EULA TOP

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ НА КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ

EULA TOP

ВАЖНО:

ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА, МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОЗИ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ НА КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ („ЛИЦЕНЗИЯ”). С ПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ЛИЦЕНЗИЯ. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ЛИЦЕНЗИЯ, НЕ ПОЛЗВАЙТЕ СОФТУЕРА.

Тази ЛИЦЕНЗИЯ представлява договор между Вас и Sony Imaging Products & Solutions Inc. („SONY”). Тази ЛИЦЕНЗИЯ урежда Вашите права и задължения по отношение на α Library софтуер на SONY и/или негови трети лица лицензодатели (включително свързани лица на SONY) и техните свързани лица (заедно наричани „ТРЕТИ ЛИЦА-ДОСТАВЧИЦИ”), заедно с всички актуализации/подобрения, предоставени от SONY, всички зпечатани, онлайн или други електронни материали за този софтуер и файлове с данни, създадени при оперирането на такъв софтуер (заедно наричани „СОФТУЕР”).

Независимо от гореспоменатото, всеки софтуер в СОФТУЕРА, към който се прилага отделен договор за предоставяне на лицензия на краен потребител (включително, но не само, GNU Лицензия за обществено ползване и Лесър / Лицензия за обществено ползване в библиотеките) се урежда от този приложим отделен договор за предоставяне на лицензия на краен потребител вместо от условията на тази ЛИЦЕНЗИЯ, доколкото това се изисква от този отделен договор за предоставяне на лицензия на краен потребител („ИЗКЛЮЧЕН СОФТУЕР”).

ЛИЦЕНЗИЯ ЗА СОФТУЕРА

СОФТУЕРЪТ не се продава, а за него се предоставя лицензия. СОФТУЕРЪТ е защитен с авторско право и други закони и международни договори за защита на интелектуалната собственост.

АВТОРСКО ПРАВО

Всички права върху СОФТУЕРА (включително, но не само всички изображения, снимки, анимации, видео, аудио, музика, текст и „аплети”, инкорпорирани в СОФТУЕРА) са собственост на SONY или на едно или повече ТРЕТИ ЛИЦА-ДОСТАВЧИЦИ.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ

SONY Ви предоставя ограничена лицензия за ползване на СОФТУЕРА само по отношение на Вашето устройство („УСТРОЙСТВО”), съвместимо със СОФТУЕРА и само за Ваше лично ползване, с нетърговска цел. SONY и ТРЕТИТЕ ЛИЦА-ДОСТАВЧИЦИ изрично запазват всички права, собственост и интерес (включително, но не само, всички права на интелектуална собственост) за и върху СОФТУЕРА, които тази ЛИЦЕНЗИЯ не Ви предоставя изрично.

ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Вие нямате право да копирате, публикувате, адаптирате, разпространявате, да се опитвате да изведете сорс кода (source code), да променяте, изучавате технологичните принципи, декомпилирате или разглобявате, която и да е част от СОФТУЕРА, изцяло или част от него, или да създавате производни на СОФТУЕРА освен ако създаването на такива производни е изрично позволено от СОФТУЕРА. Нямате право да променяте или да подправяте функционалното управление на цифрови права на СОФТУЕРА. Нямате право да заобикаляте, променяте, разстройвате или разваляте функциите или защитите на СОФТУЕРА или на механизми, оперативно свързвани със СОФТУЕРА. Нямате право да отделяте индивидуални компоненти на СОФТУЕРА за ползване на повече от едно УСТРОЙСТВО освен ако изрично не сте оправомощени да го направите от SONY. Нямате право да премахвате, променяте, разпространявате, покривате или заличавате търговски марки или уведомления на СОФТУЕРА. Нямате право да споделяте, разпространявате, наемате, давате под наем, предоставяте лицензия върху, прехвърляте или продавате СОФТУЕРА. Софтуер, мрежови услуги или други продукти, различни от СОФТУЕРА, от които зависи работата на СОФТУЕРА може да бъдат прекъснати или преустановени по преценка на доставчиците (доставчици на софтуер, доставчици на услуги или SONY). SONY и тези доставчици не гарантират, че СОФТУЕРА, мрежовите услуги, съдържанието или други продукти ще бъдат на разположение, или че ще работят без прекъсване или изменение.

ИЗКЛЮЧЕН СОФТУЕР И КОМПОНЕНТИ С ОТВОРЕН КОД

Независимо от горепосоченото предоставяне на ограничена лицензия, Вие потвърждавате, че СОФТУЕРЪТ може да включва ИЗКЛЮЧЕН СОФТУЕР. Определен ИЗКЛЮЧЕН СОФТУЕР може да попада в обхвата на лицензии за софтуер с отворен код („Компоненти с отворен код”), което означава софтуерни лицензии, одобрени като лицензии за софтуер с отворен код от Инициативата за софтуер с отворен код (Open Source Initiative) или подобни лицензии, включително, но не само лицензии, които като условие за разпространение на софтуера, лицензиран с такава лицензия, изискват дистрибуторът да предостави софтуера във формат сорс код. Ако и доколкото е необходима информация, моля, посетете www.sony.net/Products/Linux или друг посочен от SONY уебсайт за списък с приложимите КОМПОНЕНТИ С ОТВОРЕН КОД, включени в СОФТУЕРА, и приложимите общи условия, които регулират ползването им. Такива общи условия могат да бъдат изменяни от съответното трето лице по всяко време, без да бъде носена отговорност спрямо Вас. Доколкото това се изисква от лиценизиите, които обхващат ИЗКЛЮЧЕН СОФТУЕР, условията на тези лицензии се прилагат вместо условията на тази ЛИЦЕНЗИЯ. Доколкото условията на лицензиите, приложими за ИЗКЛЮЧЕНИЯ СОФТУЕР забраняват ограниченията по тази ЛИЦЕНЗИЯ по отношение на ИЗКЛЮЧЕНИЯ СОФТУЕР, тези ограничения няма да се прилагат по отношение на такъв ИЗКЛЮЧЕН СОФТУЕР. Доколкото условията на лицензиите, приложими за Компоненти с отворен код изискват SONY да направи предложение за предоставяне на сорс код по отношение на СОФТУЕРА, такова предложение се счита за направено с настоящото.

ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА ЗАЕДНО С МАТЕРИАЛИ, ЗАЩИТЕНИ С АВТОРСКИ ПРАВА

СОФТУЕРЪТ може да бъде ползван от Вас, за да гледате, запазвате, обработвате и/или ползвате съдържание, което сте създали Вие и/или трети лица. Такова съдържание може да е защитено с авторски права или други права на интелектуална собственост, и/или договори. Вие се съгласявате да ползвате СОФТУЕРА само в съответствие с всички такива закони и закони, които се прилагат към такова съдържание. Вие потвърждавате и се съгласявате, че SONY може да предприеме необходимите мерки, за да защити авторските права върху съдържание, което е съхранено, обработено или ползвано от СОФТУЕРА. Такива мерки включват, но не се ограничават до, отчитане на честотата на архивиране и възстановяване чрез определени функции на СОФТУЕРА, отказ да бъде прието Вашето искане за разрешаване на възстановяване на информация, и прекратяване на тази ЛИЦЕНЗИЯ в случай на нерегламетирано ползване на СОФТУЕРА.

УСЛУГИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

МОЛЯ ДА ОТБЕЛЕЖИТЕ, ЧЕ СОФТУЕРЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕН ТАКА, ЧЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН СЪС СЪДЪРЖАНИЕ, ПРЕДОСТАВЕНО ЧРЕЗ ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ УСЛУГИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ („УСЛУГА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ”). ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА И ТОВА СЪДЪРЖАНИЕ Е ПРЕДМЕТ НА УСЛОВИЯТА НА УСЛУГАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ. АКО ОТКАЖЕТЕ ДА ПРИЕМЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАС НА СОФТУЕРА ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНО. Вие потвърждавате и се съгласявате, че определено съдържание и услуги, на разположение чрез СОФТУЕРА може да бъде предоставяно от трети лица, върху които SONY не упражнява контрол. ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ ИЗИСКВА ВРЪЗКА С ИНТЕРНЕТ. УСЛУГАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИE МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕУСТАНОВЕНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.

ВРЪЗКА С ИНТЕРНЕТ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА

Вие потвърждавате и се съгласявате, че достъпът до определени функции на СОФТУЕРА може да изисква връзка с Интернет, за която единствено Вие отговаряте. Също така, единствено Вие сте отговорни за плащането на такси на трети лица, свързани с Вашата Интернет връзка, включително, но не само, на доставчика на Интернет или ефирни такси. Работата на СОФТУЕРА може да бъде лимитирана или ограничена в зависимост от възможностите, честотната лента или техническите възможности на Вашата Интернет връзка или услуга. Предоставянето, качеството и сигурността на такава Интернет връзка са отговорност единствено на третото лице, предоставящо такава услуга.

ИЗНОС И ДРУГИ ПРАВИЛА

Вие се съгласявате да спазвате всички приложими ограничения и правила за износ и ре-експорт на територията или държавата, в която пребивавате и да не прехвърляте или да разрешавате прехвърлянето на СОФТУЕРА в държава, в която е забранено и по друг начин, нарушавайки тези ограничения и правила.

ВИСОКО РИСКОВИ ДЕЙНОСТИ

СОФТУЕРЪТ не е толерантен към грешки и не е проектиран и изработен с цел да бъде използван или препродаван като оборудване за контрол по електронен път в рискови среди, изискващи висока безопасност, като работа с ядрени съоръжения, въздухоплавателна навигация или комуникационни системи, контрол на въздушния трафик, директни животоподдържащи машини или оръжейни системи, при които ако СОФТУЕРЪТ не проработи, това би могло да доведе до смърт, нараняване или тежко физическо увреждане или увреждане на околната среда („ВИСОКО РИСКОВИ ДЕЙНОСТИ”). SONY, всяко едно от ТРЕТИТЕ ЛИЦА-ДОСТАВЧИЦИ, и всяко от техните свързани лица изрично заявяват, че не предоставят изрични или подразбиращи се гаранции, задължение или условие за надеждност в случай на приложение за ВИСОКО РИСКОВИ ДЕЙНОСТИ.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА СОФТУЕРА

Вие изрично приемате и се съгласявате да носите риска от използването на СОФТУЕРА. СОФТУЕРЪТ е предоставен „ТАКЪВ КАКЪВТО Е” и без какъвто и да е вид гаранция, задължение или условие.

SONY И ВСЯКО ЕДНО ОТ ТРЕТИТЕ ЛИЦА-ДОСТАВЧИЦИ (за целите на този Раздел, SONY и всяко едно от ТРЕТИТЕ ЛИЦА-ДОСТАВЧИЦИ заедно са наричани „SONY”) ИЗРИЧНО ЗАЯВЯВАТ, ЧЕ НЕ ПРЕДОСТАВЯТ ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИЛОЖИМОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. SONY НЕ ГАРАНТИРА И НЕ ДЕКЛАРИРА (A) ЧЕ ФУНКЦИИТЕ НА СОФТУЕРА ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ИЛИ, ЧЕ РАБОТАТА НА СОФТУЕРА ЩЕ БЪДЕ АКТУАЛИЗИРАНА, (B) ЧЕ РАБОТАТА НА СОФТУЕРА ЩЕ БЪДЕ БЕЗГРЕШНА ИЛИ ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ, (C) ЧЕ СОФТУЕРЪТ НЯМА ДА ПОВРЕДИ ДРУГ СОФТУЕР, ХАРДУЕР ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, (D) ЧЕ СОФТУЕР, МРЕЖОВИ УСЛУГИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРНЕТ) ИЛИ ПРОДУКТИ (РАЗЛИЧНИ ОТ СОФТУЕРА), ОТ КОИТО ЗАВИСИ ОПЕРИРАНЕТО НА СОФТУЕРА ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ, БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ И БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ И (E) ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА, ПО ОТНОШЕНИЕ ПРАВИЛНОСТ, ТОЧНОСТ, НАДЕЖДНОСТ ИЛИ ДРУГО.

НИКАКВА ИНФОРМАЦИЯ, БИЛО ТЯ УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА, ИЛИ СЪВЕТ, ДАДЕН ОТ SONY, ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА SONY, НЕ МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ВЪЗНИКВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ, ЗАДЪЛЖЕНИЕ ИЛИ УСЛОВИЕ ИЛИ ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО НАЧИН ДА ДОВЕДАТ ДО УВЕЛИЧАВАНЕ ОБХВАТА НА ГАРАНЦИЯТА. АКО СОФТУЕРЪТ ПРОЯВИ ДЕФЕКТИ, ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕОБХОДИМОТО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВЯНЕ ИЛИ КОРИГИРАНЕ. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ТАКА ЧЕ ГОРЕСПОМЕНАТОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

SONY И ВСЯКО ЕДНО ОТ ТРЕТИТЕ ЛИЦА-ДОСТАВЧИЦИ (за целите на този Раздел, SONY и всяко едно от ТРЕТИТЕ ЛИЦА-ДОСТАВЧИЦИ заедно са наричани „SONY”) НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ, ЗА НАРУШАВАНЕ НА ИЗРИЧНИТЕ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ, НАРУШЕНИЕ НА ДОГОВОРА, НЕБРЕЖНОСТ, СТРИКТНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГИ ПРАВНИ ФИГУРИ, СВЪРЗАНИ С ТОЗИ СОФТУЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВРЕДИ ВЪЗНИКВАЩИ ОТ ЗАГУБИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ, НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПОЛЗВА СОФТУЕРА ИЛИ СВЪРЗАНИЯ С НЕГО ХАРДУЕР, НЕФУНКЦИОНИРАНЕ НА СОФТУЕРА И СРИВ В СИСТЕМАТА, ДОРИ АКО Е БИЛИ НАЛИЦЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА НАСТЪПЯТ ТАКИВА ВРЕДИ. ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ, ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО НОСЯТ, СЪГЛАСНО КОЯТО И ДА Е РАЗПОРЕДБА ОТ ТАЗИ ЛИЦЕНЗИЯ, СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО СУМАТА, КОЯТО ДЕЙСТВИТЕЛНО Е ПЛАТЕНА ЗА ПРОДУКТА. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ, ТАКА ЧЕ ГОРЕСПОМЕНАТОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС.

СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНФРОМАЦИЯ, КОЯТО НЕ Е ЛИЧНА, ДАННИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕИЕТО И СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Вие се съгласявате, че SONY и неговите свързани лица, партньори и агенти могат да четат, събират, прехвърлят, обработват и съхраняват дадена информация, събрана от СОФТУЕРА, включително, но не само информация за (i) СОФТУЕРА и (ii) софтуерните приложенията и периферните устройства, които взаимодействат с Вашето УСТРОЙСТВО и СОФТУЕРА („Информация”). Информацията включва, но не се ограничава до: (1) единни идентификатори, отнасящи се до Вашето УСТРОЙСТВО и неговите компоненти; (2) работата на УСТРОЙСТОВОТО, СОФТУЕРА и неговите компоненти; (3) конфигурациите на Вашето УСТРОЙСТОВОТО, СОФТУЕРА и софтуерните приложенията и периферните устройства които взаимодействат с Вашето УСТРОЙСТВО и СОФТУЕРА; (4) ползване и честота на ползване на функциите на (x) СОФТУЕРА и (y) софтуерните приложенията и периферните устройства, които взаимодействат със СОФТУЕРА; и (5) данни за местоположението, както е посочено по-долу. SONY и неговите свързани лица, партньори и агенти могат да ползват и разкриват Информацията, съгласно приложимите закони, с цел да подобрят своите продукти и услуги или за да Ви предоставят продукти и услуги. Подобно ползване включва, но не е ограничено до: (a) администриране на функционалностите на СОФТУЕРА; (b) подобряване, обслужваме, актуализиране или подновяване на СОФТУЕРА; (c) подобряване, развиване и разширяване на настоящите и бъдещите продукти и услуги на SONY и други лица; (d) да Ви бъде предоставяна информация относно продукти и услуги, предлагани от SONY и други лица; (e) спазване на приложимите закони или правила; и (f) доколкото това се предлага, да Ви предоставят услуги на SONY и други лица от Вашето местоположение, както е посочено по-долу. В допълнение, SONY си запазва правото да използва Информацията, за да защити себе си и трети лица от незаконно, криминално или увреждащо поведение.

Определени услуги, предоставяни чрез СОФТУЕРА може да ползват информация за местоположението включително, локализиране на УСТРОЙСТВОТО. Вие потвърждавате, че за целите на предоставяне на такива услуги, SONY, ТРЕТИТЕ ЛИЦА-ДОСТАВЧИЦИ, или техни партньори могат да събират, архивират, обработват и използват информация за местоположението, както и че такива услуги се регулират от политиката за поверителност на SONY или тези трети лица. Като използвате тези услуги, Вие се съгласявате, че сте разгледали политиката за поверителност приложима спрямо тези услуги и се съгласявате с тези действия.

SONY, неговите свързани лица, партньори и агенти няма да използват Информацията, за да идентифицират собственика или потребителя на СОФТУЕРА без Вашето знание или съгласие. Всяко ползване на Информацията ще бъде в съответствие с политиката за поверителност на SONY или тези трети лица. Моля, свържете се с адреса за контакт на съответната територия или държава за актуалната политика за поверителност на SONY.

Моля, свържете се със съответните трети лица за политиката им на поверителност относно идентифицирането и друга информация, която предоставяте, когато използвате или имате достъп до софтуера или услугите на третите лица.

Информация може да бъде обработвана, съхранявана или прехвърляна на SONY, неговите свързани лица или агенти, които са разположени в държави, извън държавата, в която пребивавате. Законите за защита данните и поверителността на информацията в определени държави може да не предоставя същото ниво на защита както държавата, в която пребивавате и Вие може да имате по-малко права по отношение на Информацията, която се обработва и съхранява в, или прехвърля към такива държави. SONY ще използва разумни средства, за да предприеме технически и организационни мерки, за да предотврати неоторизиран достъп до или разкриване на Информация, но не гарантира, че ще елиминира напълно риска от злоупотреба с такава Информация.

АВТОМАТИЧНА АКТУАЛИЗАЦИЯ

Във всеки един момент, SONY или ТРЕТИТЕ ЛИЦА-ДОСТАВЧИЦИ имат право автоматично да актуализират или модифицират по друг начин СОФТУЕРА, включително, но без ограничение, за целите на повишаване функциите за сигурност, поправяне на грешки и оптимизация на функциите, по време, в което Вие взаимодействате със сървъри на SONY или на трети лица, или по друг начин. Такива актуализации или модификации могат да изтрият или променят характеристиките или други аспекти на СОФТУЕРА, включително, но без ограничение, и функции, на които Вие разчитате. С настоящото потвърждавате и се съгласявате, че такива действия могат да бъдат извършвани по преценка на SONY и, че SONY може постави условие за продължаване използването на СОФТУЕРА в зависимост от завършване инсталирането или приемането на такива актуализации или модификации от Вас. Всякакви актуализации/ модификации ще се считат и ще представляват част от СОФТУЕРА за целите на тази ЛИЦЕНЗИЯ. С приемането на тази ЛИЦЕНЗИЯ, Вие се съгласявате с такива актуализации/ модификации.

ЦЯЛОСТ НА ДОГОВОРА, ОТКАЗ ОТ ПРАВА И НЕДЕЛИМОСТ

Тази ЛИЦЕНЗИЯ и политиката на SONY за поверителност, всяко от тях заедно с последващите изменения и допълнения, заедно представляват целия договор между Вас и SONY по отношение на СОФТУЕРА. Невъзможността на SONY да упражнява или изпълнява някои от правата или разпоредбите на тази ЛИЦЕНЗИЯ не представлява отказ от това право или разпоредба. Ако някоя разпоредба от тази ЛИЦЕНЗИЯ бъде обявена за невалидна, недействителна или неприложима, тази разпоредба ще се прилага, доколкото е възможно, в съответствие с целта на тази ЛИЦЕНЗИЯ, като останалите разпоредби ще останат в пълна сила и ефект.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И КОМПЕТЕНТНОСТ

Конвенцията на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки не се прилага относно тази ЛИЦЕНЗИЯ. Тази ЛИЦЕНЗИЯ се подчинява на законите на Япония, с изключение на стълкновителните им разпоредби. Всеки спор, възникнал във връзка с тази ЛИЦЕНЗИЯ е подсъден на Районен съд Токио в Япония и страните по него се съгласяват с подсъдността и компетентността на тези съдилища.

СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА

Без да се засяга съдържанието на тази ЛИЦЕНЗИЯ Вие се съгласявате, че всяко нарушение на или неспазване на тази ЛИЦЕНЗИЯ от Ваша страна представлява незаконна и нелоялна търговска практика и би причинило непоправими вреди на SONY, за които всяко парично обезщетение би било недостатъчно и Вие давате съгласието си SONY да предприеме всякакви обезпечителни или обезщетителни мерки, каквито SONY счита за необходими или уместни при създалите се обстоятелства. SONY може да прибегне също до правни и технически средства за защита, за да предотврати нарушаването на и/или за да осигури изпълнението на тази ЛИЦЕНЗИЯ, включително без ограничение, незабавно прекратяване ползването от Вас на СОФТУЕРА, ако по своя собствена преценка SONY счита, че Вие нарушавате или възнамерявате да нарушите тази ЛИЦЕНЗИЯ. Тези средства за защита са в допълнение към всички други средства, от които по силата на нормативен или административен акт или на договор SONY може да се възползва.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

SONY има право да прекрати тази ЛИЦЕНЗИЯ веднага, ако не спазите условията на тази ЛИЦЕНЗИЯ. В такъв случай, Вие трябва: (i) да спрете всяко ползване и да унищожите всички копия на СОФТУЕРА; (ii) да спазите всички изисквания, посочени в раздел озаглавен „Отговорност, свързана с Вашия акаунт” по-долу.

ИЗМЕНЕНИЯ

SONY СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ИЗМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ НА ЛИЦЕНЗИЯТА ОТНОСНО СОФТУЕРА ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, КАТО ПУБЛИКУВА УВЕДОМЛЕНИЕ НА УЕБСАЙТ ПОСОЧЕН ОТ SONY, КАТО ВИ УВЕДОМЯВА ЗА ТОВА НА ЕЛЕКТРОННИЯ АДРЕС, КОЙТО СТЕ ПРЕДОСТАВИЛИ, КАТО ПРЕДОСТАВЯ УВЕДОМЛЕНИЕ КАТО ЧАСТ ОТ ПРОЦЕСА, В КОЙТО ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ АКТУАЛИЗАЦИИ / ПОДОБРЕНИЯ ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ ВСЕКИ ДРУГ ЗАКОНЕН НАЧИН НА УВЕДОМЯВАНЕ. Ако Вие не сте съгласни с измененията, трябва незабавно да се свържете със SONY за инструкции. Ако продължите да ползвате СОФТУЕРА след датата на уведомяване, това ще се счита за Ваше съгласие да се обвържете от това изменение.

ТРЕТИ ЛИЦА БЕНЕФИЦИЕНТИ

Всяко ТРЕТО ЛИЦЕ-ДОСТАВЧИК се счита изрично за трето лице бенефициент по отношениена разпоредбите на тази ЛИЦЕНЗИЯ и има право да упражнява правата по тази ЛИЦЕНЗИЯ по отношение на СОФТУЕРА на такова лице.

ОТГОВОРНОСТ, СВЪРЗАНА С ВАШИЯ АКАУНТ

Ако върнете Вашето УСТРОЙСТВО на мястото на неговата покупка, продадете или прехвърлите УСТРОЙСТВОТО, или ако тази ЛИЦЕНЗИЯ бъде прекратена, Вие носите отговорност и трябва да деинсталирате СОФТУЕРА от УСТРОЙСТОВОТО, като изтриете всички акаунти, които сте създали или до които сте имали достъп чрез СОФТУЕРА. Единствено Вие носите отговорност за запазването на поверителността на акаунтите, които имате със SONY или трети лица, както и потребителски имена и пароли, свързани с Вашето използване на УСТРОЙСТВОТО.

В случай, че имате въпроси отнасящи се до тази ЛИЦЕНЗИЯ, може да се свържете със SONY, като пишете на съответния за всяка една територия или държава адрес за контакти.