SONY

menu
Search button in the site

Open the search area of the siteく

Sony’s Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products – Användarvillkor

Dessa Användarvillkor anger villkoren för alla tjänster från "Sony's Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products" (tillsammans Tjänsten) av Sony Corporation (“Sony").

LÄS NOGGRANT IGENOM DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR INNAN DU ANVÄNDER TJÄNSTEN. DU MÅSTE ACCEPTERA DESSA ANVÄNDNINGSVILKOR FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA TJÄNSTEN.

1. Villkor

Dessa Användarvillkor består av alla villkor häri; (b) alla regler och policyer som emellanåt publiceras via Tjänsten, (c) Licensinformation och notering om licensprogram och (d) Sekretesspolicyn för Sony’s Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products-kontot (som finns på https://www.sony.net/cloud-service-for-hes/privacy/), vilka modifieras från tid till tid. Då webbaserade erbjudanden av naturen ofta ändras kan Sony publicera eller skicka ut meddelanden via Tjänsten för att informera dig om ändringar o Användarvillkoren, Sekretesspolicyn för Sony’s Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products-kontot (som finns tillgängligt på https://www.sony.net/cloud-service-for-hes/privacy/), Tjänsten, eller andra viktiga frågor. Sådana kungörelser eller meddelanden är avsedda att informera dig. Eventuella förändringar av Användarvillkoren skall börja gälla omedelbart vid utfärdandet av kungörelsen eller när meddelandet har skickats. Din fortsatta användning av Tjänsten efter att en sådan kungörelse eller meddelande har publicerats eller utfärdats bekräftar att avtalet gäller och att du följer Användarvillkoren enligt ändringen.

2. Tjänst

Sony kan komma att lägga till, radera, modifiera eller avsluta Tjänsten. Om inte annat uttryckligen angetts är eventuell ny text, innehåll, fil, data, produkt, tjänster, information, programvara, programvaruverktyg eller annan funktion som utökar eller förstärker aktuell Tjänst, föremål för dessa Användningsvillkor.

Du får endast använda Tjänsten för personlig, icke-kommersiell användning.

3. Användarskyldigheter

För att kunna använda Tjänsten måste du först ha anmält dig för och inneha ett inloggningkonto till Tjänsten (”Tjänstekonto”). För att konfigurera ett Tjänstekonto kan du använda ett befintligt inloggningskonto som utformats av Sony (t.ex. ”Sony-konto”, ”Google-konto”, ”Apple ID”, ”Facebook-konto” och/eller ”Amazon-konto”, med samlingsnamnet ”Konto”). Om du registrerar ett nytt tjänstekonto, blir du ombedd att tillhandahålla viss information (t.ex. e-postadress) som beskrivs ytterligare i Sekretesspolicyn (som finns tillgänglig på https://www.sony.net/cloud-service-for-hes/privacy/) och skapa ett lösenord som en del av säkerhetsprocedurerna. Du måste behandla sådant lösenord som konfidentiellt och du får inte lämna ut det till eventuell tredje part. Vi har rätt att avaktivera eventuella Tjänstekonton och/eller lösenord när som helst om du misslyckas med att efterleva eventuella bestämmelser i dessa Användarvillkor. Om du känner till eller misstänker att någon annan än du känner till inloggningsinformationen till ditt Tjänstekonto måste du omedelbart meddela Sony på https://www.sony.net/SonyInfo/Support/. Du är ansvarig för eventuell obehörig användning av inloggningsinformationen till Tjänstekontot. Du samtycker till att omedelbart meddela Sony om du blir medveten om eventuell obehörig inloggning till ditt Tjänstekonto.

4. Priser

Tjänsten tillhandahålls dig kostnadsfritt. Sony kan, efter eget gottfinnande, välja att modifiera, radera, reducera, förstärka, upphäva eller avsluta Tjänsten eller någon produkt, tjänst, funktion eller funktionalitet i Tjänsten. Sony ska inte hållas ansvarigt inför dig eller tredje part för sådan ändring eller sådant upphörande.

5. Ägarskap

Tjänsten är licensierad, inte såld, till dig. Allt på eller som används i tjänsten, inklusive design, format, uttryck, ”utseende och känsla”, text, bilder, grafik, logotyper, ljud- och videoinnehåll och programvara – med undantag för innehåll från tredje part – ägs av Sony eller våra närstående företag, dotterbolag, licensgivare, leverantörer eller andra parter. Att använda tjänsten ger dig inte äganderätt till immateriella rättigheter i tjänsten. Vi förbehåller oss alla rättigheter till tjänsten (med undantag för vissa rättigheter i innehåll från tredje part) förutom de som tydligt framgår av dessa användarvillkor eller enligt lag.

Allt som ingår i tjänsten skyddas av upphovsrätt och varumärkeslagar. Du kan inte använda tjänsten, förutom det som anges i våra användarvillkor.

Du samtycker till att följa alla instruktioner som begränsar hur du använder tjänsten. Tjänsten har ett antal logotyper, servicemärken och varumärken som tillhör Sony och tredjepartsleverantörer av tjänster. Genom att göra dem tillgängliga ger vi dig ingen licens att använda dessa logotyper, servicemärken eller varumärken utanför tjänsten.

All obehörig användning av tjänsten kan bryta mot lagen. Det bryter också mot våra användarvillkor.

6. Tredjepartsleverantörer av tjänster

Tjänsten kan använda tredjepartsleverantörer av tjänster. Vi varken granskar, ger tillstånd till eller godkänner innehåll från tredje part. Om du väljer att använda en tredjepartsleverantör av tjänster som är tillgänglig eller hänvisas till i tjänsten godkänner du att använda den i enlighet med tredje partens allmänna villkor och bestämmelser.

7. Olagliga aktiviteter

Det är Sonys policy att rapportera om misstänkta olagliga aktiviteter till brottsbekämpande myndigheter och att samarbeta helt vid sådana utredningar.

8. Garanti, friskrivning från garanti

Tjänsten, inklusive allt innehåll, produkter, tjänster och information som gjorts tillgänglig eller åtkomlig via Tjänsten, tillhandahålls i befintligt skick utan eventuella garantier, såvida du inte är en användare i Australien eller Nya Zeeland, i vilket fall vissa konsumentgarantier gäller under lokala konsumentlagar i dessa länder som inte kan uteslutas, begränsas eller ändras (se avsnitt 10 nedan för mer information). Uppladdning, nerladdning eller överföring av data genom användningen av Tjänsten sker på egen risk och efter eget gottfinnande. Du är ensam ansvarig för eventuella skador på din smarttelefon, ditt datorsystem eller förlust av data eller andra skador som kan ske från sådan uppladdning, nerladdning eller överföring eller liknande.

Sony lämnar ingen representation eller garanti av något slag för att:

(a) Tjänsten uppfyller dina krav; (b) defekter i programvaran till Tjänsten korrigeras; (c) Tjänsten sker tidsenligt, säkert, felfritt eller avbrottsfritt; (d) Tjänsten eller eventuellt innehåll, produkt eller information som lämnas i samband med Tjänsten är exakt, korrekt, pålitlig eller fullständig; (e) Användardata som laddats upp eller lagrats via Tjänsten inte kommer att ändras, raderas eller skadas eller göras tillgänglig hela tiden eller för obestämd tid för åtkomst, uppladdning eller nerladdning; (f) något speciellt resultat kan erhållas från användningen av Tjänsten; (g) Tjänsten är fri från virus eller andra komponenter som kan infektera, skada eller orsaka skada på datorutrustningen, data, program eller annan egendom när du får tillgång till, söker i, laddar ner från, laddar upp till eller på annat sätt använder Tjänsten; eller (h) tjänsten eller något innehåll, någon produkt eller information som tillhandahålls i anslutning till tjänsten kommer att fortsätta och/eller avslutas.

såvida du inte är en användare i Australien eller Nya Zeeland, i vilket fall vissa konsumentgarantier gäller under lokala konsumentlagar i dessa länder som inte kan uteslutas, begränsas eller ändras (se avsnitt 10 nedan för mer information).

Sony friskriver sig uttryckligen för alla garantier, oavsett uttryckta eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till någon garanti om säljbarhet, lämplighet för ett speciellt ändamål eller icke-överträdelse av några produkter, innehåll, information eller tjänst som publicerats på eller finns tillgänglig via Tjänsten. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutandet av vissa garantier, så vissa av de uteslutanden som anges ovan kanske inte gäller dig (detta inkluderar användare i Australien eller Nya Zeeland, se avsnitt 10 nedan för mer information).

9. Friskrivning från skador; Ansvarsbegränsning

Även om Sony eller någon av dess behöriga representanter eller leverantörer har meddelats om möjligheten till sådana skador, skall inte Sony, dess behöriga representanter eller leverantörer under några omständigheter (inklusive, utan begränsning till, deras försummelse) hållas ansvariga för eventuella direkta, indirekta, efterföljande, tillfälliga, speciella eller strafföreläggande skador för något krav, förlust och/eller fordran, vare sig det är i kontrakt, skadestånd (inklusive men inte begränsat till vårdslöshet) eller på annat sätt, relaterat till: (a) Tjänstens kvalitet, pålitlighet, korrekthet eller fullständighet; (b) någon modifiering, förändring, publicering, visning, underlåtenhet att lagra, underlåtenhet att indexera, förlust, radering, förlust av åtkomst eller skada på dina Användardata, smarttelefon eller datorutrustning, programvara, data eller någon text eller fil eller annat material som är ett resultat av användningen av Tjänsten; (c) eventuell skada, fel, utelämnande, kostnader, förluster eller skador som uppstår från användningen av eller oförmågan att använda (på grund av avbrott, upphörande, avbrytande eller på annat sätt) Tjänsten, Användardata eller eventuellt innehåll, produkter, tjänster eller information som lämnats i anslutning till Tjänsten; (d) Eventuella fel, fördröjningar, felleveranser eller avbrott av Tjänsten eller något innehåll, produkter, tjänster eller information som lämnas i samband med Tjänsten; (e) någon skada som resultat av nerladdning eller åtkomst av Användardata eller annan tjänst eller information som lämnas i samband med Tjänsten; (f) obehörig åtkomst till eller ändring av Användardata eller annat säkerhetsbrott relaterat till någon server som används av Tjänsten; eller (g) kostnaden för upphandling av ersättningsvaror eller tjänster.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte utelämnande eller begränsning av efterföljande eller oavsiktliga skador, och därför kan det hända att ovanstående ansvarsbegränsning inte gäller dig. Vissa användare kan ha ytterligare rättigheter, inklusive användare i Australien eller Nya Zeeland (se avsnitt 10 nedan).

Om Sony, dess representanter och/eller leverantörer, trots begränsningarna ovan, hålls ansvariga inför en Användare oavsett anledning kommer detta ansvar inte överstiga totalbeloppet tiotusen japanska Yen (\10,000), såvida du inte är en användare i Australien eller Nya Zeeland, i vilket fall denna begränsning inte gäller och dina rättigheter kommer att vara de som anges i konsumentlagarna i dessa länder (se avsnitt 10 nedan för mer information).

10. ANVÄNDARE I AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND

Varor och tjänster som tillhandahålls i Australien och Nya Zeeland omfattas av konsumentlagar som ger konsumenterna vissa lagstadgade rättigheter. Dessa inkluderar vissa konsumentgarantier i relation till levererade varor och tjänster som inte kan uteslutas, begränsas eller ändras. Dessutom tillåter dessa lagar inte uteslutande eller begränsning av tillfälliga skador eller följdskador där dessa är tillgängliga för en konsument som en åtgärd för överträdelse mot en eller flera av konsumentgarantierna. Dina rättigheter enligt dessa lagar som australisk användare ingår i den australiensiska konsumentlagen, i schema 2 i konkurrens- och konsumentlagen 2010 (”australisk konsumentlag”), och dina rättigheter som Nya Zeelands användare ingår i lagen om konsumentgarantier 1993 (”CGA”).

Följaktligen begränsar inte restriktionen eller begränsningen av garantier, och uteslutandet eller begränsningen av tillfälliga skador eller följdskador i dessa användarvillkor inte dina rättigheter enligt den australiensiska konsumentlagen (användare i Australien) eller CGA (användare i Nya Zeeland).

11. Sekretess

Det är Sonys policy att respektera sina kunders integritet. Användning av personligt identifierbar information sker i enlighet med Sekretesspolicyn för Sony’s Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products-kontot. Mer information finns i Sekretesspolicyn för Sony’s Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products-kontot (som finns tillgänglig på https://www.sony.net/cloud-service-for-hes/privacy/).

12. Force Majeure

Sony kan inte hållas ansvarigt för eventuell fördröjning eller prestandaproblem som sker direkt eller indirekt av orsaker utanför dess rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning till, fel eller avbrott i Internet, strömavbrott, fel på dator, telekommunikation eller annan utrustning, strejker, arbetstvister, upplopp, uppror, civila störningar, brist på arbete eller material, brand, översvämning, stormoväder, explosioner, Guds verk, pandemier, epidimier, utbrott, krig, statliga åtgärder, order från inhemska eller utländska domstolar, bristande utförande av tredje part.

13. Uppsägning av Tjänsten

Om du motsätter dig till någon del av dessa Användningsvillkor eller eventuell efterföljande modifiering av dem eller blir missnöjd med Tjänsten eller eventuellt material, data, text, bilder, video, ljud, musik eller annat innehåll som tillhandahålls via denna Tjänst eller alla transaktioner som genomförs via Tjänsten, är din enda möjlighet att omedelbart sluta använda Tjänsten och meddela Sony om sådant avbrott. Föregående mening utgör din enda och exklusive åtgärd i händelse av motsättning mot villkoren i dessa Användningsvillkor eller missnöjdhet med Tjänsten.

Sony reserverar sig för rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta din användning av Tjänsten eller redigera, radera eller ta bort Användardata utan tidigare meddelande oavsett anledning eller utan anledning efter eget gottfinnande.

Eventuell uppsägning enligt någon bestämmelse i dessa Användningsvillkor kan utföras utan föregående meddelande och Sony kan omedelbart radera och slänga alla dina Användardata och/eller spärra eventuell ytterligare åtkomst till sådana filer via Tjänsten. Vid uppsägning av dessa Användningsvillkor kommer din rätt att använda Tjänsten omedelbart att upphöra. Sony kommer därefter inte att ha någon skyldighet att upprätthålla eller ge tillgång till dina Användardata eller att vidarebefordra material som lagrats via Tjänsten eller olästa eller ej skickade meddelanden. Sony kan behålla visst material av administrativa själ eller andra orsaker.

14. Styrande lag och jurisdiktion

Dessa användarvillkor ska regleras i alla avseenden av lagarna i Japan utan hänvisning till något val eller någon konflikt av principer i lagstiftning och såvida inte tillämplig lag föreskriver något annat ska alla parter underkasta sig den exklusiva jurisdiktionen av den federala domstolen i Tokyo, Japan.

15. Allmänt

Om en domstol med behörig jurisdiktion anser att någon bestämmelse i dessa Användningsvillkor är olaglig, ej verkställbar eller strider mot lagen, ska sådana bestämmelser tolkas så nära som möjligt för att återspegla den ursprungliga avsikten med dessa Användningsvillkor, med övriga bestämmelser kvar i full kraft och effekt.

Om Sony misslyckas med att utöva eller verkställa någon rätt eller bestämmelse i dessa Användningsvillkor skall det inte utgöra ett undantag från sådana rättigheter eller bestämmelser om inte Sony erkänner och samtycker till det skriftligen.

Sony kan tilldela dessa Användningsvillkor till eventuell tredje part efter eget gottfinnande. Du kan inte tilldela eller underlicensiera de rättigheter som beviljats under dessa Användningsvillkor utan föregående skriftligt godkännande från Sony.

Du och Sony samtycker till att eventuell åtalsgrund som uppstår från eller relaterar till Tjänsten måste påbörjas inom ett (1) år efter att åtalsgrunden uppstod eller sådan åtalsgrund spärrats permanent.