EULA TOP

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

EULA TOP

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ («ΑΔΕΙΑ») ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

Η παρούσα ΑΔΕΙΑ αποτελεί νομική συμφωνία που συνάπτετε εσείς και η Εταιρία Sony Imaging Products & Solutions Inc. («SONY»). Η παρούσα ΑΔΕΙΑ διέπει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας αναφορικά με το λογισμικό α Library της SONY ή/και των τρίτων δικαιοπαρόχων αυτής (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων εταιρειών της SONY) και των αντίστοιχων συνδεδεμένων εταιρειών αυτών (από κοινού αποκαλούμενοι «ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ»), συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενημερώσεων/αναβαθμίσεων που παρέχονται από την SONY, τυχόν έντυπου, επιγραμμικού (on-line) ή άλλου ηλεκτρονικού υλικού για το εν λόγω λογισμικό, και τυχόν αρχείων δεδομένων που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία του εν λόγω λογισμικού (συλλογικά αποκαλούμενο «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ»).

Εκτός από τα παραπάνω, τυχόν λογισμικό που περιλαμβάνεται στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και το οποίο συνοδεύεται από μια ξεχωριστή σύμβαση άδειας χρήσης τελικού χρήστη (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της Γενικής Δημόσιας άδειας (General Public license) GNU και της Ήσσονος Γενικής Δημόσιας Άδειας Βιβλιοθήκης (Lesser/Library General Public License) θα καλύπτεται από την εν λόγω ξεχωριστή σύμβαση αδείας τελικού χρήστη αντί των όρων της παρούσας Άδειας στο βαθμό που απαιτείται από την εν λόγω ξεχωριστή άδεια τελικού χρήστη («ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ»).

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ παρέχεται με άδεια χρήσης, δεν πωλείται. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων (copyright) και λοιπή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και διεθνείς συνθήκες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλα τα δικαιώματα και οι τίτλοι επί του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (περιλαμβανομένων ενδεικτικώς και όλων των απεικονίσεων, φωτογραφιών, κινούμενων σχεδίων, μαγνητοσκοπήσεων, ηχογραφήσεων, μουσικής, κειμένου και βοηθητικών εφαρμογών («applets») ενσωματωμένων στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) ανήκουν στην SONY, ή έναν ή περισσότερους από τους ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Η SONY σας παραχωρεί περιορισμένη άδεια χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ αποκλειστικά σε σχέση με τη συμβατή συσκευή σας («ΣΥΣΚΕΥΗ») και μόνο για ατομική, μη εμπορική χρήση από εσάς. Η SONY και οι ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ επιφυλάσσονται ρητώς όλων των δικαιωμάτων, των τίτλων και των συμφερόντων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και επ’ αυτού, τα οποία δεν σας χορηγούνται συγκεκριμένα με την παρούσα ΑΔΕΙΑ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η δημοσίευση, η προσαρμογή, η αναδιανομή, η απόπειρα απόκτησης του πηγαίου κώδικα, η τροποποίηση, η ανάδρομη τεχνική έρευνα (reverse engineering), η αποσυμπίληση (decompile) ή η αποσυναρμολόγηση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, στο σύνολό του ή εν μέρει, ή η δημιουργία οποιουδήποτε παράγωγου έργου από το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, εκτός εάν το εν λόγω παράγωγο έργο διευκολύνεται εσκεμμένα από το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή αλλοίωση οποιασδήποτε λειτουργίας διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Δεν επιτρέπεται η παράκαμψη, τροποποίηση, ματαίωση ή καταστρατήγηση οποιασδήποτε λειτουργίας ή προστασίας του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή οποιουδήποτε μηχανισμού συνδέεται λειτουργικά με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός των συστατικών μερών του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ για χρήση σε περισσότερες από μία ΣΥΣΚΕΥΕΣ χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της SONY. Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση, τροποποίηση, κάλυψη ή παραμόρφωση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος ή ειδοποίησης υπάρχει επί του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Δεν επιτρέπεται η κοινή χρήση, η διανομή, η μίσθωση, η εκμίσθωση, η υπομίσθωση, η εκχώρηση ή η πώληση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Η παροχή λογισμικού, υπηρεσιών δικτύου και κάθε άλλου προϊόντος πλην του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ επί του οποίου βασίζεται η λειτουργία του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, μπορεί να διαταραχθεί ή να παύσει κατά την διακριτική ευχέρεια των προμηθευτών (προμηθευτές λογισμικού, προμηθευτές υπηρεσιών ή η SONY). H SONY και οι προμηθευτές της δεν εγγυώνται ότι το εν λόγω ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, υπηρεσίες δικτύου και λοιπά προϊόντα θα συνεχίσουν να διατίθενται ή ότι θα λειτουργούν χωρίς διακοπή ή τροποποίηση.

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Παρά την ανωτέρω περιορισμένη εκχώρηση άδειας, αναγνωρίζετε ότι το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ενδέχεται να περιλαμβάνει ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Μέρος του ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ενδέχεται να καλύπτεται από άδειες χρήσης λογισμικού «ανοικτού κώδικα» («Συστατικά Μέρη Ανοικτού Κώδικα»), πράγμα που σημαίνει ότι τυχόν άδειες χρήσης λογισμικού που έχουν εγκριθεί ως άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα από την Πρωτοβουλία Ανοικτού Κώδικα (Open Source Initiative) ή ουσιαστικά παρεμφερείς άδειες, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, κάθε άδειας που, ως προϋπόθεση για τη διανομή του προστατευόμενου από την εν λόγω άδεια λογισμικού, απαιτεί από τον διανομέα να καταστήσει το λογισμικό διαθέσιμο σε μορφή ανοικτού κώδικα. Εάν και στο βαθμό που απαιτείται γνωστοποίηση, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.sony.net/Products/Linux ή άλλη υποδεικνυόμενη από την SONY ιστοσελίδα για έναν κατάλογο των εφαρμοστέων ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ που περιλαμβάνονται στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ κατά καιρούς και των ισχυόντων όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση τους. Οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις μπορούν να αλλάξουν από το αρμόδιο τρίτο μέρος ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία ευθύνη απέναντί σας. Στον βαθμό που απαιτείται από τις άδειες που καλύπτουν το ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, θα ισχύουν οι όροι των εν λόγω αδειών αντί των όρων της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ. Στον βαθμό που οι όροι των αδειών χρήσης που ισχύουν για το ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ απαγορεύουν οποιονδήποτε περιορισμό της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ όσον αφορά το εν λόγω ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, οι εν λόγω περιορισμοί δεν θα ισχύουν για το ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Στον βαθμό που οι όροι των αδειών χρήσης που ισχύουν για τα Συστατικά Μέρη Ανοικτού Κώδικα απαιτούν από την SONY να παράσχει ανοικτό κώδικα σε σχέση με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, η εταιρεία προβαίνει δια της παρούσης στην εν λόγω προσφορά.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ενδέχεται να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μέρους σας για την προβολή, την αποθήκευση, την επεξεργασία ή/και τη χρήση περιεχομένου που δημιουργήθηκε από εσάς ή/και από τρίτα μέρη. Το εν λόγω περιεχόμενο ενδέχεται να προστατεύεται από τις διατάξεις του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, άλλες διατάξεις πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή/και άλλες συμβάσεις. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, μόνο σύμφωνα με τις εν λόγω νομικές διατάξεις ή συμβάσεις, οι οποίες είναι εφαρμοστέες επί του εν λόγω περιεχομένου. Αποδέχεστε ότι η SONY ενδέχεται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατέψει τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) επί του περιεχομένου που αποθηκεύεται, δέχεται επεξεργασία ή χρησιμοποιείται από το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Τα εν λόγω μέτρα ενδέχεται να περιλαμβάνουν, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, την καταμέτρηση της συχνότητας δημιουργίας εφεδρικών αρχείων και διενέργειας αποκατάστασης από εσάς μέσω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών στοιχείων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, την μη αποδοχή αιτήματος σας για την αποκατάσταση δεδομένων και την καταγγελία της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ, σε περίπτωση παράνομης χρήσης από εσάς του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ («ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ»). Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. Αντιλαμβάνεστε, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ορισμένο περιεχόμενο και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ενδέχεται να παρέχονται από τρίτα μέρη επί των οποίων η SONY δεν έχει κανέναν έλεγχο. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Αντιλαμβάνεστε, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η πρόσβαση σε ορισμένα χαρακτηριστικά του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ενδέχεται να χρειάζεται σύνδεση στο Διαδίκτυο για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνοι είστε εσείς. Επιπλέον, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταβολή τυχόν αμοιβών τρίτων που σχετίζονται με τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των χρεώσεων του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου ή των χρεώσεων χρόνου εκπομπής. Η λειτουργία του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ενδέχεται να είναι περιορισμένη ανάλογα με τις δυνατότητες, το εύρος ζώνης ή τους τεχνικούς περιορισμούς της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο και της υπηρεσίας. Η παροχή, η ποιότητα και η ασφάλεια της εν λόγω σύνδεσης στο Διαδίκτυο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του τρίτου μέρους που παρέχει την εν λόγω υπηρεσία.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλες τις ισχύουσες απαγορεύσεις και κανονισμούς εξαγωγών και επανεξαγωγών της περιοχής ή της χώρας όπου διαμένετε, και να μην μεταβιβάσετε ή εξουσιοδοτήσετε τη μεταβίβαση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ προς απαγορευμένη χώρα ή παραβιάζοντας με άλλον τρόπο τις εν λόγω απαγορεύσεις ή κανονισμούς.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ δεν διαθέτει προστασία από σφάλματα χειρισμού και δεν είναι σχεδιασμένο, κατασκευασμένο ή προορισμένο για χρήση ή μεταπώληση ως εξοπλισμός on-line ελέγχου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον κινδύνου, που απαιτεί εκτέλεση ασφαλούς λειτουργίας, όπως στη λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων, στην πλοήγηση ή επικοινωνία μεταξύ αεροσκαφών, στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, σε μηχανήματα άμεσης μηχανικής υποστήριξης σωματικών λειτουργιών ή σε οπλικά συστήματα, στα οποία η δυσλειτουργία του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ θα μπορούσε να προκαλέσει το θάνατο, σωματικές βλάβες ή σοβαρές υλικές ή περιβαλλοντικές ζημίες («ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»). Η SONY, κάθε ΤΡΙΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και καθεμία από τις αντίστοιχες συνδεδεμένες εταιρείες αυτών αποποιούνται ρητώς οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, υποχρέωση ή προϋπόθεση περί καταλληλότητας για ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Αναγνωρίζετε ρητά και συμφωνείτε ότι η χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ πραγματοποιείται με αποκλειστική σας ευθύνη και ότι εσείς είστε υπεύθυνοι για τη χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ παρέχεται «ΩΣ ΕΧΕΙ», χωρίς καμία εγγύηση, υποχρέωση ή προϋπόθεση οποιουδήποτε είδους

Η SONY ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (στην παρούσα ενότητα, η SONY και κάθε ΤΡΙΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα αναφέρονται συλλογικά ως «SONY») ΠΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SONY ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΥΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ (Α) ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ, (Β) ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, (Γ) ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΛΙΚΟΥ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, (Δ) ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ) Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ, ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ Ή ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ, ΚΑΙ (Ε) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣ Ο, ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ.

ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ SONY Ή ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ SONY ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΑΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 'Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ. Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η SONY ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (στην παρούσα ενότητα, η SONY και κάθε ΤΡΙΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα αναφέρονται συλλογικά ως «SONY») ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΩΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η SONY και οι συνδεδεμένες εταιρείες, οι συνεργάτες και οι αντιπρόσωποι αυτής δύνανται να διαβάζουν, να συλλέγουν, να διαβιβάζουν, να υποβάλλουν σε επεξεργασία και να αποθηκεύουν ορισμένες πληροφορίες που συλλέγονται από το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πληροφοριών σχετικά με (i) το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και (ii) τις εφαρμογές λογισμικού, τα περιεχόμενα και τις περιφερειακές συσκευές που αλληλεπιδρούν με τη ΣΥΣΚΕΥΗ σας και το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ («Πληροφορίες»). Οι Πληροφορίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά: (1) μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς σχετικά με τη ΣΥΣΚΕΥΗ σας και τα συστατικά μέρη αυτής· (2) επιδόσεις της ΣΥΣΚΕΥΗΣ, του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και των συστατικών μερών αυτών· (3) διαμορφώσεις της ΣΥΣΚΕΥΗΣ σας, του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και των εφαρμογών λογισμικού, των περιεχομένων και των περιφερειακών συσκευών που αλληλεπιδρούν με τη ΣΥΣΚΕΥΗ και το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ· (4) τη χρήση και τη συχνότητα χρήσης των λειτουργιών (x) του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και (y) των εφαρμογών λογισμικού, των περιεχομένων και των περιφερειακών συσκευών που αλληλεπιδρούν με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ· και (5) στοιχεία τοποθεσίας, όπως υποδεικνύονται κατωτέρω. Η SONY και οι συνδεδεμένες εταιρείες, οι συνεργάτες και οι αντιπρόσωποι αυτής δύνανται να χρησιμοποιούν και να κοινοποιούν Πληροφορίες με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους ή για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών σε εσάς. Οι εν λόγω χρήσεις περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, (α) διαχείριση των λειτουργικών δυνατοτήτων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ· (β) βελτίωση, εξυπηρέτηση, ενημέρωση ή αναβάθμιση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ· (γ) βελτίωση, ανάπτυξη και ενίσχυση των υφιστάμενων και μελλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών της SONY και άλλων μερών· (δ) παροχή πληροφοριών σε εσάς σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η SONY και άλλα μέρη· (ε) συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή τους εφαρμοστέους κανονισμούς· και (στ) στον βαθμό που προσφέρονται, παροχή υπηρεσιών της SONY και άλλων μερών με βάση την τοποθεσία, όπως υποδεικνύεται κατωτέρω. Επιπλέον, η SONY διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των Πληροφοριών για την προστασία της ίδιας και τρίτων μερών από παράνομες, εγκληματικές και επιβλαβείς συμπεριφορές.

Ορισμένες υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ενδέχεται να βασίζονται σε στοιχεία τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής τοποθεσίας της ΣΥΣΚΕΥΗΣ σε πραγματικό χρόνο. Αναγνωρίζετε ότι για τους σκοπούς της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, η SONY, οι ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ή οι συνεργάτες αυτών δύνανται να συλλέγουν, να αρχειοθετούν, να υποβάλλουν σε επεξεργασία και να χρησιμοποιούν τα εν λόγω στοιχεία τοποθεσίας, και ότι οι εν λόγω υπηρεσίες διέπονται από τις πολιτικές προστασίας απορρήτου της SONY ή των εν λόγω τρίτων μερών. Χρησιμοποιώντας τις εν λόγω υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι έχετε εξετάσει τις πολιτικές προστασίας απορρήτου που ισχύουν για τις εν λόγω υπηρεσίες και συναινείτε για τις εν λόγω δραστηριότητες.

Η SONY, οι συνδεδεμένες εταιρείες, οι συνεργάτες και οι αντιπρόσωποι αυτής δεν θα χρησιμοποιήσουν εσκεμμένα τις Πληροφορίες για να ταυτοποιήσουν τον κάτοχο ή χρήστη του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ εν αγνοία σας ή χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Οποιαδήποτε χρήση των Πληροφοριών θα συμμορφώνεται με τις πολιτικές προστασίας απορρήτου της SONY ή των εν λόγω τρίτων μερών. Παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση επικοινωνίας, που αντιστοιχεί σε κάθε περιοχή ή χώρα, προκειμένου να ενημερωθείτε για την ισχύουσα πολιτική προστασίας απορρήτου της SONY.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα εκάστοτε τρίτα μέρη για τις πολιτικές προστασίας απορρήτου που σχετίζονται με πληροφορίες ταυτότητας και λοιπές πληροφορίες που παρέχετε κατά τη χρήση ή προσπέλαση λογισμικού ή υπηρεσιών τρίτων μερών.

Οι Πληροφορίες ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία, να αποθηκεύονται ή να διαβιβάζονται στην SONY, στις συνδεδεμένες εταιρείες ή στους αντιπροσώπους αυτής που βρίσκονται σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής σας. Η νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων και ιδιωτικότητας σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να μην προσφέρει το ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται στη χώρα διαμονής σας και ενδέχεται να έχετε λιγότερα νομικά δικαιώματα σε σχέση με τις Πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται ή διαβιβάζονται στις εν λόγω χώρες. Η SONY θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις Πληροφορίες ή της κοινοποίησης των Πληροφοριών, αλλά δεν εγγυάται ότι θα εξαλείψει κάθε κίνδυνο κατάχρησης των εν λόγω Πληροφοριών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Κατά καιρούς, η SONY ή οι ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ δύνανται να ενημερώνουν αυτομάτως ή να τροποποιούν με άλλο τρόπο το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, μεταξύ άλλων και για σκοπούς βελτίωσης των λειτουργιών ασφαλείας, για διόρθωση σφαλμάτων και βελτίωση λειτουργιών, όποτε εσείς αλληλεπιδράτε με τους διακομιστές της SONY ή τρίτων μερών ή με άλλον τρόπο. Οι εν λόγω ενημερώσεις ή τροποποιήσεις ενδέχεται να διαγράψουν ή να μεταβάλουν τη φύση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων ή άλλων πτυχών του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λειτουργιών από τις οποίες μπορεί να εξαρτάσθε. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι εν λόγω δραστηριότητες μπορούν να λάβουν χώρα κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της SONY και ότι η SONY δύναται να εξαρτήσει τη συνέχιση της χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από την πλήρη εγκατάσταση ή αποδοχή εκ μέρους σας των εν λόγω ενημερώσεων ή τροποποιήσεων. Κάθε ενημέρωση/τροποποίηση θα θεωρείται ότι είναι και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ για τους σκοπούς της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ. Με την αποδοχή αυτής της ΑΔΕΙΑΣ δίνετε την συγκατάθεση σας σε αυτή την ενημέρωση/τροποποίηση.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

Η παρούσα ΑΔΕΙΑ και η πολιτική προστασίας απορρήτου της SONY, καθεμία όπως τροποποιείται και μεταβάλλεται κατά καιρούς, αποτελούν μαζί τη συνολική συμφωνία που συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς και τη SONY αναφορικά με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Τυχόν αδυναμία της SONY να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ δεν θα αποτελέσει παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή την εν λόγω διάταξη. Αν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ κριθεί άκυρο, παράνομο ή ανεκτέλεστο, η εν λόγω διάταξη θα επιβάλλεται στον μέγιστο επιτρεπτό βαθμό ώστε να διατηρείται ο σκοπός της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ και τα υπόλοιπα μέρη θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί Συμβάσεων Διεθνούς Πώλησης Προϊόντων δεν ισχύει για την παρούσα ΑΔΕΙΑ. Η παρούσα ΑΔΕΙΑ θα διέπεται από το δίκαιο της Ιαπωνίας, μη λαμβανομένων υπ' όψιν των κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Οποιαδήποτε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει από την παρούσα ΑΔΕΙΑ θα εμπίπτει στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Τόκιο της Ιαπωνίας και τα μέρη συναινούν διά της παρούσας όσον αφορά τον τόπο εκδίκασης και τη δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.

ΘΕΜΙΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Παρά τις αντίθετες διατάξεις που περιέχονται στην παρούσα ΑΔΕΙΑ, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τυχόν παραβίαση ή μη συμμόρφωση με την παρούσα ΑΔΕΙΑ εκ μέρους σας θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στην SONY, για την οποία ενδέχεται να μην αρκεί η χρηματική αποζημίωση, και συμφωνείτε να προβεί η SONY σε οποιαδήποτε ασφαλιστικά μέτρα ή θεμιτά μέσα αποκατάστασης που κρίνει απαραίτητα ή κατάλληλα σε τέτοιου είδους περιστάσεις. Η SONY δύναται επίσης να προβεί σε οποιαδήποτε νομικά ή τεχνικά μέσα θεραπείας για την πρόληψη της παραβίασης ή/και την εκτέλεση της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ, όπως ενδεικτικά, άμεση λήξη της χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ εκ μέρους σας αν η SONY πιστεύει κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια ότι παραβιάζετε ή σκοπεύετε να παραβιάσετε την παρούσα ΑΔΕΙΑ. Τα εν λόγω μέσα θεραπείας προστίθενται σε οποιαδήποτε άλλα μέσα θεραπείας ενδέχεται να έχει στη διάθεσή της η SONY διά του νόμου, εθιμικά ή συμβατικά.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματός της, η SONY δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα ΑΔΕΙΑ, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με οποιονδήποτε όρο αυτής. Σε περίπτωση καταγγελίας, οφείλετε (i) να παύσετε κάθε χρήση και να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ· (ii) να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις της ενότητας κατωτέρω με τίτλο «Οι υποχρεώσεις του λογαριασμού σας».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η SONY ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ SONY ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΜΕΣΩ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΕ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ Ή ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ. Αν δεν συμφωνείτε με την τροποποίηση, πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με τη SONY για οδηγίες. Η συνεχιζόμενη χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από εσάς μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω ειδοποίησης θα θεωρείται ότι συνιστά συμφωνία δέσμευσης από την εν λόγω τροποποίηση.

ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Κάθε ΤΡΙΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ συνιστά ρητώς τρίτο πρόσωπο ως φορέας δικαιωμάτων και έχει το δικαίωμα να επιβάλλει κάθε διάταξη της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ αναφορικά με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ του εν λόγω μέρους.

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ

Εάν επιστρέψετε τη ΣΥΣΚΕΥΗ σας στον τόπο αγοράς της, εάν πωλήσετε ή άλλως μεταβιβάσετε τη ΣΥΣΚΕΥΗ σας ή εάν η παρούσα ΑΔΕΙΑ καταγγελθεί, πρέπει να απεγκαταστήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ από τη ΣΥΣΚΕΥΗ και να διαγράψετε οποιονδήποτε λογαριασμό που ενδεχομένως έχετε εγκαταστήσει στη ΣΥΣΚΕΥΗ ή στον οποίο έχετε πρόσβαση μέσω του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και είστε υπεύθυνος/-η να πράξετε όλα τα ανωτέρω. Εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνος γα την τήρηση της εμπιστευτικότητας οποιωνδήποτε λογαριασμών διατηρείτε με την SONY Ή τρίτα μέρη και οποιαδήποτε ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης που σχετίζονται ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα ΑΔΕΙΑ μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη SONY στη διεύθυνση επικοινωνίας που αντιστοιχεί σε κάθε περιοχή ή χώρα.

END USER LICENSE AGREEMENT

EULA TOP

IMPORTANT:

BEFORE USING THE SOFTWARE, PLEASE READ THIS END USER LICENSE AGREEMENT (“EULA”) CAREFULLY. BY USING THE SOFTWARE YOU ARE ACCEPTING THE TERMS OF THIS EULA. IF YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS OF THIS EULA, YOU MAY NOT USE THE SOFTWARE.

This EULA is a legal agreement between you and Sony Imaging Products & Solutions Inc. (“SONY”). This EULA governs your rights and obligations regarding the α Library software of SONY and/or its third party licensors (including SONY’s affiliates) and their respective affiliates (collectively, the “THIRD-PARTY SUPPLIERS”), together with any updates/upgrades provided by SONY, any printed, on-line or other electronic documentation for such software, and any data files created by operation of such software (collectively, the “SOFTWARE”).

Notwithstanding the foregoing, any software in the SOFTWARE having a separate end user license agreement (including, but not limited to, GNU General Public license and Lesser/Library General Public License) shall be covered by such applicable separate end user license agreement in lieu of the terms of this EULA to the extent required by such separate end user license agreement (“EXCLUDED SOFTWARE”).

SOFTWARE LICENSE

The SOFTWARE is licensed, not sold. The SOFTWARE is protected by copyright and other intellectual property laws and international treaties.

COPYRIGHT

All right and title in and to the SOFTWARE (including, but not limited to, any images, photographs, animation, video, audio, music, text and “applets” incorporated into the SOFTWARE) is owned by SONY or one or more of the THIRD-PARTY SUPPLIERS.

GRANT OF LICENSE

SONY grants you a limited license to use the SOFTWARE solely in connection with your compatible device (“DEVICE”) and only for your individual, non-commercial use. SONY and the THIRD-PARTY SUPPLIERS expressly reserve all rights, title and interest (including, but not limited to, all intellectual property rights) in and to the SOFTWARE that this EULA does not specifically grant to you.

REQUIREMENTS AND LIMITATIONS

You may not copy, publish, adapt, redistribute, attempt to derive source code, modify, reverse engineer, decompile, or disassemble any of the SOFTWARE, whether in whole or in part, or create any derivative works from or of the SOFTWARE unless such derivative works are intentionally facilitated by the SOFTWARE. You may not modify or tamper with any digital rights management functionality of the SOFTWARE. You may not bypass, modify, defeat or circumvent any of the functions or protections of the SOFTWARE or any mechanisms operatively linked to the SOFTWARE. You may not separate any individual component of the SOFTWARE for use on more than one DEVICE unless expressly authorized to do so by SONY. You may not remove, alter, cover or deface any trademarks or notices on the SOFTWARE. You may not share, distribute, rent, lease, sublicense, assign, transfer or sell the SOFTWARE. The software, network services or other products other than SOFTWARE upon which the SOFTWARE’S performance depends might be interrupted or discontinued at the discretion of the suppliers (software suppliers, service suppliers, or SONY). SONY and such suppliers do not warrant that the SOFTWARE, network services, contents or other products will continue to be available, or will operate without interruption or modification.

EXCLUDED SOFTWARE AND OPEN SOURCE COMPONENTS

Notwithstanding the foregoing limited license grant, you acknowledge that the SOFTWARE may include EXCLUDED SOFTWARE. Certain EXCLUDED SOFTWARE may be covered by open source software licenses (“Open Source Components”), which means any software licenses approved as open source licenses by the Open Source Initiative or any substantially similar licenses, including but not limited to any license that, as a condition of distribution of the software licensed under such license, requires that the distributor make the software available in source code format. If and to the extent disclosure is required, please visit www.sony.net/Products/Linux or other SONY-designated web site for a list of applicable OPEN SOURCE COMPONENTS included in the SOFTWARE from time to time, and the applicable terms and conditions governing its use. Such terms and conditions may be changed by the applicable third party at any time without liability to you. To the extent required by the licenses covering EXCLUDED SOFTWARE, the terms of such licenses will apply in lieu of the terms of this EULA. To the extent the terms of the licenses applicable to EXCLUDED SOFTWARE prohibit any of the restrictions in this EULA with respect to such EXCLUDED SOFTWARE, such restrictions will not apply to such EXCLUDED SOFTWARE. To the extent the terms of the licenses applicable to Open Source Components require SONY to make an offer to provide source code in connection with the SOFTWARE, such offer is hereby made.

USE OF SOFTWARE WITH COPYRIGHTED MATERIALS

The SOFTWARE may be capable of being used by you to view, store, process and/or use content created by you and/or third parties. Such content may be protected by copyright, other intellectual property laws, and/or agreements. You agree to use the SOFTWARE only in compliance with all such laws and agreements that apply to such content. You acknowledge and agree that SONY may take appropriate measures to protect the copyright of content stored, processed or used by the SOFTWARE. Such measures include, but are not limited to, counting the frequency of your backup and restoration through certain SOFTWARE features, refusal to accept your request to enable restoration of data, and termination of this EULA in the event of your illegitimate use of the SOFTWARE.

CONTENT SERVICE

PLEASE ALSO NOTE THAT THE SOFTWARE MAY BE DESIGNED TO BE USED WITH CONTENT AVAILABLE THROUGH ONE OR MORE CONTENT SERVICES (“CONTENT SERVICE”). USE OF THE SERVICE AND THAT CONTENT IS SUBJECT TO THE TERMS OF SERVICE OF THAT CONTENT SERVICE. IF YOU DECLINE TO ACCEPT THOSE TERMS, YOUR USE OF THE SOFTWARE WILL BE LIMITED. You acknowledge and agree that certain content and services available through the SOFTWARE may be provided by third parties over which SONY has no control. USE OF THE CONTENT SERVICE REQUIRES AN INTERNET CONNECTION. THE CONTENT SERVICE MAY BE DISCONTINUED AT ANY TIME.

INTERNET CONNECTIVITY AND THIRD PARTY SERVICES

You acknowledge and agree that access to certain SOFTWARE features may require an Internet connection for which you are solely responsible. Further, you are solely responsible for payment of any third party fees associated with your Internet connection, including but not limited to Internet service provider or airtime charges. Operation of the SOFTWARE may be limited or restricted depending on the capabilities, bandwidth or technical limitations of your Internet connection and service. The provision, quality and security of such Internet connectivity are the sole responsibility of the third party providing such service.

EXPORT AND OTHER REGULATIONS

You agree to comply with all applicable export and re-export restrictions and regulations of the area or country in which you reside, and not to transfer, or authorize the transfer, of the SOFTWARE to a prohibited country or otherwise in violation of any such restrictions or regulations.

HIGH RISK ACTIVITIES

The SOFTWARE is not fault-tolerant and is not designed, manufactured or intended for use or resale as on-line control equipment in hazardous environments requiring fail-safe performance, such as in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems, air traffic control, direct life support machines, or weapons systems, in which the failure of the SOFTWARE could lead to death, personal injury, or severe physical or environmental damage (“HIGH RISK ACTIVITIES”). SONY, each of the THIRD-PARTY SUPPLIERS, and each of their respective affiliates specifically disclaim any express or implied warranty, duty or condition of fitness for HIGH RISK ACTIVITIES.

EXCLUSION OF WARRANTY ON SOFTWARE

You acknowledge and agree that use of the SOFTWARE is at your sole risk and that you are responsible for use of the SOFTWARE. The SOFTWARE is provided “AS IS,” without warranty, duty or condition of any kind.

SONY AND EACH OF THE THIRD-PARTY SUPPLIERS (for purposes of this Section, SONY and each of the THIRD-PARTY SUPPLIERS shall be collectively referred to as “SONY”) EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES, DUTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SONY DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY CONDITIONS OR REPRESENTATIONS (A) THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN ANY OF THE SOFTWARE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR THAT THEY WILL BE UPDATED, (B) THAT THE OPERATION OF ANY OF THE SOFTWARE WILL BE CORRECT OR ERROR-FREE OR THAT ANY DEFECTS WILL BE CORRECTED, (C) THAT THE SOFTWARE WILL NOT DAMAGE ANY OTHER SOFTWARE, HARDWARE OR DATA, (D) THAT ANY SOFTWARE, NETWORK SERVICES (INCLUDING THE INTERNET) OR PRODUCTS (OTHER THAN THE SOFTWARE) UPON WHICH THE SOFTWARE’S PERFORMANCE DEPENDS WILL CONTINUE TO BE AVAILABLE, UNINTERRUPTED OR UNMODIFIED, AND (E) REGARDING THE USE OR THE RESULTS OF THE USE OF THE SOFTWARE IN TERMS OF ITS CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY, OR OTHERWISE.

NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY SONY OR AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF SONY SHALL CREATE A WARRANTY, DUTY OR CONDITION OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY. SHOULD THE SOFTWARE PROVE DEFECTIVE YOU ASSUME THE ENTIRE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

LIMITATION OF LIABILITY

SONY AND EACH OF THE THIRD-PARTY SUPPLIERS (for purposes of this Section, SONY and each of the THIRD-PARTY SUPPLIERS shall be collectively referred to as “SONY”) SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY RELATED TO THE SOFTWARE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY DAMAGES ARISING OUT OF LOSS OF PROFITS, LOSS OF REVENUE, LOSS OF DATA, LOSS OF USE OF THE SOFTWARE OR ANY ASSOCIATED HARDWARE, DOWN TIME AND USER’S TIME, EVEN IF ANY OF THEM HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN ANY CASE, EACH AND ALL OF THEIR AGGREGATE LIABILITY UNDER ANY PROVISION OF THIS EULA SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT ACTUALLY PAID FOR THE PRODUCT. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

CONSENT TO USE OF NON-PERSONAL INFORMATION, LOCATION DATA, DATA SECURITY

You acknowledge and agree that SONY and its affiliates, partners and agents may read, collect, transfer, process and store certain information collected from the SOFTWARE, including but not limited to information about (i) the SOFTWARE and (ii) the software applications, contents and peripheral devices that interact with your DEVICE and the SOFTWARE (“Information”). Information includes, but is not limited to: (1) unique identifiers relating to your DEVICE and its components; (2) performance of the DEVICE, the SOFTWARE and their components; (3) configurations of your DEVICE, the SOFTWARE and the software applications, contents and peripheral devices that interact with the DEVICE and the SOFTWARE; (4) use and frequency of use of the functions of (x) the SOFTWARE, and (y) the software applications, contents and peripheral devices that interact with the SOFTWARE; and (5) location data, as indicated below. SONY and its affiliates, partners and agents may use and disclose Information subject to applicable laws in order to improve its products and services or to provide products or services to you. Such uses include, but are not limited to: (a) administering the functionalities of the SOFTWARE; (b) to improve, service, update or upgrade the SOFTWARE; (c) improving, developing and enhancing the current and future products and services of SONY and other parties; (d) to provide you with information about the products and services offered by SONY and other parties; (e) complying with applicable laws or regulations; and (f) to the extent offered, providing you with location-based services of SONY and other parties, as indicated below. In addition, SONY retains the right to use Information to protect itself and third parties from illegal, criminal or harmful conduct.

Certain services available through the SOFTWARE may rely upon location information, including, but not limited to, the geographic location of the DEVICE. You acknowledge that for the purpose of providing such services, SONY, the THIRD-PARTY SUPPLIERS or their partners may collect, archive, process and use such location data, and that such services are governed by the privacy policies of SONY or such third party. By using any such services, you agree that you have reviewed the privacy policies applicable to such services and consent to such activities.

SONY, its affiliates, partners and agents will not intentionally use Information to personally identify the owner or user of the SOFTWARE without your knowledge or consent. Any use of Information will be in accordance with the privacy policies of SONY or such third party. Please contact applicable contact address of each area or country for SONY’s current privacy policy.

Please contact applicable third parties for privacy policies relating to personally identifiable and other information you provide when you use or access third party software or services.

Information may be processed, stored or transferred to SONY, its affiliates or agents which are located in countries outside of your country of residence. Data protection and information privacy laws in certain countries may not offer the same level of protection as your country of residence and you may have fewer legal rights in relation to Information processed and stored in, or transferred to, such countries. SONY will use reasonable efforts to take appropriate technical and organizational steps to prevent unauthorized access to or disclosure of Information, but does not warrant it will eliminate all risk of misuse of such Information.

AUTOMATIC UPDATE FEATURE

From time to time, SONY or the THIRD-PARTY SUPPLIERS may automatically update or otherwise modify the SOFTWARE, including, but not limited to, for purposes of enhancement of security functions, error correction and improvement of functions, at such time as you interact with SONY’s or third parties’ servers, or otherwise. Such updates or modifications may delete or change the nature of features or other aspects of the SOFTWARE, including, but not limited to, functions you may rely upon. You acknowledge and agree that such activities may occur at SONY’s sole discretion and that SONY may condition continued use of the SOFTWARE upon your complete installation or acceptance of such update or modifications. Any updates/modifications shall be deemed to be, and shall constitute part of, the SOFTWARE for purposes of this EULA. By acceptance of this EULA, you consent to such update/modification.

ENTIRE AGREEMENT, WAIVER, SEVERABILITY

This EULA and SONY’s privacy policy, each as amended and modified from time to time, together constitute the entire agreement between you and SONY with respect to the SOFTWARE. The failure of SONY to exercise or enforce any right or provision of this EULA shall not constitute a waiver of such right or provision. If any part of this EULA is held invalid, illegal, or unenforceable, that provision shall be enforced to the maximum extent permissible so as to maintain the intent of this EULA, and the other parts will remain in full force and effect.

GOVERNING LAW AND JURISDICTION

The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply to this EULA. This EULA shall be governed by the laws of Japan, without regards to conflict of laws provisions. Any dispute arising out of this EULA shall be subject to the exclusive venue of the Tokyo District Court in Japan, and the parties hereby consent to the venue and jurisdiction of such courts.

EQUITABLE REMEDIES

Notwithstanding anything contained in this EULA to the contrary, you acknowledge and agree that any violation of or non-compliance with this EULA by you will cause irreparable harm to SONY, for which monetary damages would be inadequate, and you consent to SONY obtaining any injunctive or equitable relief that SONY deems necessary or appropriate in such circumstances. SONY may also take any legal and technical remedies to prevent violation of and/or to enforce this EULA, including, but not limited to, immediate termination of your use of the SOFTWARE, if SONY believes in its sole discretion that you are violating or intend to violate this EULA. These remedies are in addition to any other remedies SONY may have at law, in equity or under contract.

TERMINATION

Without prejudice to any of its other rights, SONY may terminate this EULA if you fail to comply with any of its terms. In case of such termination, you must: (i) cease all use, and destroy any copies, of the SOFTWARE; (ii) comply with the requirements in the section below entitled “Your Account Responsibilities”.

AMENDMENT

SONY RESERVES THE RIGHT TO AMEND ANY OF THE TERMS OF THIS EULA AT ITS SOLE DISCRETION BY POSTING NOTICE ON A SONY DESIGNATED WEB SITE, BY EMAIL NOTIFICATION TO AN EMAIL ADDRESS PROVIDED BY YOU, BY PROVIDING NOTICE AS PART OF THE PROCESS IN WHICH YOU OBTAIN UPGRADES/UPDATES OR BY ANY OTHER LEGALLY RECOGNIZABLE FORM OF NOTICE. If you do not agree to the amendment, you should promptly contact SONY for instructions. Your continued use of the SOFTWARE after the effective date of any such notice shall be deemed your agreement to be bound by such amendment.

THIRD-PARTY BENEFICIARIES

Each THIRD-PARTY SUPPLIER is an express intended third-party beneficiary of, and shall have the right to enforce, each provision of this EULA with respect to the SOFTWARE of such party.

YOUR ACCOUNT RESPONSIBILITIES

Should you return your DEVICE to its place of purchase, sell or otherwise transfer your DEVICE, or if this EULA is terminated, you are responsible for and must uninstall the SOFTWARE from the DEVICE and delete any and all accounts you may have established on DEVICE or are accessible through the SOFTWARE. You are solely responsible for maintaining the confidentiality of any accounts you have with SONY OR third parties and any usernames and passwords associated with YOUR USE OF the DEVICE.

Should you have any questions concerning this EULA, you may contact SONY by writing to SONY at applicable contact address of each area or country.