EULA TOP

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

EULA TOP

BELANGRIJK:

LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS („OVEREENKOMST”) ZORGVULDIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, STEMT U IN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MAG U DE SOFTWARE NIET GEBRUIKEN.

Deze Overeenkomst is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u en Sony Imaging Products & Solutions Inc. („SONY”). Deze Overeenkomst bepaalt uw rechten en verplichtingen met betrekking tot de α Library software van SONY en/of haar derde-licentiegevers (met inbegrip van SONY’s verbonden ondernemingen) en hun respectieve verbonden ondernemingen (gezamenlijk de „DERDE-LEVERANCIERS”), alsmede door SONY verstrekte updates/upgrades, gedrukte, online of andere elektronische documentatie voor die software, en door middel van die software gecreëerde gegevensbestanden (gezamenlijk de „SOFTWARE”).

Onverminderd het voorgaande geldt voor software in de SOFTWARE die onder een afzonderlijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers valt (met inbegrip van maar niet beperkt tot een GNU General Public License en Lesser/Library General Public License), dat hierop de betreffende afzonderlijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers en niet deze Overeenkomst van toepassing is, voor zover die afzonderlijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers dat vereist („UITGESLOTEN SOFTWARE”).

SOFTWARELICENTIE

De SOFTWARE wordt in licentie gegeven, niet verkocht. De SOFTWARE is beschermd op grond van het auteursrecht en andere wetten en internationale verdragen inzake intellectuele eigendom.

AUTEURSRECHT

Alle (eigendoms)rechten op de SOFTWARE (met inbegrip van maar niet beperkt tot in de SOFTWARE opgenomen afbeeldingen, foto’s, animaties, video, audio, muziek, tekst en ‚applets’) berusten bij SONY of één of meerdere DERDE-LEVERANCIERS.

LICENTIEVERLENING

SONY verleent u een beperkte licentie om de SOFTWARE uitsluitend in samenhang met uw compatibele apparaat („APPARAAT”) te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. SONY en de DERDE-LEVERANCIERS behouden zich uitdrukkelijk alle (eigendoms)rechten en belangen (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle intellectuele-eigendomsrechten) op en bij de SOFTWARE voor die niet door deze Overeenkomst specifiek aan u worden toegekend.

VOORSCHRIFTEN EN BEPERKINGEN

Het is u niet toegestaan de SOFTWARE geheel of gedeeltelijk te kopiëren, openbaar te maken, aan te passen, te herdistribueren, te wijzigen, te reverse-engineeren, te decompileren of te disassembleren, te trachten de broncode te achterhalen, noch om afgeleide werken van de SOFTWARE te creëren, tenzij dergelijke afgeleide werken doelbewust door de SOFTWARE mogelijk worden gemaakt. Het is u niet toegestaan een Digital Rights Management-functionaliteit van de SOFTWARE te wijzigen of te saboteren. Het is u niet toegestaan functies of beveiligingen van de SOFTWARE of functioneel aan de SOFTWARE gekoppelde mechanismen te omzeilen, te wijzigen of uit te schakelen. Het is u niet toegestaan afzonderlijke onderdelen van de SOFTWARE te scheiden om deze op meer dan één APPARAAT te gebruiken, tenzij SONY daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Het is u niet toegestaan merken of vermeldingen op de SOFTWARE te verwijderen, te wijzigen, te verbergen of onleesbaar te maken. Het is u niet toegestaan de SOFTWARE te delen, te distribueren, te verhuren, te leasen, in sublicentie te geven, te cederen, over te dragen of te verkopen. De software, netwerkdiensten of andere producten dan de SOFTWARE waarvan het functioneren van de SOFTWARE afhankelijk is, kunnen naar goeddunken van de leveranciers (softwareleveranciers, dienstverleners of SONY) worden onderbroken of gestaakt. SONY en deze leveranciers garanderen niet dat de SOFTWARE, netwerkdiensten, content of andere producten beschikbaar zullen blijven of dat deze zonder onderbreking of wijziging zullen functioneren.

UITGESLOTEN SOFTWARE EN OPEN-SOURCE-COMPONENTEN

Onverminderd de voorgaande beperkte verleende licentie erkent u dat er UITGESLOTEN SOFTWARE in de SOFTWARE kan zijn opgenomen. Bepaalde UITGESLOTEN SOFTWARE kan onder open-source-softwarelicenties vallen („Open-source-componenten”), dat wil zeggen: alle softwarelicenties die door het Open Source Initiative als open-source-licenties zijn goedgekeurd of daarmee in wezen vergelijkbaar zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot licenties die, als voorwaarde voor distributie van de software waarop die licentie van toepassing is, bepalen dat de distributeur de software in broncodevorm beschikbaar dient te stellen. Indien en voor zover openbaarmaking vereist is, verwijzen wij u naar www.sony.net/Products/Linux of een andere door SONY aangewezen website voor een lijst van OPEN-SOURCE-COMPONENTEN die op enig moment in de SOFTWARE kunnen zijn opgenomen en voor de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik daarvan. Die voorwaarden kunnen te allen tijde door de desbetreffende derde worden gewijzigd zonder jegens u aansprakelijk te zijn. Voor zover vereist door de licenties waar UITGESLOTEN SOFTWAREonder valt, zijn de voorwaarden van die licenties van toepassing in plaats van de voorwaarden van deze Overeenkomst. Voor zover de voorwaarden van de licenties voor UITGESLOTEN SOFTWARE (een van de) beperkingen in deze Overeenkomst met betrekking tot die UITGESLOTEN SOFTWARE verbieden, zijn die beperkingen niet van toepassing op die UITGESLOTEN SOFTWARE. Voor zover de voorwaarden van de licenties voor Open-source-componenten bepalen dat SONY een aanbod dient te doen om de broncode te verstrekken in verband met de SOFTWARE, wordt dat aanbod hierbij gedaan.

GEBRUIK VAN DE SOFTWARE IN SAMENHANG MET AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL

Het is mogelijk dat u de SOFTWARE kunt gebruiken om door u en/of derden gecreëerde content te bekijken, op te slaan, te verwerken en/of te gebruiken. Dergelijke content kan beschermd zijn op grond van het auteursrecht en andere wetten inzake intellectuele eigendom en/of overeenkomsten. U stemt ermee in de SOFTWARE uitsluitend te gebruiken overeenkomstig alle wetten en overeenkomsten die op dergelijke content van toepassing zijn. U bent ermee bekend en stemt ermee in dat SONY passende maatregelen kan treffen om het auteursrecht op door de SOFTWARE opgeslagen, verwerkte of gebruikte content te beschermen. Dergelijke maatregelen kunnen onder meer omvatten: het bijhouden van de frequentie van uw backup en herstel via bepaalde functies van de SOFTWARE, het afslaan van een verzoek van u om gebruik te kunnen maken van gegevensherstel, en beëindiging van deze Overeenkomst indien u de SOFTWARE onrechtmatig gebruikt.

CONTENT DIENST

WIJ WIJZEN EROP DAT DE SOFTWARE BEDOELD KAN ZIJN VOOR GEBRUIK IN COMBINATIE MET CONTENT DIE BESCHIKBAAR IS VIA EEN OF MEERDERE CONTENT DIENSTEN („CONTENT DIENST”). OP HET GEBRUIK VAN EEN DERGELIJKE DIENST EN DIE CONTENT ZIJN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DIE CONTENT DIENST VAN TOEPASSING. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DIE VOORWAARDEN, GELDEN ER BEPERKINGEN VOOR UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. U bent ermee bekend en stemt ermee in dat bepaalde content en diensten die via de SOFTWARE beschikbaar zijn, kunnen worden geleverd door derden waar SONY geen zeggenschap over heeft. VOOR HET GEBRUIK VAN DE CONTENT DIENST IS EEN INTERNETVERBINDING VEREIST. DE CONTENT DIENST KAN TE ALLEN TIJDE WORDEN GESTAAKT.

INTERNETAANSLUITING EN DIENSTEN VAN DERDEN

U bent ermee bekend en stemt ermee in dat er een internetverbinding vereist kan zijn voor de toegang tot bepaalde functies van de SOFTWARE en dat u hiervoor als enige verantwoordelijk bent. Ook bent u als enige verantwoordelijk voor het voldoen van de verschuldigde vergoedingen aan derden in verband met uw internetaansluiting, met inbegrip van maar niet beperkt tot abonnements- en gebruikskosten. Afhankelijk van de capaciteit, bandbreedte of technische beperkingen van uw internetverbinding en internetdienst kunnen er beperkingen zijn met betrekking tot de werking van de SOFTWARE. De levering, kwaliteit en beveiliging van deze internetverbinding zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de aanbieder van deze dienst.

EXPORT- EN ANDERE REGELGEVING

U stemt ermee in dat u zich zult houden aan alle beperkingen en regels ten aanzien van (weder)uitvoer die van toepassing zijn in het gebied of land waar u woont, en dat u de SOFTWARE niet zult overdragen of toestemming zult geven voor de overdracht ervan naar een verboden land of op een andere wijze die in strijd is met dergelijke beperkingen of regelgeving.

RISICOVOLLE ACTIVITEITEN

De SOFTWARE is niet fouttolerant en is niet ontworpen, vervaardigd of bedoeld om te worden gebruikt of wederverkocht als online-bedieningsapparatuur in gevaarlijke omgevingen waar een ‚fail-safe’-werking noodzakelijk is, zoals nucleaire voorzieningen, luchtvaartnavigatie- en communicatiesystemen, luchtverkeersleiding, levensreddende apparatuur of wapensystemen, waarbij een storing in de SOFTWARE kan leiden tot overlijden, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of milieuschade („RISICOVOLLE ACTIVITEITEN”). SONY, elk van de DERDE-LEVERANCIERS en elk van hun respectieve verbonden ondernemingen wijzen specifiek elke expliciete of impliciete garantie, verplichting of voorwaarde inzake geschiktheid voor RISICOVOLLE ACTIVITEITEN van de hand.

UITSLUITING VAN GARANTIE OP SOFTWARE

U bent ermee bekend en stemt ermee in dat het gebruik van de SOFTWARE geheel voor eigen risico is en dat u verantwoordelijk bent voor het gebruik van de SOFTWARE. De SOFTWARE wordt „as is” geleverd, zonder enige garantie, verplichting of voorwaarde.

SONY EN ELK VAN DE DERDE-LEVERANCIERS (in deze paragraaf worden SONY en elk van de DERDE-LEVERANCIERS gezamenlijk aangeduid als „SONY”) WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, VERPLICHTINGEN OF VOORWAARDEN VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SONY GEEFT GEEN GARANTIES, VOORWAARDEN OF VERKLARINGEN (A) DAT DE FUNCTIES IN DE SOFTWARE AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN OF GEACTUALISEERD ZULLEN WORDEN, (B) DAT DE SOFTWARE CORRECT OF FOUTLOOS ZAL FUNCTIONEREN OF DAT FOUTEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN, (C) DAT DE SOFTWARE GEEN SCHADE ZAL TOEBRENGEN AAN ANDERE SOFTWARE, HARDWARE OF GEGEVENS, (D) DAT SOFTWAREPROGRAMMA’S, NETWERKDIENSTEN (MET INBEGRIP VAN INTERNET) OF PRODUCTEN (ANDERS DAN DE SOFTWARE) WAAR DE WERKING VAN DE SOFTWARE VAN AFHANKELIJK IS, BESCHIKBAAR ZULLEN BLIJVEN OF ONONDERBROKEN OF ONGEWIJZIGD ZULLEN BLIJVEN FUNCTIONEREN, EN (E) TEN AANZIEN VAN HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE IN TERMEN VAN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

DOOR SONY OF EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN SONY VERSTREKTE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIEZEN VORMEN NIMMER EEN GARANTIE, VERPLICHTING OF VOORWAARDE EN VERGROTEN OP GEEN ENKELE WIJZE DE REIKWIJDTE VAN DEZE GARANTIE. INDIEN DE SOFTWARE GEBREKEN BLIJKT TE VERTONEN, KOMEN DE KOSTEN VAN EVENTUEEL NOODZAKELIJK(E) ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE GEHEEL VOOR UW REKENING. IN SOMMIGE LANDEN IS HET NIET TOEGESTAAN OM IMPLICIETE GARANTIES UIT TE SLUITEN; DAAROM IS HET MOGELIJK DAT DEZE UITSLUITINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

SONY EN DE DERDE-LEVERANCIERS (in deze paragraaf worden SONY en elk van de DERDE-LEVERANCIERS gezamenlijk aangeduid als „SONY”) ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR BEDRIJFS- OF GEVOLGSCHADE WEGENS SCHENDING VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, TOEREKENBARE TEKORTKOMING, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE RECHTEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, GEGEVENSVERLIES, GEBRUIKSDERVING TEN AANZIEN VAN DE SOFTWARE OF BIJBEHORENDE HARDWARE, DOWNTIME EN GEBRUIKERSTIJD, OOK ALS ZIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE(VERGOEDING). IN IEDER GEVAL IS HUN TOTALE AANSPRAKELIJKHEID INGEVOLGE ENIGE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT FEITELIJK VOOR HET PRODUCT IS BETAALD. IN SOMMIGE LANDEN IS HET NIET TOEGESTAAN OM BEDRIJFS- OF GEVOLGSCHADE UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN; DAAROM IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

TOESTEMMING VOOR GEBRUIK VAN NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS, LOCATIEGEGEVENS, GEGEVENSBEVEILIGING

U bent ermee bekend en stemt ermee in dat SONY en haar verbonden ondernemingen, partners en agenten bepaalde uit de SOFTWARE afkomstige gegevens kunnen lezen, verzamelen, overdragen, verwerken en opslaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens over (i) de SOFTWARE en (ii) de softwareapplicaties, content en randapparaten die met uw APPARAAT en de SOFTWARE communiceren („GEGEVENS”). Onder GEGEVENS worden onder meer verstaan: (1) unieke identificatienummers met betrekking tot uw APPARAAT en de onderdelen daarvan; (2) de prestaties van het APPARAAT, de SOFTWARE en de onderdelen daarvan; (3) configuraties van uw APPARAAT, de SOFTWARE en de softwareapplicaties, content en randapparaten die met het APPARAAT en de SOFTWARE communiceren; (4) gebruik en gebruiksfrequentie van de functies van (x) de SOFTWARE en (y) de softwareapplicaties, content en randapparaten die met de SOFTWARE communiceren; en (5) locatiegegevens zoals hieronder vermeld. SONY en haar verbonden ondernemingen, partners en agenten kunnen GEGEVENS gebruiken en openbaar maken, conform de geldende wetgeving, om hun producten en diensten te verbeteren of producten of diensten aan u te leveren. GEGEVENS kunnen onder meer worden gebruikt voor: (a) het uitvoeren van de functionaliteiten van de SOFTWARE; (b) het verbeteren, onderhouden, bijwerken of upgraden van de SOFTWARE; (c) het verbeteren en ontwikkelen van bestaande en toekomstige producten en diensten van SONY en anderen; (d) het aan u verstrekken van informatie over de door SONY en anderen aangeboden producten en diensten; (e) het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving; en (f) voor zover aangeboden, het aan u leveren van locatiegebonden diensten van SONY en andere partijen, zoals hieronder vermeld. Daarnaast behoudt SONY zich het recht voor om GEGEVENS te gebruiken om zichzelf en derden te beschermen tegen illegaal, crimineel of schadelijk gedrag.

Bepaalde diensten die via de SOFTWARE beschikbaar zijn, kunnen afhankelijk zijn van locatiegegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de geografische locatie van het APPARAAT. U bent ervan op de hoogte dat SONY, de DERDE-LEVERANCIERS of hun partners dergelijke locatiegegevens kunnen verzamelen, archiveren, verwerken en gebruiken voor het verlenen van dergelijke diensten en dat op deze diensten het privacybeleid van SONY of de betreffende derden van toepassing is. Door gebruik te maken van dergelijke diensten, geeft u aan dat u het privacybeleid met betrekking tot die diensten hebt gelezen en instemt met dergelijke activiteiten.

SONY, haar verbonden ondernemingen, partners en agenten zullen GEGEVENS niet doelbewust gebruiken om, zonder uw medeweten of toestemming, de identiteit van de eigenaar of gebruiker van de SOFTWARE te achterhalen. Het gebruik van GEGEVENS geschiedt overeenkomstig het privacybeleid van SONY of de betreffende derde. Het huidige privacybeleid van SONY kunt u opvragen via het contactadres voor uw gebied of land.

Het privacybeleid met betrekking tot persoonlijk herleidbare en andere gegevens die u verstrekt bij het gebruik van software of diensten van derden, kunt u opvragen bij de betreffende derden.

GEGEVENS kunnen worden verwerkt, opgeslagen of overgedragen aan SONY, haar verbonden ondernemingen of agenten die zijn gevestigd in een ander land dan het land waar u woont. Het kan zijn dat de gegevensbeschermings- en privacywetgeving in bepaalde landen niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als in uw eigen land en dat u minder wettelijke rechten hebt met betrekking tot GEGEVENS die worden verwerkt en opgeslagen in of overdragen naar die landen. SONY zal zich redelijkerwijs inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om onbevoegde toegang tot of openbaarmaking van GEGEVENS te voorkomen, maar garandeert niet dat het risico van misbruik van GEGEVENS volledig kan worden uitgesloten.

AUTOMATISCHE UPDATE

SONY of DERDE-LEVERANCIERS kunnen de SOFTWARE van tijd tot tijd automatisch updaten of anderszins wijzigen – onder meer voor het aanscherpen van beveiligingsfuncties, het corrigeren van fouten en het verbeteren van functies – wanneer u met de servers van SONY of derden communiceert of op andere wijze. Door dergelijke updates of wijzigingen kunnen features of andere aspecten van de SOFTWARE worden verwijderd of van karakter veranderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot functies waar u op vertrouwt. U bent ermee bekend en stemt ermee in dat degelijke activiteiten geheel naar goeddunken van SONY kunnen plaatsvinden en dat SONY aan het verdere gebruik van de SOFTWARE de voorwaarde kan verbinden dat u de betreffende update of wijziging volledig moet installeren of accepteren. Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden eventuele updates/wijzigingen geacht deel uit te maken van de SOFTWARE. Door deze Overeenkomst te aanvaarden, stemt u in met dergelijke updates/wijzigingen.

GEHELE OVEREENKOMST, AFSTAND, GELDIGHEID BEPALINGEN

Deze Overeenkomst en SONY’s privacybeleid, elk zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangepast, vormen samen de gehele overeenkomst tussen u en SONY met betrekking tot de SOFTWARE. Indien SONY een recht of een bepaling van deze Overeenkomst niet uitoefent of afdwingt, wordt daarmee geen afstand gedaan van dat recht of die bepaling. Indien enig gedeelte van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt verklaard, wordt die bepaling voor zover toegestaan ten uitvoer gelegd teneinde de strekking van deze Overeenkomst te handhaven en blijven de overige gedeelten onverminderd van kracht.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op deze Overeenkomst. Op deze Overeenkomst is Japans recht van toepassing, met uitzondering van de internationale verwijzingsregels. Geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Tokio, Japan, en partijen stemmen hierbij in met de exclusieve bevoegdheid van die rechter.

(RECHTS)MIDDELEN

Behoudens andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst bent u ermee bekend en stemt u ermee in dat schending of niet-nakoming van deze Overeenkomst door u onherstelbare schade kan opleveren voor SONY waarvoor een financiële schadevergoeding niet afdoende zou zijn, en u stemt ermee in dat SONY in dergelijke gevallen gerechtigd is die voorlopige voorzieningen aan te vragen die SONY noodzakelijk of passend acht. SONY kan ook juridische en technische maatregelen nemen om schending van deze Overeenkomst te voorkomen en/of de naleving van deze Overeenkomst af te dwingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onmiddellijke beëindiging van uw gebruik van de SOFTWARE, indien SONY naar eigen goeddunken oordeelt dat u deze Overeenkomst schendt of zult gaan schenden. Deze maatregelen gelden naast andere (rechts)middelen die SONY in of buiten rechte of contractueel ter beschikking staan.

BEËINDIGING

Onverminderd haar overige rechten kan SONY deze Overeenkomst beëindigen indien u een of meerdere voorwaarden hiervan niet naleeft. In dat geval dient u (i) het gebruik van de SOFTWARE volledig te staken en eventuele kopieën van de SOFTWARE te vernietigen; (ii) te voldoen aan de voorschriften in de onderstaande paragraaf getiteld „Uw verplichtingen inzake accounts”.

WIJZIGING

SONY BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST NAAR EIGEN GOEDDUNKEN TE WIJZIGEN DOOR EEN KENNISGEVING HIEROMTRENT OP EEN DOOR SONY AANGEWEZEN WEBSITE TE PLAATSEN, PER E-MAIL NAAR EEN DOOR U OPGEGEVEN E-MAILADRES TE STUREN, TE VERSTREKKEN TIJDENS HET INSTALLEREN VAN UPGRADES/UPDATES, OF DOOR MIDDEL VAN EEN ANDERE WETTELIJK ERKENDE VORM VAN KENNISGEVING. Indien u niet instemt met de wijziging, dient u onmiddellijk contact op te nemen met SONY voor instructies. Wanneer u de SOFTWARE na de ingangsdatum van een dergelijke kennisgeving blijft gebruiken, betekent dit dat u zich aan deze wijziging gebonden acht.

DERDE-BEGUNSTIGDEN

Iedere Derde-leverancier is een uitdrukkelijk beoogde derde-begunstigde en heeft het recht om naleving van iedere bepaling van deze Overeenkomst met betrekking tot de SOFTWARE van die partij af te dwingen.

UW VERPLICHTINGEN INZAKE ACCOUNTS

Indien u uw APPARAAT terugbrengt naar de plaats van aankoop, verkoopt of anderszins overdraagt, of indien deze Overeenkomst wordt beëindigd, bent u verantwoordelijk voor en verplicht tot het de-installeren van de SOFTWARE en het verwijderen van alle accounts die u op het APPARAAT hebt aangemaakt of die via de SOFTWARE toegankelijk zijn. U bent als enige verantwoordelijk voor de geheimhouding van accounts die u bij SONY of bij derden hebt en voor gebruikersnamen en wachtwoorden in verband met uw gebruik van het APPARAAT.

Mocht u vragen hebben over deze Overeenkomst, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met SONY via het contactadres voor uw gebied of land.

CONTRAT DE LICENCE D’UTILISATEUR FINAL

EULA TOP

IMPORTANT :

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE D’UTILISATEUR FINAL (« CLUF ») AVANT D’UTILISER LE LOGICIEL. EN UTILISANT LE LOGICIEL, VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS DU PRÉSENT CLUF. VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER LE LOGICIEL SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES CONDITIONS DU PRÉSENT CLUF.

Le présent CLUF est un contrat conclu entre vous et Sony Imaging Products & Solutions Inc. (ci-après « SONY »). Le présent CLUF régit vos droits et obligations eu égard au logiciel α Library de SONY et/ou de ses concédants de licence tiers (y compris les sociétés affiliées de SONY) ainsi que leurs sociétés affiliées respectives (ci-après collectivement dénommés les « FOURNISSEURS TIERS »), ainsi qu’eu égard à toute mise à jour/mise à niveau fournie par SONY, à toute documentation imprimée, en ligne ou électronique relative à ce logiciel et à tous fichiers de données créés du fait de l’utilisation de ce logiciel (ci-après collectivement dénommés le « LOGICIEL »).

Nonobstant ce qui précède, tout logiciel compris dans le LOGICIEL auquel est associé un contrat de licence d’utilisateur final distinct (y compris, notamment, une Licence publique générale GNU ou une Licence publique générale limitée ou pour les bibliothèques) sera couvert par les dispositions du contrat de licence d’utilisateur final distinct qui s’appliqueront en lieu et place des dispositions du présent CLUF dans la mesure précisée par ledit contrat de licence d’utilisateur final distinct (ci-après le « LOGICIEL EXCLUS »).

LICENCE D’UTILISATION DU LOGICIEL

Le LOGICIEL est concédé sous licence, il n’est pas vendu. Le LOGICIEL est protégé par les lois relatives aux droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle.

DROITS D’AUTEUR

Tous les droits et titres afférents au LOGICIEL et sur celui-ci (y compris, notamment, toute image, toute photographie, toute animation, toute vidéo, tout fichier audio, toute musique, tout texte et tout applet intégrés au LOGICIEL) sont détenus par SONY ou l’un ou plusieurs des FOURNISSEURS TIERS.

OCTROI DE LICENCE

SONY vous concède une licence limitée d’utilisation du LOGICIEL exclusivement avec votre appareil compatible (ci-après l’« APPAREIL ») et uniquement à des fins personnelles non commerciales. SONY et les FOURNISSEURS TIERS se réservent expressément l’ensemble des droits, titres et intérêts (y compris, notamment, l’ensemble des droits de propriété intellectuelle) afférents et se rapportant au LOGICIEL, qui ne vous sont pas spécifiquement octroyés aux termes du présent CLUF.

OBLIGATIONS ET LIMITES

Vous ne pouvez pas copier, publier, adapter, redistribuer, tenter de déterminer le code source, modifier, faire de l’ingénierie inverse sur, décompiler ou désassembler tout ou partie du LOGICIEL, ni créer d’œuvres dérivées du LOGICIEL, sauf si de telles œuvres dérivées sont volontairement facilitées par le LOGICIEL. Vous ne pouvez pas modifier ni falsifier la fonctionnalité de gestion des droits numériques du LOGICIEL. Vous ne pouvez pas contourner, modifier, empêcher ou circonvenir l’une quelque des fonctions ou protections du LOGICIEL ou de tout mécanisme fonctionnellement lié au LOGICIEL. Vous ne pouvez pas séparer un composant spécifique du LOGICIEL afin de l’utiliser sur plus d’un APPAREIL sans l’autorisation expresse de SONY à cet effet. Vous ne pouvez pas supprimer, altérer, recouvrir ou détériorer les marques ou mentions apposées sur le LOGICIEL. Vous ne pouvez pas partager, distribuer, louer, donner en location, concéder en sous-licence, céder, transférer ni vendre le LOGICIEL. Les logiciels, services de réseau ou autres produits, autres que le LOGICIEL, indispensables à l’exécution du LOGICIEL, peuvent être interrompus ou arrêtés à la discrétion des fournisseurs (fournisseurs de logiciels, prestataires de services ou SONY). SONY et ces fournisseurs ne garantissent pas que le LOGICIEL, les services de réseau, les contenus ou les autres produits resteront disponibles ou fonctionneront sans interruption ni modification.

LOGICIELS EXCLUS ET COMPOSANTS LIBRES DE DROIT

Nonobstant l’octroi d’une licence limitée susmentionné, vous reconnaissez que le LOGICIEL peut comprendre des LOGICIELS EXCLUS. Certains LOGICIELS EXCLUS peuvent être couverts par des licences de logiciels libres de droit (ci-après les « Composants libres de droit »), c’est-à-dire toute licence logicielle approuvée en tant que licence libre par l’Open Source Initiative ou toute licence substantiellement similaire, y compris, notamment, toute licence qui, comme condition à la distribution des logiciels concédés selon ses termes, exige du distributeur qu’il rende les logiciels disponibles au format code source. Si et dans la mesure où une communication est requise, veuillez consulter le site www.sony.net/Products/Linux ou un autre site Web désigné par SONY pour trouver une liste des COMPOSANTS LIBRES DE DROIT pertinents inclus dans le LOGICIEL en tant que de besoin ainsi que les conditions générales régissant leur utilisation. Ces conditions générales peuvent être modifiées par le tiers concerné à tout moment, sans qu’il engage sa responsabilité envers vous. Dans la mesure où cela est requis aux termes des licences couvrant les LOGICIELS EXCLUS, les conditions de ces licences s’appliqueront en lieu et place des conditions du présent CLUF. Dans la mesure où les conditions des licences applicables aux LOGICIELS EXCLUS interdisent l’une quelconque des restrictions envisagées au présent CLUF eu égard auxdits LOGICIELS EXCLUS, cette restriction ne s’appliquera pas auxdits LOGICIELS EXCLUS. Dans la mesure où les conditions des licences applicables aux Composants libres de droit obligent SONY à proposer de fournir le code source lié au LOGICIEL, cette proposition est réputée faite par les présentes.

UTILISATION DU LOGICIEL AVEC DES ELEMENTS PROTÉGÉS PAR LE DROIT D’AUTEUR

Il est possible que vous puissiez utiliser le LOGICIEL pour visualiser, stocker, traiter et/ou utiliser le contenu créé par vous-même ou par des tiers. Ce contenu peut être protégé par le droit d’auteur, les lois portant sur d’autres droits de propriété intellectuelle et/ou des accords y afférents. Vous acceptez d’utiliser le LOGICIEL uniquement conformément à toutes lesdits lois et accords s’appliquant à ce contenu. Vous reconnaissez et acceptez que SONY puisse prendre des mesures appropriées pour protéger les droits d’auteur relatifs au contenu stocké, traité ou utilisé par le LOGICIEL. Ces mesures comprennent, sans toutefois s’y limiter, le décompte de la fréquence de vos sauvegardes et restaurations par certaines fonctionnalités du LOGICIEL, le refus de votre demande de permission de restauration de données et la résiliation du présent CLUF en cas d’utilisation illégitime de votre part du LOGICIEL.

SERVICE DE CONTENU

VEUILLEZ ÉGALEMENT NOTER QUE LE LOGICIEL PEUT ÊTRE CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC LE CONTENU DISPONIBLE PAR LE BIAIS D’UN OU DE PLUSIEURS SERVICES DE CONTENU (CI-APRÈS LE « SERVICE DE CONTENU »). L’UTILISATION DU SERVICE ET DE CE CONTENU EST SOUMISE AUX CONDITIONS DE SERVICE DE CE SERVICE DE CONTENU. SI VOUS REFUSEZ CES CONDITIONS, VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL SERA LIMITÉE. Vous reconnaissez et acceptez que certains contenus et certains services disponibles par l’intermédiaire du LOGICIEL puissent être fournis par des tiers sur lesquels SONY n’exerce aucun contrôle. L’UTILISATION DU SERVICE DE CONTENU NÉCESSITE UNE CONNEXION INTERNET. LE SERVICE DE CONTENU PEUT ÊTRE INTERROMPU À TOUT MOMENT.

CONNECTIVITÉ INTERNET ET SERVICES DE TIERS

Vous reconnaissez et acceptez que l’accès à certaines fonctionnalités du LOGICIEL puisse nécessiter une connexion internet dont vous êtes exclusivement responsable. Par ailleurs, vous êtes exclusivement responsable du paiement des frais de tiers afférents à votre connexion internet, y compris, notamment, les frais des fournisseurs d’accès ou d’utilisation du réseau. L’exploitation du LOGICIEL peut être limitée ou restreinte en fonction des capacités, de la bande passante ou des limites techniques de votre connexion et de votre service internet. La fourniture, la qualité et la sécurité de cette connectivité internet relèvent de la responsabilité exclusive du tiers fournissant le service.

RÉGLEMENTATIONS RELATIVES AUX EXPORTATIONS ET AUTRES

Vous acceptez de respecter toutes les restrictions et réglementations relatives aux exportations et réexportations en vigueur dans la zone ou le pays où vous résidez, et de ne pas transférer ou autoriser le transfert du LOGICIEL vers un pays interdit ou d’une autre manière contrevenant auxdites restrictions ou réglementations.

ACTIVITÉS À HAUT RISQUE

Le LOGICIEL ne possède pas de tolérance aux pannes et n’est pas conçu, fabriqué pour ou destiné à être utilisé ou revendu comme un équipement de contrôle en ligne dans des environnements dangereux nécessitant des performances sans failles, comme l’exploitation d’installations nucléaires, la navigation ou les systèmes de communication aériens, le contrôle du trafic aérien, les appareils de maintien des fonctions vitales ou les systèmes d’armes, pour lesquels toute panne du LOGICIEL pourrait conduire à des décès, à des lésions corporelles ou à d’importants préjudices physiques ou environnementaux (ci-après les « ACTIVITÉS À HAUT RISQUE »). SONY, chacun des FOURNISSEURS TIERS et chacune de leurs sociétés affiliées respectives déclinent toutes garanties, obligations ou conditions d’adéquation aux ACTIVITÉS À HAUT RISQUE, qu’elles soient explicites ou implicites.

EXCLUSION DE GARANTIE SUR LE LOGICIEL

Vous reconnaissez et acceptez que vous utilisez le LOGICIEL à vos propres risques et que vous êtes responsable de l’utilisation du LOGICIEL. Le LOGICIEL est fourni « EN L’ÉTAT », sans garantie, ni obligation ou condition d’aucune sorte.

SONY ET CHACUN DES FOURNISSEURS TIERS (aux fins de la présente Section, SONY et chacun des FOURNISSEURS TIERS sont collectivement dénommés « SONY ») DÉCLINENT EXPRESSÉMENT L’ENSEMBLE DES GARANTIES, OBLIGATIONS OU CONDITIONS, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, NOTAMMENT, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ABSENCE DE CONTREFAÇON ET D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SONY NE GARANTIT PAS ET NE POSE AUCUNE CONDITION NI NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION (A) QUANT AU FAIT QUE LES FONCTIONS CONTENUES DANS LE LOGICIEL RÉPONDRONT À VOS EXIGENCES OU QU’ELLES SERONT MISES À JOUR ; (B) QUANT AU FAIT QUE LE FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL SERA CORRECT OU EXEMPT D’ERREURS NI QUE TOUS LES DÉFAUTS SERONT CORRIGÉS ; (C) QUANT AU FAIT QUE LE LOGICIEL N’ENDOMMAGERA PAS UN AUTRE LOGICIEL, UN ELEMENT OU DES DONNÉES ; (D) QUANT AU FAIT QUE TOUT LOGICIEL, TOUT SERVICE DE RÉSEAU (Y COMPRIS INTERNET) OU DES PRODUITS (AUTRES QUE LE LOGICIEL) INDISPENSABLES AU FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL DEMEURERONT DISPONIBLES, NE SERONT PAS INTERROMPUS OU MODIFIÉS ; ET (E) EU ÉGARD À L’UTILISATION OU AUX RÉSULTATS DE L’UTILISATION DU LOGICIEL, QUANT À SON EXACTITUDE, PRÉCISION, FIABILITÉ OU AUTRE.

AUCUNE INFORMATION NI CONSEIL DONNÉ PAR ORAL OU PAR ÉCRIT PAR SONY OU UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ DE SONY NE CRÉE DE GARANTIE, D’OBLIGATION OU DE CONDITION NI N’ACCROIT D’UNE QUELCONQUE FAÇON LA PORTÉE DE LA PRESENTE GARANTIE. SI LE LOGICIEL S’AVÈRE DÉFECTUEUX, VOUS ASSUMEREZ L’INTÉGRALITÉ DU COÛT DE TOUS LES SERVICES, RÉPARATIONS OU CORRECTIONS NÉCESSAIRES. CERTAINS PAYS NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES, DE SORTE QUE CES EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS.

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

SONY ET CHACUN DES FOURNISSEURS TIERS (aux fins de la présente Section, SONY et chacun des FOURNISSEURS TIERS sont collectivement désignés « SONY ») N’ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS LIÉS À LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, TOUT MANQUEMENT CONTRACTUEL, TOUTE NÉGLIGENCE, TOUTE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE OU AU TITRE DE TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE RELATIVE AU LOGICIEL, Y COMPRIS, NOTAMMENT, LES DOMMAGES DÉCOULANT DE LA PERTE DE PROFITS, DE LA PERTE DE REVENUS, DE LA PERTE DE DONNÉES, DE LA PERTE D’UTILISATION DU LOGICIEL OU DE TOUT ELEMENT ASSOCIÉ, DE TOUT TEMPS D’ARRÊT ET TEMPS DE L’UTILISATEUR, MÊME EN CAS DE CONNAISSANCE PREALABLE DE LA POSSIBILITÉ D’UN TEL DOMMAGE. DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ GLOBALE DE CHACUN ET DE TOUS AUX TERMES DE TOUTE DISPOSITION DU PRÉSENT CLUF SE LIMITERA AU MONTANT EFFECTIVEMENT PAYÉ POUR LE PRODUIT. CERTAINS PAYS NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, DE SORTE QUE CES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS.

CONSENTEMENT À L’UTILISATION D’INFORMATIONS NON PERSONNELLES, DONNÉES DE LOCALISATION, SÉCURITÉ DES DONNÉES

Vous reconnaissez et acceptez que SONY et ses sociétés affiliées, partenaires et agents puissent lire, recueillir, transférer, traiter et stocker certaines informations collectée par le biais du LOGICIEL, y compris, notamment, les informations relatives (i) au LOGICIEL et (ii) aux applications logicielles, contenus et appareils périphériques qui interagissent avec votre APPAREIL et le LOGICIEL (ci-après les « Informations »). Les Informations comprennent, notamment : (1) les identifiants uniques relatifs à votre APPAREIL et à ses composants ; (2) le fonctionnement de l’APPAREIL, du LOGICIEL et de leurs composants ; (3) les configurations de votre APPAREIL, du LOGICIEL et des applications logicielles, contenus et appareils périphériques qui interagissent avec l’APPAREIL et le LOGICIEL ; (4) l’utilisation et la fréquence d’utilisation des fonctionnalités (x) du LOGICIEL et (y) des applications logicielles, contenus et appareils périphériques qui interagissent avec le LOGICIEL ; et (5) les données de localisation, comme indiqué ci-dessous. SONY et ses sociétés affiliées, partenaires et agents peuvent utiliser et divulguer les Informations sous réserve des lois applicables afin d’améliorer leurs produits et services ou de vous fournir des produits ou des services. Ces utilisations comprennent, notamment : (a) la gestion des fonctionnalités du LOGICIEL ; (b) l’amélioration, le service, la mise à jour ou la mise à niveau du LOGICIEL ; (c) l’amélioration, le développement et la mise à niveau de produits et services existants ou futurs de SONY et d’autres parties ; (d) la fourniture d’informations relatives aux produits et services proposés par SONY et d’autres parties ; (e) le respect des lois et réglementations applicables ; et (f) dans la mesure du possible, la prestation de services de localisation de SONY et d’autres parties, comme indiqué ci-dessous. Par ailleurs, SONY se réserve le droit d’utiliser les Informations pour se protéger et protéger les tiers d’actes illégaux, criminels et préjudiciables.

Certains services accessibles au travers du LOGICIEL peuvent reposer sur des informations de localisation, y compris, notamment, la localisation géographique de l’APPAREIL. Vous reconnaissez que, pour fournir ces services, SONY, les FOURNISSEURS TIERS ou leurs partenaires peuvent recueillir, archiver, traiter et utiliser ces données de localisation et que ces services sont régis par les politiques en matière de respect de la vie privée de SONY ou de ces tiers. En utilisant ces services, vous reconnaissez avoir consulté les politiques en matière de respect de la vie privée applicables à ces services et accepter lesdites activités.

SONY, ses sociétés affiliées, partenaires et agents n’utiliseront pas intentionnellement les Informations pour identifier personnellement le propriétaire ou l’utilisateur du LOGICIEL sans que vous le sachiez ou que vous y consentiez. Toute utilisation des Informations interviendra conformément aux politiques en matière de respect de la vie privée de SONY et de ces tiers. Veuillez utiliser l’adresse du contact correspondant dans chaque zone ou pays pour vous procurer la politique en matière de respect de la vie privée actuellement en vigueur de SONY.

Veuillez contacter les tiers concernés afin d’obtenir leur politique en matière de respect de la vie privée relatives aux informations personnellement identifiables et autres que vous communiquez lorsque vous utilisez les logiciels ou services de tiers ou que vous y accédez.

Les Informations peuvent être traitées, stockées ou transférées à SONY, ses sociétés affiliées ou ses agents qui sont situés hors de votre pays de résidence. Les lois sur la protection des données et le respect de la vie privée dans certains pays peuvent ne pas offrir le même niveau de protection que celui offert dans votre pays de résidence et il se peut que vous disposiez de droits moins importants eu égard aux Informations traitées ou stockées dans ces pays ou transférées dans ceux-ci. SONY fera ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour prendre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin d’empêcher tout accès non autorisé aux Informations ou leur divulgation, mais ne garantit pas qu’il éliminera tout risque d’utilisation détournée de ces Informations.

FONCTIONNALITÉ DE MISE À JOUR AUTOMATIQUE

En tant que de besoin, SONY ou les FOURNISSEURS TIERS peuvent automatiquement mettre à jour ou autrement modifier le LOGICIEL, y compris, notamment, aux fins de l’amélioration des fonctionnalités de sécurité, de la correction d’erreurs et de l’amélioration de ses fonctions, lorsque vous interagissez avec les serveurs de SONY ou de tiers ou autrement. Ces mises à jour ou modifications peuvent supprimer ou changer la nature des fonctionnalités ou d’autres aspects du LOGICIEL, y compris, notamment, des fonctionnalités sur lesquelles vous comptez éventuellement. Vous reconnaissez et acceptez que ces activités puissent être réalisées à l’entière discrétion de SONY et que SONY puisse conditionner la poursuite de l’utilisation du LOGICIEL à l’installation ou l’acceptation complète par vous de telles mises à jour ou modifications. Toute mise à jour/modification sera réputée faire partie du LOGICIEL et s’y intégrer aux fins du présent CLUF. En acceptant le présent CLUF, vous acceptez ces mises à jour/modifications.

INTÉGRALITÉ DU CONTRAT, RENONCIATION, DIVISIBILITÉ

Le présent CLUF et les politiques en matière de respect de la vie privée de SONY, chacune dans leur version amendée et modifiée périodiquement, constituent l’intégralité de l’accord intervenu entre vous et SONY relativement au LOGICIEL. Le fait que SONY n’exerce pas ou ne fasse pas valoir un droit ou une disposition du présent CLUF ne constitue pas une renonciation à ce droit ou à cette disposition. Si une clause du présent CLUF est déclarée non valable, illégale ou inapplicable, cette disposition sera appliquée dans toute la mesure permise afin de préserver l’intention du présent CLUF et ses autres clauses demeureront pleinement en vigueur et continueront à produire pleinement leurs effets.

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE

La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s’applique pas au présent CLUF. Le présent CLUF est régi par le droit japonais, exception faite des dispositions en matière de conflits de lois. Tout litige découlant du présent CLUF est soumis à la compétence exclusive du tribunal de district de Tokyo, au Japon, et les parties aux présentes acceptent la compétence de ce tribunal.

MOYENS DE REPARATION ALTERNATIFS

Nonobstant toute disposition contraire du présent CLUF, vous reconnaissez et acceptez que toute violation ou tout non-respect du présent CLUF de votre fait cause un préjudice irréparable à SONY, pour lequel un dédommagement financier serait inadéquat, et vous acceptez que SONY obtienne toute injonction ou toute mesure de réparation alternative que SONY juge nécessaire ou appropriée dans ces circonstances. SONY peut également exercer tout recours juridique ou technique pour prévenir la violation du présent CLUF et/ou pour le mettre en œuvre, y compris, notamment, la résiliation immédiate de votre utilisation du LOGICIEL si SONY estime, à son entière discrétion, que vous contrevenez ou entendez contrevenir au présent CLUF. Ces recours viennent s’ajouter aux éventuels autres recours dont SONY peut disposer en vertu de la loi, des moyens de réparation alternatifs ou aux termes d’un contrat.

RÉSILIATION

Sans préjudice d’aucun de ses autres droits, SONY peut résilier le présent CLUF si vous contrevenez à l’une quelconque de ses dispositions. En tel cas de résiliation, vous devez : (i) cesser toute utilisation du LOGICIEL et détruire toute éventuelle copie de celui-ci ; (ii) respecter les conditions énoncées à la section intitulée « Responsabilités liées à votre compte » ci-dessous.

MODIFICATION

SONY SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER TOUTE DISPOSITION DU PRÉSENT CLUF À SON ENTIÈRE DISCRÉTION EN PUBLIANT UNE NOTICE D’INFORMATION SUR UN SITE INTERNET DÉSIGNÉ PAR SONY, PAR UNE NOTIFICATION ÉLECTRONIQUE ENVOYÉE À L’ADRESSE FOURNIE PAR VOS SOINS, SUR REMISE D’UNE NOTICE D’INFORMATION DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE VOUS PERMETTANT D’OBTENIR DES MISES À NIVEAU/MISES À JOUR OU PAR TOUS AUTRES MOYENS JURIDIQUEMENT RECONNUS. Si vous refusez la modification, vous devrez contacter SONY dans les meilleurs délais afin de recueillir ses instructions. Toute poursuite de l’utilisation du LOGICIEL par vos soins après la date d’entrée en vigueur d’une telle notice d’information avis sera réputée valoir acceptation de votre part d’être lié par cette modification.

TIERS BÉNÉFICIAIRES

Chaque FOURNISSEUR TIERS est expressément désigné un tiers bénéficiaire du présent CLUF et a le droit de faire appliquer toute disposition de celui-ci pour ce qui concerne son LOGICIEL.

RESPONSABILITÉS LIÉES À VOTRE COMPTE

Si vous retournez votre APPAREIL à son lieu d’achat, si vous vendez ou transférez autrement votre APPAREIL ou si le présent CLUF est résilié, il vous incombe de, et vous obligez à, désinstaller le LOGICIEL de votre APPAREIL et effacer tout compte que vous pourriez avoir créé sur l’APPAREIL ou accessible par le biais du LOGICIEL. Il est de votre responsabilité exclusive de préserver le caractère confidentiel de tout compte que vous détenez auprès de SONY ou de tiers, ainsi que de tous les noms d’utilisateur et mots de passe associés à VOTRE UTILISATION de l’APPAREIL.

Si vous avez des questions concernant le présent CLUF, vous pouvez contacter SONY par écrit à l’adresse correspondant à chaque zone ou pays.

ENDNUTZERLIZENZVERTRAG

EULA TOP

WICHTIG:

BITTE LESEN SIE DIESEN ENDNUTZERLIZENZVERTRAG („VERTRAG”) AUFMERKSAM DURCH, BEVOR SIE DIE SOFTWARE NUTZEN. WENN SIE DIE SOFTWARE NUTZEN, STIMMEN SIE DEN BESTIMMUNGEN DIESES VERTRAGES ZU. WENN SIE DEN BESTIMMUNGEN DIESES VERTRAGES NICHT ZUSTIMMEN, DÜRFEN SIE DIE SOFTWARE NICHT NUTZEN.

Dieser VERTRAG ist eine rechtliche Vereinbarung zwischen Ihnen und Sony Imaging Products & Solutions Inc. („SONY”). Dieser VERTRAG regelt Ihre Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der α Library Software, einschließlich etwaiger Updates/Upgrades, die von SONY zur Verfügung gestellt werden, etwaiger Dokumentation in Papierform, Dokumentation, die im Internet verfügbar ist, oder sonstiger elektronischer Dokumentation für diese Software sowie etwaiger Dateien, die im Zuge des Betriebs dieser Software entstehen (zusammenfassend die „SOFTWARE”) von SONY und/oder von ihren unabhängigen Lizenzgebern (einschließlich Unternehmen, die mit SONY verbunden sind) und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen (zusammenfassend die „DRITT-LIEFERANTEN”).

Ungeachtet des Vorstehenden unterliegt jede Software innerhalb der SOFTWARE, die einem eigenständigen Endnutzerlizenzvertrag (insbesondere der GNU General Public License und der Lesser/Library General Public License) unterliegt, einem solchen anwendbaren, eigenständigen Endnutzerlizenzvertrag anstelle der Bestimmungen dieses VERTRAGES, soweit dies aufgrund eines solchen eigenständigen Endnutzerlizenzvertrages erforderlich ist („AUSGENOMMENE SOFTWARE”).

SOFTWARELIZENZ

Die SOFTWARE wird lizenziert, und nicht verkauft. Die SOFTWARE ist urheberrechtlich und durch andere geistige Eigentumsrechte und internationale Abkommen geschützt.

URHEBERRECHT

Alle Rechte und Ansprüche in und an der SOFTWARE (einschließlich etwaiger Bilder, Fotos, Animationen, Videos, Audio, Musik, Texte und „Applets”, die in die SOFTWARE integriert sind) stehen SONY oder einem oder mehreren DRITT-LIEFERANTEN zu.

EINRÄUMUNG EINER LIZENZ

SONY räumt Ihnen eine beschränkte Lizenz zur Nutzung der SOFTWARE ausschließlich im Zusammenhang mit Ihrem kompatiblen Gerät („GERÄT”) und nur zum Zwecke Ihrer persönlichen, nicht-kommerziellen Nutzung ein. SONY und die DRITT-LIEFERANTEN behalten sich ausdrücklich alle Rechte, Ansprüche und Interessen (insbesondere alle geistigen Eigentumsrechte) in und an der SOFTWARE, die Ihnen dieser VERTRAG nicht ausdrücklich einräumt, vor.

VORAUSSETZUNGEN UND BESCHRÄNKUNGEN

Sie dürfen die SOFTWARE weder ganz noch teilweise kopieren, veröffentlichen, adaptieren, weitervertreiben, verändern, zurückentwickeln, dekompilieren oder auseinandernehmen. Sie dürfen nicht versuchen, den Source Code der SOFTWARE abzuleiten, sei es ganz oder teilweise, und Sie dürfen keine abgeleiteten Werke von der oder aus der SOFTWARE erstellen, es sei denn solche abgeleiteten Werke werden absichtlich von der SOFTWARE erzeugt. Sie dürfen eine etwaige Digital-Rights-Management-Funktionalität der SOFTWARE nicht verändern oder beeinträchtigen. Sie dürfen die Funktionen oder Schutzvorkehrungen der SOFTWRAE oder etwaige Mechanismen, die operativ mit der SOFTWARE verbunden sind, nicht übergehen, verändern, vereiteln oder umgehen. Sie dürfen einzelne Komponenten der SOFTWARE nicht zum Zwecke der Nutzung auf mehr als einem GERÄT trennen, es sei denn, dies wurde ausdrücklich durch SONY genehmigt. Sie dürfen etwaige Markenzeichen oder Hinweise an der SOFTWARE nicht entfernen, verändern, verdecken oder verunstalten. Sie dürfen die SOFTWARE nicht mit anderen teilen, vertreiben, vermieten, verleihen, unterlizenzieren, abtreten, übertragen oder verkaufen. Die Software, Netzwerk-Dienste oder andere Produkte als die SOFTWARE, von denen die Leistung der SOFTWARE abhängt, können nach dem Ermessen der Lieferanten (Softwarelieferanten, Dienstleister oder SONY) unterbrochen oder eingestellt werden. SONY und solche Lieferanten sichern nicht zu, dass die SOFTWARE, Netzwerk-Dienste, Inhalte oder andere Produkte fortlaufend verfügbar sein werden oder ohne Unterbrechung oder Veränderungen betrieben werden.

AUSGENOMMENE SOFTWARE UND OPEN-SOURCE-KOMPONENTEN

Ungeachtet der vorstehenden Einräumung einer beschränkten Lizenz, erkennen Sie an, dass die SOFTWARE auch AUSGENOMMENE SOFTWARE enthalten kann. Bestimmte AUSGENOMMENE SOFTWARE unterliegt gegebenenfalls einer Open-Source-Lizenz („OPEN-SOURCE-KOMPONENTEN”), worunter jede Software-Lizenz verstanden wird, die als Open-Source-Lizenz durch die Open Source Initiative genehmigt wurde, oder jede im Wesentlichen ähnliche Lizenz, insbesondere jede Lizenz, die als eine Bedingung für den Vertrieb der Software, die einer solchen Lizenz unterliegt, voraussetzt, dass der Vertreiber die Software im Source-Code-Format zur Verfügung stellt. Wenn und soweit eine Offenlegung erforderlich ist, besuchen Sie bitte www.sony.net/Products/Linux oder eine andere von SONY bezeichnete Webseite, um eine Liste der anwendbaren OPEN-SOURCE-KOMPONENTEN, die in der SOFTWARE gegebenenfalls enthalten sind, sowie die anwendbaren Bedingungen für deren Nutzung zu finden. Solche Bedingungen können durch den entsprechenden Dritten jederzeit und ohne Haftung Ihnen gegenüber geändert werden. Soweit es gemäß den Lizenzen für AUSGENOMMENE SOFTWARE erforderlich ist, finden die Bedingungen solcher Lizenzen anstatt der Bedingungen dieses VERTRAGES Anwendung. Soweit die Bedingungen der Lizenzen, die auf AUSGENOMMENE SOFTWARE Anwendung finden, Beschränkungen in diesem VERTRAG hinsichtlich solcher AUSGENOMMENER SOFTWARE verbieten, so finden solche Beschränkungen keine Anwendung auf solche AUSGENOMMENE SOFTWARE. Soweit die Bedingungen der Lizenzen, die auf OPEN-SOURCE-KOMPONENTEN Anwendung finden, es erfordern, dass SONY anbietet, den Source Code im Zusammenhang mit der SOFTWARE zur Verfügung zu stellen, so wird dieses Angebot hiermit gemacht.

NUTZUNG DER SOFTWARE MIT URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN MATERIALIEN

Mit der SOFTWARE können Sie gegebenenfalls in der Lage sein, Inhalte, die von Ihnen oder Dritten erstellt wurden, anzuschauen, zu speichern, zu verarbeiten und/oder zu nutzen. Solche Inhalte können urheberrechtlich, durch andere geistige Eigentumsrechte und/oder Vereinbarungen geschützt sein. Sie stimmen zu, dass Sie die SOFTWARE nur im Einklang mit allen solchen Gesetzen und Vereinbarungen, die auf solche Inhalte Anwendung finden, nutzen. Sie erkennen an und stimmen zu, dass SONY gegebenenfalls angemessene Maßnahmen ergreifen kann, um die Urheberrechte der Inhalte, die von der SOFTWARE gespeichert, verarbeitet oder genutzt werden, zu schützen. Solche Maßnahmen umfassen insbesondere Aufzeichnungen zur Häufigkeit Ihrer Sicherungskopien und Wiederherstellung mit Hilfe bestimmter SOFTWARE-Funktionalitäten, das Recht, Ihrer Bitte auf Wiederherstellung der Daten nicht zu entsprechen, und das Recht, diesen VERTRAG zu kündigen, sollten Sie die SOFTWARE in unrechtmäßiger Weise nutzen.

INHALTE-DIENSTE

BITTE BEACHTEN SIE AUßERDEM, DASS DIE SOFTWARE DAZU BESTIMMT SEIN KANN, DIESE MIT INHALTEN ZU NUTZEN, DIE ÜBER EINEN ODER MEHRERE INHALTE-DIENSTE ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN („INHALTE-DIENSTE”). DIE NUTZUNG DES DIENSTES UND SOLCHER INHALTE UNTERLIEGT DEN DIENSTLEISTUNGSBESTIMMUNGEN EINES SOLCHEN INHALTE-DIENSTES. WENN SIE DIESEN BESTIMMUNGEN NICHT ZUSTIMMEN, WIRD IHRE NUTZUNG DER SOFTWARE BESCHÄRNKT SEIN. Sie erkennen an und stimmen zu, dass bestimmte Inhalte und Dienste, die über die SOFTWARE zur Verfügung stehen, gegebenenfalls von Dritten angeboten werden, über die SONY keine Kontrolle hat. DIE NUTZUNG DES INHALTE-DIENSTES SETZT EINE INTERNETVERBINDUNG VORAUS. DER INHALTE-DIENST KANN JEDERZEIT EINGESTELLT WERDEN.

INTERNETVERBINDUNG UND DIENSTE DRITTER

Sie erkennen an und stimmen zu, dass der Zugriff auf bestimmte SOFTWARE-Funktionalitäten eine Internetverbindung voraussetzen kann, für die Sie allein verantwortlich sind. Des Weiteren sind Sie allein für die Bezahlung etwaiger von Dritten auferlegten Gebühren, die in Verbindung mit Ihrer Internetverbindung stehen, verantwortlich, insbesondere Gebühren von Internet-Dienstleistern oder für Mobilfunkverbindungen. Der Betrieb der SOFTWARE kann beschränkt oder eingeschränkt sein, je nach der Leistungsfähigkeit, der Bandbreite oder den technischen Beschränkungen Ihrer Internetverbindung und Ihres Internetdienstes. Die Zurverfügungstellung, Qualität und Sicherheit einer solchen Internetverbindung stehen in der alleinigen Verantwortung des Dritten, der einen solchen Dienst anbietet.

EXPORT UND ANDERE VORSCHRIFTEN

Sie stimmen zu, dass Sie alle anwendbaren Export- und Reexport-Beschränkungen und -Vorschriften des Gebiets oder des Landes, in dem Sie wohnhaft sind, einhalten und dass Sie die SOFTWARE nicht in ein verbotenes Land oder in sonstiger Weise unter Verletzung solcher Beschränkungen oder Vorschriften übermitteln, oder eine solche Übermittlung genehmigen.

AKTIVITÄTEN MIT HOHEM RISIKO

Die SOFTWARE ist nicht fehlertolerant und ist nicht zur Nutzung oder zum Wiederverkauf als Online-Kontrollausstattung in gefährlichen Umgebungen, die eine fehlerfreie Leistung erfordern (beispielsweise beim Betrieb von Nuklearanlagen, von Flugzeugnavigations- oder Flugzeugkommunikationssystemen, Flugverkehrskontrolle, Maschinen zur direkten Lebenserhaltung oder Waffensystemen, bei denen ein Versagen der SOFTWARE zu Tod, Körperverletzung oder schwerwiegenden physischen Schäden oder Umweltschäden führen könnte), bestimmt oder dafür entwickelt oder hergestellt worden („AKTIVITÄTEN MIT HOHEM RISIKO“). SONY, alle DRITT-LIEFERANTEN, und alle jeweiligen verbundenen Unternehmen schließen für AKTIVITÄTEN MIT HOHEM RISIKO ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen, Pflichten oder Bedingungen für eine Eignung aus.

AUSSCHLUSS DER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE SOFTWARE

Sie erkennen an und stimmen zu, dass die Nutzung der SOFTWARE auf Ihr eigenes Risiko erfolgt und dass Sie für die Nutzung der Software verantwortlich sind. Die SOFTWARE wird „wie gesehen“, unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung, Pflichten oder Bedingungen jedweder Art, zur Verfügung gestellt.

SONY UND ALLE DRITT-LIEFERANTEN (in diesem Abschnitt werden SONY und jeder der DRITT-LIEFERANTEN zusammen als „SONY” bezeichnet) SCHLIEßEN AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG, PFLICHTEN ODER BEDINGUNGEN AUS, SEIEN SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND VEREINBART, INSBESONDERE DIE STILLSCHWEIGENDE ZUSICHERUNG DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, DER NICHT-VERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER UND DER GEEIGNETHEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SONY GEWÄHRLEISTET NICHT, MACHT ES NICHT ZU EINER BEDINGUNG UND SICHERT AUCH NICHT ZU, (A) DASS DIE FUNKTIONEN, DIE IN DER SOFTWARE ENTHALTEN SIND, IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN WERDEN ODER UPGEDATED WERDEN, (B) DASS DER BETRIEB DER SOFTWARE RICHTIG ODER FEHLERFREI SEIN WIRD ODER DASS ETWAIGE FEHLER BERICHTIG WERDEN, (C) DASS DIE SOFTWARE KEINE SCHÄDEN AN ANDERER SOFTWARE, HARDWARE ODER DATEN VERURSCHEN WIRD, (D) DASS ETWAIGE SOFTWARE, NETZWERK-DIENSTE (EINSCHLIEßLICH DAS INTERNET) ODER PRODUKTE (AUSGENOMMEN DIE SOFTWARE), VON DENEN DIE LEISTUNG DER SOFTWARE ABHÄNGT, FORTLAUFEND VERFÜGBAR, NICHT UNTERBROCHEN ODER UNVERÄNDERT SEIN WERDEN UND (E) SONY GIBT KEINE GEWÄHRLEISTUNG, MACHT ES NICHT ZU EINER BEDINGUNG UND GIBT AUCH KEINE ZUSICHERUNG HINSICHTLICH DER NUTZUNG ODER DER ERGEBNISSE DER NUTZUNG DER SOFTWARE IM SINNE DEREN RICHTIGKEIT, GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT ODER IN SONSTIGER WEISE.

MÜNDLICHE ODER SCHRIFTLICHE INFORMATIONEN ODER RAT VON SONY ODER EINEM BERECHTIGTEN VERTRETER VON SONY BEGRÜNDEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG, PFLICHT ODER BEDINGUNG ODER ERHÖHEN IN IRGENDEINER WEISE DEN UMFANG DIESER GEWÄHRLEISTUNG. SOLLTE SICH DIE SOFTWARE NACHWEISLICH ALS FEHLERHAFT ERWEISEN, ÜBERNEHMEN SIE ALLE KOSTEN FÜR DIE ERFORDERLICHEN SERVICELEISTUNGEN SOWIE DIE ERFORDERLICHE REPARATUR ODER BERICHTIGUNG. IN EINIGEN JURISDIKTIONEN IST DER AUSSCHLUSS VON STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN UNZULÄSSIG, SODASS DIESE AUSSCHLÜSSE MÖGLICHERWEISE AUF SIE KEINE ANWENDUNG FINDEN.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

SONY UND ALLE DRITT-LIEFERANTEN (in diesem Abschnitt werden SONY und alle DRITT-LIEFERANTEN zusammen als „SONY” bezeichnet) HAFTEN NICHT FÜR ZUFÄLLIGE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN BEI VERLETZUNG EINER AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG, VERLETZUNG DES VERTRAGES, BEI FAHRLÄSSIGKEIT, AUS VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER NACH EINEM SONSTIGEN RECHTSGRUND IM ZUSAMMENHANG MIT DER SOFTWARE, INSBESONDERE NICHT FÜR ALLE SCHÄDEN, DIE AUS GEWINNVERLUST, VERLUST VON UMSATZ, VERLUST VON DATEN, VERLUST DER NUTZUNGSMÖGLICHKEIT DER SOFTWARE ODER DAMIT IM ZUSAMMENHANG STEHENDER HARDWARE, AUSFALLZEIT UND ZEITAUFWAND DES NUTZERS ENTSTEHEN, SELBST WENN SONY ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. IN JEDEM FALL IST DIE GESAMTHAFTUNG VON JEDEM EINZELNEN UND GEMEINSAM NACH ALLEN BESTIMMUNGEN DIESES VERTRAGES AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DER FÜR DAS PRODUKT GEZAHLT WURDE. IN EINIGEN JURISDIKTIONEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON ZUFÄLLIGEN SCHÄDEN UND FOLGESCHÄDEN UNZULÄSSIG, SODASS DER VORSTEHENDE AUSSCHLUSS BZW. DIE VORSTEHENDE BESCHRÄNKUNG MÖGLICHERWEISE AUF SIE KEINE ANWENDUNG FINDET.

EINWILLIGUNG IN DIE NUTZUNG VON NICHT-PERSONENBEZOGENEN DATEN, STANDORTDATEN UND DATENSICHERHEIT

Sie erkennen an und stimmen zu, dass SONY und seine verbundenen Unternehmen, Partner und Vertreter bestimmte Informationen, die von der SOFTWARE erhoben werden, lesen, erheben, übermitteln, verarbeiten und speichern können, insbesondere Informationen über (i) die SOFTWARE und (ii) die Softwareapplikationen, Inhalte und Peripheriegeräte, die mit Ihrem GERÄT und der SOFTWARE in Verbindung stehen („Informationen”). Informationen umfassen insbesondere: (1) eindeutige Identifizierungsmerkmale zu Ihrem GERÄT und seinen Komponenten, (2) die Leistung des GERÄTS, der SOFTWARE und deren Komponenten, (3) die Konfigurationen von Ihrem GERÄT, der SOFTWARE und der Softwareapplikationen, Inhalte und Peripheriegeräte, die mit dem GERÄT und der SOFTWARE in Verbindung stehen, (4) die Nutzung und Häufigkeit der Nutzung der Funktionen der (x) SOFTWARE und (y) der Softwareapplikationen, Inhalte und Peripheriegeräte, die mit die SOFTWARE in Verbindung, und (5) Standortdaten, wie unten näher ausgeführt. SONY und seine verbundenen Unternehmen, Partner und Vertreter können gegebenenfalls die Informationen nach Maßgabe der anwendbaren Gesetze nutzen und Dritten gegenüber offen legen, um seine Produkte und Dienstleistungen zu verbessern oder um Ihnen Produkte oder Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Solche Nutzungen umfassen insbesondere: (a) Verwaltung der Funktionalitäten der SOFTWARE; (b) Verbesserung, Wartung, Update oder Upgrade der SOFTWARE; (c) Verbesserung, Entwicklung und Erweiterung der derzeitigen und zukünftigen Produkte und Dienstleistungen von Sony und anderen Parteien, (d) Zurverfügungstellung von Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen, die SONY und andere Parteien anbieten, (e) Einhaltung der anwendbaren Gesetze und Vorschriften und (f) soweit dies angeboten wird, Zurverfügungstellung von standort-basierten Diensten durch Sony oder andere Parteien, wie nachfolgend näher beschrieben. Zusätzlich behält sich SONY das Recht vor, die Informationen zum eigenen Schutz und zum Schutz Dritter gegen illegales, kriminelles oder schädigendes Verhalten zu nutzen.

Bestimmte Dienstleistungen, die über die SOFTWARE zur Verfügung stehen, beruhen möglicherweise auf Standortdaten, insbesondere auf dem geografischen Standort des GERÄTES. Sie erkennen an, dass zum Zwecke der Zurverfügungstellung solcher Dienstleistungen SONY, die DRITT-LIEFERANTEN oder deren Partner solche Standortdaten möglicherweise erheben, archivieren, verarbeiten und nutzen, und dass solche Dienstleistungen den Datenschutzrichtlinien von SONY oder einem solchen Dritten unterliegen. Wenn Sie solche Dienstleistungen nutzen, stimmen Sie zu, dass Sie die Datenschutzrichtlinien, die auf solche Dienstleistungen Anwendung finden, gelesen haben und in solche Aktivitäten einwilligen.

SONY, seine verbundenen Unternehmen, Partner und Vertreter werden die Informationen nicht absichtlich dazu nutzen, um den Inhaber oder Nutzer der SOFTWARE ohne Ihr Wissen oder Ihre Einwilligung persönlich zu identifizieren. Jede Nutzung der Informationen erfolgt im Einklang mit den Datenschutzrichtlinien von SONY oder von einem solchen Dritten. Bitte wenden Sie sich an die für das jeweilige Gebiet oder Land anwendbare Kontaktadresse, um die aktuelle SONY Datenschutzrichtlinie zu erhalten.

Bitte wenden Sie sich an die jeweiligen Dritten für die Datenschutzrichtlinien zu personenbezogenen Daten und anderen Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, wenn Sie die Software oder Dienstleistungen Dritter nutzen oder auf diese zugreifen.

Informationen werden gegebenenfalls durch SONY, seine verbundenen Unternehmen oder Vertreter, die sich in Ländern außerhalb Ihres Wohnsitzlandes befinden, verarbeitet, gespeichert oder an diese übermittelt. Die Datenschutzgesetze in bestimmten Ländern gewähren gegebenenfalls nicht das gleiche Datenschutzniveau wie es in Ihrem Wohnsitzland gewährt wird und gegebenenfalls haben Sie weniger Rechte im Hinblick auf die Informationen, die in solchen Ländern verbreitet oder gespeichert oder in solche Länder übermittelt werden. SONY wird sich in vernünftiger Weise bemühen, technische und organisatorische Schritte vorzunehmen, um den unberechtigten Zugriff auf oder die unberechtigte Offenlegung von Informationen zu verhindern, aber Sony wird nicht zusichern, dass es alle Risiken eines Missbrauchs solcher Informationen ausschließen wird.

FUNKTIONALITÄT ZUM AUTOMATISCHEN UPDATE

Gegebenenfalls wird SONY oder die DRITT-LIEFERANTEN die SOFTWARE automatisch updaten oder anderweitig verändern, insbesondere zum Zwecke der Erweiterung der Sicherheitsfunktionen, der Fehlerberichtigung und der Verbesserung der Funktionen, und zwar zu einem Zeitpunkt, wenn Sie mit den Servern von SONY oder von Dritten interagieren oder auch anderweitig. Solche Updates oder Veränderungen können gegebenenfalls die Natur von Funktionalitäten oder andere Aspekte der SOFTWARE löschen oder verändern, insbesondere Funktionen, auf die Sie angewiesen sind. Sie erkennen an und stimmen zu, dass solche Aktivitäten nach SONYs alleinigem Ermessen erfolgen können und dass SONY die weitere Nutzung der SOFTWARE unter die Bedingung stellen kann, dass Sie solche Updates oder Veränderungen vollständig installieren oder akzeptieren. Im Rahmen dieses VERTRAGES gelten alle Updates/Veränderungen als die SOFTWARE und stellen alle Updates/Veränderungen einen Teil der SOFTWARE dar. Wenn Sie diesem VERTRAG zustimmen, willigen Sie auch in solche Updates/Veränderungen ein.

VOLLSTÄNDIGE VEREINBARUNG, VERZICHT, SALVATORISCHE KLAUSEL

Dieser VERTRAG und SONYs Datenschutzrichtlinie, in der jeweils aktuellen Fassung, stellen zusammen die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und SONY im Hinblick auf die SOFTWARE dar. Selbst wenn SONY etwaige Rechte oder Bestimmungen dieses VERTRAGES nicht geltend macht oder durchsetzt, begründet dies keinen Verzicht auf solche Rechte oder Bestimmungen. Sollte ein Teil dieses VERTRAGES für ungültig, rechtswidrig oder nicht durchsetzbar erklärt werden, so soll diese Bestimmung, soweit irgendwie zulässig, durchgesetzt werden, um die Absicht dieses VERTRAGES aufrechtzuerhalten, und die anderen Teile sollen vollständig wirksam bleiben.

ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf findet keine Anwendung auf diesen VERTRAG. Dieser VERTRAG unterliegt dem japanischen Recht, unter Ausschluss der Bestimmungen zum Kollisionsrecht. Jeder Rechtsstreit, der aus diesem VERTRAG resultiert, unterliegt der ausschließlichen Gerichtsbarkeit des Bezirksgerichts von Tokyo/Japan (Tokyo District Court of Japan) und die Parteien stimmen hierbei dem Gerichtsstand und der Gerichtsbarkeit dieses Gerichts zu.

RECHTSMITTEL NACH BILLIGKEITSRECHT

Ungeachtet anderslautender Bestimmungen in diesem VERTRAG, erkennen Sie an und stimmen Sie zu, dass jede Verletzung oder Nicht-Einhaltung dieses VERTRAGES durch Sie einen nicht wieder gutzumachenden Schaden zulasten SONYs verursachen wird, für den geldwerte Entschädigungen unangemessen sein würden. Sie stimmen zu, dass SONY einstweiligen Rechtsschutz oder Rechtsschutz nach Billigkeitsrecht erlangen kann, den SONY nach den Umständen für notwendig oder angemessen hält. SONY kann außerdem alle rechtlichen und technischen Mittel ergreifen, um eine Verletzung dieses VERTRAGES zu verhindern und/oder um diesen VERTRAG durchzusetzen, insbesondere Ihre Nutzung der SOFTWARE unverzüglich zu beenden, wenn SONY nach seinem eigenen Ermessen der Meinung ist, dass Sie diesen VERTRAG verletzen oder beabsichtigen, diesen VERTRAG zu verletzen. Diese Rechtsmittel bestehen zusätzlich zu allen anderen Rechtsmitteln, die SONY nach Gesetz hat, sei es nach Billigkeitsrecht oder nach Vertrag.

KÜNDIGUNG

Unbeschadet aller seiner anderen Rechte kann SONY diesen VERTRAG kündigen, wenn Sie eine Bestimmung dieses VERTRAGES nicht einhalten. Im Falle einer solchen Kündigung müssen Sie (i) jedwede Nutzung der SOFTWARE einstellen und alle Kopien der SOFTWARE vernichten und (ii) alle Anforderungen, die im Abschnitt „Ihre Verantwortung für das Konto“ unten dargestellt sind, befolgen.

ÄNDERUNGEN

SONY BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE BESTIMMUNGEN DIESES VERTRAGES NACH EIGENEM ERMESSEN DURCH EINE MITTEILUNG AUF EINER VON SONY AUSERWÄHLTEN WEBSEITE, DURCH EINE EMAIL-NACHRICHT AN DIE VON IHNEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE EMAIL-ADDRESSE, DURCH EINE MITTEILUNG IM RAHMEN DES VORGANGS, IN DEM SIE UPGRADES/UPDATES ERHALTEN, ODER DURCH EIN ANDERES RECHTLICH ANERKANNTES BENACHRICHTIGUNGSFORMAT ZU ÄNDERN. Wenn Sie den Änderungen nicht zustimmen, sollten Sie unverzüglich SONY für Anweisungen kontaktieren. Ihre weitergehende Nutzung der SOFTWARE nach dem Tag, an dem eine solche Mitteilung in Kraft tritt, gilt als Ihr Einverständnis, an eine solche Änderung gebunden zu sein.

DRITT-BEGÜNSTIGTE

Jeder DRITT-LIEFERANT ist ein ausdrücklich beabsichtigter Dritt-Begünstigter hinsichtlich aller Bestimmungen dieses VERTRAGES und hat das Recht, alle Bestimmungen dieses VERTRAGES hinsichtlich der SOFTWARE einer solchen Partei durchzusetzen.

IHRE VERANTWORTUNG FÜR DAS KONTO

Sollten Sie Ihr GERÄT an die Verkaufsstelle zurückbringen, Ihr GERÄT verkaufen oder anderweitig übertragen, oder wenn dieser VERTRAG gekündigt wird, sind Sie dafür verantwortlich und müssen dafür sorgen, dass die SOFTWARE vom GERÄT de-installiert wird und dass alle Konten, die Sie auf dem GERÄT eingerichtet haben oder über die SOFTWARE zugänglich sind, gelöscht werden. Sie allein sind für die Aufrechterhaltung der Vertraulichkeit der Konten, die Sie mit SONY oder einem Dritten haben sowie für die Benutzernamen und Passwörter, die mit Ihrer Nutzung des GERÄTS in Verbindung stehen, verantwortlich.

Sollten Sie Fragen zu diesem VERTRAG haben, können Sie sich schriftlich an SONY unter der für das jeweilige Gebiet oder Land gültigen Kontaktadresse wenden.