SEOSES TARKVARA KASUTAMISE TULEMUSTE ÕIGSUSE, TÄPSUSE, USALDUSVÄÄRSUSE EGA MUUGA.

SONY VÕI SONY VOLITATUD ESINDAJA POOLT SUULISELT VÕI KIRJALIKULT ANTUD MISTAHES INFO VÕI NÕU EI LOO GARANTIID, KOHUSTUST EGA TINGIMUST EGA LAIENDA MISTAHES MOEL KÄESOLEVA GARANTII ULATUST. KUI TARKVARA OSUTUB PUUDULIKUKS, KANNATE TEIE KÕIK VAJALIKU HOOLDUSE, REMONDI VÕI PARANDAMISE KULUD. TEATUD JURISDIKTSIOONIDES EI OLE LUBATUD KAUDSETE GARANTIIDE VÄLISTAMINE, MISTÕTTU EI PRUUGI VASTAVAD VÄLISTAMISED TEILE KOHALDUDA.

VASTUTUSE PIIRAMINE

SONY JA IGAÜKS KOLMANDAST ISIKUST TARNIJATEST (käesolevas punktis viidatakse SONYLE ja igaühele KOLMANDAST ISIKUST TARNIJATEST koos kui „SONY“) EI VASTUTA MISTAHES ETTENÄGEMATU VÕI TEGEVUSE TULEMUSEST JOHTUVA KAHJU EEST, MIS TULENEB MISTAHES OTSESE VÕI KAUDSE GARANTII RIKKUMISEST, LEPINGU RIKKUMISEST, HOOLETUSEST, SÜÜST OLENEMATUST VASTUTUSEST VÕI MISTAHES MUUST ÕIGUSLIKUST TEOORIAST SEOSES TARKVARAGA, MUUHULGAS MIS TAHES KAHJU, MIS TULENEB SAAMATA JÄÄNUD TULUST, SISSETULEKU KAOTAMISEST, ANDMEKAOST, TARKVARA VÕI SELLEGA SEONDUVA RIISTVARA KASUTAMISE VÕIMALUSE KAOTAMISEST, MITTEFUNKTSIONEERIMISE AJAST JA KASUTAJA AJAST, ISEGI KUI ÜKSKÕIK MILLIST NEIST ON VASTAVA KAHJU TEKKIMISE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD. MISTAHES JUHUL ON NENDE IGAÜHE JA KÕIGI KOGUVASTUTUS KÄESOLEVA EULA ALUSEL PIIRATUD VASTAVA TOOTEGA SEOSES TEGELIKULT MAKSTUD SUMMAGA. TEATUD JURISDIKTSIOONIDES EI OLE LUBATUD VASTUTUSE PIIRAMINE VÕI VÄLISTAMINE TEGEVUSE TULEMUSEST JOHTUVA VÕI ETTENÄGEMATU KAHJU KORRAL, MISTÕTTU EI PRUUGI ÜLALTOODUD VÄLISTAMISED VÕI PIIRANGUD TEILE KOHALDUDA.

NÕUSOLEK MITTEISIKUANDMETE KASUTAMISEKS, ASUKOHAANDMED, ANDMETURVE

Te teadvustate ja nõustute, et SONY ja selle sidusettevõtjad, partnerid ja agendid võivad lugeda, koguda, edastada, töödelda ja salvestada TARKVARAST kogutud teatud andmeid, muuhulgas andmeid, mis puudutavad (i) TARKVARA JA (ii) tarkvararakendusi, sisu ja välisseadmeid, mis suhtlevad Teie SEADME ja TARKVARAGA („Andmed“). Andmed sisaldavad muuhulgas: (1) unikaalseid tuvastusmärgiseid seoses Teie SEADME ja selle komponentidega; (2) SEADME, TARKVARA ja nende komponentide toimimist; (3) Teie SEADME, TARKVARA ja SEADME ja TARKVARAGA suhtlevate tarkvararakenduste, sisu ja välisseadmete seadistusi; (4) TARKVARA ja TARKVARAGA suhtlevate tarkvararakenduste, sisu ja välisseadmete funktsioonide kasutamist ja kasutamissagedust; ja (5) asukohaandmeid vastavalt allpool sätestatule. SONY ja selle sidusettevõtjad, partnerid ja agendid võivad kasutada ja avaldada Andmeid vastavalt kohalduvatele seadustele, et muuta oma tooteid ja teenuseid paremaks või et pakkuda Teil oma tooteid või teenuseid. Vastavad kasutused hõlmavad muuhulgas (a) TARKVARA funktsioonide haldamist; (b) TARKVARA paremaks muutmist, teenindamist, uuendamist või täiendamist; (c) SONY ja teiste isikute olemasolevate ja tulevaste toodete paremaks muutmist, arendamist ja täiustamist; (d) SONY ja teiste isikute poolt pakutavate toodete ja teenuste kohta Teile informatsiooni andmist; (e) kohalduvate seaduste ja määruste järgimist; ja (f) ulatuses, milles neid pakutakse, Teile SONY ja teiste isikute asukohateenuste võimaldamist vastavalt allpool sätestatule. Lisaks jätab SONY endale õiguse kasutada Andmeid enda ja kolmandate isikute kaitsmiseks ebaseadusliku, kriminaalse või kahjuliku tegevuse eest.

TARKVARA kaudu võimaldatavad teatud teenused võivad tugineda asukohaandmetele, muuhulgas Teie SEADME geograafilisele asukohale. Te tunnistate, et vastavate teenuste pakkumiseks võivad SONY, KOLMANDAST ISIKUST TARNIJAD või nende partnerid vastavaid asukohaandmeid koguda, arhiveerida, töödelda ja kasutada ja et vastavatele teenustele kohalduvad SONY või vastava kolmanda isiku privaatsuseeskirjad. Kasutades mis tahes selliseid teenuseid nõustute, et olete tutvunud vastavatele teenustele kohalduvate privaatsuseeskirjadega ja nõustute vastavate tegevustega.

SONY, selle sidusettevõtjad, partnerid ja agendid ei kasuta Andmeid tahtlikult Teie teadmata ega nõusolekuta tuvastamaks TARKVARA omanikku või kasutajat. Andmete mis tahes kasutamine toimub kooskõlas SONY või vastava kolmanda isiku privaatsuseeskirjadega. SONY kehtivate privaatsuseeskirjade saamiseks palume Teil kasutada iga vastava piirkonna või riigi vastavat kontaktaadressi.

Saamaks privaatsuseeskirju, mis on seotud isikandmete ja teiste andmetega, mida Te esitate, kui kasutate kolmandate isikute tarkvara või teenuseid, palume Teil pöörduda vastavate kolmandate isikute poole.

Andmeid võidakse töödelda, salvestada või edastada SONYLE, selle sidusettevõtjatele või agentidele, mis asuvad riikides väljaspool Teie elukohariiki. Andmekaitse ja andmete privaatsuse seadused teatud riikides ei pruugi pakkuda samal tasemel kaitset kui Teie elukohariigis ja Teil võib olla vähem seadusest tulenevaid õigusi seoses vastavates riikides töödeldavate ja salvestatavate või vastavatesse riikidesse edastatavate Andmetega. SONY teeb mõistlikud pingutused, et rakendada sobivaid tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid, et vältida Andmete volitamata avaldamist või volitamata juurdepääsu Andmetele, kuid ei garanteeri, et kõrvaldab täielikult vastavate Andmete väärkasutuse riski.

AUTOMAATSE UUENDUSE FUNKTSIOON

SONY või KOLMANDAST ISIKUST TARNIJAD võivad mis tahes ajal TARKVARA automaatselt uuendada või muul moel muuta, muuhulgas turvafunktsioonide täiustamise, vigade parandamise ja funktsioonide täiendamise eesmärgil ajal millal ühendute SONY või kolmandate isikute serveritega või muul ajal. Vastavad uuendused või muudatused võivad kustutada või muuta TARKVARA funktsioonide või muude omaduste iseloomu, muuhulgas funktsioone, millele Te võite tugineda. Te tunnistate ja nõustute, et vastavad tegevused võivad toimuda SONY ainuisikulisel äranägemisel ja et SONY võib TARKVARA kasutamise jätkamise tingimuseks seada vastava uuenduse või muudatuste täieliku paigaldamise või aktsepteerimise. Mis tahes uuendused/muudatused loetakse ja need saavad käesoleva EULA mõistes TARKVARA osaks. Nõustudes käesoleva EULAga nõustute vastavate uuenduste/muudatustega.

KOGU LEPING, LOOBUMINE, ERALDATAVUS

Käesolev EULA ja SONY privaatsuseeskirjad, igaüks mis tahes ajal kehtival muudetul kujul, moodustavad koos kogu Teie ja SONY vahelise lepingu TARKVARA osas. Käesoleva EULA mis tahes õiguse või sätte mittekasutamine või mittejõustamine SONY poolt ei tähenda vastavast õigusest või sättest loobumist. Kui käesoleva EULA mis tahes osa osutub kehtetuks, ebaseaduslikuks või jõustamatuks, jõustatakse vastav säte maksimaalses lubatud ulatuses, et säilitada käesolevas EULAs ette nähtud eesmärk ning muud osad jäävad täielikult kehtima ja jõusse.

KOHALDUV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

Käesolevale EULAle ei kohaldata Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Konventsiooni Kaupade Rahvusvahelise Ostu-Müügi Lepingute kohta. Käesolevale EULAle kohaldatakse Jaapani seadusi arvestamata kollisiooninorme. Käesolevast EULAst tulenev mis tahes vaidlus kuulub eksklusiivselt lahendamisele Tokyo ringkonnakohtus Jaapanis ja pooled nõustuvad käesolevaga vastava kohtupidamise asukoha ja vastavate kohtute jurisdiktsiooniga.

KOHTULIKUD ÕIGUSKAITSEVAHENDID

Hoolimata ükskõik millest käesolevas EULAs, mis sätestab teisiti, tunnistate ja nõustute Te, et käesoleva EULA rikkumine või mittejärgimine Teie poolt põhjustab SONYle parandamatut kahju, mille puhul rahaline kahjuhüvitis ei ole piisav ja Te nõustute, et SONY võib hankida mis tahes tõkendi või kohtuliku õiguskaitsevahendi, mida SONY peab vastavas olukorras vajalikuks või kohaseks. SONY võib lisaks kasutada mis tahes seadusest tulenevaid ja tehnilisi õiguskaitsevahendeid, et vältida käesoleva EULA rikkumist ja/või tagada käesoleva EULA järgimine, muuhulgas Teie poolt TARKVARA kasutamise viivitamatu lõpetamine, kui SONY oma ainuisikulise äranägemise järgi leiab, et Te rikute või kavatsete rikkuda käesolevat EULAt. Need õiguskaitsevahendid on lisaks mis tahes muudele õiguskaitsevahenditele, mis SONYl võivad olla tulenevalt seadusest, kohtuotsusest või lepingust.

LÕPETAMINE

Piiramata SONY mis tahes muid õigusi võib SONY käesoleva EULA lõpetada, kui Te ei järgi selle mis tahes tingimust. Vastava lõpetamise korral peate Te: (i) lõpetama TARKVARA mis tahes kasutamise ja hävitama selle mis tahes eksemplarid; (ii) järgima nõudeid, mis on esitatud allpool punktis „Teie kontoga seotud kohustused“.

MUUTMINE

SONY JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MUUTA KÄESOLEVA EULA MIS TAHES TINGIMUSI OMA AINUISIKULISEL ÄRANÄGEMISEL ESITADES TEATE SONY POOLT MÄÄRATUD VEEBISAIDIL, SAATES E-POSTIGA TEATE TEIE POOLT ESITATUD E-POSTI AADRESSIL, ESITADES TEATE OSANA PROTSESSIST, MILLE KÄIGUS TE HANGITE TÄIENDUSI/UUENDUSI, VÕI MIS TAHES MUUL SEADUSES LUBATUD TEATAMISVIISIL. Kui Te ei nõustu muudatusega, peaksite viivitamatult võtma SONYga juhiste saamiseks ühendust. Teie poolt TARKVARA kasutamise jätkamisel pärast mis tahes vastava teate jõustumiskuupäeva arvestatakse, et Te olete nõustunud, et vastav muudatus on Teile õiguslikult siduv.

KOLMANDAST ISIKUST KASUSAAJAD

Iga KOLMANDAST ISIKUST TARNIJA on vastava isiku TARKVARA osas käesoleva EULA iga sätte puhul ettenähtud kolmandast isikust kasusaaja ja omab õigust vastavat sätet jõustada.

TEIE KONTOGA SEOTUD KOHUSTUSED

Kui Te peaksite oma SEADME selle ostukohta tagastama, SEADME müüma või muul viisil võõrandama või kui käesolev EULA lõpetatakse, peate eemaldama TARKVARA SEADMELT ja olete vastava eemaldamise eest vastutav ja kustutama kõik ja mis tahes kontod, mille Te olete SEADMELE loonud või mis on kasutatavad läbi TARKVARA. Te olete ainuisikuliselt vastutav mis tahes kontode, mis Teil on SONY või mis tahes kolmanda isiku juures, ja Teie poolt SEADME kasutamisega seotud kasutajanimede ja salasõnade konfidentsiaalsuse eest.

Kui Teil peaks olema seoses käesoleva EULAga mis tahes küsimusi, võite võtta SONYga ühendust kirjutades SONYle aadressil, mis on SONY kontaktaadressiks vastavas piirkonnas või riigis.