EULA TOP

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

EULA TOP

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ («ΑΔΕΙΑ») ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

Η παρούσα ΑΔΕΙΑ αποτελεί νομική συμφωνία που συνάπτετε εσείς και η Εταιρία Sony Imaging Products & Solutions Inc. («SONY»). Η παρούσα ΑΔΕΙΑ διέπει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας αναφορικά με το λογισμικό α Library της SONY ή/και των τρίτων δικαιοπαρόχων αυτής (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων εταιρειών της SONY) και των αντίστοιχων συνδεδεμένων εταιρειών αυτών (από κοινού αποκαλούμενοι «ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ»), συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενημερώσεων/αναβαθμίσεων που παρέχονται από την SONY, τυχόν έντυπου, επιγραμμικού (on-line) ή άλλου ηλεκτρονικού υλικού για το εν λόγω λογισμικό, και τυχόν αρχείων δεδομένων που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία του εν λόγω λογισμικού (συλλογικά αποκαλούμενο «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ»).

Εκτός από τα παραπάνω, τυχόν λογισμικό που περιλαμβάνεται στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και το οποίο συνοδεύεται από μια ξεχωριστή σύμβαση άδειας χρήσης τελικού χρήστη (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της Γενικής Δημόσιας άδειας (General Public license) GNU και της Ήσσονος Γενικής Δημόσιας Άδειας Βιβλιοθήκης (Lesser/Library General Public License) θα καλύπτεται από την εν λόγω ξεχωριστή σύμβαση αδείας τελικού χρήστη αντί των όρων της παρούσας Άδειας στο βαθμό που απαιτείται από την εν λόγω ξεχωριστή άδεια τελικού χρήστη («ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ»).

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ παρέχεται με άδεια χρήσης, δεν πωλείται. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων (copyright) και λοιπή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και διεθνείς συνθήκες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλα τα δικαιώματα και οι τίτλοι επί του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (περιλαμβανομένων ενδεικτικώς και όλων των απεικονίσεων, φωτογραφιών, κινούμενων σχεδίων, μαγνητοσκοπήσεων, ηχογραφήσεων, μουσικής, κειμένου και βοηθητικών εφαρμογών («applets») ενσωματωμένων στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) ανήκουν στην SONY, ή έναν ή περισσότερους από τους ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Η SONY σας παραχωρεί περιορισμένη άδεια χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ αποκλειστικά σε σχέση με τη συμβατή συσκευή σας («ΣΥΣΚΕΥΗ») και μόνο για ατομική, μη εμπορική χρήση από εσάς. Η SONY και οι ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ επιφυλάσσονται ρητώς όλων των δικαιωμάτων, των τίτλων και των συμφερόντων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και επ’ αυτού, τα οποία δεν σας χορηγούνται συγκεκριμένα με την παρούσα ΑΔΕΙΑ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η δημοσίευση, η προσαρμογή, η αναδιανομή, η απόπειρα απόκτησης του πηγαίου κώδικα, η τροποποίηση, η ανάδρομη τεχνική έρευνα (reverse engineering), η αποσυμπίληση (decompile) ή η αποσυναρμολόγηση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, στο σύνολό του ή εν μέρει, ή η δημιουργία οποιουδήποτε παράγωγου έργου από το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, εκτός εάν το εν λόγω παράγωγο έργο διευκολύνεται εσκεμμένα από το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή αλλοίωση οποιασδήποτε λειτουργίας διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Δεν επιτρέπεται η παράκαμψη, τροποποίηση, ματαίωση ή καταστρατήγηση οποιασδήποτε λειτουργίας ή προστασίας του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή οποιουδήποτε μηχανισμού συνδέεται λειτουργικά με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός των συστατικών μερών του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ για χρήση σε περισσότερες από μία ΣΥΣΚΕΥΕΣ χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της SONY. Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση, τροποποίηση, κάλυψη ή παραμόρφωση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος ή ειδοποίησης υπάρχει επί του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Δεν επιτρέπεται η κοινή χρήση, η διανομή, η μίσθωση, η εκμίσθωση, η υπομίσθωση, η εκχώρηση ή η πώληση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Η παροχή λογισμικού, υπηρεσιών δικτύου και κάθε άλλου προϊόντος πλην του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ επί του οποίου βασίζεται η λειτουργία του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, μπορεί να διαταραχθεί ή να παύσει κατά την διακριτική ευχέρεια των προμηθευτών (προμηθευτές λογισμικού, προμηθευτές υπηρεσιών ή η SONY). H SONY και οι προμηθευτές της δεν εγγυώνται ότι το εν λόγω ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, υπηρεσίες δικτύου και λοιπά προϊόντα θα συνεχίσουν να διατίθενται ή ότι θα λειτουργούν χωρίς διακοπή ή τροποποίηση.

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Παρά την ανωτέρω περιορισμένη εκχώρηση άδειας, αναγνωρίζετε ότι το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ενδέχεται να περιλαμβάνει ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Μέρος του ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ενδέχεται να καλύπτεται από άδειες χρήσης λογισμικού «ανοικτού κώδικα» («Συστατικά Μέρη Ανοικτού Κώδικα»), πράγμα που σημαίνει ότι τυχόν άδειες χρήσης λογισμικού που έχουν εγκριθεί ως άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα από την Πρωτοβουλία Ανοικτού Κώδικα (Open Source Initiative) ή ουσιαστικά παρεμφερείς άδειες, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, κάθε άδειας που, ως προϋπόθεση για τη διανομή του προστατευόμενου από την εν λόγω άδεια λογισμικού, απαιτεί από τον διανομέα να καταστήσει το λογισμικό διαθέσιμο σε μορφή ανοικτού κώδικα. Εάν και στο βαθμό που απαιτείται γνωστοποίηση, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.sony.net/Products/Linux ή άλλη υποδεικνυόμενη από την SONY ιστοσελίδα για έναν κατάλογο των εφαρμοστέων ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ που περιλαμβάνονται στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ κατά καιρούς και των ισχυόντων όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση τους. Οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις μπορούν να αλλάξουν από το αρμόδιο τρίτο μέρος ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία ευθύνη απέναντί σας. Στον βαθμό που απαιτείται από τις άδειες που καλύπτουν το ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, θα ισχύουν οι όροι των εν λόγω αδειών αντί των όρων της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ. Στον βαθμό που οι όροι των αδειών χρήσης που ισχύουν για το ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ απαγορεύουν οποιονδήποτε περιορισμό της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ όσον αφορά το εν λόγω ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, οι εν λόγω περιορισμοί δεν θα ισχύουν για το ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Στον βαθμό που οι όροι των αδειών χρήσης που ισχύουν για τα Συστατικά Μέρη Ανοικτού Κώδικα απαιτούν από την SONY να παράσχει ανοικτό κώδικα σε σχέση με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, η εταιρεία προβαίνει δια της παρούσης στην εν λόγω προσφορά.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ενδέχεται να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μέρους σας για την προβολή, την αποθήκευση, την επεξεργασία ή/και τη χρήση περιεχομένου που δημιουργήθηκε από εσάς ή/και από τρίτα μέρη. Το εν λόγω περιεχόμενο ενδέχεται να προστατεύεται από τις διατάξεις του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, άλλες διατάξεις πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή/και άλλες συμβάσεις. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, μόνο σύμφωνα με τις εν λόγω νομικές διατάξεις ή συμβάσεις, οι οποίες είναι εφαρμοστέες επί του εν λόγω περιεχομένου. Αποδέχεστε ότι η SONY ενδέχεται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατέψει τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) επί του περιεχομένου που αποθηκεύεται, δέχεται επεξεργασία ή χρησιμοποιείται από το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Τα εν λόγω μέτρα ενδέχεται να περιλαμβάνουν, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, την καταμέτρηση της συχνότητας δημιουργίας εφεδρικών αρχείων και διενέργειας αποκατάστασης από εσάς μέσω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών στοιχείων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, την μη αποδοχή αιτήματος σας για την αποκατάσταση δεδομένων και την καταγγελία της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ, σε περίπτωση παράνομης χρήσης από εσάς του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ («ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ»). Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. Αντιλαμβάνεστε, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ορισμένο περιεχόμενο και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ενδέχεται να παρέχονται από τρίτα μέρη επί των οποίων η SONY δεν έχει κανέναν έλεγχο. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Αντιλαμβάνεστε, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η πρόσβαση σε ορισμένα χαρακτηριστικά του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ενδέχεται να χρειάζεται σύνδεση στο Διαδίκτυο για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνοι είστε εσείς. Επιπλέον, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταβολή τυχόν αμοιβών τρίτων που σχετίζονται με τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των χρεώσεων του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου ή των χρεώσεων χρόνου εκπομπής. Η λειτουργία του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ενδέχεται να είναι περιορισμένη ανάλογα με τις δυνατότητες, το εύρος ζώνης ή τους τεχνικούς περιορισμούς της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο και της υπηρεσίας. Η παροχή, η ποιότητα και η ασφάλεια της εν λόγω σύνδεσης στο Διαδίκτυο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του τρίτου μέρους που παρέχει την εν λόγω υπηρεσία.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλες τις ισχύουσες απαγορεύσεις και κανονισμούς εξαγωγών και επανεξαγωγών της περιοχής ή της χώρας όπου διαμένετε, και να μην μεταβιβάσετε ή εξουσιοδοτήσετε τη μεταβίβαση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ προς απαγορευμένη χώρα ή παραβιάζοντας με άλλον τρόπο τις εν λόγω απαγορεύσεις ή κανονισμούς.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ δεν διαθέτει προστασία από σφάλματα χειρισμού και δεν είναι σχεδιασμένο, κατασκευασμένο ή προορισμένο για χρήση ή μεταπώληση ως εξοπλισμός on-line ελέγχου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον κινδύνου, που απαιτεί εκτέλεση ασφαλούς λειτουργίας, όπως στη λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων, στην πλοήγηση ή επικοινωνία μεταξύ αεροσκαφών, στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, σε μηχανήματα άμεσης μηχανικής υποστήριξης σωματικών λειτουργιών ή σε οπλικά συστήματα, στα οποία η δυσλειτουργία του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ θα μπορούσε να προκαλέσει το θάνατο, σωματικές βλάβες ή σοβαρές υλικές ή περιβαλλοντικές ζημίες («ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»). Η SONY, κάθε ΤΡΙΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και καθεμία από τις αντίστοιχες συνδεδεμένες εταιρείες αυτών αποποιούνται ρητώς οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, υποχρέωση ή προϋπόθεση περί καταλληλότητας για ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Αναγνωρίζετε ρητά και συμφωνείτε ότι η χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ πραγματοποιείται με αποκλειστική σας ευθύνη και ότι εσείς είστε υπεύθυνοι για τη χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ παρέχεται «ΩΣ ΕΧΕΙ», χωρίς καμία εγγύηση, υποχρέωση ή προϋπόθεση οποιουδήποτε είδους

Η SONY ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (στην παρούσα ενότητα, η SONY και κάθε ΤΡΙΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα αναφέρονται συλλογικά ως «SONY») ΠΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SONY ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΥΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ (Α) ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ, (Β) ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, (Γ) ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΛΙΚΟΥ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, (Δ) ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ) Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ, ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ Ή ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ, ΚΑΙ (Ε) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣ Ο, ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ.

ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ SONY Ή ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ SONY ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΑΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 'Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ. Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η SONY ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (στην παρούσα ενότητα, η SONY και κάθε ΤΡΙΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα αναφέρονται συλλογικά ως «SONY») ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΩΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η SONY και οι συνδεδεμένες εταιρείες, οι συνεργάτες και οι αντιπρόσωποι αυτής δύνανται να διαβάζουν, να συλλέγουν, να διαβιβάζουν, να υποβάλλουν σε επεξεργασία και να αποθηκεύουν ορισμένες πληροφορίες που συλλέγονται από το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πληροφοριών σχετικά με (i) το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και (ii) τις εφαρμογές λογισμικού, τα περιεχόμενα και τις περιφερειακές συσκευές που αλληλεπιδρούν με τη ΣΥΣΚΕΥΗ σας και το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ («Πληροφορίες»). Οι Πληροφορίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά: (1) μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς σχετικά με τη ΣΥΣΚΕΥΗ σας και τα συστατικά μέρη αυτής· (2) επιδόσεις της ΣΥΣΚΕΥΗΣ, του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και των συστατικών μερών αυτών· (3) διαμορφώσεις της ΣΥΣΚΕΥΗΣ σας, του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και των εφαρμογών λογισμικού, των περιεχομένων και των περιφερειακών συσκευών που αλληλεπιδρούν με τη ΣΥΣΚΕΥΗ και το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ· (4) τη χρήση και τη συχνότητα χρήσης των λειτουργιών (x) του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και (y) των εφαρμογών λογισμικού, των περιεχομένων και των περιφερειακών συσκευών που αλληλεπιδρούν με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ· και (5) στοιχεία τοποθεσίας, όπως υποδεικνύονται κατωτέρω. Η SONY και οι συνδεδεμένες εταιρείες, οι συνεργάτες και οι αντιπρόσωποι αυτής δύνανται να χρησιμοποιούν και να κοινοποιούν Πληροφορίες με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους ή για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών σε εσάς. Οι εν λόγω χρήσεις περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, (α) διαχείριση των λειτουργικών δυνατοτήτων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ· (β) βελτίωση, εξυπηρέτηση, ενημέρωση ή αναβάθμιση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ· (γ) βελτίωση, ανάπτυξη και ενίσχυση των υφιστάμενων και μελλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών της SONY και άλλων μερών· (δ) παροχή πληροφοριών σε εσάς σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η SONY και άλλα μέρη· (ε) συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή τους εφαρμοστέους κανονισμούς· και (στ) στον βαθμό που προσφέρονται, παροχή υπηρεσιών της SONY και άλλων μερών με βάση την τοποθεσία, όπως υποδεικνύεται κατωτέρω. Επιπλέον, η SONY διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των Πληροφοριών για την προστασία της ίδιας και τρίτων μερών από παράνομες, εγκληματικές και επιβλαβείς συμπεριφορές.

Ορισμένες υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ενδέχεται να βασίζονται σε στοιχεία τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής τοποθεσίας της ΣΥΣΚΕΥΗΣ σε πραγματικό χρόνο. Αναγνωρίζετε ότι για τους σκοπούς της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, η SONY, οι ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ή οι συνεργάτες αυτών δύνανται να συλλέγουν, να αρχειοθετούν, να υποβάλλουν σε επεξεργασία και να χρησιμοποιούν τα εν λόγω στοιχεία τοποθεσίας, και ότι οι εν λόγω υπηρεσίες διέπονται από τις πολιτικές προστασίας απορρήτου της SONY ή των εν λόγω τρίτων μερών. Χρησιμοποιώντας τις εν λόγω υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι έχετε εξετάσει τις πολιτικές προστασίας απορρήτου που ισχύουν για τις εν λόγω υπηρεσίες και συναινείτε για τις εν λόγω δραστηριότητες.

Η SONY, οι συνδεδεμένες εταιρείες, οι συνεργάτες και οι αντιπρόσωποι αυτής δεν θα χρησιμοποιήσουν εσκεμμένα τις Πληροφορίες για να ταυτοποιήσουν τον κάτοχο ή χρήστη του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ εν αγνοία σας ή χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Οποιαδήποτε χρήση των Πληροφοριών θα συμμορφώνεται με τις πολιτικές προστασίας απορρήτου της SONY ή των εν λόγω τρίτων μερών. Παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση επικοινωνίας, που αντιστοιχεί σε κάθε περιοχή ή χώρα, προκειμένου να ενημερωθείτε για την ισχύουσα πολιτική προστασίας απορρήτου της SONY.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα εκάστοτε τρίτα μέρη για τις πολιτικές προστασίας απορρήτου που σχετίζονται με πληροφορίες ταυτότητας και λοιπές πληροφορίες που παρέχετε κατά τη χρήση ή προσπέλαση λογισμικού ή υπηρεσιών τρίτων μερών.

Οι Πληροφορίες ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία, να αποθηκεύονται ή να διαβιβάζονται στην SONY, στις συνδεδεμένες εταιρείες ή στους αντιπροσώπους αυτής που βρίσκονται σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής σας. Η νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων και ιδιωτικότητας σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να μην προσφέρει το ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται στη χώρα διαμονής σας και ενδέχεται να έχετε λιγότερα νομικά δικαιώματα σε σχέση με τις Πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται ή διαβιβάζονται στις εν λόγω χώρες. Η SONY θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις Πληροφορίες ή της κοινοποίησης των Πληροφοριών, αλλά δεν εγγυάται ότι θα εξαλείψει κάθε κίνδυνο κατάχρησης των εν λόγω Πληροφοριών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Κατά καιρούς, η SONY ή οι ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ δύνανται να ενημερώνουν αυτομάτως ή να τροποποιούν με άλλο τρόπο το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, μεταξύ άλλων και για σκοπούς βελτίωσης των λειτουργιών ασφαλείας, για διόρθωση σφαλμάτων και βελτίωση λειτουργιών, όποτε εσείς αλληλεπιδράτε με τους διακομιστές της SONY ή τρίτων μερών ή με άλλον τρόπο. Οι εν λόγω ενημερώσεις ή τροποποιήσεις ενδέχεται να διαγράψουν ή να μεταβάλουν τη φύση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων ή άλλων πτυχών του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λειτουργιών από τις οποίες μπορεί να εξαρτάσθε. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι εν λόγω δραστηριότητες μπορούν να λάβουν χώρα κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της SONY και ότι η SONY δύναται να εξαρτήσει τη συνέχιση της χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από την πλήρη εγκατάσταση ή αποδοχή εκ μέρους σας των εν λόγω ενημερώσεων ή τροποποιήσεων. Κάθε ενημέρωση/τροποποίηση θα θεωρείται ότι είναι και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ για τους σκοπούς της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ. Με την αποδοχή αυτής της ΑΔΕΙΑΣ δίνετε την συγκατάθεση σας σε αυτή την ενημέρωση/τροποποίηση.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

Η παρούσα ΑΔΕΙΑ και η πολιτική προστασίας απορρήτου της SONY, καθεμία όπως τροποποιείται και μεταβάλλεται κατά καιρούς, αποτελούν μαζί τη συνολική συμφωνία που συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς και τη SONY αναφορικά με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Τυχόν αδυναμία της SONY να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ δεν θα αποτελέσει παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή την εν λόγω διάταξη. Αν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ κριθεί άκυρο, παράνομο ή ανεκτέλεστο, η εν λόγω διάταξη θα επιβάλλεται στον μέγιστο επιτρεπτό βαθμό ώστε να διατηρείται ο σκοπός της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ και τα υπόλοιπα μέρη θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί Συμβάσεων Διεθνούς Πώλησης Προϊόντων δεν ισχύει για την παρούσα ΑΔΕΙΑ. Η παρούσα ΑΔΕΙΑ θα διέπεται από το δίκαιο της Ιαπωνίας, μη λαμβανομένων υπ' όψιν των κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Οποιαδήποτε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει από την παρούσα ΑΔΕΙΑ θα εμπίπτει στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Τόκιο της Ιαπωνίας και τα μέρη συναινούν διά της παρούσας όσον αφορά τον τόπο εκδίκασης και τη δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.

ΘΕΜΙΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Παρά τις αντίθετες διατάξεις που περιέχονται στην παρούσα ΑΔΕΙΑ, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τυχόν παραβίαση ή μη συμμόρφωση με την παρούσα ΑΔΕΙΑ εκ μέρους σας θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στην SONY, για την οποία ενδέχεται να μην αρκεί η χρηματική αποζημίωση, και συμφωνείτε να προβεί η SONY σε οποιαδήποτε ασφαλιστικά μέτρα ή θεμιτά μέσα αποκατάστασης που κρίνει απαραίτητα ή κατάλληλα σε τέτοιου είδους περιστάσεις. Η SONY δύναται επίσης να προβεί σε οποιαδήποτε νομικά ή τεχνικά μέσα θεραπείας για την πρόληψη της παραβίασης ή/και την εκτέλεση της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ, όπως ενδεικτικά, άμεση λήξη της χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ εκ μέρους σας αν η SONY πιστεύει κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια ότι παραβιάζετε ή σκοπεύετε να παραβιάσετε την παρούσα ΑΔΕΙΑ. Τα εν λόγω μέσα θεραπείας προστίθενται σε οποιαδήποτε άλλα μέσα θεραπείας ενδέχεται να έχει στη διάθεσή της η SONY διά του νόμου, εθιμικά ή συμβατικά.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματός της, η SONY δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα ΑΔΕΙΑ, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με οποιονδήποτε όρο αυτής. Σε περίπτωση καταγγελίας, οφείλετε (i) να παύσετε κάθε χρήση και να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ· (ii) να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις της ενότητας κατωτέρω με τίτλο «Οι υποχρεώσεις του λογαριασμού σας».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η SONY ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ SONY ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΜΕΣΩ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΕ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ Ή ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ. Αν δεν συμφωνείτε με την τροποποίηση, πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με τη SONY για οδηγίες. Η συνεχιζόμενη χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από εσάς μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω ειδοποίησης θα θεωρείται ότι συνιστά συμφωνία δέσμευσης από την εν λόγω τροποποίηση.

ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Κάθε ΤΡΙΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ συνιστά ρητώς τρίτο πρόσωπο ως φορέας δικαιωμάτων και έχει το δικαίωμα να επιβάλλει κάθε διάταξη της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ αναφορικά με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ του εν λόγω μέρους.

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ

Εάν επιστρέψετε τη ΣΥΣΚΕΥΗ σας στον τόπο αγοράς της, εάν πωλήσετε ή άλλως μεταβιβάσετε τη ΣΥΣΚΕΥΗ σας ή εάν η παρούσα ΑΔΕΙΑ καταγγελθεί, πρέπει να απεγκαταστήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ από τη ΣΥΣΚΕΥΗ και να διαγράψετε οποιονδήποτε λογαριασμό που ενδεχομένως έχετε εγκαταστήσει στη ΣΥΣΚΕΥΗ ή στον οποίο έχετε πρόσβαση μέσω του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και είστε υπεύθυνος/-η να πράξετε όλα τα ανωτέρω. Εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνος γα την τήρηση της εμπιστευτικότητας οποιωνδήποτε λογαριασμών διατηρείτε με την SONY Ή τρίτα μέρη και οποιαδήποτε ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης που σχετίζονται ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα ΑΔΕΙΑ μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη SONY στη διεύθυνση επικοινωνίας που αντιστοιχεί σε κάθε περιοχή ή χώρα.