EULA TOP

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

EULA TOP

VIGTIGT:

LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ("AFTALE") NØJE, INDEN DU TAGER DENNE SOFTWARE I BRUG. DU ACCEPTERER AUTOMATISK AFTALENS VILKÅR, HVIS DU BRUGER SOFTWAREN. HVIS DU IKKE ACCEPTERER AFTALENS VILKÅR, MÅ DU IKKE BRUGE SOFTWAREN.

Denne AFTALE er en juridisk bindende aftale mellem Sony Imaging Products & Solutions Inc. ("SONY") og dig. Denne AFTALE regulerer dine rettigheder og forpligtelser vedrørende α Library software fra SONY og/eller SONYs tredjepartslicenshavere (herunder SONYs tilknyttede selskaber) og deres respektive tilknyttede selskaber (samlet benævnt "TREDJEPARTSLEVERANDØRER") samt opdateringer/opgraderinger leveret af SONY, trykt, online eller anden elektroniske dokumentation for sådan software og datafiler oprettet ved brug af sådan software (samlet benævnt "SOFTWARE").

Uanset ovenstående er enhver software indeholdt i SOFTWAREN, og for hvilken der gælder en separat slutbrugerlicensaftale (herunder, men ikke begrænset til almen licens, "GNU General Public license" og "Lesser/Library General Public License") omfattet af en sådan separat slutbrugerlicensaftale i stedet for de i denne AFTALE indeholdte betingelser i det omfang, en sådan separate slutbrugerlicensaftale kræver dette ("UNDTAGET SOFTWARE").

SOFTWARELICENS

SOFTWAREN er givet i licens, ikke solgt. SOFTWAREN er beskyttet af ophavsretlige og øvrige immaterialretlige love og internationale traktater.

COPYRIGHT

Enhver adkomst og samtlige rettigheder til SOFTWAREN, herunder, men ikke begrænset til, billeder, fotografier, animationer, video, lyd, musik, tekst og "applets", der indgår i SOFTWAREN, tilhører SONY eller en eller flere TREDJEPARTSLEVERANDØRER.

LICENSTILDELING

SONY giver dig en begrænset licens til udelukkende at benytte SOFTWAREN i forbindelse med din kompatible enhed ("ENHEDEN"). SOFTWAREN må kun bruges af dig personligt til privat brug. SONY og DENNES TREDJEPARTSLEVERANDØRER forbeholder sig udtrykkeligt alle rettigheder, enhver adkomst og ejendomsret (herunder, men ikke begrænset til alle immaterielle rettigheder) til SOFTWAREN, som ikke specifikt meddeles dig i henhold til denne AFTALE.

KRAV OG BEGRÆNSNINGER

Du må ikke kopiere, offentliggøre, tilpasse, redistribuere, forsøgt at udlede kildekode fra SOFTWAREN, foretage ændring, reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af denne, hverken helt eller delvist, eller frembringe afledte værker på grundlag af SOFTWAREN, medmindre sådanne afledte værker bevidst gøres tilgængelige i forbindelse med SOFTWAREN. Det er ikke tilladt at ændre eller rette i SOFTWARENS digitale rettighedsstyring. Du må ikke forbigå, ændre, forringe eller omgå de funktioner eller beskyttelsesmekanismer, der er indeholdt i SOFTWAREN eller andre mekanismer, der driftmæssigt er forbundet med SOFTWAREN. SOFTWARENS enkeltkomponenter må ikke adskilles til brug på mere end en ENHED, medmindre SONY har givet udtrykkelig tilladelse dertil. Varemærker eller meddelelser på SOFTWAREN må ikke fjernes, ændres, dækkes eller skæmmes. Det er ikke tilladt at dele, distribuere, udleje, lease, viderelicensere, overdrage eller sælge SOFTWAREN. Den software eller de netværkstjenester eller andre produkter end SOFTWAREN, som SOFTWARENS ydeevne afhænger af, kan indstilles eller ophøre efter leverandørernes skøn (softwareleverandører, tjenesteudbydere eller SONY). SONY og dennes leverandører garanterer ikke, at SOFTWAREN, netværkstjenester, indhold eller andre produkter fortsat vil være tilgængelige eller fungere uden afbrydelser eller ændringer.

UNDTAGET SOFTWARE OG OPEN SOURCE-KOMPONENTER

Uanset ovenstående meddelelse af begrænset licens anerkender du, at SOFTWAREN kan omfatte UNDTAGET SOFTWARE. For UNDTAGET SOFTWARE kan gælde open source softwarelicenser ("Open Source-komponenter"), der skal forstås som softwarelicenser, der er godkendt som open source-licenser af Open Source Initiative eller i det væsentlige tilsvarende licenser, herunder, men ikke begrænset til, licenser, der som betingelse for distribution af den software, der derved gives i licens, kræver, at distributøren gør softwaren tilgængelig i kildekodeformat. Hvis og i det omfang adgang dette kræves, bedes du gå ind på www.sony.net/Products/Linux eller et andet Website anvist af SONY for at se en liste over egnede OPEN SOURCE-KOMPONENTER, der til enhver tid er omfattet af SOFTWAREN, samt de for brugen heraf gældende vilkår og betingelser. Sådanne vilkår og betingelser kan til enhver tid ændres af den relevante tredjepart uden ansvar for dig. I det omfang det kræves i henhold til licenser, der omfatter UNDTAGET SOFTWARE, gælder sådanne licensers vilkår i stedet for denne AFTALES vilkår. Såfremt de licensvilkår, der gælder for UNDTAGET SOFTWARE, ikke tillader, at denne AFTALE begrænses, for så vidt angår UNDTAGET SOFTWARE, gælder sådanne begrænsning ikke for UNDTAGET SOFTWARE. Såfremt de licensvilkår, der gælder for open source-komponenter, kræver, at SONY skal tilbyde at levere kildekode i forbindelse med SOFTWAREN, gives et sådant tilbud hermed.

BRUG AF SOFTWARE MED OPHAVSRETLIGT BESKYTTEDE MATERIALER

SOFTWAREN kan benyttes af dig til at se, lagre, behandle og/eller bruge indhold, der er frembragt af dig og/eller tredjemand. Sådant indhold kan være ophavsretligt beskyttet eller i øvrigt beskyttet af andre immaterialretlige love og/eller aftaler Du er indforstået med kun at bruge SOFTWAREN i overensstemmelse med alle de love og aftaler, der finder anvendelse på indholdet. Du er indforstået med, at SONY kan tage passende forholdsregler for ophavsretligt at beskytte indhold, der lagres, behandles eller bruges af SOFTWAREN. Sådanne forholdsregler omfatter, men er ikke begrænset til, tælling af frekvensen af din backup og genoprettelse gennem visse SOFTWARE-funktioner, afvisning af din anmodning om at muliggøre genoprettelse af data gennem visse SOFTWARE-funktioner og ophævelse af denne AFTALE ved uretmæssig brug af SOFTWAREN.

INDHOLDSTJENESTER

DET BEMÆRKES ENDVIDERE, AT SOFTWAREN KAN KONFIGURERES SÅLEDES, AT DEN KAN ANVENDES MED INDHOLD, DER GØRES TILGÆNGELIGT VIA EN ELLER FLERE INDHOLDSTJENESTER ("INDHOLDSTJENESTE"). FOR BRUG AF TJENESTEN OG DETTE INDHOLD GÆLDER DEN PÅGÆLDENDE INDHOLDSTJENESTES FORRETNINGSVILKÅR. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR, VIL DIN MULIGHED FOR AT ANVENDE SOFTWAREN VÆRE BEGRÆNSET. Du erklærer dig herved indforstået med, at indhold og tjenester, der gøres tilgængelige gennem SOFTWAREN, muligvis leveres af tredjemand, som SONY ikke kontrollerer. ANVENDELSE AF INDHOLDSTJENESTEN KRÆVER EN INTERNETFORBINDELSE. INDHOLDSTJENESTEN KAN TIL ENHVER TID BRINGES TIL OPHØR.

INTERNETFORBINDELSER OG TREDJEPARTTJENESTER

Du erklærer dig herved indforstået med, at adgang til visse dele af SOFTWAREN kan kræve en internetforbindelse, hvilket du alene bærer ansvaret for. Du bærer ligeledes alene ansvaret for betaling af de beløb, som tredjemand måtte opkræve for din internetforbindelse, herunder, men ikke begrænset til, betaling til internetudbyderen eller for sendetid. SOFTWARENS drift kan være underlagt begrænsninger eller restriktioner afhængigt af din internetforbindelses/-tjenestes kapacitet, båndbredde eller tekniske begrænsninger. Den tredjepart, der leverer den pågældende tjeneste, bærer alene ansvaret for internetforbindelsens levering, kvalitet og sikkerhed.

EKSPORT OG ANDRE REGLER

Du er forpligtet til at overholde alle restriktioner og regler vedrørende udførsel og genudførsel, der er gældende i det område eller land, hvor du er bosiddende, og ikke overdrage eller give tilladelse til overdragelse af SOFTWAREN til et land, hvortil indførsel er forbudt eller på anden måde i strid med førnævnte regler.

HØJRISIKOAKTIVITETER

SOFTWAREN er ikke fejltolerant og er ikke designet, fremstillet eller beregnet til brug eller videresalg som online kontroludstyr i risikofyldte miljøer, der kræver fejlsikker ydelse, for eksempel i forbindelse med drift af kernekraftanlæg, flynavigations- eller flykommunikationssystemer, flyledelse, direkte livsopretholdende udstyr eller våbensystemer, hvor fejl i SOFTWAREN vil kunne medføre dødsfald, personskade, omfattende fysiske ødelæggelser eller miljøskader ("HØJRISIKOAKTIVITETER"). SONY, hver enkelt TREDJEPARTSLEVERANDØR og hvert af deres respektive tilknyttede selskaber fraskriver sig enhver udtrykkelig eller underforstået garanti for egnethed til HØJRISIKOAKTIVITETER.

FRASKRIVELSE AF GARANTI PÅ SOFTWARE

Du anerkender udtrykkeligt og accepterer, at brug af SOFTWAREN sker for egen risiko, og at du er ansvarlig for brug af SOFTWAREN. SOFTWAREN leveres "SOM DEN ER OG FOREFINDES" og uden nogen form for garanti, forpligtelse eller betingelse.

SONY OG SONYS TREDJEPARTSLEVERANDØRER (i dette punkt benævnes SONY og SONYS TREDJEPARTSLEVERANDØRER under ét "SONY") FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER, FORPLIGTELSER ELLER BETINGELSER, UDTRYKKELIGE SÅVEL SOM UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR, AT SOFTWAREN ER SALGBAR, IKKE KRÆNKER ANDRES RETTIGHEDER OG ER EGNET TIL ET BESTEMT FORMÅL. SONY STILLER IKKE NOGEN GARANTI ELLER BETINGELSER ELLER FREMSÆTTER NOGEN ERKLÆRINGER OM, (A) AT DE I SOFTWAREN INDEHOLDTE FUNKTIONER OPFYLDER DINE KRAV, ELLER AT DE BLIVER OPDATERET, (B) AT SOFTWAREN VIL FUNGERE KORREKT ELLER FEJLFRIT, ELLER AT FEJL I SOFTWAREN VIL BLIVE RETTET, (C) AT SOFTWAREN IKKE VIL BESKADIGE EVENTUEL ANDEN SOFTWARE, HARDWARE ELLER DATA, (D) AT SOFTWARE, NETVÆRKSTJENESTER (HERUNDER INTERNETTET) ELLER ANDRE PRODUKTER END SOFTWAREN, HVORAF SOFTWARENS YDEEVNE AFHÆNGER, FORTSAT VIL VÆRE TILGÆNGELIGE OG UDEN ÆNDRINGER OG FUNGERE UDEN AFBRYDELSER ELLER ÆNDRINGER, OG (E) VEDRØRENDE BRUGEN ELLER RESULTATERNE AF BRUGEN AF SOFTWAREN MED HENSYN TIL KORREKTHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER LIGNENDE.

INGEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG OPLYSNING ELLER RÅDGIVNING FRA SONY ELLER EN AUTORISERET REPRÆSENTANT FOR SONY KAN MEDFØRE EN GARANTI, FORPLIGTELSE ELLER BETINGELSE ELLER PÅ NOGEN MÅDE UDVIDE OMFANGET AF DENNE GARANTI. SÅFREMT SOFTWAREN VISER SIG AT VÆRE DEFEKT, PÅLÆGGES DU ALLE OMKOSTNINGER VED NØDVENDIG SERVICERING, REPARATION ELLER RETTELSE. VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE FRASKRIVELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HVORFOR OVENSTÅENDE FRASKRIVELSE MULIGVIS IKKE GÆLDER FOR DIG.

ANSVARSBEGRÆNSNING

SONY OG SONYS TREDJEPARTSLEVERANDØRER (i dette punkt benævnes SONY og SONYS TREDJEPARTSLEVERANDØRER under ét "SONY") ER IKKE ANSVARLIGE FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF MISLIGHOLDELSE AF EN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, KONTRAKTBRUD, UAGTSOMHED, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDET ANSVARSGRUNDLAG, VEDRØRENDE SOFTWAREN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF INDTÆGTER, TAB AF DATA, TAB AF BRUG AF SOFTWAREN ELLER TILKNYTTET HARDWARE, NEDETID OG BRUGERTID, SELVOM EN AF DEM ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. I ALLE TILFÆLDE ER DERES SAMLEDE ANSVAR I HENHOLD TIL ENHVER BESTEMMELSE I DENNE AFTALE BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DER ER BETALT FOR PRODUKTET. VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE ANSVARSFRASKRIVELSE ELLER -BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, HVORFOR OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSE ELLER -BEGRÆNSNING MULIGVIS IKKE GÆLDER FOR DIG.

SAMTYKKE TIL BRUG AF IKKE-PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER, LOKATIONSDATA, DATASIKKERHED

Du erklærer dig hermed indforstået med, at SONY og dennes tilknyttede selskaber, samarbejdspartnere og agenter kan læse, indsamle, overføre, behandle og lagre visse oplysninger, der er indsamlet fra SOFTWAREN, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger om (i) SOFTWAREN og (ii) softwareapplikationer, indhold og ydre enheder, der arbejder sammen med din ENHED og SOFTWAREN ("Oplysninger"). Oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til: (1) unikke ID'er, der vedrører din ENHED og dens komponenter, (2) ENHEDENS, SOFTWARENS og disses komponenters ydeevne, (3) konfigurationer af din ENHED, SOFTWAREN og de softwareapplikationer, indhold og ydre enheder, der arbejder sammen med ENHEDEN og SOFTWAREN, (4) brugen af og frekvensen af brugen af (x) SOFTWARENS funktioner og (y) softwareapplikationer, indhold og ydre enheder, der arbejder sammen med SOFTWAREN, og (5) lokationsdata som nærmere angivet nedenfor. SONY og dennes tilknyttede selskaber, samarbejdspartnere og agenter kan anvende og videregive Oplysninger i henhold til gældende lov med henblik på at forbedre sine produkter eller tjenester eller med henblik på at levere produkter og tjenester til dig Sådanne anvendelsesmuligheder omfatter, men er ikke begrænset til: (a) administration af SOFTWARENS funktionaliteter, (b) forbedring, servicering, opdatering eller opgradering af SOFTWAREN, (c) forbedring, udvikling og videreudvikling af SONYs og andre parters eksisterende og fremtidige produkter og tjenester, (d) videregivelse af oplysninger til dig om de produkter og tjenester, som SONY og andre parter tilbyder, (e) overholdelse af gældende love og regler, og (f) i det omfang dette tilbydes, levering af lokationsbaserede tjenester fra SONY og andre parter til dig som nærmere anført nedenfor. Desuden forbeholder SONY sig ret til at anvende Oplysninger til at beskytte sig selv og tredjemand mod ulovlig, kriminel eller skadelig adfærd.

Visse tjenester, der er tilgængelige via SOFTWAREN, kan være afhængige af lokationsdata, herunder men ikke begrænset til, ENHEDENS geografiske lokation. Du anerkender hermed, at SONY, TREDJEPARTSLEVERANDØRER eller disses samarbejdspartnere med henblik på levering af sådanne tjenester kan indsamle, arkivere, behandle og anvende sådan lokationsdata, og at sådanne tjenester reguleres af SONYs eller tredjemands datapolitik. Når du anvender sådanne tjenester, erklærer du, at du har læst de datapolitikker, der er gældende for de pågældende tjenester, og giver dit samtykke til sådanne aktiviteter.

SONY og dennes tilknyttede selskaber, samarbejdspartnere og agenter forpligter sig til ikke bevidst at anvende Oplysninger til at identificere indehaveren eller brugeren af SOFTWAREN personligt, uden at du får besked derom eller giver samtykke dertil. Brug af Oplysninger sker i overensstemmelse med SONYs eller tredjemands datapolitik. Henvend dig til den kontaktadresse, der fremgår for hvert område eller land for SONYs gældende datapolitik.

Du bedes kontakte den relevante tredjemand for at få oplysninger om datapolitikker, der vedrører personidentificerbare eller andre oplysninger, som du videregiver, når du bruger tredjemands software eller tjenester.

Oplysninger kan behandles, lagres eller overdrages til SONY, dennes tilknyttede selskaber eller agenter, der befinder sig uden for dit bopælsland. I visse lande kan gældende regler om databeskyttelse og personfølsomme oplysninger ikke yde samme beskyttelse som i det land, hvor du er bosiddende, og det er muligt, at du vil have færre rettigheder i forhold til Oplysninger, der behandles og lagres i eller overføres til sådanne lande. SONY vil bestræbe sig på at træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at hindre uberettiget adgang til eller videregivelse af Oplysninger, men kan ikke garantere, at det vil eliminere risikoen for misbrug af Oplysninger.

AUTOMATISKE OPDATERINGER

SONY eller TREDJEPARTSLEVERANDØRER kan til enhver tid automatisk opdatere eller på anden måde ændre SOFTWAREN, herunder, men ikke begrænset til, forbedring af sikkerhedsfunktioner, fejlretning og forbedring af funktioner på tidspunkter, hvor du har forbindelse med SONYs eller tredjemands servere eller på anden vis. Sådanne opdateringer eller ændringer kan slette eller ændre karakteren af funktionerne eller andre aspekter ved SOFTWAREN, herunder, men ikke begrænset til, funktioner du eventuelt er afhængig af. Du erklærer dig hermed indforstået med, at sådanne aktiviteter kan finde sted efter SONYs skøn, og at SONY fortsat kan gøre brug af SOFTWAREN betinget af, at du har installeret og accepteret sådanne opdateringer eller ændringer fuldt ud. Eventuelle opdateringer/modifikationer skal i denne AFTALE anses for at udgøre og udgør en del af SOFTWAREN. Ved at acceptere denne AFTALE accepterer du samtidig sådanne opdateringer/modifikationer.

AFTALENS FULDSTÆNDIGHED, AFKALD OG VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED

Denne AFTALE og SONYs datapolitik med eventuelle senere ændringer udgør den fuldstændige aftale mellem dig og SONY, for så vidt angår SOFTWAREN. Såfremt SONY ikke udøver eller håndhæver rettigheder eller bestemmelser i denne AFTALE, betyder det ikke, at SONY derved giver afkald på de pågældende rettigheder eller bestemmelser. Såfremt en bestemmelse i denne AFTALE erklæres for ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, skal den pågældende bestemmelse håndhæves i det omfang, det er muligt, og de øvrige bestemmelser skal fortsat være gyldige.

LOVVALG OG VÆRNETING

Den internationale købelovskonvention (CISG) gælder ikke for denne AFTALE. Denne AFTALE reguleres af japansk ret, idet der ses bort fra international privatret. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af denne AFTALE, skal afgøres af Tokyo District Court i Japan som eksklusivt værneting, og parterne er hermed enige om at anerkende sådan domstols kompetence.

RIMELIGE AFHJÆLPNINGSFORANSTALTNINGER

Uanset denne AFTALES øvrige bestemmelser erklærer du dig herved indforstået med, at enhver overtrædelse eller misligholdelse af denne AFTALE kan medføre uoprettelig skade for SONY, hvor økonomisk erstatning vil være utilstrækkelig, og du giver herved dit samtykke til, at SONY kan søge eller opnå nedlæggelse af forbud henholdsvis påbud, som SONY måtte finde nødvendigt eller hensigtsmæssigt under de pågældende omstændigheder. SONY kan ligeledes træffe juridiske og tekniske foranstaltninger for at undgå misligholdelse af denne AFTALE og/eller for at gøre denne AFTALE gældende, herunder, men ikke begrænset til, ophævelse af din brug af SOFTWAREN med øjeblikkelig virkning, hvis SONY efter eget skøn finder, at du har misligholdt eller agter at misligholde denne AFTALE. Disse misligholdelsesbeføjelser gælder i tillæg til eventuelle andre misligholdelsesbeføjelser, som SONY måtte have i henhold til gældende lov eller aftale.

OPHØR

Uden præjudice for SONYs øvrige rettigheder kan SONY bringe denne AFTALE til ophør, såfremt du ikke overholder AFTALENS vilkår. Ved ophør er du forpligtet til at (i) ophøre med at bruge SOFTWAREN og destruere eventuelle kopier af SOFTWAREN samt (ii) efterleve de krav, der fremgår af nedenstående bestemmelse om "Ansvar for dine konti".

ÆNDRINGER

SONY FORBEHOLDER SIG RET TIL EFTER EGET SKØN AT ÆNDRE VILKÅRENE I DENNE AFTALE VED AT OPLYSE OM ÆNDREDE VILKÅR PÅ ET WEBSITE ANVIST AF SONY, VED MEDDELELSE TIL DEN E-MAIL-ADRESSE, DU HAR OPLYST TIL SONY, VED MEDDELELSE I FORBINDELSE MED OPGRADERINGER/OPDATERINGER ELLER VED ANDRE JURIDISK GYLDIGE MEDDELELSER. Hvis du ikke kan acceptere de ændrede vilkår, skal du straks kontakte SONY for at få yderligere instrukser. Din fortsatte brug af SOFTWAREN efter modtagelse af meddelelsen betragtes som accept af at være bundet af ændringen.

TREDJEPARTSBEGUNSTIGEDE

I denne AFTALE anses hver af SONYs TREDJEPARTSLEVERANDØRER som en udtrykkeligt udpeget tredjepartsbegunstiget, der har ret til at gøre vilkår og betingelser i denne AFTALE gældende, for så vidt angår den pågældende parts SOFTWARE.

ANSVAR FOR DINE KONTI

Hvis du returnerer din ENHED til det sted, hvor du har købt den, sælger eller på anden måde overdrager din ENHED, eller hvis denne AFTALE bringes til ophør, er du ansvarlig for og skal afinstallere SOFTWAREN fra ENHEDEN og slette alle konti, du måtte have oprettet på ENHEDEN, eller som du har opnået adgang til via SOFTWAREN. Du har ansvaret for at sørge for, at de konti, du måtte have hos SONY ELLER tredjemand, samt brugernavne og passwords, der relaterer sig til DIN BRUG af ENHEDEN, forbliver fortrolige.

Såfremt du har spørgsmål vedrørende denne AFTALE, kan du kontakte SONY ved at skrive til SONY på den relevante kontaktadresse for hvert område eller land.