EULA TOP

LICENČNÍ SMLOUVA PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

EULA TOP

DŮLEŽITÉ:

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TUTO LICENČNÍ SMLOUVU PRO KONCOVÉ UŽIVATELE (DÁLE JEN „EULA“). POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA. POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA NESOUHLASÍTE, NESMÍTE SOFTWARE POUŽÍVAT.

Tato smlouva EULA je právní smlouvou mezi vámi a společností Sony Imaging Products & Solutions Inc. (dále jen „SONY“). Tato smlouva EULA upravuje vaše práva a povinnosti týkající se α Library softwaru společnosti SONY anebo jejích poskytovatelů licence-třetích stran (včetně přidružených společností SONY) a jejich přidružených společností (dále jen společně „DODAVATELÉ-TŘETÍ STRANY“), a to včetně softwarových aktualizací/vyšších verzí poskytnutých společností SONY, všech tištěných, online či jiných elektronických materiálů poskytovaných s tímto softwarem a všech datových souborů vytvořených pomocí tohoto softwaru (dále společně jen „SOFTWARE“).

Bez ohledu na výše uvedené se veškerý software v rámci SOFTWARU, který má samostatnou licenční smlouvu (zejména obecnou veřejnou licenci GNU a tzv. Lesser General Public License pro softwarové knihovny), řídí takovouto samostatnou licenční smlouvou místo podmínek této smlouvy EULA, a to v takovém rozsahu, jak to vyžaduje příslušná samostatná licenční smlouva (dále jen „VYLOUČENÝ SOFTWARE“).

LICENCE NA SOFTWARE

Na SOFTWARE je vám poskytována licence, není vám prodáván. SOFTWARE je chráněn autorským právem a dalšími zákony z oblasti duševního vlastnictví a mezinárodními úmluvami.

AUTORSKÉ PRÁVO

Všechna práva a právní tituly k SOFTWARU (zejména ke všem zobrazením, fotografiím, animacím, obrazovým nahrávkám, zvukovým nahrávkám, hudbě, textu a „appletům“ zahrnutým do SOFTWARU) jsou vlastnictvím společnosti SONY nebo jednoho či více DODAVATELŮ-TŘETÍCH STRAN.

UDĚLENÍ LICENCE

Společnost SONY vám uděluje omezenou licenci na užívání SOFTWARU výhradně v souvislosti s vaším kompatibilním zařízením (dále jen „ZAŘÍZENÍ“) a pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Společnost SONY a DODAVATELÉ-TŘETÍ STRANY si výslovně vyhrazují všechna práva a právní tituly k SOFTWARU a nároky na něj (zejména všechna práva duševního vlastnictví), které vám tato smlouva EULA výslovně neuděluje.

POŽADAVKY A OMEZENÍ

Žádný SOFTWARE nesmíte kopírovat, publikovat, upravovat, dále distribuovat, pokoušet se o odvození zdrojového kódu, modifikovat, dešifrovat, dekompilovat či rozkládat, ať již zcela nebo částečně, ani z něj vytvářet odvozená díla, pokud vytváření takových odvozených děl SOFTWARE záměrně neumožňuje. Nesmíte upravovat ani manipulovat s žádnou funkcí SOFTWARU určenou ke správě digitálních práv. Nesmíte se vyhýbat, upravovat, mařit nebo obcházet žádné funkce nebo ochranné prvky SOFTWARU ani žádné mechanizmy provozně spojené se SOFTWAREM. Nesmíte oddělit žádnou jednotlivou součást SOFTWARU za účelem jejího použití na více než jednom ZAŘÍZENÍ, není-li to výslovně povoleno společností SONY. Nesmíte odstraňovat, měnit, zakrývat nebo poškozovat žádné ochranné známky nebo upozornění umístěná na SOFTWARU. SOFTWARE nesmíte sdílet, distribuovat, pronajímat, přenechávat za úplatu, poskytnout na něj sublicenci, postoupit jej nebo prodat. Software, síťové služby či produkty jiné než SOFTWARE, na nichž může fungování SOFTWARU záviset, mohou být přerušeny či ukončeny podle rozhodnutí dodavatelů (dodavatelů softwaru, dodavatelů služeb nebo společnosti SONY). Společnost SONY a tito dodavatelé nezaručují, že SOFTWARE, síťové služby, obsah či jiné produkty budou stále dostupné nebo že budou fungovat bez přerušení či úprav

VYLOUČENÝ SOFTWARE A KOMPONENTY S OTEVŘENÝM ZDROJOVÝM KÓDEM

Bez ohledu na omezenou licenci udělenou výše berete na vědomí, že SOFTWARE může zahrnovat i VYLOUČENÝ SOFTWARE. Na některý VYLOUČENÝ SOFTWARE se mohou vztahovat licence na software s otevřeným zdrojovým kódem (dále jen „komponenty s otevřeným zdrojovým kódem“), což jsou všechny softwarové licence schválené jako licence na software s otevřeným zdrojovým kódem organizací Open Source Initiative nebo všechny v podstatě obdobné licence, zejména všechny licence, které jako podmínku pro distribuci softwaru, na nějž jsou takovéto licence poskytovány, vyžadují, aby distributor tento software zpřístupnil ve formátu zdrojového kódu. Jestliže je takovéto zpřístupnění vyžadováno, postupujte v požadovaném rozsahu podle podmínek stanovených pro používání tohoto softwaru. Seznam příslušných KOMPONENTŮ S OTEVŘENÝM ZDROJOVÝM KÓDEM, které mohou být příležitostně zahrnuty do SOFTWARU, a platné podmínky upravující jeho užívání naleznete na www.sony.net/Products/Linux nebo na jiných internetových stránkách určených společností SONY. Tyto podmínky mohou být příslušnou třetí stranou kdykoli změněny, aniž by třetí straně vznikala vůči vám jakákoli odpovědnost. Pokud to vyžadují licence na VYLOUČENÝ SOFTWARE, budou podmínky takových licencí platit namísto podmínek této smlouvy EULA. Pokud podmínky licencí vztahujících se na VYLOUČENÝ SOFTWARE zakazují některá omezení stanovená v této smlouvě EULA ve vztahu k takovému VYLOUČENÉMU SOFTWARU, nebudou se daná omezení na takový VYLOUČENÝ SOFTWARE vztahovat. Pokud podmínky licencí vztahujících se na komponenty s otevřeným zdrojovým kódem vyžadují, aby společnost SONY nabídla, že v souvislosti se SOFTWAREM poskytne otevřený zdrojový kód, tímto takovou nabídku činí.

POUŽITÍ SOFTWARU S MATERIÁLY CHRÁNĚNÝMI AUTORSKÝM PRÁVEM

SOFTWARE může umožňovat, abyste jej použili k zobrazování, ukládání, zpracování anebo používání obsahu vytvořeného vámi anebo třetími stranami. Takovýto obsah může být chráněn podle autorského zákona, jiných zákonů na ochranu duševního vlastnictví anebo smlouvami. Zavazujete se používat SOFTWARE pouze v souladu se všemi takovýmito zákony a smlouvami, které se na uvedený obsah vztahují. Berete na vědomí a souhlasíte, že společnost SONY může učinit patřičná opatření na ochranu autorských práv k obsahu uloženému, zpracovanému či používanému pomocí SOFTWARU. Mezi takováto opatření patří zejména počítání frekvence zálohování a obnovování pomocí některých funkcí SOFTWARU, odmítnutí vaší žádosti o obnovení dat a vypovězení této smlouvy EULA v případě, že budete tento SOFTWARE používat nezákonným způsobem.

OBSAHOVÁ SLUŽBA

DÁLE UPOZORŇUJEME, ŽE SOFTWARE MŮŽE BÝT URČEN K POUŽITÍ SPOLU S OBSAHEM, KTERÝ JE K DISPOZICI PROSTŘEDNICTVÍM JEDNÉ NEBO VÍCE OBSAHOVÝCH SLUŽEB (DÁLE JEN „OBSAHOVÁ SLUŽBA“). POUŽITÍ TÉTO SLUŽBY A PŘÍSLUŠNÝ OBSAH PODLÉHAJÍ SMLUVNÍM PODMÍNKÁM DANÉ OBSAHOVÉ SLUŽBY. POKUD ODMÍTNETE TYTO PODMÍNKY PŘIJMOUT, BUDETE MOCI POUŽÍVAT SOFTWARE JEN V OMEZENÉM ROZSAHU. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že určitý obsah a služby dostupné prostřednictvím SOFTWARU mohou být poskytovány třetími stranami, nad nimiž nemá společnost SONY žádnou kontrolu. POUŽÍVÁNÍ OBSAHOVÉ SLUŽBY VYŽADUJE PŘIPOJENÍ K INTERNETU. OBSAHOVÁ SLUŽBA MŮŽE BÝT KDYKOLI UKONČENA.

INTERNETOVÁ KONEKTIVITA A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že přístup k určitým funkcím SOFTWARU může vyžadovat připojení k internetu, za jehož zajištění jste výhradně odpovědni vy. Dále jste výhradně odpovědni za úhradu veškerých poplatků třetích stran v souvislosti s vaším připojením k internetu, zejména poplatků poskytovateli internetové služby nebo za vysílací čas. Fungování SOFTWARU může být limitováno nebo omezeno v závislosti na kapacitě, šířce pásma nebo technických omezeních vašeho internetového připojení a služby. Za poskytování, kvalitu a zabezpečení takové internetové konektivity je výhradně odpovědná třetí strana poskytující tuto službu.

VÝVOZNÍ A DALŠÍ PŘEDPISY

Zavazujete se dodržovat všechna platná omezení a předpisy týkající se vývozu a opětovného vývozu v oblasti nebo zemi, v níž máte své sídlo, a nebudete převádět ani schvalovat převod SOFTWARU do zakázané země nebo jinak v rozporu s takovými omezeními nebo předpisy.

VYSOCE RIZIKOVÉ ČINNOSTI

SOFTWARE není odolný proti chybám a není určen, vyráběn ani zamýšlen pro použití či další prodej jako on-line řídicí zařízení v nebezpečném prostředí, které vyžaduje bezporuchový výkon, jako je provoz jaderných zařízení, letecká navigace nebo komunikační systémy, řízení letového provozu, přístroje na přímou podporu životních funkcí nebo zbraňové systémy, v nichž by selhání SOFTWARU mohlo vést k úmrtí, poškození zdraví nebo závažné škodě na majetku či životním prostředí (dále jen „VYSOCE RIZIKOVÉ ČINNOSTI“). Společnost SONY, každý z DODAVATELŮ-TŘETÍCH STRAN a každá jejich přidružená společnost výslovně odmítají veškeré zvláštní či implikované záruky, povinnosti nebo podmínky vhodnosti pro VYSOCE RIZIKOVÉ ČINNOSTI.

VYLOUČENÍ ZÁRUKY NA SOFTWARE

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že používání SOFTWARU je na vaše výhradní riziko a jste za něj odpovědni. SOFTWARE je poskytován tak, „JAK JE“, bez záruky, povinnosti či podmínky jakéhokoli druhu.

SPOLEČNOST SONY A KAŽDÝ Z JEJÍCH DODAVATELŮ-TŘETÍCH STRAN (pro účely tohoto bodu jsou společnost SONY a každý její DODAVATEL-TŘETÍ STRANA dále označováni společně jako „SONY“) TÍMTO VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ VŠECHNY VÝSLOVNÉ ČI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, POVINNOSTI NEBO PODMÍNKY, ZEJMÉNA IMPLIKOVANOU ZÁRUKU PRODEJNOSTI, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST SONY NEZARUČUJE ANI NESTANOVÍ ŽÁDNÉ PODMÍNKY NEBO NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ, (A) ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V JAKÉMKOLI SOFTWARU BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE BUDOU AKTUALIZOVÁNY, (B) ŽE FUNGOVÁNÍ SOFTWARU BUDE SPRÁVNÉ ČI BEZCHYBNÉ NEBO ŽE BUDOU OPRAVENY VŠECHNY VADY, (C) ŽE SOFTWARE NEPOŠKODÍ ŽÁDNÝ JINÝ SOFTWARE, HARDWARE NEBO DATA, (D) ŽE JAKÝKOLI SOFTWARE, SÍŤOVÉ SLUŽBY (VČETNĚ INTERNETU) NEBO PRODUKTY (VYJMA SOFTWARU), NA KTERÝCH ZÁVISÍ FUNGOVÁNÍ SOFTWARU, BUDOU NADÁLE DOSTUPNÉ, NEPŘERUŠOVANÉ NEBO BEZE ZMĚN, A (E) NEZARUČUJE ANI NESTANOVÍ ŽÁDNÉ PODMÍNKY NEBO NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU Z HLEDISKA JEHO SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ČI JINAK.

ŽÁDNÁ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÁ INFORMACE NEBO RADA POSKYTNUTÁ SPOLEČNOSTÍ SONY NEBO OPRÁVNĚNÝM ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI SONY NEZAKLÁDÁ ZÁRUKU, POVINNOST ČI PODMÍNKU ANI JINAK NEROZŠIŘUJE ROZSAH TÉTO ZÁRUKY. POKUD SE UKÁŽE, ŽE JE SOFTWARE VADNÝ, VEŠKERÉ NÁKLADY NA POTŘEBNÝ SERVIS, OPRAVU ČI NÁPRAVU PŘEBÍRÁTE VY. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

SPOLEČNOST SONY A ŽÁDNÝ Z JEJÍCH DODAVATELŮ-TŘETÍCH STRAN (pro účely tohoto bodu jsou společnost SONY a každý její DODAVATEL-TŘETÍ STRANA dále označováni společně jako „SONY“) NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NAHODILÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY V DŮSLEDKU PORUŠENÍ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, PORUŠENÍ SMLOUVY, ZANEDBÁNÍ, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE VZTAHUJÍCÍ SE NA SOFTWARE, ZEJMÉNA ZA ŽÁDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY PŘÍJMU, ZTRÁTY DAT, ZTRÁTY MOŽNOSTI UŽÍVAT SOFTWARE NEBO JAKÝKOLI SOUVISEJÍCÍ HARDWARE, Z PROSTOJŮ A UŽIVATELSKÉHO ČASU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE KTERÝKOLI Z VÝŠE UVEDENÝCH SUBJEKTŮ BYL NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚN. JEJICH SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST, AŤ JIŽ JEDNOTLIVĚ NEBO CELKOVĚ, PODLE JAKÉHOKOLI USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY EULA BUDE V KAŽDÉM PŘÍPADĚ OMEZENA NA SKUTEČNĚ ZAPLACENOU ČÁSTKU ZA PRODUKT. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NAHODILÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD, PROTO SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

SOUHLAS S POUŽITÍM NEOSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ, ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost SONY a její přidružené společnosti, partneři a zástupci mohou načítat, shromažďovat, předávat, zpracovávat a ukládat určité informace získané ze SOFTWARU, zejména informace o (i) SOFTWARU a (ii) softwarových aplikacích, obsahu a periferních zařízeních, která spolupracují s vaším ZAŘÍZENÍM a SOFTWAREM (dále jen „Informace“). Informace zahrnují zejména: (1) unikátní identifikátory týkající se vašeho ZAŘÍZENÍ a jeho komponentů; (2) výkon ZAŘÍZENÍ, SOFTWARU a jejich komponentů; (3) konfiguraci vašeho ZAŘÍZENÍ, SOFTWARU a softwarových aplikací, obsahu a periferních zařízení, které se ZAŘÍZENÍM a SOFTWAREM spolupracují; (4) používání a frekvenci používání funkcí (x) SOFTWARU a (y) softwarových aplikací, obsahu a periferních zařízení, které se SOFTWAREM spolupracují, a (5) údaje o umístění, jak je uvedeno níže. Společnost SONY a její přidružené společnosti, partneři a zástupci mohou Informace používat a sdělovat za předpokladu dodržení příslušných zákonů za účelem zlepšení svých produktů a služeb nebo poskytování produktů a služeb vaší osobě. Toto použití zahrnuje zejména: (a) správu funkcí SOFTWARU; (b) zlepšení, servis, aktualizaci nebo upgrade SOFTWARU; (c) zlepšení, vývoj a rozšíření stávajících a budoucích produktů a služeb společnosti SONY a dalších stran; (d) poskytování informací o produktech a službách nabízených společností SONY a dalšími stranami vaší osobě; (e) dodržování příslušných zákonů nebo předpisů a (f) v nabízeném rozsahu poskytování služby společnosti SONY a dalších stran vaší osobě v závislosti na místě, jak je uvedeno níže. Dále si společnost SONY ponechá právo na užívání Informací za účelem své ochrany a ochrany třetích stran před nezákonným, trestným či škodlivým jednáním.

Některé služby dostupné prostřednictvím SOFTWARU mohou vycházet z údajů o umístění, včetně zeměpisné polohy ZAŘÍZENÍ. Berete na vědomí, že pro účely poskytování takových služeb může společnost SONY, DODAVATELÉ-TŘETÍ STRANY nebo jejich partneři shromažďovat, archivovat, zpracovávat a používat takovéto údaje o umístění a že tyto služby se řídí vnitřními předpisy o ochraně osobních údajů společnosti SONY nebo této třetí strany. Užíváním kterékoli z těchto služeb prohlašujete, že jste si přečetli vnitřní předpisy o ochraně osobních údajů, které se na tyto služby vztahují, a souhlasíte s těmito činnostmi.

Společnost SONY, její přidružené společnosti, partneři a zástupci nebudou úmyslně používat Informace k osobní identifikaci vlastníka nebo uživatele SOFTWARU, aniž byste o tom věděli nebo s tím souhlasili. Veškeré používání Informací bude v souladu s vnitřními předpisy o ochraně osobních údajů společnosti SONY nebo takovéto třetí strany. Pokud se budete chtít seznámit se stávajícím zněním vnitřního předpisu SONY o ochraně osobních údajů, obraťte se laskavě na příslušnou kontaktní adresu v příslušné oblasti nebo zemi.

Pokud se budete chtít seznámit s vnitřními předpisy o ochraně osobních údajů v souvislosti s informacemi, z nichž lze identifikovat danou osobu, a jinými informacemi, které poskytujete, když používáte software nebo služby třetích stran nebo k nim získáte přístup, obraťte se laskavě na příslušné třetí strany.

Informace mohou být zpracovávány, ukládány či předávány společnosti SONY, jejím přidruženým společnostem nebo zástupcům v zemích mimo zemi vašeho trvalého pobytu. Zákony na ochranu důvěrných informací a osobních údajů nemusejí v některých zemích nabízet stejný stupeň ochrany jako v zemi vašeho trvalého pobytu a v souvislosti s Informacemi, které jsou zpracovávány a ukládány nebo předávány do takových zemí, můžete mít méně zákonných práv. Společnost SONY vynaloží maximální úsilí, aby podnikla vhodné technické a organizační kroky k ochraně před neoprávněným přístupem k Informacím nebo jejich sdělením, avšak nezaručuje, že vyloučí všechna rizika případného zneužití takových Informací.

FUNKCE AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE

Společnost SONY nebo DODAVATELÉ-TŘETÍ STRANY mohou občas automaticky aktualizovat nebo jinak modifikovat SOFTWARE, a to zejména za účelem posílení bezpečnostních funkcí, opravy chyb a zlepšení funkcí a v době, kdy jste spojeni se servery společnosti SONY nebo servery třetích stran či jinak. Takovéto aktualizace nebo modifikace mohou vymazat nebo změnit charakter funkcí či jiných aspektů SOFTWARU, a to včetně funkcí, na něž případně spoléháte. Tímto berete na vědomí a souhlasíte, že k takovýmto činnostem může dojít podle výhradního uvážení společnosti SONY a že společnost SONY může podmínit další používání SOFTWARU tím, že si nainstalujete všechny takovéto aktualizace nebo modifikace nebo že s nimi budete souhlasit. Všechny aktualizace/modifikace budou pro účely této smlouvy EULA považovány za SOFTWARE a budou tvořit jeho součást. Přijetím této smlouvy EULA souhlasíte s takovýmito aktualizacemi/modifikacemi.

ÚPLNÁ DOHODA, VZDÁNÍ SE UPLATNĚNÍ PRÁVA, ODDĚLITELNOST

Tato smlouva EULA a dohoda společnosti SONY o ochraně osobních údajů, ve znění případných novelizací a změn, společně zakládají úplnou dohodu mezi vámi a společností SONY v souvislosti se SOFTWAREM. Neuplatní-li společnost SONY některé právo nebo ustanovení této smlouvy EULA nebo nebude-li je vymáhat, nezakládá to vzdání se uplatnění takového práva či ustanovení. Bude-li kterákoli část této smlouvy EULA shledána neplatnou, nezákonnou či nevymahatelnou, bude takové ustanovení vymáháno v maximálním možném rozsahu tak, aby byl zachován účel této smlouvy EULA, přičemž ostatní části zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Na tuto smlouvu EULA se nevztahuje Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tato smlouva EULA se bude řídit podle zákonů Japonska bez ohledu na ustanovení mezinárodního práva soukromého. Výhradní jurisdikci řešit všechny spory vyplývající z této smlouvy EULA má Obvodní soud v Tokiu, Japonsko, přičemž smluvní strany tímto souhlasí s místní příslušností a jurisdikcí tohoto soudu.

ZÁKONNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Bez ohledu na jiná ustanovení obsažená v této smlouvě EULA berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli porušení této smlouvy EULA nebo její nedodržení z vaší strany způsobí společnosti SONY nenapravitelné škody, pro které nebude finanční odškodnění adekvátní, a dále souhlasíte s tím, že společnost SONY může požádat o vydání jakéhokoli předběžného opatření, které bude za takových okolností považovat za nezbytné či vhodné. Společnost SONY může také použít jakékoli zákonné a technické prostředky nápravy k tomu, aby zabránila porušování této smlouvy EULA anebo aby ji vymáhala, zejména vám může okamžitě ukončit užívání SOFTWARU, pokud bude společnost SONY dle vlastního uvážení přesvědčena, že tuto smlouvu EULA porušujete nebo ji zamýšlíte porušit. Tyto prostředky nápravy mohou být využity vedle dalších opravných prostředků, které může společnost SONY mít dle zákona, ekvity nebo podle smlouvy.

UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY

Aniž by tím byla dotčena ostatní práva společnosti SONY, může společnost SONY tuto smlouvu EULA vypovědět, pokud nesplníte některou z jejích podmínek. V případě takové výpovědi musíte: (i) ukončit veškeré užívání SOFTWARU a zničit všechny jeho kopie; (ii) splnit požadavky stanovené v následujícím bodu nazvaném „Povinnosti vyplývající z vaší registrace“.

ZMĚNY SMLOUVY

SPOLEČNOST SONY SI VYHRAZUJE PRÁVO MĚNIT DLE SVÉHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ JAKÉKOLI PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY EULA, A TO ZVEŘEJNĚNÍM OZNÁMENÍ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH URČENÝCH SPOLEČNOSTÍ SONY, PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU NA VÁMI POSKYTNUTOU E-MAILOVOU ADRESU, OZNÁMENÍM V RÁMCI PROCESU, PŘI KTERÉM ZÍSKÁVÁTE VYŠŠÍ VERZE/AKTUALIZACE, NEBO JINÝM PRÁVNĚ UZNATELNÝM ZPŮSOBEM. Jestliže nebudete s takovou změnou souhlasit, musíte se neprodleně obrátit na společnost SONY se žádostí o pokyny. Vaše další používání SOFTWARU i po datu účinnosti takového oznámení bude považováno za váš souhlas s příslušnou změnou.

OPRÁVNĚNÉ TŘETÍ STRANY

Každý DODAVATEL-TŘETÍ STRANA je výslovně považován za zamýšlenou oprávněnou třetí stranu a bude oprávněn k vymáhání každého ustanovení této smlouvy EULA v souvislosti se SOFTWAREM této strany.

POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠÍ REGISTRACE

Pokud své ZAŘÍZENÍ vrátíte do místa, kde jste jej zakoupili, pokud své ZAŘÍZENÍ prodáte či jinak převedete nebo pokud bude tato smlouva EULA vypovězena, jste povinni a musíte SOFTWARE ze ZAŘÍZENÍ odinstalovat a vymazat všechny účty, které jste na ZAŘÍZENÍ založili nebo které jsou prostřednictvím SOFTWARU přístupné. Nesete výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti informací o všech účtech, které máte u společnosti SONY NEBO u třetích stran, a zachování důvěrnosti všech uživatelských jmen a hesel spojených s VAŠÍM UŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ.

Budete-li mít jakékoli dotazy k této smlouvě EULA, můžete se obrátit na společnost SONY na příslušné kontaktní adrese pro danou oblast nebo stát.